Menu

Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Szkoła branżowa II stopnia

 

Dyplom kwalifikacji zawodowych: Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Technicy podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny, absolwenci dwuletnich szkół branżowych II stopnia znajdują zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach górniczych prowadzących roboty udostępniające i przygotowawcze,
 • kopalniach eksploatujących kopaliny inne niż węgiel kamienny.


Do głównych zadań zawodowych techników podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny należy m.in.:

 • wykonywanie robót związanych z drążeniem, utrzymaniem i likwidacją podziemnych wyrobisk górniczych,
 • wykonywanie robót związanych z wydobywaniem kopalin innych niż węgiel kamienny,
 • wykonywanie robót związanych z wentylacją i klimatyzacją podziemnych wyrobisk górniczych,
 • wykonywanie robót związanych z rozpoznawaniem, zwalczaniem i profilaktyką zagrożeń w podziemnych zakładach górniczych,
 • wykonywanie czynności związanych z organizacją i prowadzeniem robót górniczych,
 • wykonywanie czynności związanych z rozpoznawaniem i zwalczaniem zagrożeń.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamiennyjest częściowo porównywalny np. z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Technolog górnictwa ze specjalnością technika górnicza (niem. Bergbautechnologe/-in der Fachrichtung Tiefbautechnik), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym.
 • Technik z egzaminem państwowym ze specjalnością technika górnicza, kierunek technika górnictwa podziemnego (niem. staatlich geprüfte/-r Techniker/-in der Fachrichtung Bergbautechnik Schwerpunkt Tiefbautechnik), poziom kształcenia – kształcenie ustawiczne w szkołach zawodowych regulowane prawem krajów związkowych (2 lata w trybie dziennym).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategorii informacji „Treść programu nauczania“.

Jednostki realizujące kształcenie

Aktualne adresy placówek na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość kształcenia w tym zawodzie, można znaleźć na tronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.:

http://informator.ko-gorzow.edu.pl/

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Kandydaci, którzy zamierzają podjąć naukę zawodu technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny w dwuletniej szkole branżowej II stopnia, powinni złożyć następujące dokumenty:

 

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia trzyletniej szkoły branżowej I stopnia o odpowiednim profilu*,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).

*) Jako warunek przyjęcia do szkoły branżowej II stopnia dla zawodu technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny wymagane jest wcześniejsze uzyskanie następującej wyodrębnionej kwalifikacji zawodowej (świadectwa ukończenia szkoły branżowej I stopnia o odpowiednim profilu):

 1. „Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny” (dyplom kwalifikacji zawodowych: górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny).

Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry)

Zakres programu nauczania

Minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w ramach wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacjiOrganizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej kopalin innych niż węgiel kamienny(po potwierdzeniu wcześniej zdobytej kwalifikacji „Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny”):

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - 30 godz.
 2. Eksploatacja złóż rud, soli oraz surowców skalnych - 120 godz.
 3. Organizowanie i prowadzenie robót górniczych - 150 godz.
 4. Organizowanie profilaktyki i usuwanie zagrożeń w podziemnych zakładach górniczych - 90 godz.
 5. Język obcy zawodowy - 30 godz.

     Łącznie: 420 godz.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny (od strony 1501):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-03.pdf

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W odróżnieniu od najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Informacje na temat perspektyw zawodowych i zarobkowych w poszczególnych zawodach można znaleźć na specjalistycznych portalach internetowych. Poniżej kilka przydatnych linków:

„Zarobki” – część portalu Pracuj.pl poświęcona wysokościom zarobków w różnych zawodach:

https://zarobki.pracuj.pl/

„Barometr zawodów” – strona internetowa z informacjami o możliwościach i perspektywach zatrudnienia w poszczególnych zawodach z podziałem na regiony:

https://barometrzawodow.pl/

Informacje statystyczne o wysokościach zarobków w Polsce:

https://wynagrodzenia.pl/gus

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Absolwenci dwuletniej szkoły branżowej II stopnia kształcącej w zawodzie technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny uzyskują wykształcenie średnie branżowe i, po zdaniu egzaminu maturalnego, wykształcenie średnie.

Technicy podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny, którzy zdali egzamin maturalny, mają możliwość podwyższenia kwalifikacji, kontynuując naukę w szkołach wyższych. Logiczną drogą rozwoju jest wybranie któregoś z kierunków pokrewnych, np. górnictwo i geologia.

Interesujące linki

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Lubuska Organizacja Pracodawców
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej