Menu

Instruktor praktycznej nauki zawodu w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kształcenie ustawiczne

Pedagogiczne kursy kwalifikacyjne (80 h) dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, które kończą się egzaminem wewnętrznym, są realizowane na podstawie wymogów Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Tytuł zawodowy: Instruktor praktycznej nauki zawodu 

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, absolwenci pedagogicznych kursów kwalifikacyjnych mogą podejmować pracę jako:

 • opiekunowie praktyk w zakładach pracy,
 • instruktorzy w warsztatach szkolnych i centrach kształcenia praktycznego,
 • trenerzy,
 • szkoleniowcy (np. z zakresu BHP),
 • instruktorzy (np. nauki jazdy),
 • wykładowcy w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego itp.

Główne zadania zawodowe instruktorów praktycznej nauki zawodu to:

 • realizacja zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu,
 • organizacja i realizacja skutecznego kształcenia zawodowego w zakładzie pracy.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód instruktor praktycznej nauki zawodu jest częściowo porównywalny z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Nauczyciel praktycznej nauki zawodu w systemie dualnym (IHK) [niem. Ausbilder/-in für Anerkannte Ausbildungsberufe (IHK)], poziom kształcenia – kształcenie ustawiczne na podstawie ujednoliconych na terenie wszystkich krajów związkowych przepisów Rozporządzenia o warunkach dopuszczenia do pełnienia funkcji nauczyciela zawodu (niem. Ausbilder-Eignungsverordnung, w skrócie AEVO). Okres trwania kursów jest zróżnicowany w zależności od trybu realizacji i instytucji szkolącej.
 • Pedagog – specjalista kształcenia zawodowego i ustawicznego z egzaminem wewnętrznym (niem. geprüfte/-r Aus- und Weiterbildungspädagoge/-in), poziom kształcenia – kształcenie ustawiczne na podstawie przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec. Okres kształcenia wynosi w trybie wieczorowym ok. 2 lat.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W momencie opracowywania profilu zawodu na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr nie było ofert kształcenia w zawodzie.

Polecamy regularne odwiedzanie stron ogólnopolskich sieci edukacyjnych, np.:

 1. Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, www.zak.edu.pl

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zgodnie z wymaganiami określonymi w § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu do egzaminu kończącego pedagogiczny kurs kwalifikacyjny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu dopuszczani są kandydaci, którzy posiadają:

 • co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać lub w zawodzie wchodzącym w jego zakres,

lub

 • świadectwo ukończenia technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać,

lub

 • świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,

lub

 • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,

lub

 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplomu ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Czas trwania nauki

Czas trwania kształcenia

Czas trwania pedagogicznych kursów kwalifikacyjnych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu jest regulowany wymogami MEN i wynosi 80 godzin lekcyjnych.

Zakres programu nauczania

Obszary nauczania / moduły:

 • Pedagogiczne aspekty nauczania i wychowania
 • Praktyka pedagogiczna
 • Zagadnienia z psychologii pracy
 • Komunikacja interpersonalna
 • Podstawy dydaktyki ogólnej
 • Podstawy prawne i zagadnienia organizacji oświaty zawodowej w Polsce
 • Dydaktyka szczegółowa dla wykładowców kursów
 • Dydaktyka szczegółowa dla mistrzów i instruktorów praktycznej nauki zawodu

Wymiar godzin (teoria)

70 godzin

Wymiar godzin (praktyka)

10 godzin (praktyka pedagogiczna)

Koszt kształcenia

Za uczestnictwo w kursach pobierane są opłaty. Poza tym może wystąpić konieczność uiszczenia wpisowego i opłaty egzaminacyjnej. Inne koszty są związane z zakupem materiałów roboczych i literatury fachowej. Ewentualnie mogą powstać również koszty związane z dojazdami i/lub zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokość opłat może być różna i wynosi z reguły od 700 do 900 złotych.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

brak

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Analiza ofert pracy publikowanych na internetowych portalach zatrudnienia wykazała, że na rynku pracy istnieje obecnie niewielkie zapotrzebowanie na instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Miesięczne wynagrodzenie instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy wynosi średnio ok. 2.400 zł brutto.

 

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Patrz profile poszczególnych zawodów

Interesujące linki

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej