Menu

Ochrona środowiska (studia I stopnia, licencjackie) w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kierunek studiów licencjackich 

 

Na kierunku studiów pierwszego stopnia „Ochrona środowiska” studenci zdobywają wszechstronną wiedzę naukową i praktyczną z zakresu podstaw biologii, geografii, geologii, chemii, fizyki oraz matematyki i są przygotowywani do wykonywania zadań zawodowych.

Tytuł zawodowy: Licencjat w dziedzinie ochrony środowiska

Źródła:

http://lubuskie.studia.net/ochrona-srodowiska

http://wnb.uz.zgora.pl 

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Perspektywy zatrudnienia po studiach (w zależności od wybranej specjalności):

 • w instytucjach badawczych,
 • w laboratoriach,
 • w stacjach monitoringu środowiska,
 • w parkach narodowych i krajobrazowych,
 • w administracji ochrony środowiska,
 • w pozarządowych organizacjach ekologicznych.

Istotne obszary zadań zawodowych (przykłady):

 • Zbieranie i analiza danych
 • Działalność ekspertów i rzeczoznawców
 • Analizy laboratoryjne
 • Doradztwo środowiskowe, Zarządzanie środowiskiem
 • Doradztwo konsumenckie
 • Opracowywanie technologii i produktów
 • Edukacja ekologiczna
 • Nauczanie
 • Badania naukowe

Źródła:

http://lubuskie.studia.net/ochrona-srodowiska

http://wnb.uz.zgora.pl

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski tytuł zawodowy licencjat w dziedzinie ochrony środowiska jest  częściowo porównywalny np. z następującymi niemieckimi tytułami licencjata uzyskiwanymi w ramach studiów pierwszego stopnia na kierunkach:

 • Ekologia i ochrona środowiska (niem. Ökologie und Umweltschutz)
 • Zarządzanie ekosystemami (niem. Ökosystemmanagement)
 • Nauki biologiczne o środowisku (niem. Umweltbiowissenschaften)
 • Monitoring środowiska (niem. Umweltmonitoring)
 • Nauki o środowisku (niem. Umweltwissenschaft)

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Szkoły wyższe na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość studiów pierwszego stopnia na kierunku „Ochrona środowiska” lub pokrewnych:

1. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Biologicznych, ul. Prof. Z. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra, http://wnb.uz.zgora.pl

Kierunki: Ochrona środowiska, Biologia, Biotechnologia

2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Collegium Polonicum w Słubicach, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice, www.cp.edu.pl

Kierunek: Ochrona środowiska

Specjalność: Wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem podjęcia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich) w Polsce jest zasadniczo:

 • posiadanie wykształcenia średniego i zdanie egzaminu maturalnego
 • lub w przypadku kandydatów z zagranicy inne świadectwo uznane przez odpowiedni organ za równoważne.

Zapisy kandydatów prowadzone są w większości szkół wyższych z początkiem semestru zimowego.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronach internetowych uczelni lub w dziekanatach,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • świadectwo dojrzałości,
 • świadectwo zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na określonym kierunku,
 • dwustronna kopia dowodu tożsamości lub w przypadku kandydatów z zagranicy innego dokumentu uznanego za równoważny,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).

W poszczególnych szkołach wyższych mogą być ustalane wewnętrzne kryteria naboru.

Źródło:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Studia_pierwszego_stopnia

Czas trwania nauki

Normalny cykl studiów trwa 6 semestrów.

Źródło:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Studia_pierwszego_stopnia

Zakres programu nauczania

Elementy programu studiów:

Wybrane przedmioty na kierunku studiów pierwszego stopnia „Ochrona środowiska” na przykładzie Uniwersytetu Zielonogórskiego:

- I rok:

 • Matematyka dla przyrodników
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Fizyka dla przyrodników
 • Biologia roślin
 • Biologia zwierząt
 • Chemia organiczna
 • Wstęp do biotechnologii
 • Biofizyka
 • Geologia i geomorfologia
 • Gleboznawstwo

- II rok:

 • Ekologia
 • Chemia fizyczna
 • Biochemia
 • Język obcy
 • Mikrobiologia
 • Prawo i ekonomia w ochronie środowiska
 • Hydrologia i gospodarowanie wodą
 • Metodologia badań przyrodniczych

- III rok:

 • Język obcy
 • Technologie bioenergetyczne
 • Genetyka ogólna
 • Meteorologia i klimatologia
 • Instrumenty ochrony środowiska
 • Statystyka w naukach o środowisku
 • Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Kompletny katalog przedmiotów dla kierunku „Ochrona środowiska” na Uniwersytecie Zielonogórskim można znaleźć pod adresem:

http://wnb.uz.zgora.pl/katalog-przedmiotow/2014-2015/1-stopnia/ochrona-srodowiska

Wymiar godzin (teoria)

Informacje na temat pensum godzinowego można najczęściej uzyskać na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

Kompletny plan studiów z pensum godzinowym dla kierunku studiów  pierwszego stopnia „Ochrona środowiska” na Uniwersytecie Zielonogórskim można znaleźć pod adresem:

http://wnb.uz.zgora.pl/assets/files/dziekanat/OS_SP_16-06-14-OS_1-laczone_14_04_14.pdf

Wymiar godzin (praktyka)

Praktyka zawodowa: łącznie 90 godzin

Kompletny plan studiów z pensum godzinowym dla kierunku studiów  pierwszego stopnia „Ochrona środowiska” na Uniwersytecie Zielonogórskim można znaleźć pod adresem:

http://wnb.uz.zgora.pl/assets/files/dziekanat/OS_SP_16-06-14-OS_1-laczone_14_04_14.pdf

Koszt kształcenia

Koszty studiów:

Studia dzienne w polskich państwowych szkołach wyższych są bezpłatne. W prywatnych szkołach wyższych może być pobierane wpisowe i czesne.

Studenci muszą się też liczyć z wydatkami na materiały do nauki i inne potrzeby związane ze studiami, np. książki, kopie, wycieczki, koszty związane z dojazdami i/lub zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego studentów można znaleźć pod następującym adresem:

http://www.utp.edu.pl/?option=com_content&view=article&id=938&Itemid=198

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki:

Podczas studiów nie otrzymuje się ustawowego wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Za okresy praktyk – np. podczas praktyki odbywanej w przedsiębiorstwie – może zostać ustalone wynagrodzenie.

Możliwości wsparcia finansowego: 

Podstawę prawną systemu stypendialnego w Polsce stanowi ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym:

http://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2013/10/Prawo-o-szkolnictwie-wy%C5%BCszym-tekst-ujednolicony-listopad-2014.pdf

Strona internetowa z informacjami na temat dodatkowych możliwości uzyskania stypendiów:

http://mojestypendium.pl/mapa-stypendia.html

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Analiza ofert pracy publikowanych na internetowych portalach zatrudnienia wykazała, że na rynku pracy istnieje obecnie średnie zapotrzebowanie na absolwentów z tym tytułem.

Zarobki są w dużym stopniu uzależnione od wymogów stawianych w danym przypadku wobec pracownika. Z reguły uwzględnia się przy tym ponadto doświadczenie zawodowe oraz stopień odpowiedzialności. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. 

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów pracy.

Możliwości dalszego kształcenia

Dostępne formy kontynuacji wykształcenia mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia i uzyskaniu tytułu licencjata (lub inżyniera) istnieje możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia, które kończą się uzyskaniem tytułu magistra lub magistra-inżyniera. Studia drugiego stopnia służą pogłębieniu wiedzy fachowej i specjalizacji lub zdobyciu dodatkowych kwalifikacji i trwają z reguły 4 semestry. W Polsce, w odróżnieniu od systemu szkolnictwa wyższego w Niemczech, na niektórych kierunkach realizowane są studia jednolite magisterskie, które trwają 10-11 semestrów.

Uniwersytet Zielonogórski oferuje licencjatom w dziedzinie ochrony środowiska możliwość specjalizacji na studiach drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku „Ochrona środowiska”. Do wyboru stoją następujące specjalności:

 • Biotechnologia w ochronie środowiska
 • Kształtowanie terenów zieleni
 • Ochrona zasobów naturalnych

Więcej na ten temat pod adresem:

http://wnb.uz.zgora.pl/pl/kandydaci/kierunki

Interesujące linki

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Biologicznych:

http://wnb.uz.zgora.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Collegium Polonicum w Słubicach:

www.cp.edu.pl

Forum Studia.net:

http://lubuskie.studia.net/ochrona-srodowiska

Wyszukiwarka kierunków studiów:

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=113#top-wyszukiwarka

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej