Menu

Budowa maszyn (licencjat) w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kierunek studiów licencjackich 

Na kierunku studiów I stopnia „Budowa maszyn” studenci zdobywają podstawy wiedzy naukowej i praktycznej z zakresu nauk inżynierskich, projektowania konstrukcyjnego, obliczeń i technik wytwarzania.

Budowę maszyn można studiować również w ramach studiów dualnych, studiów nauczycielskich (niem. Lehramt) i studiów zaocznych.

Już podczas studiów pierwszego stopnia, w zależności od uczelni i programu studiów, może nastąpić specjalizacja, np. w dziedzinie zaopatrzenia w media, techniki pojazdowej lub techniki automatyzacji.

Przykłady nazw alternatywnych kierunków studiów:

 • Inżynieria ze specjalnością budowa maszyn (niem. Ingenieurwesen (Maschinenbau)) – licencjat
 • Inżynieria międzynarodowa (ang. International Engineering) – licencjat
 • Budowa maszyn (niem. Maschinenbau) – licencjat
 • Budowa maszyn ze specjalnością technologie kompozytowe (niem. Maschinenbau (Composite Technologien)) – licencjat
 • Budowa maszyn z zarządzaniem (niem. Maschinenbau mit BWL) – licencjat
 • Technika maszynowa (niem. Maschinentechnik) – licencjat
 • Maszynoznawstwo (niem. Maschinenwesen) – licencjat
 • Inżynieria mechaniczna (ang. Mechanical Engineering) – licencjat
 • Budowa maszyn precyzyjnych (niem. Präzisionsmaschinenbau) – licencjat
 • Inżynieria ze specjalnością budowa maszyn (niem. Technik (Maschinenbau)) – licencjat

Tytuł zawodowy: Licencjat w dziedzinie budowy maszyn (niem. Bachelor of Science (B. Sc.) Maschinenbau)

Źródła:

http://berufenet.arbeitsagentur.de 

www.b-tu.de 

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym Cottbus - Senftenberg (Brandenburgische Technische Universität Cottbus - Senftenberg) w zależności od wybranej specjalności na ostatnim roku studiów następuje specjalizacja w zakresie projektowania lub produkcji w następujących dziedzinach:

 • Komputerowe wsparcie obliczeń
 • Technika pojazdów i napędów
 • Technika płatowców i silników lotniczych
 • Logistyka i management produkcji, technika automatyzacji
 • Konstrukcje lekkie, projektowanie techniczne
 • Budowa urządzeń energetycznych

Możliwe obszary pracy zawodowej:

 • Zaopatrzenie zakupowe
 • Działalność ekspertów i rzeczoznawców
 • Gospodarka magazynowa, materiałowa i logistyka
 • Zarządzanie i kierowanie przedsiębiorstwem
 • Budowa maszyn i urządzeń
 • Planowanie i sterowanie produkcją
 • Zapewnienie i zarządzanie jakością
 • Kreślarstwo i projektowanie konstrukcyjne
 • Opracowywanie technologii i produktów
 • Dystrybucja i sprzedaż
 • Konserwacja, utrzymanie w ruchu, obsługa klientów

Źródła:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

www.b-tu.de

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki tytuł zawodowy licencjat w dziedzinie budowy maszyn (niem. Bachelor of Science (B. Sc.) Maschinenbau) jest np. częściowo porównywalny z polskim tytułem:

 • Inżynier w dziedzinie mechaniki i budowy maszyn, poziom kształcenia – studia wyższe pierwszego stopnia (7 semestrów).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

BTU Cottbus
Platz der Deutschen Einheit 1
03046 Cottbus
Deutschland
E-mail: studium@b-tu.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem podjęcia studiów jest zasadniczo:

 • dla uniwersytetów i szkół wyższych o tym samym statusie – matura (niem. allgemeine Hochschulreife) lub w niektórych przypadkach tzw. matura zawodowa (niem. fachgebundene Hochschulreife);
 • dla wyższych szkół zawodowych (niem. Fachhochschulen) – przynajmniej  świadectwo dojrzałości uprawniające do studiowania w wyższych szkołach zawodowych (niem. Fachhochschulreife);
 • lub inne świadectwo uznane za równoważne przez odpowiedni organ danego kraju związkowego (np. ministerstwo kultury i oświaty).

Warunki przyjęcia na Brandenburski Uniwersytet Techniczny Cottbus - Senftenberg:

 • matura (niem. allgemeine Hochschulreife), lub
 • tzw. „matura zawodowa” (niem. fachgebundene Hochschulreife),
 • praktyka wstępna (przed rozpoczęciem studiów) w przemyśle trwająca 8 tygodni (w niektórych przypadkach może zostać zaliczona przed końcem IV semestru).

Nabór prowadzony jest wyłącznie z początkiem semestru zimowego.

Źródła:

www.b-tu.de 

www.berufenet.arbeitsagentur.de  

Czas trwania nauki

Normalny cykl studiów: 6-8 semestrów.

Średni, rzeczywisty czas studiów: 7,7 semestru.

Studia na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym Cottbus - Senftenberg trwają 6 semestrów.

Źródła:

www.b-tu.de 

www.berufenet.arbeitsagentur.de 

Zakres programu nauczania

Elementy programu studiów:

- Moduły obowiązkowe (przykładowo):

 • Zarządzanie
 • Rysunek techniczny, CAD
 • Przetwarzanie danych
 • Elektrotechnika / Elektronika
 • Technologie produkcji
 • Techniki łączenia
 • Elementy konstrukcji
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Technika regulacji i sterowania
 • Mechanika cieczy
 • Mechanika techniczna
 • Angielski techniczny
 • Termodynamika
 • Materiałoznawstwo

- Moduły wybieralne (przykładowo):

 • Technika automatyzacji
 • Odnawialne źródła energii
 • Metoda Elementów Skończonych
 • Technika przekładni
 • Systematyka konstrukcji
 • Sieci i aplikacje sieciowe
 • Planowanie i sterowanie produkcją
 • Robotyka
 • Technika spawalnicza
 • Inżynieria oprogramowania

Oraz, w zależności od uczelni – praktyki, moduły praktyczne, semestry praktyczne (np. praktyka przemysłowa w zakładach budowy maszyn).

Źródła:

www.b-tu.de

www.berufenet.arbeitsagentur.de

Wymiar godzin (teoria)

Studia licencjackie na kierunku Budowa maszyn dzielą się na okres studiów podstawowych i studia zasadnicze.

Studia podstawowe obejmują z reguły cztery pierwsze semestry. Studentom przekazywane są podstawy budowy maszyn z dziedziny matematyki, nauk przyrodniczych i inżynierskich. W dużym stopniu podstawy te pokrywają się ze sobą na wszystkich niemieckich uniwersytetach i wyższych szkołach technicznych, toteż zmiana uczelni lub kierunku studiów są możliwe przy niewielkim nakładzie pracy.

Studia zasadnicze obejmują V i VI semestr i kończą się licencjacką pracą dyplomową. Podczas studiów zasadniczych studenci wybierają jedną z następujących specjalności:

 • Technika transportu
 • Technika produkcyjna
 • Konstrukcje lekkie i projektowanie
 • Budowa urządzeń energetycznych

Wymiar godzin (praktyka)

Praktyczne odniesienie studiów stanowi praktyka przemysłowa. Kształcenie praktyczne w zakładach przemysłowych ma pozytywny wpływ na lepsze zrozumienie wiedzy zdobytej podczas wykładów i współpracę podczas ćwiczeń na uczelni. Rolą praktyki podczas studiów jest uzupełnienie treści programowych i pogłębienie zdobytej wiedzy teoretycznej pod katem praktycznym. Studenci mają podczas praktyki przemysłowej możliwość zapoznania się z etapami przed- i poprodukcyjnymi i wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach np. przy realizacji projektów. Ważny aspekt stanowi również zrozumienie socjologicznej strony życia zakładu pracy i nabycie tzw. kompetencji miękkich  (ang. soft skills) potrzebnych w pracy zawodowej, np. umiejętności pracy w zespole, komunikatywności itd.

Więcej na ten temat można dowiedzieć się tutaj

Koszt kształcenia

Koszty studiów:

 • Wpisowe i opłaty administracyjne oraz składki semestralne (np. na dział spraw studenckich, organizacje studenckie, bilet semestralny na środki komunikacji publicznej)
 • W niektórych przypadkach czesne (niem. Studiengebühren)
 • Opłaty dla osób studiujących przez dłuższy okres, za drugi kierunek studiów lub po wyczerpaniu określonej kwoty finansowania studiów (niem. Studienguthaben)
 • Wydatki na materiały do nauki i inne potrzeby związane ze studiami, np. książki, kopie, wycieczki
 • Składki na studenckie ubezpieczenie zdrowotne (z reguły w przypadkach przekroczenia granicy wieku wynoszącej 25 lat lub określonych dochodów)

Źródło:

http://berufenet.arbeitsagentur.de 

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki

Podczas studiów nie otrzymuje się ustawowego wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Możliwości wsparcia finansowego: 

Źródła:

http://berufenet.arbeitsagentur.de 

www.b-tu.de 

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Związku Zawodowym Verdi (http://www.verdi.de).

Możliwości dalszego kształcenia

Dostępne formy kontynuacji wykształcenia mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Po uzyskaniu tytułu licencjata (Bachelor of Science) istnieje możliwość zdobycia wyższych kwalifikacji zawodowych dzięki studiom uzupełniającym (drugiego stopnia), które kończą się uzyskaniem tytułu Master of Science. Studia te służą pogłębieniu wiedzy fachowej i specjalizacji i trwają z reguły 4 semestry.

Brandenburski Uniwersytet Techniczny Cottbus - Senftenberg oferuje licencjatom po kierunku „Budowa maszyn” możliwość specjalizacji na studiach II stopnia na kierunku „Budowa maszyn” (Master of Science (M. Sc.) Maschinenbau) lub „Inżynieria energetyczna” (Master of Science (M. Sc.) Power Engineering).

Do możliwych kierunków studiów drugiego stopnia należą również:

 • Nauki inżynierskie (niem. Ingenieurwissenschaft)
 • Inżynieria konstrukcyjna (niem. Konstruktionstechnik)
 • Cybernetyka (niem. Kybernetik)
 • Mechanika (niem. Mechanik)
 • Mechatronika (niem. Mechatronik)
 • Inżynieria patentowa (niem. Patentingenieurwesen)
 • Technika produkcyjna (niem. Produktionstechnik)
 • Technika procesowa (niem. Verfahrenstechnik)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Kierunek studiów Budowa maszyn na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym Cottbus - Senftenberg:

https://www.b-tu.de/

Ulotka o kierunku studiów Budowa maszyn na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym Cottbus - Senftenberg:

https://www.b-tu.de/

Portal czasopisma „Maschinenbau”:

http://www.maschinenbau-schweiz.ch

Artykuł poświęcony zawodowi inżyniera budowy maszyn na portalu „abi”, 09/2014:

http://www.abi.de

Rynek pracy dla osób z wyższym wykształceniem. Sprawozdanie dla zawodów inżynierskich 11/2013:

http://statistik.arbeitsagentur.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy dla studentów, absolwentów i młodych profesjonalistów:

http://www.absolventa.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Praca i kariera w Niemieckim Towarzystwie Współpracy Międzynarodowej (Deutsche Gesellschaft  für Internationale Zusammenarbeit GmbH):

http://www.giz.de/de/html/jobs.html#

Praca w UNEP (United Nations Environment Programme):

http://www.unep.org/vacancies

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej