Menu

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu w systemie dualnym w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kształcenie ustawiczne (realizowane przez izby przemysłowo-handlowe)

Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym jest jednolicie uregulowanym na terenie wszystkich krajów związkowych zawodem zdobywanym w formie kształcenia ustawicznego zgodnie z Rozporządzeniem o warunkach dopuszczenia do pełnienia funkcji nauczyciela zawodu (niem. Ausbilder-Eignungsverordnung, w skrócie AEVO).

Kursy o zróżnicowanej długości okresu kształcenia są realizowane przez izby przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze, tzw. „akademie zawodowe” i prywatne instytucje szkoleniowe.

Tytuł zawodowy: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu w systemie dualnym (IHK) [niem. Ausbilder/-in für Anerkannte Ausbildungsberufe (IHK)]

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu spełniają kluczową rolę w dziedzinie planowania i realizacji programu nauki zawodu w zakładach pracy. Obok ugruntowanej wiedzy fachowej wymaga się od nich także umiejętności zarządzania relacjami międzyludzkimi oraz zdolności pedagogicznych.

Skuteczne kształcenie zawodowe i wspieranie nowych kadr w obliczu przemian zachodzących w dziedzinie organizacji pracy i rosnących wymogów fachowych i interdyscyplinarnych w nowoczesnych zakładach pracy mogą być realizowane tylko przez wykwalifikowanych nauczycieli zawodu.

Kursy przygotowawcze skierowane są do osób, które przygotowują się do pełnienia zadań nauczyciela zawodu w ramach praktycznej nauki zawodu w zakładzie pracy lub pragną podnieć swoje kwalifikacje w ramach pełnionej już funkcji.

Źródło: www.ihk-projekt.de

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód nauczyciel praktycznej nauki zawodu w systemie dualnym (IHK) [niem. Ausbilder/-in für Anerkannte Ausbildungsberufe (IHK)] nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego.

W Polsce dla instruktorów praktycznej nauki zawodu są realizowane pedagogiczne kursy kwalifikacyjne (80 h) zgodnie z wymaganiami MEN, które kończą się egzaminem wewnętrznym.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Brak danych

Czas trwania nauki

Czas trwania kształcenia:

Czas trwania kursów jest różny w zależności od formy (tryb dzienny, wieczorowy, kształcenie na odległość). W zależności od oferujących je instytucji kursy mogą trwać do 11 miesięcy.

W IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg kształcenie trwa 105 godzin lekcyjnych – w zależności od stosowanego modelu kształcenia od 2 tygodni (tryb dzienny) do 3 miesięcy (tryb wieczorowy).

Źródło: www.ihk-projekt.de

Zakres programu nauczania

Elementy programu kształcenia:

  • Weryfikowanie warunków przyjęcia oraz planowanie kształcenia zawodowego
  • Przygotowywanie kształcenia zawodowego w zakładzie i współuczestniczenie w przyjmowaniu uczniów
  • Realizacja kształcenia zawodowego
  • Zakończenie kształcenia zawodowego

Wymiar godzin (teoria)

105 godzin

Wymiar godzin (praktyka)

-

Koszt kształcenia

Za uczestnictwo w kursach przygotowawczych pobierane są opłaty. Poza tym może wystąpić konieczność uiszczenia wpisowego i opłaty egzaminacyjnej. Inne koszty są związane z zakupem materiałów roboczych i literatury fachowej. Ewentualnie mogą powstać też koszty związane z dojazdami i/lub zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokość opłat może być różna.

Koszty kształcenia w IHK Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg wynoszą ok. 650,00 euro

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres kształcenia:

Za udział w kursach przygotowawczych nie jest wypłacane odnośne wynagrodzenie.

Udział w tej formie kształcenia ustawicznego jest objęty wsparciem finansowym na podstawie Dyrektywy o kształceniu ustawicznym (niem. Weiterbildungsrichtlinie) i zasad korzystania z tzw. „Bonów na kształcenie” (niem. Bildungsgutschein).

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki:

Podane tu przykładowe wynagrodzenia zasadnicze mają charakter orientacyjny i mają za zadanie zobrazowanie rozpiętości zarobków. Nie mogą one stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Obszar taryfowy „Służby publiczne”

W przypadku zaszeregowania do grupy zarobkowej 9, na poziomach od 1 do 5 osoby, których zarobki ustalane są w oparciu o Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych, otrzymują miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości od 2.800 do 3.448 euro.

Źródło:

Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD).

Układy taryfowe

W przypadku osób zatrudnionych w służbach publicznych obowiązuje Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD).

Możliwości dalszego kształcenia

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg (www.ihk-projekt.de).

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona internetowa Centrum Kształcenia IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg:

www.ihk-projekt.de

Platforma samokształceniowa dla nauczycieli zawodu:

http://aevo.de

Rozporządzenie o warunkach dopuszczenia do pełnienia funkcji nauczyciela zawodu (niem. Ausbildereignungsverordnung):

http://www.bibb.de/dokumente/pdf/ausbilder_eignungsverordnung.pdf

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy dla przemysłu i rzemiosła. Orientację w dużej liczbie ofert ułatwiają filtry regionalne i branżowe. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent":

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej