Menu

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Szkoła policealna

 

Dyplom kwalifikacji zawodowych: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Technicy bezpieczeństwa i higieny pracy znajdują zatrudnienie:

 • we wszystkich większych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz instytucjach jako pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo i higienę pracy,
 • w publicznych służbach i organach kontrolnych bezpieczeństwa i higieny pracy.


Do głównych zadań zawodowych techników bezpieczeństwa i higieny pracy należy m.in.:

 • zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • sporządzanie bieżących i okresowych analiz bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz przepisów określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w realizowanym procesie technologicznym,
 • rozwiązywanie bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią,
 • uczestniczenie w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy przez włączenie w założenia i dokumentacje projektowe rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ocenianie i mierzenie stopnia zagrożenia i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy,
 • wypracowywanie i wdrażanie metod ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą,
 • dobieranie właściwych środków ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • sporządzanie sprawozdań i protokołów pokontrolnych oraz opinii dotyczących spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • nadzorowanie wykonywania zaleceń służb zewnętrznych kontrolujących warunki bhp,
 • ocena ekonomicznych skutków zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • ustalanie okoliczności i przyczyny wypadków, przesłuchiwanie poszkodowanych i świadków wypadku,
 • kompletowanie dokumentacji dotyczącej wypadku przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby oraz wyników badań środowiska pracy,
 • informowanie pracowników o możliwych zagrożeniach i rodzajach ryzyka oraz motywowanie ich do świadomego traktowania zagrożeń.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód technik bezpieczeństwa i higieny pracy jest częściowo porównywalny z następującym zawodem niemieckim:

 • Wykwalifikowany pracownik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (niem. Fachkraft für Arbeitssicherheit), poziom kształcenia – zawodowe kształcenie ustawiczne realizowane na podstawie wytycznych opracowanych przez Federalny Instytut Bezpieczeństwa i Medycyny Pracy (niem. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin). Czas trwania kursów może być różny w zależności od formy (tryb dzienny, zajęcia zblokowane, e-learning ze zjazdami) i oferujących je instytucji.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategorii informacji „Treść programu nauczania”.

Jednostki realizujące kształcenie

Aktualne adresy placówek na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość kształcenia w tym zawodzie, można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.:

http://informator.ko-gorzow.edu.pl/

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Kandydaci, którzy zamierzają podjąć naukę zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy w półtorarocznej szkole policealnej powinni mieć ukończoną szkołę średnią (matura nie jest wymagana).

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • świadectwo zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w  zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).

Czas trwania nauki

1,5 roku (3 semestry)

Zakres programu nauczania

Minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w ramach wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy:

 1. Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy - 96 godz.
 2. Monitorowanie przestrzegania przepisów prawa określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy - 96 godz.
 3. Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy - 96 godz.
 4. Opracowywanie i opiniowanie planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy - 96 godz.
 5. Ocena ryzyka zawodowego - 160 godz.
 6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych - 160 godz.
 7. Organizowanie i prowadzenie szkoleń wstępnych oraz popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy - 128 godz.
 8. Język obcy zawodowy - 64 godz.

     Łącznie: 832 godz.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy (od strony 2379):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-05.pdf

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W odróżnieniu od najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Informacje na temat perspektyw zawodowych i zarobkowych w poszczególnych zawodach można znaleźć na specjalistycznych portalach internetowych. Poniżej kilka przydatnych linków:

„Zarobki” – część portalu Pracuj.pl poświęcona wysokościom zarobków w różnych zawodach:

https://zarobki.pracuj.pl/

„Barometr zawodów” – strona internetowa z informacjami o możliwościach i perspektywach zatrudnienia w poszczególnych zawodach z podziałem na regiony:

https://barometrzawodow.pl/

Informacje statystyczne o wysokościach zarobków w Polsce:

https://wynagrodzenia.pl/gus

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów pracy.

Możliwości dalszego kształcenia

Technicy bezpieczeństwa i higieny pracy, absolwenci półtorarocznych szkół policealnych, którzy zdali egzamin maturalny, mają możliwość podwyższenia kwalifikacji, kontynuując naukę w szkołach wyższych. Logiczną drogą rozwoju jest wybranie któregoś z kierunków pokrewnych, np. bezpieczeństwo i higiena pracy.

Interesujące linki

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu: NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Lubuska Organizacja Pracodawców
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej