Menu

Informatyka (licencjat) w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kierunek studiów licencjackich 

Na kierunku studiów I stopnia „Informatyka” studenci zdobywają podstawy wiedzy naukowej i praktycznej z zakresu projektowania, wykorzystania i ewaluacji systemów oprogramowania dla wszelkich możliwych obszarów zastosowań.

Studia na tym kierunku są oferowane częściowo również w formie kombinowanych kierunków studiów licencjackich.

Informatykę można studiować również w ramach studiów nauczycielskich (niem. Lehramt), studiów dualnych i zaocznych.

Przykłady nazw alternatywnych kierunków studiów:

 • Informatyka stosowana (niem. Angewandte Informatik) – licencjat
 • Informatyka obliczeniowa (ang. Computational Informatics) – licencjat
 • Informatyka (ang. Computer Science) – licencjat
 • Europejskie studia informatyczne (niem. Europäisches Informatik-Studium) – licencjat
 • Informatyka (niem. Informatik) – licencjat
 • Informatyka z lingwistyką komputerową (niem. Informatik plus Computerlinguistik) – licencjat
 • Informatyka ze statystyką (niem. Informatik plus Statistik) – licencjat
 • Informatyka kognitywna (niem. Kognitive Informatik) – licencjat
 • Informatyka w naukach przyrodniczych (niem. Naturwissenschaftliche Informatik) – licencjat
 • Informatyka w transporcie (niem. Verkehrsinformatik) – licencjat

Tytuł zawodowy: Licencjat w dziedzinie informatyki (niem. Bachelor of Science (B. Sc.) Informatik)

Źródła:

http://berufenet.arbeitsagentur.de 

www.b-tu.de 

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Studenci opuszczający uniwersytet z tytułem licencjata mają duże szanse na rynku pracy. Liczne analizy dowodzą, że istnieje zapotrzebowanie na absolwentów uniwersytetów wykształconych odpowiednio do potrzeb ekspandującej branży IT. To właśnie absolwenci uniwersytetów należą do grupy ekspertów, po których można się spodziewać, iż poradzą sobie z różnorodnymi, złożonymi zadaniami i będą w stanie reagować na ciągłe zmiany wymogów rozwijającego się w przyszłości społeczeństwa informacyjnego w sposób wystarczająco elastyczny.

Jako potencjalni pracodawcy w grę wchodzą zarówno działy IT małych i średnich przedsiębiorstw, jak i firmy informatyczne, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, a także usługodawcy internetowi i firmy doradcze.

Możliwe obszary pracy zawodowej:

 • Pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji
 • Doradztwo i szkolenia w dziedzinie systemów informatycznych
 • Koordynacja, organizacja i zarządzanie w dziedzinie systemów informatycznych
 • Zapewnienie jakości i testy systemów informatycznych
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Administrowanie systemami informatycznymi
 • Opracowywanie systemów informatycznych
 • Sprzedaż systemów informatycznych
 • Projektowanie mediów
 • Produkcja mediów (druk, Internet, multimedia)
 • Projektowanie oprogramowania

Źródla:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

www.b-tu.de

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki tytuł zawodowy licencjat w dziedzinie informatyki (niem. Bachelor of Science (B. Sc.) Informatik) jest np. częściowo porównywalny z polskim tytułem:

 • Inżynier w dziedzinie informatyki, poziom kształcenia – studia wyższe pierwszego stopnia (7 semestrów).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

BTU Cottbus
Platz der Deutschen Einheit 1
03046 Cottbus
Deutschland
E-mail: studium@b-tu.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem podjęcia studiów jest zasadniczo:

 • dla uniwersytetów i szkół wyższych o tym samym statusie – matura (niem. allgemeine Hochschulreife) lub w niektórych przypadkach tzw. matura zawodowa (niem. fachgebundene Hochschulreife);
 • dla wyższych szkół zawodowych (niem. Fachhochschulen) – przynajmniej  świadectwo dojrzałości uprawniające do studiowania w wyższych szkołach zawodowych (niem. Fachhochschulreife);
 • lub inne świadectwo uznane za równoważne przez odpowiedni organ danego kraju związkowego (np. ministerstwo kultury i oświaty).

Na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym Cottbus-Senftenberg (Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg) nabór prowadzony jest wyłącznie z początkiem semestru zimowego.

Warunki przyjęcia na Brandenburski Uniwersytet Techniczny:

 • matura (niem. allgemeine Hochschulreife), lub
 • tzw. „matura zawodowa” (niem. fachgebundene Hochschulreife).

Poza tym mile widziane są następujące umiejętności i zainteresowania:

 • Zainteresowanie rozwiązywaniem problemów
 • Ciekawość w zakresie zależności matematycznych
 • Elementarne umiejętności w zakresie programowania
 • Gotowość do pracy w zespole
 • Znajomość języka angielskiego

Źródła:

www.b-tu.de

http://berufenet.arbeitsagentur.de

Czas trwania nauki

Normalny cykl studiów wynosi w zależności od uczelni 6-8 semestrów. Średni rzeczywisty czas studiów wynosi statystycznei 7,6 semestru. Studia na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym Cottbus-Senftenberg trwają 6 semestrów i składają się z:

 • Semestry I - IV: studia podstawowe
 • Semestry V i VI: studia specjalistyczne łącznie z licencjacką pracą dyplomową w VI semestrze

Za zaliczenie poszczególnych zajęć przyznawane są punkty kredytowe ECTS. Do uzyskania tytułu licencjata (Bachelor of Science) niezbędne jest uzyskanie łącznego wyniku 180 punktów. 

Zakres programu nauczania

Elementy programu studiów:

- Moduły obowiązkowe (przykładowo):

 • Algorytmy i struktury danych
 • Systemy operacyjne
 • Bazy danych i systemy informacyjne
 • Projektowanie modeli symulacyjnych
 • Języki formalne i kompilatory
 • Podstawy bioinformatyki
 • Koncepcje programowania
 • Matematyczne podstawy informatyki (logika, algebra i struktury dyskretne)
 • Systemy multimedialne
 • Architektura komputerów i sieci komputerowe
 • Inżynieria oprogramowania
 • Metody statystyczne
 • Mechanika techniczna
 • Systemy rozproszone i współbieżne

- Moduły wybieralne (przykładowo):

 • Grafika komputerowa
 • Wprowadzenie do biogeografii
 • Systemy wbudowane
 • Fizyka dla przyrodników
 • Termodynamika techniczna
 • Systemy oparte na wiedzy i sztuczna inteligencja

Studia podstawowe służą przekazaniu studentom podstawowej wiedzy i technik oraz zapoznaniu ich ze środkami pomocniczymi. W celu zapewnienia jednakowych podstaw wiedzy u wszystkich studentów ten okres studiów składa się głównie z modułów obowiązkowych.

Realizowane w następnej kolejności studia specjalistyczne służą pogłębianiu tej wiedzy, przygotowują do kończącej studia licencjackiej pracy dyplomowej i pozwalają uzyskać kwalifikacje niezbędne w pracy zawodowej lub podczas późniejszych studiów II stopnia. Podczas cechujących się dużą elastycznością studiów specjalistycznych studiujący poszerzają zdobyte wcześniej podstawy wiedzy i specjalizują się w jednej z dziedzin informatyki, która najbardziej odpowiada ich skłonnościom i zainteresowaniom oraz przygotowują się do wykonywania późniejszych zadań zawodowych. W tym celu zapewnia się studentom wystarczająco szerokie spektrum treści programowych. Przyszli promotorzy prac dyplomowych chętnie pomagają w wyborze istotnych modułów z bogatej oferty. Ćwiczenia z samodzielnej pracy, np. korzystanie ze źródeł literaturowych, pisanie tekstów naukowych i realizacja projektów związanych z oprogramowaniem, są realizowane w ramach seminariów i praktyk.

Źródła:

http://berufenet.arbeitsagentur.de 

www.b-tu.de

Wymiar godzin (teoria)

Program studiów dzieli się na moduły zawierające zarówno zajęcia obowiązkowe jak i zajęcia do wyboru. Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i projektów. Za zaliczenie poszczególnych zajęć przyznawane są punkty kredytowe ECTS. Do uzyskania tytułu licencjata (Bachelor of Science) niezbędne jest uzyskanie łącznego wyniku 180 punktów ECTS.

Podczas trwających dwa lata studiów podstawowych (120 punktów ECTS) studentom przekazywane są w ramach przedmiotów obowiązkowych podstawy informatyki:

 • Informatyka: podstawowe umiejętności z zakresu programowania, technika cyfrowa, podstawy teoretyczne, projektowanie systemów oprogramowania, koncepcje systemów operacyjnych z opracowaniem własnego prototypu
 • Praktyki: praktyka z programowania, praktyka z techniki cyfrowej oraz duży projekt z dziedziny oprogramowania do wykonania w zespole
 • Matematyka: koncepcje, współzależności i dowody w analizie matematycznej, algebrze, logice i kombinatoryce
 • Dziedziny zastosowań: odpowiednio własnych zainteresowań spośród matematyki, fizyki, chemii, budowy maszyn / elektrotechniki, gospodarki, prawa lub inżynierii budowlanej

Podczas studiów specjalistycznych (60 punktów ECTS) podstawy te są rozbudowywane odpowiednio do własnych zainteresowań studentów. W tym celu wybierane są indywidualne kursy z następujących dziedzin:

 • Podstawy teoretyczne: rozwiązywalność i stopień trudności problemów, kompilatory, koncepcje języków programowania, wydajne algorytmy
 • Informatyka praktyczna: techniki pracy, projektowanie baz danych i funkcje wewnętrzne, protokoły i standardy dla aplikacji internetowych i sieci, modelowanie dużych systemów oprogramowania, weryfikacja i analiza danych
 • Informatyka stosowana: komunikacja pomiędzy komponentami oprogramowania, architektura procesorów, projekt obwodów, wewnętrzne koncepcje dla systemów operacyjnych, systemy rozproszone i współbieżne

Studia licencjackie kończą się przygotowaniem i obroną licencjackiej pracy dyplomowej.

Źródło:

www.b-tu.de

Wymiar godzin (praktyka)

Praktyczne odniesienie studiów stanowią seminaria projektowe i praktyki (praktyki z zakresu programowania, technik cyfrowych i oprogramowania). Pozwalają one na wyćwiczyć praktyczne wdrażanie zdobytej wiedzy, a poza tym dają możliwość treningu tzw. kompetencji miękkich  (ang. soft skills), np. umiejętności pracy w zespole komunikatywności bądź technik prezentacji. Podczas seminariów odbywają się również ćwiczenia z samodzielnej pracy, np. w zakresie badań literaturowych, pisania tekstów naukowych oraz realizacji projektów związanych z oprogramowaniem.

Źródło:

www.b-tu.de

Koszt kształcenia

Koszt studiów:

 • Wpisowe i opłaty administracyjne oraz składki semestralne (np. na dział spraw studenckich, organizacje studenckie, bilet semestralny na środki komunikacji publicznej)
 • W niektórych przypadkach czesne (niem. Studiengebühren)
 • Opłaty dla osób studiujących przez dłuższy okres, za drugi kierunek studiów lub po wyczerpaniu określonej kwoty finansowania studiów (niem. Studienguthaben)
 • Wydatki na materiały do nauki i inne potrzeby związane ze studiami, np. książki, kopie, wycieczki
 • Składki na studenckie ubezpieczenie zdrowotne (z reguły w przypadkach przekroczenia granicy wieku wynoszącej 25 lat lub określonych dochodów)

Źródło:

http://berufenet.arbeitsagentur.de 

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki:

Podczas studiów nie otrzymuje się ustawowego wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Możliwości wsparcia finansowego: 

Źródła:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

www.b-tu.de

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Związku Zawodowym Verdi (http://www.verdi.de).

Możliwości dalszego kształcenia

Dostępne formy uzupełniania wykształcenia mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Po uzyskaniu tytułu licencjata (Bachelor of Science) istnieje możliwość zdobycia wyższych kwalifikacji zawodowych dzięki studiom uzupełniającym (drugiego stopnia), które kończą się uzyskaniem tytułu Master of Science. Studia te służą pogłębieniu wiedzy fachowej i specjalizacji i trwają z reguły 4 semestry.

Brandenburski Uniwersytet Techniczny Cottbus-Senftenberg oferuje licencjatom po kierunku „Informatyka” możliwość specjalizacji na studiach II stopnia na kierunku „Informatyka” (Master of Science (M. Sc.) in Informatik) lub „Technika informacji i mediów” (Master of Science (M. Sc.) Informations- und Medientechnik) lub „eBusiness” (Master of Science).

Do możliwych kierunków studiów drugiego stopnia należą również:

 • Bioinformatyka (niem. Bioinformatik)
 • Informatyka (niem. Informatik)
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne (niem. Informations-, Kommunikationstechnik)
 • Informatyka inżynierska (niem. Ingenieurinformatik, Computational Engineering)
 • Management IT (niem. IT-Management)
 • Bezpieczeństwo IT (niem. IT-Sicherheit)
 • Informatyka medialna (niem. Medieninformatik)
 • Informatyka medyczna (niem. Medizinische Informatik)
 • Komputerowe wsparcie nauk przyrodniczych (niem. Rechnergestützte Naturwissenschaft, Computational Science)
 • Inżynieria oprogramowania (niem. Softwaretechnik)
 • Statystyka (niem. Statistik)
 • Informatyka techniczna (niem. Technische Informatik)
 • Informatyka ekologiczna (niem. Umweltinformatik)
 • Informatyka w administracji (niem. Verwaltungsinformatik)
 • Informatyka gospodarcza (niem. Wirtschaftsinformatik)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Kierunek studiów na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym Cottbus-Senftenberg:

www.b-tu.de

Magazyn techniki komputerowej „c’t”:

http://www.heise.de/ct/

„Informatik-Spektrum” – Organ Towarzystwa Informatycznego (Gesellschaft für Informatik e.V.) i zrzeszonych z nim organizacji:

http://link.springer.com/journal/287

Magazyn profesjonalnej techniki informatycznej „ix”:

http://www.heise.de/ix/

Przegląd sytuacji na rynku pracy:

http://statistik.arbeitsagentur.de

Film poświęcony zawodom informatycznym:

http://www.berufe.tv/studienberufe

Rynek pracy dla osób z wyższym wykształceniem. Sprawozdanie dla zawodów inżynierskich 11/2013:

http://www.berufe.tv/studienberufe

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy dla studentów, absolwentów i młodych profesjonalistów:

http://www.absolventa.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej