Menu

Mistrz w przemyśle, specjalność: tworzywa sztuczne i kauczuk w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Mistrz w przemyśle – kształcenie ustawiczne

Mistrz w przemyśle ze specjalnością tworzywa sztuczne i kauczuk jest tytułem zawodowym zdobywanym w trybie kształcenia ustawicznego na podstawie Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG). Egzaminy mistrzowskie dla mistrzów przemysłowych są regulowane przepisami ujednoliconymi we wszystkich krajach związkowych Niemiec.

Tytuł zawodowy: Mistrz w przemyśle ze specjalnością tworzywa sztuczne i kauczuk (niem. Industriemeister/-in der der Fachrichtung Kunststoff) 

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Mistrzowie przemysł1)owi ze specjalnością tworzywa sztuczne i kauczuk zajmują się koordynacją, nadzorowaniem i optymalizacją procesów produkcyjnych w branży przerobu tworzyw sztucznych i kauczuku. Wytwarzane są przy tym najróżniejsze produkty, jak np. siodełka motocyklowe, obudowy komputerów, folie opakowaniowe, części maszyn, rury, elementy okien lub materiały kompozytowe do dalszego przerobu. Mistrzowie zajmują się planowaniem i kierowaniem, zarówno jeśli chodzi o wykorzystanie pracowników, jak i środków pracy, np. wtryskarek lub sterowanych komputerowo wytłaczarek. Troszczą się również o zakup i dostarczenie na produkcję materiałów wyjściowych, np. granulatów i barwników. Kontrolują jakość materiałów wyjściowych i produktów gotowych, zlecają wykonanie konserwacji i remontów maszyn i urządzeń oraz prowadzą dokumentację przeprowadzonych kontroli technicznych i BHP.

Podczas wykonywania swoich zadań mistrzowie uwzględniają również aspekty ekonomiczne. Zwracają np. uwagę, aby nie został przekroczony zaplanowany budżet oraz aby dotrzymane zostały wymogi ilościowe i terminy. Realizują też działania zapewniające utrzymanie jakości, podejmują działania optymalizacyjne i zapewniają przestrzeganie przepisów BHP i ochrony środowiska na terenie zakładu. Poza tym udzielają pracownikom instrukcji na temat nowych technologii oraz biorą udział w kształceniu zawodowym i ustawicznym.

Źródło: Portal BERUFENET, http://berufenet.arbeitsagentur.de

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód mistrz w przemyśle ze specjalnością tworzywa sztuczne i kauczuk (nazwa niemiecka: Industriemeister/-in der Fachrichtung Kunststoff und Kautschuk) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Technik technologii chemicznej, nauka zawodu na poziomie pięcioletniego technikum.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego:

 • ukończone z wynikiem pozytywnym kształcenie w jednym z oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych, który może zostać przyporządkowany do specjalności tworzywa sztuczne i kauczuk

i

 • odpowiednie doświadczenie zawodowe w wymiarze co najmniej jednego roku, które powinno wykazywać istotny związek z zadaniami mistrza przemysłowego ze specjalnością tworzywa sztuczne i kauczuk

lub

 • ukończone z wynikiem pozytywnym kształcenie w innym zawodzie wyuczonym

i

 • odpowiednie doświadczenie zawodowe w wymiarze co najmniej dwóch lat, przy czym drugi rok powinien wykazywać istotny związek z zadaniami mistrza przemysłowego ze specjalnością tworzywa sztuczne i kauczuk

lub

 • jeżeli kandydat nie legitymuje się wcześniejszym ukończeniem nauki zawodu, co najmniej pięcioletnie, odpowiednie doświadczenie zawodowe, przy czym piąty rok powinien wykazywać istotny związek z zadaniami mistrza przemysłowego ze specjalnością tworzywa sztuczne i kauczuk.

W przypadku przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie wiedzy, umiejętności i doświadczeń, które uzasadniają dopuszczenie do egzaminu, możliwe są wyjątki od wymaganych warunków dopuszczenia.

Uwzględnienie zagranicznych kwalifikacji zawodowych:

Wykształcenie zdobyte za granicą oraz okresy pracy zawodowej za granicą mogą zostać uwzględnione przy dopuszczeniu do egzaminu mistrzowskiego.

Źródło: Portal BERUFENET, http://berufenet.arbeitsagentur.de

Czas trwania nauki

Jednostki szkoleniowe izb przemysłowo-handlowych i innych placówek edukacyjnych oferują kursy przygotowujące do egzaminu mistrzowskiego (w trybie dziennym ok. 6 miesięcy lub 2 razy po 3 miesiące, w trybie wieczorowym z reguły od 1,5 do 3 lat).

Źródło: Portal BERUFENET, http://berufenet.arbeitsagentur.de

Zakres programu nauczania

Kwalifikacje specjalistyczne:- Obszar działalności – Technika:

- Kierunki kwalifikacji:

 • Technologia
 • Materiały
 • Procesy produkcyjne

- Kierunki kwalifikacji do wyboru:

 • Technologia obróbki
 • Technologia przetwarzania
 • Technologia kauczuku
 • Technologia materiałów kompozytowych

- Obszar działalności – Organizacja:

 • System kosztów w przedsiębiorstwie
 • Systemy planowania, sterowania i komunikacji
 • BHP, ochrona środowiska i ochrona zdrowia

- Obszar działalności – Kierowanie i personel:

 • Kierowanie personelem
 • Rozwój zawodowy personelu
 • Zarządzanie jakością

Kwalifikacje podstawowe, wspólne dla wszystkich specjalności:- Świadomość prawna:

 • Prawo pracy i prawo socjalne
 • Przepisy BHP
 • Prawo ochrony środowiska
 • Znajomość przepisów i uregulowań z zakresu prawa gospodarczego, w szczególności na temat odpowiedzialności i odpowiedzialności cywilnej za produkt oraz ochrony danych

- Świadomość ekonomiczna:

 • Uwzględnianie ekonomicznych zasad działania z włączeniem powiązań w obrębie gospodarki narodowej i oddziaływań społecznych
 • Uwzględnianie zasadniczych struktur organizacyjnych i organizacji pracy obowiązujących w przedsiębiorstwie oraz wykorzystywanie możliwości poprawy organizacji
 • Stosowanie metod ustalania wynagrodzeń oraz ciągłej optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie
 • Wykonywanie rachunków kosztów wg rodzajów, kont i nośników kosztów oraz przeprowadzanie procedur kalkulacyjnych

- Stosowanie metod informacji, komunikacji i planowania:

 • Rejestrowanie, analizowanie i obróbka danych procesowych i produkcyjnych przy pomocy systemów elektronicznej obróbki danych
 • Ocena technik planowania i metod analizowania
 • Stosowanie technik prezentacyjnych
 • Sporządzanie dokumentacji technicznych, projektów, statystyk, tabel i wykresów
 • Wybór i stosowanie metod zarządzania projektami oraz form i środków informacji i komunikacji

- Współpraca w zakładzie pracy:

 • Ocena i wspieranie rozwoju zawodowego jednostki w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem uwarunkowań osobistych i społecznych
 • Analiza wpływów organizacji pracy i struktur grup na zachowania grup i współpracę
 • Analiza zachowania (własnego i innych) podczas wykonywania czynności kierowniczych, wdrażanie zasad kierowania oraz stosowanie metod kierowania
 • Wspieranie komunikacji i kooperacji oraz stosowanie metod rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwie oraz konfliktów społecznych

- Uwzględnianie podstaw z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych:

 • Uwzględnianie wpływu praw z zakresu nauk przyrodniczych i techniki na materiały, maszyny i procesy oraz na człowieka i środowisko naturalne
 • Stosowanie w przedsiębiorstwie różnorodnych form energii oraz uwzględnianie związanego z tym wpływu na człowieka i środowisko naturalne
 • Obliczanie wielkości technologicznych i technicznych
 • Stosowanie metod statystycznych

Część pedagogiczna:

 • Kontrola warunków i planowanie kształcenia uczniów
 • Przygotowanie kształcenia zawodowego i współudział w zatrudnianiu uczniów
 • Realizacja kształcenia zawodowego
 • Zakończenie kształcenia

Źródło: Portal BERUFENET, http://berufenet.arbeitsagentur.de

Wymiar godzin (teoria)

Kursy przygotowawcze / Części egzaminu – Wymiar godzin:

 • Kwalifikacje specjalistyczne: 500 h
 • Kwalifikacje podstawowe, wspólne dla wszystkich specjalności: 340 h
 • Kształcenie zawodowe i pedagogika pracy (wg zasad AEVO): ok. 60 h

Łącznie: 900 h

Źródło: Portal BERUFENET, http://berufenet.arbeitsagentur.de

Koszt kształcenia

Za uczęszczanie na kursy przygotowawcze należy uiścić odpowiednią opłatę oraz opłatę egzaminacyjną za sam egzamin. Inne koszty powstają w związku z korzystaniem z materiałów roboczych, literatury fachowej oraz wykonaniem projektu dyplomowego. Poza tym mogą powstać koszty związane z dojazdami oraz zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokości opłat za uczestnictwo w kursach i opłat egzaminacyjnych mogą być różne. Wynoszą one ok. 5.000 euro.

Źródło: Portal BERUFENET, http://berufenet.arbeitsagentur.de

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Za udział w kursach przygotowawczych nie jest wypłacane wynagrodzenie.

Udział w tej formie kształcenia ustawicznego jest objęty wsparciem finansowym zgodnie z Ustawą o wspieraniu form kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy (niem. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, w skrócie AFBG lub popularnie "Meister-BAföG"). Informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

 

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobkisą w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Przykładowe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto może w tym zawodzie wynosić przykładowo 3.050 euro

Źródło: http://www.industriemeister.info/

Układy taryfowe

Informacje o uregulowaniach taryfowych można uzyskać w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Metalowej (IG Metall).

Możliwości dalszego kształcenia

Kierunki studiów:

 

 • Technologia tworzyw sztucznych (licencjat)
 • Technika procesowa (licencjat)
 • Inżynieria chemiczna (licencjat)
 • Ekonomika przemysłu (licencjat)

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Szkoły mistrzów na terenie Niemiec:

http://www.meisterschulen.de

Portal BERUFENET:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Giełda pracy, również dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.deutsche-handwerkervermittlung.de

Duża giełda pracy dla różnych branż:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej