Menu

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Technikum

 

Dyplom kwalifikacji zawodowych: Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Technicy szerokopasmowej komunikacji elektronicznej znajdują zatrudnienie:

 • u dostawców i operatorów systemów telewizji kablowej, satelitarnej i naziemnej,
 • u dostawców Internetu,
 • w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt stosowany w sieciach szerokopasmowych.

Do głównych zadań zawodowych techników szerokopasmowej komunikacji elektronicznej należy m.in.:

 • montaż i uruchamianie instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej,
 • utrzymanie w ruchu i konserwowanie instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej,
 • naprawa instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej,
 • montaż i uruchamianie pozabudynkowych sieci szerokopasmowych,
 • utrzymanie w ruchu, konserwowanie i naprawy pozabudynkowych sieci szerokopasmowych.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej jest częściowo porównywalny np. z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Elektronik ze specjalnością technika informacyjna i telekomunikacyjna (niem. Elektroniker/-in der Fachrichtung Informations- und Telekommunikationstechnik), poziom kształcenia – trzyipółletnia nauka zawodu w systemie dualnym na podstawie ujednoliconych przepisów Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung).
 • Technik z egzaminem państwowym ze specjalnością elektrotechnika, kierunek – technika informacyjna i komunikacyjna (niem. staatlich geprüfte/-r Techniker/-in der Fachrichtung Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt Information/Kommunikation), poziom kształcenia – kształcenie ustawiczne w szkołach zawodowych regulowane prawem krajów związkowych. Kształcenie trwa 2 lata w trybie dziennym lub 4 lata w trybie zaocznym i kończy się egzaminem państwowym.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategorii informacji „Treść programu nauczania“.

Jednostki realizujące kształcenie

Aktualne adresy placówek na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość kształcenia w tym zawodzie, można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.:

http://informator.ko-gorzow.edu.pl/

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Kandydaci, którzy zamierzają podjąć naukę zawodu technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej w pięcioletnim technikum, powinni złożyć następujące dokumenty:

 

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum (w okresie przejściowym),
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).

Czas trwania nauki

5 lat (10 semestrów)

Zakres programu nauczania

Minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w ramach wyodrębnionych w zawodzie kwalifikacji:

- Kwalifikacja I Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - 30 godz.
 2. Podstawy szerokopasmowej komunikacji elektronicznej - 90 godz.
 3. Montaż i uruchamianie instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej - 240 godz.
 4. Utrzymanie w ruchu i konserwacja instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej - 180 godz.
 5. Naprawa instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej - 210 godz.
 6. Język obcy zawodowy - 30 godz.

     Łącznie: 780 godz.

- Kwalifikacja II Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - 30 godz.
 2. Montaż i uruchamianie pozabudynkowych sieci szerokopasmowych - 210 godz.
 3. Utrzymanie w ruchu, konserwacja i naprawa pozabudynkowych sieci szerokopasmowych - 240 godz.
 4. Język obcy zawodowy - 60 godz.

     Łącznie: 510 godz.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej (od strony 3802):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-08.pdf

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W odróżnieniu od najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Informacje na temat perspektyw zawodowych i zarobkowych w poszczególnych zawodach można znaleźć na specjalistycznych portalach internetowych. Poniżej kilka przydatnych linków:

„Zarobki” – część portalu Pracuj.pl poświęcona wysokościom zarobków w różnych zawodach:

https://zarobki.pracuj.pl/

„Barometr zawodów” – strona internetowa z informacjami o możliwościach i perspektywach zatrudnienia w poszczególnych zawodach z podziałem na regiony:

https://barometrzawodow.pl/

Informacje statystyczne o wysokościach zarobków w Polsce:

https://wynagrodzenia.pl/gus

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Absolwenci pięcioletniego technikum kształcącego w zawodzie technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej uzyskują wykształcenie średnie branżowe i, po zdaniu egzaminu maturalnego, wykształcenie średnie.

Technicy szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, którzy zdali egzamin maturalny, mają możliwość podwyższenia kwalifikacji, kontynuując naukę w szkołach wyższych. Logiczną drogą rozwoju jest wybranie któregoś z kierunków pokrewnych, np. elektronika i telekomunikacja lub informatyka.

Interesujące linki

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Lubuska Organizacja Pracodawców
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej