Menu

Operator koparko-ładowarki w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kształcenie ustawiczne

Kursy kwalifikacyjne (ok. 175 godzin) dla operatorów koparko-ładowarki, które kończą się egzaminem państwowym.

Tytuł zawodowy: Operator koparko-ładowarki

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Operatorzy koparko-ładowarki, absolwenci kursów kwalifikacyjnych mogą podejmować pracę w:

 • przedsiębiorstwach budownictwa ogólnego, inżynieryjnego i drogowego,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się terenami zielonymi i architekturą krajobrazu,
 • wypożyczalniach sprzętu budowlanego,
 • zakładach wydobycia surowców mineralnych (żwirownie, piaskownie, kamieniołomy),
 • zakładach utylizacji odpadów.

Główne zadania zawodowe operatora koparko-ładowarki to:

 • przygotowywanie terenu do pracy,
 • przygotowywanie koparko-ładowarki do pracy,
 • wyrównywanie terenu za pomocą koparko-ładowarki,
 • wykonywanie wykopów, odspajanie gruntu terenu za pomocą koparko-ładowarki,
 • rozmieszczanie i segregowanie produktów pracy koparko-ładowarki,
 • kontrolowanie jakości wykonywanej pracy,
 • wymienianie płynów eksploatacyjnych oraz usuwanie drobnych usterek w koparko-ładowarce,
 • sporządzanie dziennego raportu z wykonanej pracy.
 • przestrzeganie odpowiednich przepisów z zakresu bhp, zapobiegania wypadkom i ochrony środowiska.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód operator koparko-ładowarki jest częściowo porównywalny z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Operator sprzętu budowlanego (niem. Baugeräteführer/-in), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym na podstawie ujednoliconych na terenie wszystkich krajów związkowych przepisów Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) i Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung).
 • Operator maszyn budowlanych (niem. Baumaschinenführer/-in), poziom kształcenia – zawodowe kształcenie ustawiczne. Egzamin końcowy na podstawie przepisów ujednoliconych na terenie wszystkich krajów związkowych. Udział w kursach przygotowawczych nie jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Placówki na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr oferujące możliwość kształcenia w zawodzie operator koparko-ładowarki:

 1. Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp., http://zdz.gorzow.pl

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Wymagania wobec kandydatów na kurs operatorów koparko-ładowarki:

 • Wiek: ukończone 18 lat
 • Wykształcenie: minimum podstawowe
 • Aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności
 • Udokumentowanie miesięcznego stażu pracy w obsłudze techniczno-eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności (w przypadku braku takiego stażu musi odbyć w ośrodku dodatkowe zajęcia praktyczne, trwające co najmniej 26 godzin)

Czas trwania nauki

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego wynosi 176 godzin.

Zakres programu nauczania

Zakres tematyczny:

 • Użytkowanie eksploatacyjne koparko-ładowarki
 • Dokumentacja techniczna
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy elektrotechniki
 • Silniki spalinowe
 • Elementy hydrauliki
 • Budowa koparko-ładowarki
 • Technologia robót
 • Zajęcia praktyczne

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne:

 • Podstawowe pojęcia z zakresu eksploatacji
 • Materiały eksploatacyjne
 • Zadania operatora w procesie użytkowania koparko-ładowarek
 • Wiadomości ogólne o rysunku technicznym
 • Schematy instalacji elektrycznych
 • Schematy układów hydraulicznych i pneumatycznych
 • Dokumentacja techniczna
 • Podstawowe przepisy prawne dotyczące bhp i p. poż.
 • Ochrona zdrowia pracowników i zadania służb bhp
 • Podstawowe zasady higieny pracy
 • Zasady bezpiecznej obsługi maszyn
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
 • Podstawowe wielkości elektryczne
 • Elementy instalacji elektrycznych
 • Użytkowanie i obsługa akumulatora
 • Ogólne wiadomości o maszynach elektrycznych
 • Bezpieczeństwo przy użytkowaniu i obsłudze urządzeń elektrycznych
 • Podział i ogólna budowa silników spalinowych
 • Układy zapłonowe i rozruchowe
 • Obsługa i eksploatacja silników spalinowych
 • Diagnozowanie pracy silnika
 • Bezpieczeństwo przy użytkowaniu i obsłudze silników spalinowych
 • Ogólna informacja o napędach hydraulicznych
 • Budowa hydraulicznych układów napędowych
 • Bezpieczeństwo przy użytkowaniu i obsłudze układów hydraulicznych
 • Budowa i charakterystyka techniczna koparko-ładowarek
 • Budowa i działanie mechanizmów osprzętu koparkowego
 • Budowa i działanie mechanizmów osprzętu ładowarkowego
 • Układy napędowe i jezdne stosowane w koparko-ładowarkach
 • Rodzaje i budowa kabin stosowanych w koparko- ładowarkach oraz ich wyposażenie
 • Organizacja robót ziemnych i ich mechanizacja
 • Klasyfikacja gruntu
 • Technika pracy koparko-ładowarkami
 • Technologia robót
 • Zasady bezpiecznej pracy

Łącznie: 116 godzin

Wymiar godzin (praktyka)

Zajęcia praktyczne:

 • Instruktaż wstępny na poligonie, organizacja zajęć i przestrzegania przepisów bhp
 • Przygotowanie stanowiska pracy i maszyny do pracy zgodnie z instrukcją obsługi
 • Wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia
 • Doskonalenie umiejętności sterowania koparko-ładowarką
 • Praca koparko-ładowarką
 • Wykonywanie obsług technicznych
 • Zasady sprawdzania stanu technicznego, regulacji oraz usuwania usterek
 • Zasady przygotowania maszyny do transportu
 • Zasady wypełniania dokumentacji eksploatacyjnej

Łącznie: 60 godzin

Koszt kształcenia

Za uczestnictwo w kursach pobierane są opłaty. Poza tym należy uiścić opłatę egzaminacyjną. Inne koszty mogą być związane z zakupem materiałów roboczych i literatury fachowej. Ewentualnie mogą powstać również koszty związane z dojazdami i/lub zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokość opłat za kurs wynosi 2.300 zł.

Niekiedy oferowane są bezpłatne kursy realizowane w ramach projektów finansowanych z funduszy europejskich.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Brak

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Analiza ofert pracy publikowanych na internetowych portalach zatrudnienia wykazała, że na rynku pracy istnieje obecnie duże zapotrzebowanie na operatorów koparko-ładowarki.

Miesięczne wynagrodzenie operatorów koparko-ładowarki w zakładach pracy wynosi średnio 3.500 – 4.000 zł netto.

 

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Kursy dla operatorów innych maszyn budowlanych, np. koparki lub ładowarki.

Niektóre instytucje oferują możliwość zdobycia dwóch specjalności w ramach jednego kursu, np.:

 • Operator koparko-ładowarki i operator koparki
 • Operator koparko-ładowarki i operator ładowarki

Interesujące linki

Opis zawodu operator koparko-ładowarki:

http://www.zawodowe.com/Operator_koparki_-_opis_81

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej