Menu

Nauki pielęgniarskie (licencjat) w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kierunek studiów licencjackich 

 

Na kierunku studiów I stopnia „Nauki pielęgniarskie” studenci zdobywają podstawy wiedzy naukowej z zakresu medycyny, ekonomiki i zarządzania oraz prawa opiekuńczego i socjalnego.

Nauki pielęgniarskie można studiować również w ramach studiów dualnych lub studiów zaocznych.

Realizowany na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym Cottbus - Senftenberg kierunek studiów „Nauki pielęgniarskie” ze zintegrowaną nauką zawodu w systemie dualnym oferuje możliwość jednoczesnego zdobycia zawodu i ukończenia studiów zawodowych (pierwszego stopnia). Studenci, którzy jednocześnie są uczniami zawodu w systemie dualnym, kończą realizowaną równolegle do studiów praktyczną naukę zawodu u jednego z partnerów kooperacyjnych uczelni w wymiarze 2.500 godzin, z czego 700 godzin stanowi część studiów licencjackich. Studia kończą się po ośmiu semestrach licencjacką pracą dyplomową. Jednocześnie, państwowym egzaminem, który jest zintegrowany z egzaminami na zaliczenie poszczególnych modułów, kończy się nauka zawodu.

Przykłady nazw alternatywnych kierunków studiów:

 • Management w pielęgniarstwie (niem. Pflegemanagement) – licencjat
 • Pielęgniarstwo (ang. Advanced Nursing Practice)
 • Management w opiece nad osobami starszymi (niem. Altenpflege-Management) – licencjat
 • Management w opiece zdrowotnej i pielęgniarstwie (niem. Gesundheits- und Pflegemanagement) – licencjat
 • Nauki o zdrowiu i pielęgniarstwo (niem. Gesundheits- und Pflegewissenschaft) – licencjat
 • Zdrowie i pielęgniarstwo (niem. Gesundheit und Pflege) – licencjat
 • Zdrowie: Pielęgniarstwo stosowane (niem. Health: Angewandte Pflegewissenschaften) – licencjat
 • Zawody pomocnicze w medycynie (niem. Medizinalfachberufe) – licencjat
 • Zarządzanie i organizacja w pielęgniarstwie (niem. Pflegemanagement und Organisationswissen) – licencjat

Tytuł zawodowy: Licencjat w dziedzinie nauk pielęgniarskich (Bachelor of Science (B. Sc.) Pflegewissenschaft)

Źródła:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

www.b-tu.de

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci kierunku Nauki pielęgniarskie realizują kompleksowe zadania menedżerskie i eksperckie w szpitalach i innych dziedzinach opieki zdrowotnej i społecznej.  Ponadto pracują także na obszarze specjalistycznych badań naukowych i jako rzeczoznawcy.

 • Są odpowiedzialni za profesjonalne ustalanie zapotrzebowania na opiekę, planowanie i realizację opieki nad pacjentami / klientami w wysoce skomplikowanych przypadkach chorobowych.
 • Udzielają porad pacjentom / klientom i ich rodzinom w taki sposób, aby mogli oni poradzić sobie ze skutkami choroby, ograniczeniami wynikającymi z wieku lub mogli wystraczająco wcześnie rozpoznać zagrożenia zdrowia.
 • Dysponują metodami, które pozwalają wykorzystać zdobycze nauk pielęgniarskich w praktyce zawodowej.
 • Przyjmują na siebie odpowiedzialność za zadania z zakresu organizacji prac pielęgniarskich.
 • Są odpowiedzialni za przygotowanie opinii dla medycznych służb organów odpowiedzialnych za ubezpieczenia zdrowotne.
 • Biorą udział w opracowywaniu koncepcji opieki pielęgniarskiej / zdrowotnej ludności.
 • Stanowią część multiprofesjonalnych zespołów, w których przedstawiciele różnych zawodów działają wspólnie w celu zachowania lub przywrócenia zdrowia pacjentów.

Licencjaci w dziedzinie nauk pielęgniarskich znajdują zatrudnienie m.in.:

 • w placówkach służby zdrowia i opieki społecznej, np. w domach opieki i spokojnej starości lub klinikach rehabilitacyjnych,
 • w organizacjach społecznych i charytatywnych,
 • w administracji publicznej opieki społecznej,
 • w zakładach ubezpieczeń społecznych,
 • na wyższych uczelniach,
 • w szkołach zawodowych wyższych stopni.

Źródła:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

www.b-tu.de

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki tytuł zawodowy licencjat w dziedzinie nauk pielęgniarskich (niem. Bachelor of Science (B. Sc.) Pflegewisenschaft) jest np. częściowo porównywalny z polskimi tytułami:

 • Licencjat w dziedzinie zdrowia publicznego, poziom kształcenia – studia wyższe pierwszego stopnia (6 semestrów).
 • Licencjat w dziedzinie pielęgniarstwa, poziom kształcenia – studia wyższe pierwszego stopnia (6 semestrów).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

BTU Cottbus
Platz der Deutschen Einheit 1
03046 Cottbus
Deutschland
E-mail: studium@b-tu.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem podjęcia studiów jest zasadniczo:

 • dla uniwersytetów i szkół wyższych o tym samym statusie – matura (niem. allgemeine Hochschulreife) lub w niektórych przypadkach tzw. matura zawodowa (niem. fachgebundene Hochschulreife);
 • dla wyższych szkół zawodowych (niem. Fachhochschulen) – przynajmniej  świadectwo dojrzałości uprawniające do studiowania w wyższych szkołach zawodowych (niem. Fachhochschulreife);
 • lub inne świadectwo uznane za równoważne przez odpowiedni organ danego kraju związkowego (np. ministerstwo kultury i oświaty).

Warunki przyjęcia na Brandenburski Uniwersytet Techniczny Cottbus - Senftenberg:

 • matura (niem. allgemeine Hochschulreife), lub
 • tzw. „matura zawodowa” (niem. fachgebundene Hochschulreife)
 • egzamin dojrzałości upoważniający do podjęcia studiów zawodowych (niem. Fachhochschulreife), lub
 • stopień wykształcenia uznany za równoważny oraz
 • ważna umowa o naukę zawodu zawarta z kliniką lub inną placówką kooperującą.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Źródła:

www.b-tu.de 

www.berufenet.arbeitsagentur.de  

 

Czas trwania nauki

Normalny cykl studiów: 6-8 semestrów

Średni, rzeczywisty czas studiów: 6,6 semestru

Studia na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym Cottbus - Senftenberg trwają 8 semestrów (180 punktów kredytowych ECTS). Są to studia ze zintegrowaną nauką zawodu w systemie dualnym w kierunku pielęgniarstwa lub opieki nad osobami starszymi.

Źródła:

www.b-tu.de 

www.berufenet.arbeitsagentur.de

Zakres programu nauczania

Elementy programu studiów:

- Moduły obowiązkowe (przykładowo):

 • Pielęgniarstwo ogólne
 • Koncepcje doradcze w pielęgniarstwie
 • Wprowadzenie do prawa
 • Wprowadzenie do pracy naukowej
 • Empiryczne badania społeczne
 • Angielski specjalistyczny
 • Zarządzanie finansami i controlling
 • System opieki zdrowotnej i opieka zdrowotna
 • Psychologia zdrowia i prewencja w pielęgniarstwie
 • Marketing i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Pedagogika
 • Jakość opieki
 • Profesjonalizacja pielęgniarstwa
 • Zdrowie publiczne i epidemiologia
 • Systematyka praktyki pielęgniarskiej
 • Nauki ekonomiczne
 • Grupy docelowe opieki pielęgniarskiej

- Moduły wybieralne (przykładowo):

 • Opieka nad osobami z demencją
 • Pielęgniarstwo w medycynie sadowej
 • Higiena szpitalna / Management środowiskowy
 • Zdrowie psychiczne
 • Opieka paliatywna

Oraz, w zależności od uczelni – praktyki, moduły praktyczne, semestry praktyczne (np. w jednostkach opieki stacjonarnej, półstacjonarnej i ambulatoryjnej, w szpitalach i ośrodkach rehabilitacji, w ośrodkach opieki nad osobami starszymi i publicznej służby zdrowia).

Źródła:

www.b-tu.de

www.berufenet.arbeitsagentur.de

Wymiar godzin (teoria)

Kierunek studiów Nauki pielęgniarskie oferuje możliwość uzyskania w ciągu 4 lat dwóch tytułów zawodowych. Składa się on ze zintegrowanych ze sobą studiów i skróconej nauki zawodu w systemie dualnym.

Kształcenie praktyczne trwa 2.500 godzin i odbywa się w kooperującej z uczelnią placówce praktycznej opieki zdrowotnej. Studenci mają jednocześnie status osoby studiującej i ucznia zawodu w systemie dualnym i otrzymują w związku z tym ustawowe wynagrodzenie za okres nauki zawodu.

Nauka zawodu kończy się po czterech latach państwowym egzaminem w dziedzinie pielęgniarstwa lub opieki nad osobami starszymi. Studia wyższe kończą się również  po czterech latach licencjacką praca dyplomową. 

Wymiar godzin (praktyka)

Kształcenie praktyczne trwa 2.500 godzin i odbywa się w kooperującej z uczelnią placówce praktycznej opieki zdrowotnej. Studenci mają jednocześnie status osoby studiującej i ucznia zawodu w systemie dualnym i dlatego otrzymują ustawowe wynagrodzenie za okres nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Koszty studiów:

 • Wpisowe i opłaty administracyjne oraz składki semestralne (np. na dział spraw studenckich, organizacje studenckie, bilet semestralny na środki komunikacji publicznej)
 • W niektórych przypadkach czesne (niem. Studiengebühren)
 • Opłaty dla osób studiujących przez dłuższy okres, za drugi kierunek studiów lub po wyczerpaniu określonej kwoty finansowania studiów (niem. Studienguthaben)
 • Wydatki na materiały do nauki i inne potrzeby związane ze studiami, np. książki, kopie, wycieczki
 • Składki na studenckie ubezpieczenie zdrowotne (z reguły w przypadkach przekroczenia granicy wieku wynoszącej 25 lat lub określonych dochodów)

Źródło:

http://berufenet.arbeitsagentur.de 

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki:

Podczas studiów zasadniczo nie otrzymuje się ustawowego wynagrodzenia za okres nauki zawodu. Na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym Cottbus - Senftenberg studenci mają jednocześnie status osoby studiującej i ucznia zawodu w systemie dualnym i otrzymują w związku z tym ustawowe wynagrodzenie za okres nauki zawodu.

Możliwości wsparcia finansowego: 

Źródło:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w dużym stopniu uzależnione od wymogów stawianych w danym przypadku wobec pracownika. Z reguły uwzględnia się przy tym ponadto doświadczenie zawodowe oraz stopień odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Źródło: 

Tarifregister Berlin/ Brandenburg

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Związku Zawodowym Verdi (http://www.verdi.de).

Możliwości dalszego kształcenia

Dostępne formy kontynuacji wykształcenia mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Po uzyskaniu tytułu licencjata (Bachelor of Science, Bachelor of Arts lub Bachelor of Engineering) istnieje możliwość zdobycia wyższych kwalifikacji zawodowych dzięki studiom uzupełniającym (drugiego stopnia), które kończą się uzyskaniem tytułu Master. Studia te służą pogłębieniu wiedzy fachowej i specjalizacji i trwają z reguły 4 semestry.

Brandenburski Uniwersytet Techniczny Cottbus - Senftenberg oferuje licencjatom po kierunku „Nauki pielęgniarskie” możliwość specjalizacji na studiach II stopnia kończących się tytułem Master na kierunkach: Pedagogika zawodowa – zawody medyczne i pielęgniarskie, Zarządzanie i ekonomia w służbie zdrowia oraz Nauki o zdrowiu.

Do możliwych kierunków studiów drugiego stopnia należą:

 • Gerontologia (niem. Gerontologie)
 • Zarządzanie i ekonomia w służbie zdrowia (niem. Gesundheitsmanagement, -ökonomie)
 • Nauki o zdrowiu, Zdrowie publiczne (niem. Gesundheitswissenschaft, Public Health)
 • Pedagogika zawodowa – zawody medyczne i pielęgniarskie (niem. Medizin-, Pflegepädagogik)
 • Nauki pielęgniarskie, zarzadzanie (niem. Pflegemanagement, -wissenschaft)
 • Management w opiece społecznej (niem. Sozialmanagement)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Kierunek studiów Nauki pielęgniarskie na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym Cottbus - Senftenberg:

http://www.b-tu.de/studium/studienangebot/detail/19-pflegewissenschaft

Portal informacyjny poświęcony opiece zdrowotnej i nad osobami starszymi:

http://www.pflegewiki.de

Największa w Niemczech społeczność internetowa przedstawicieli zawodów pielęgniarskich:

http://www.krankenschwester.de

Informacje na temat możliwości studiów wyższych w zawodach pielęgniarskich:

http://www.pflege-studium.de

Magazyn online poświęcony opiece nad osobami chorymi:

http://www.krankenpflege-journal.de

Portal Niemieckiego Towarzystwa Nauk Pielęgniarskich [Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft e. V.]:

http://www.dg-pflegewissenschaft.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy dla studentów, absolwentów i młodych profesjonalistów:

http://www.absolventa.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Praca i kariera w Niemieckim Towarzystwie Współpracy Międzynarodowej (Deutsche Gesellschaft  für Internationale Zusammenarbeit GmbH):

http://www.giz.de/de/html/jobs.html#

Praca w UNEP (United Nations Environment Programme):

http://www.unep.org/vacancies

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy. Mnogość ofert daję się ograniczyć dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Verband medizinischer Fachberufe e.V.
Bissenkamp 12-16
44135 Dortmund
Deutschland
Telefon: +492 31 55 69 59-0
Telefon: +492 31 55 35 59
E-mail: info@vmf-online.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej