Menu

Handlowiec – specjalista w dziedzinie sportu i fitness w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest w Niemczech zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (niem. Berufsausbildungsvertrag) ze szkolącym zakładem pracy.

Wraz z ukończeniem nauki zawodu uczniowie uzyskują tytuł zawodowy: Handlowiec – specjalista w dziedzinie sportu i fitness (niem. Sport- und Fitnesskaufmann/-frau)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Handlowcy – specjaliści w dziedzinie sportu i fitness są handlowcami branży usługowej, którzy dzięki wykonywanym przez siebie różnorodnym czynnościom z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa, organizacji i kontaktów z klientami przyczyniają się do bezproblemowego funkcjonowania podmiotów zajmujących się sportem. W studiach fitness i studiach zdrowia oraz stowarzyszeniach i organizacjach sportowych handlowcy z ta specjalnością opracowują koncepcje ofert usług w dziedzinie sportu i dziedzinach pokrewnych. Sprawują opiekę nad klientami i udzielają im porad na temat ofert zajęć sportowych oraz zdrowotnych aspektów ruchu i odżywiania. Planowanie i realizacja imprez o charakterze marketingowym i prozdrowotnym również należą do zakresy ich zajęć. Ponadto przejmują również zadania z zakresu rachunkowości, controllingu i spraw personalnych.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód Handlowiec – specjalista w dziedzinie sportu i fitness (nazwa niemiecka: Sport- und Fitnesskaufmann/-frau) jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

- Technik handlowiec, którego nauka jest realizowana na poziomie szkoły branżowej II stopnia (2 lata).

W Polsce nauka zawodu technik handlowiec jest realizowana bez specjalizacji w poszczególnych branżach lub gałęziach gospodarki.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Nauka zawodu w systemie dualnym

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Przedsiębiorstwa zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki zawodu handlowiec – specjalista w dziedzinie sportu i fitness legitymujących się średnim poziomem wykształcenia.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Skrócenie okresu nauki

Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

W pierwszym i drugim roku nauki w szkolącym zakładzie pracy uczniowie uczą się przykładowo:

 • w jaki sposób opracowuje się i przedkłada klientom oferty z dziedziny sportu i fitness,
 • na co należy zwracać uwagę podczas przyjmowania towaru, w jaki sposób gromadzi się oferty i składa zamówienia,  
 • w jaki sposób opracowuje się koncepcje imprez, jak się je organizuje i przeprowadza oraz jak dokonuje się ich rozliczenia,
 • jak układa się i realizuje indywidualne plany treningowe,
 • w jaki sposób można prowadzić rozmowy na temat sprzedaży usług oraz jak zawiera się umowy z nowymi członkami klubu,
 • jak opracowywać koncepcje reklamowe, jak kalkulować ich koszty i współpracować z mediami,
 • co należy wiedzieć na temat konserwacji i utrzymania obiektów i sprzętu sportowego,
 • w jaki sposób ustala się grupy docelowe i przeprowadza akcje pozyskiwania nowych członków,
 • w jaki sposób dokumentuje się zdarzenia gospodarcze na potrzeby rachunkowości, jak ustala się koszty i pobiera składki,
 • w jaki sposób przygotowuje się plany wykorzystania obiektów i urządzeń sportowych oraz plany wykorzystanie personelu,
 • w jaki sposób pielęgnuje się kontakty z klientami, udziela klientom porad oraz opracowuje reklamacje.

W trzecim roku nauki uczniowie uczą się:

 • w jaki sposób oblicza się opłaty i składki, jak prowadzi się dokumentacje związaną z płatnościami i wezwaniami do zapłaty, jak przygotowuje się rachunkowe zamknięcie roku oraz jak przeprowadza się inwentaryzację,
 • jak wykonywać działania z zakresu controllingu, jak oceniać wskaźniki ekonomiczne przedsiębiorstwa oraz przygotowywać i oceniać statystyki,
 • co należy wiedzieć na temat spraw personalnych, obliczania wynagrodzeń oraz w jaki sposób zaplanować wykorzystanie firm oferujących usługi personalne.

Podczas całego okresu nauki uczniom przekazywane są następujące umiejętności:

 • w jaki sposób przeprowadza się wstępny wywiad z nowymi członkami oraz jak układa się indywidualne plany treningowe,
 • jakie aspekty natury anatomicznej, fizjologicznej i żywieniowej należy uwzględniać,
 • w jaki sposób udzielać porad przedstawicielom poszczególnych grup docelowych,
 • w jaki sposób stosować różne metody i techniki treningowe,
 • jakie wzajemne prawa i obowiązki wynikają z umowy o naukę zawodu,
 • w jaki sposób zorganizowany jest szkolący zakład pracy,
 • w jaki sposób stosowane są przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • jakich działań z zakresu ochrony środowiska należy przestrzegać.

Przedmiotem zajęć teoretycznych w szkole zawodowej są następujące działy tematyczne:

 • Udzielanie klientom i członkom klubu fachowych porad sportowych i opieka nad nimi
 • Przygotowywanie decyzji inwestycyjnych i pozyskiwanie źródeł finansowania
 • Zorientowane na sukces sterowanie procesami biznesowymi
 • Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki zasobami personalnymi
 • Zapoznanie się ze szkolącym zakładem pracy i jego opis
 • Świadomy współudział w kształtowaniu procesu nauki zawodu
 • Zrozumienie i analizowanie procesów biznesowych
 • Analizowanie rynku i stosowanie instrumentów marketingowych
 • Opracowywanie oferty usług i strategii marketingowej
 • Zaopatrzenie w towary
 • Oferowanie usług i towarów
 • Organizowanie imprez sportowych i pozasportowych

Źródło: BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Nauka zawodu w szkole zawodowej w poszczególnych działach tematycznych:

 • Zapoznanie się ze szkolącym zakładem pracy i jego opis (80 h)
 • Świadomy współudział w kształtowaniu procesu nauki zawodu (60 h)
 • Zrozumienie i analizowanie procesów biznesowych (80 h)
 • Analizowanie rynku i stosowanie instrumentów marketingowych (100 h)
 • Opracowywanie oferty usług i strategii marketingowej (60 h)
 • Zaopatrzenie w towary (80 h)
 • Oferowanie usług i towarów (80 h)
 • Organizowanie imprez sportowych i pozasportowych (60 h)
 • Udzielanie klientom i członkom klubu fachowych porad sportowych i opieka nad nimi (80 h)
 • Przygotowywanie decyzji inwestycyjnych i pozyskiwanie źródeł finansowania (40 h)
 • Zorientowane na sukces sterowanie procesami biznesowymi (80 h)
 • Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki zasobami personalnymi (80 h)

Łącznie: 880 godzin

Wymiar godzin (praktyka)

Nauka zawodu w szkolącym zakładzie pracy:

 • Sport i aktywność ruchowa
 • Procesy działalności gospodarczej
 • Marketing
 • Planowanie i organizacja imprez
 • Aspekty techniczne i bezpieczeństwo działalności
 • Sterowanie i kontrola w pracy handlowca
 • Szkolący zakład pracy
 • Informacja, komunikacja i kooperacja
 • Pogłębianie umiejętności zdobytych w czasie pierwszego i drugiego roku nauki
 • Gospodarowanie zasobami ludzkimi

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu (niem. Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB).

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 700 do 800 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

(https://www.bibb.de/dav)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można znaleźć w Układzie taryfowym dla służb publicznych krajów związkowych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder) ( https://oeffentlicher-dienst.info) lub na stronach Związku Zawodowego Ver.di.

Możliwości dalszego kształcenia

Spektrum tematyczne form kształcenia ustawicznego dającego możliwość adaptacji zawodowej jest szerokie i sięga od zagadnień finansowych i rachunkowości poprzez ekonomikę przedsiębiorstwa, aż po konkretne dyscypliny sportu. Handlowcy – specjaliści w dziedzinie sportu i fitness, którzy chcieliby się wyspecjalizować w którejś z dziedzin zawodowych, również znajdą dla siebie odpowiednie oferty w klubach sportowych lub instytucjach zajmujących się sportem, np. w takich dziedzinach jak prace biurowe i administracja lub doradztwo dla klientów.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Sport i organizacja czasu wolnego – specjalistyczne doskonalenie zawodowe
 • Specjalistyczne doskonalenie zawodowe z ekonomiki przedsiębiorstwa– dla branży sportowej i organizacji czasu wolnego
 • Zagadnienia finansowe i rachunkowość, księgowość i bilanse, controlling i czynności rewizyjne
 • Biuro, sekretariat, administracja
 • Organizacja przedsiębiorstwa
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
 • Podstawy wiedzy handlowej, kwalifikacje handlowe
 • Aplikacje komputerowe w działalności handlowej i ekonomice
 • Indywidualne techniki pracy, organizacja pracy w biurze, sekretariacie i administracji

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

 • Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:
 • St. specjalista działalności sportowej
 • St. specjalista działalności fitness

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Specjalistyczny portal internetowy dla branży hotelarskiej i gastronomicznej:

http://www.ahgz.de

Strona internetowa Niemieckiego Towarzystwa Żywienia (Deutsche Gesellschaft für Ernährung):

http://www.dge.de/

Zrzeszenie Niemieckich Przedsiębiorstw Branży Fitness i Zdrowia (Verband Deutscher Fitness- und Gesundheitsunternehmen e.V.):

http://www.vdf-fitnessverband.de

Strona internetowa poświęcona fitness, wellness i formom spędzania czasu wolnego:

http://www.fitnesswelt.com/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda pracy dla zawodów z dziedziny sportu:

www.sport-job.de

Giełda pracy dla branży fitness i wellness:

http://www.fitness-beruf.de/

Giełda pracy Federalnej Agencji ds. Pracy (Bundesagentur für Arbeit) z podziałem na dziedziny zawodowe i regiony:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Giełda pracy dla branży fitness i organizacji czasu wolnego:

http://www.joborama.de/

Giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Giełda pracy z możliwością wyszukiwania ofert z konkretnego regionu:

http://www.jobsuche.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder)
Besucheradresse
Heilbronner Str. 24
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: 01801 555111
E-mail: 1234@agentur.de
do strony głównej

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej