Menu

Kulturoznawstwo (licencjat) w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kierunek studiów licencjackich 

 

Na kierunku studiów pierwszego stopnia „Kulturoznawstwo ogólne i porównawcze” (niem. Allgemeine und vergleichende Kulturwissenschaft) studenci zdobywają podstawy wiedzy naukowej z zakresu teorii i antropologii kultury oraz elementów nauk humanistycznych, gospodarczych, społecznych i medialnych.

Tytuł zawodowy: Licencjat w dziedzinie kulturoznawstwa (niem. Bachelor of Arts (BA) Kulturwissenschaften)

Źródło:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Kulturoznawcy zajmują się opisywaniem i analizowaniem procesów kulturowych w rozmaitych sferach począwszy od antyku aż po teraźniejszość. Badają symbolikę, rolę płci, mity i kulty religijne oraz sztukę, muzykę i literaturę. Pracują np. w dziedzinie zarządzania sztuką lub kulturą, pedagogiki medialnej i kulturowej, przy pracach redakcyjnych oraz w badaniach naukowych i edukacji.

Kulturoznawcy znajdują zatrudnienie np.:

 • w administracji publicznej, np. w wydziałach kultury,
 • w muzeach lub w teatrach,
 • przy organizacji imprez w różnych instytucjach, przedsiębiorstwach i klubach sportowych,
 • w wydawnictwach i u nadawców radiowych i telewizyjnych,
 • w instytucjach zajmujących się edukacja dorosłych,
 • w szkołach wyższych i instytucjach naukowych.

Źródło:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki tytuł zawodowy licencjat w dziedzinie kulturoznawstwa (niem. Bachelor of Arts (BA) Kulturwissenschaften) jest częściowo porównywalny z polskim tytułem:

 • Licencjat w dziedzinie kulturoznawstwa, poziom kształcenia – studia wyższe pierwszego stopnia (6 semestrów).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Europa Universität Viadrina
Große Scharrnstraße 59
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 335 5534 4444
E-mail: study@europa-uni.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem podjęcia studiów jest zasadniczo:

 • dla uniwersytetów i szkół wyższych o tym samym statusie – matura (niem. allgemeine Hochschulreife) lub w niektórych przypadkach tzw. matura zawodowa (niem. fachgebundene Hochschulreife);
 • dla wyższych szkół zawodowych (niem. Fachhochschulen) – przynajmniej  świadectwo dojrzałości uprawniające do studiowania w wyższych szkołach zawodowych (niem. Fachhochschulreife);
 • lub inne świadectwo uznane za równoważne przez odpowiedni organ danego kraju związkowego (np. ministerstwo kultury i oświaty).

Na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą istnieje ograniczona ilość miejsc studiów na tym kierunku. Zapisy kandydatów prowadzone są wyłącznie z początkiem semestru zimowego.

Warunki przyjęcia na Europejski Uniwersytet Viadrina:

 • matura (niem. allgemeine Hochschulreife),
 • dla kandydatów z zagranicy: zaświadczenie o zdaniu egzaminu językowego z jęz. niemieckiego dla zagranicznych kandydatów na studia (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber, DSH).

Źródła:

http://berufenet.arbeitsagentur.de 

http://study.europa-uni.de/de/wiwi/bachelor/programme/ibwl/index.html

Czas trwania nauki

Zakres programu nauczania

Elementy programu studiów:

 • Moduł interdyscyplinarny (nauki prawnicze / nauki gospodarcze)
 • Specjalistyczne dyscypliny naukowe (historia kultury, literaturoznawstwo nauki językowe, nauki społeczne porównawcze)
 • Kształcenie w dziedzinie języków obcych
 • Pobyt za granicą
 • Moduł praktyczny
 • Moduł dyplomowy

Źródło:

http://study.europa-uni.de/de/kuwi/bachelorstudiengaenge/Kulturwissenschaften/index.html 

Wymiar godzin (teoria)

Program studiów dzieli się na moduły zawierające zarówno zajęcia obowiązkowe jak i zajęcia do wyboru. Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i projektów.

Źródło:

http://study.europa-uni.de/de/kuwi/bachelorstudiengaenge/Kulturwissenschaften/index.html 

Wymiar godzin (praktyka)

Brak dostępnych danych

Koszt kształcenia

Koszt studiów:

 • Wpisowe i opłaty administracyjne oraz składki semestralne (np. na dział spraw studenckich, organizacje studenckie, bilet semestralny na środki komunikacji publicznej)
 • W niektórych przypadkach czesne (niem. Studiengebühren)
 • Opłaty dla osób studiujących przez dłuższy okres, za drugi kierunek studiów lub po wyczerpaniu określonej kwoty finansowania studiów (niem. Studienguthaben)
 • Wydatki na materiały do nauki i inne potrzeby związane ze studiami, np. książki, kopie, wycieczki
 • Składki na studenckie ubezpieczenie zdrowotne (z reguły w przypadkach przekroczenia granicy wieku wynoszącej 25 lat lub określonych dochodów)

Źródło:

http://berufenet.arbeitsagentur.de 

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki:

Podczas studiów nie otrzymuje się ustawowego wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Za okresy praktyk – np. podczas praktyki odbywanej w przedsiębiorstwie – może zostać ustalone wynagrodzenie.

Możliwości wsparcia finansowego: 

Źródło:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w dużym stopniu uzależnione od wymogów stawianych w danym przypadku wobec pracownika. Z reguły uwzględnia się przy tym ponadto doświadczenie zawodowe oraz stopień odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Źródło: 

Tarifregister Berlin/ Brandenburg

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Związku Zawodowym Verdi (http://www.verdi.de).

Możliwości dalszego kształcenia

Dostępne formy uzupełniania wykształcenia mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Po uzyskaniu tytułu licencjata (Bachelor of Arts) istnieje możliwość zdobycia wyższych kwalifikacji zawodowych dzięki studiom uzupełniającym (drugiego stopnia), które kończą się uzyskaniem tytułu Master of Arts. Studia te służą pogłębieniu wiedzy fachowej i specjalizacji lub zdobyciu dodatkowych kwalifikacji i trwają z reguły 4 semestry.

Informacje o oferowanych przez Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą studiach II stopnia kończących się uzyskaniem tytułu Master można znaleźć pod adresem:

http://study.europa-uni.de/de/kuwi/masterstudiengaenge/index.html

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg,  www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą:

https://www.europa-uni.de/de/index.html

Co to jest kulturoznawstwo? 13 odpowiedzi:

http://www.kuwi.europa-uni.de/de/studium/bachelor/kuwiba/Literatur_Kuwi/Vorwort_Was_sind_Kuwi.pdf

Film z cyklu Zawód i Kariera – Rozmowy z adeptami kulturoznawstwa:

https://www.youtube.com/watch?v=aUNLZDrEyfE

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy dla studentów, absolwentów i młodych profesjonalistów:

http://www.absolventa.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Praca i kariera w Niemieckim Towarzystwie Współpracy Międzynarodowej (Deutsche Gesellschaft  für Internationale Zusammenarbeit GmbH):

http://www.giz.de/de/html/jobs.html#

Praca w UNEP (United Nations Environment Programme):

http://www.unep.org/vacancies

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy. Mnogość ofert daję się ograniczyć dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej