Menu

Elektronik technologii informacyjnej i systemowej w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

W przypadku zawodu Elektronik technologii informacyjnej i systemowej stosowaną formą kształcenia jest nauka zawodu w systemie dualnym, którą realizuje się równolegle w zakładzie pracy i szkole zawodowej. Nauka tego zawodu odbywa się bez podziału na specjalizacje w przedsiębiorstwach przemysłu elektrotechnicznego.

Kształcenie w tym zawodzie jest pogłębiane w jednym z następujących obszarów zastosowań:

- systemy automatyzacji,
- systemy sygnalizacji i bezpieczeństwa,
- systemy informatyczne i komunikacyjne,
- systemy radiowe,
- systemy wbudowane (embedded systems).

Osoby niepełnosprawne mają ponadto możliwość odbycia nauki tego zawodu w jednym z zakładów kształcenia zawodowego [Berufsbildungswerk] lub w innej jednostce rehabilitacji zawodowej. Informacje na ten temat można uzyskać w zespole doradczym dla osób niepełnosprawnych odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy.

Bliższe informacje na temat nauki zawodu w ramach systemu rehabilitacji zawodowej zawiera bank danych KURSNET.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Elektronicy technologii informacyjnej i systemowej biorą udział w opracowywaniu systemów automatyzacyjnych, informatycznych i komunikacyjnych, elementów sterowania (tzw. systemów wbudowanych – embedded systems), systemów sygnalizacji i bezpieczeństwa, systemów radiowych oraz współpracują przy ich realizacji i instalacji.

Elektronicy technologii informacyjnej i systemowej montują komponenty sprzętowe i części elektroniczne, instalują sprzęt informatyczny, konfigurują systemy operacyjne i sieci lub wbudowują mechanizmy zabezpieczające. Do zakresu ich zadań należy również tworzenie paneli obsługi i systemów dialogu z użytkownikiem. Ponadto zajmują się dostosowywaniem standaryzowanego oprogramowania, pisaniem programów i programowaniem interfejsów lub integracją komponentów sprzętowych i programowych w istniejące systemy. Informatycy systemowi udzielają również wsparcia podczas zakłóceń pracy systemu. Występujące usterki usuwają wprowadzając korekty w oprogramowaniu lub wymieniając uszkodzone komponenty bądź podzespoły. Posiadają również uprawnienia elektryka w rozumieniu przepisów BHP.

 

Co to za zawód?


Elektronicy technologii informacyjnej i systemowej współpracują przy opracowywaniu i realizacji przemysłowych systemów informatycznych. Poza tym zajmują się konserwacją tych systemów i udzielają wsparcia technicznego w przypadkach zakłóceń w ich pracy.

Informatycy systemowi wypełniają głównie następujące zadania:

- wsparcie dla konstruktorów podczas projektowania i realizacji przemysłowych systemów informatycznych (systemy automatyzacyjne, systemy sygnalizacyjne i bezpieczeństwa, systemy informatyczne i komunikacyjne, systemy radiowe i systemy wbudowane),

- analizowanie wymagań klientów,

- opracowywanie koncepcji systemów i rozwiązań programistycznych odpowiednio do wymaganych funkcji,

- dobór mediów przekazywania danych, komponentów sprzętowych i programowych,

- montowanie, instalowanie i dopasowywanie komponentów sprzętowych, części i sprzętu elektronicznego, sensorów i aktorów,

- instalowanie i konfigurowanie systemów operacyjnych i sieci,

- wykonywanie paneli obsługi i systemów dialogu z użytkownikiem,

- przygotowanie względnie dostosowywanie do potrzeb komponentów programowych, programowanie interfejsów, włączanie programów w istniejące systemy, rozwiązywanie problemów z kompatybilnością,

- integrowanie komponentów sprzętowych i programowych, rozwiązywanie występujących przy tym problemów,

- integrowanie podsystemów z istniejącymi systemami całościowymi, optymalizacja usieciowanych systemów przemysłowych,

- rejestrowanie i interpretowanie wyników pomiarów, przeprowadzania rutynowych testów systemów oraz ich komponentów, kontrola zabezpieczeń elektrycznych,

- analizowanie przypadków zakłóceń oraz ich usuwanie ich przyczyn za pomocą korekt w oprogramowaniu lub wymiany uszkodzonych komponentów bądź podzespołów,

- udzielanie wsparcia technicznego,

- stosowanie oprogramowania testującego i diagnostycznego,

- sprawdzanie sygnałów na złączach, przeprowadzanie specyficznych testów sieciowych,

- analizowanie przyczyn błędów w celu zapewnienia jakości.


Ponadto wykonują następujące czynności:

- udzielanie porad i wsparcia klientom, przygotowywanie kalkulacji kosztów.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód Elektronik technologii informacyjnej i systemowej (nazwa niemiecka: Elektroniker/in für Informations- und Systemtechnik) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

  • Technik teleinformatyk, nauka zawodu na poziomie technikum (5 lata).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Na terenie regionu lub w jego sąsiedztwie kształcenie w zawodzie Elektronik technologii informacyjnej i systemowej prowadzą m.in. wymienione zakłady pracy i szkoły.

Oberstufenzentrum Kommunikations-, Informations- und Medientechnik
Osloer Str. 23-26
13359 Berlin (Wedding)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 49 30 70
Telefon: +49 (0) 49 30 71 00
E-mail: verwaltung@oszkim.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] lub Ustawie o rzemiośle [Handwerksordnung], nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Przedsiębiorstwa zatrudniają jednak przeważnie kandydatów do nauki zawodu informatyk systemowych legitymujących się posiadaniem średniego poziomu wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej, odpowiadającego ukończeniu Realschule.

Dokładniejsze informacje na temat warunków przyjęcia stosowanych w praktyce można znaleźć tutaj.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3,5 roku.


Informacje na temat możliwości skrócenia okresu nauki można znaleźć tutaj.

Zakres programu nauczania

Nauka zawodu podzielona jest na zdobywanie kwalifikacji podstawowych, wspólnych dla wszystkich zawodów związanych z przemysłem elektrotechnicznym, oraz odpowiednich kwalifikacji fachowych.

Kwalifikacje podstawowe zdobywane są przez cały okres nauki równolegle z kwalifikacjami fachowymi, specyficznymi dla danego zawodu.

W ramach wspólnych dla różnych zawodów kwalifikacji podstawowych uczniowie zdobywają przykładowo wiedzę z zakresu:

- w jaki sposób, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych oraz terminu wykonania, należy planować procesy robocze i zadania cząstkowe oraz jak ustalić priorytety w przypadkach odstępstw od planu,

- w jaki sposób dokonuje się montażu i demontażu podzespołów oraz jak dopasować poszczególne części za pomocą obróbki mechanicznej,

- czego należy przestrzegać podczas obliczania i pomiarów wielkości elektrycznych oraz w jaki sposób kontroluje się i ocenia sprawność systemów sterowania i regulacji.

 

Podczas zdobywania specyficznych dla danego zawodu kwalifikacji fachowych przyszli informatycy systemowi uczą się na przykład:

- w jaki sposób, z uwzględnieniem aktualnego stanu techniki, dobierać i zamawiać komponenty sprzętowe i programowe oraz jak się je wykonuje, dopasowuje i stosuje,

- w jaki sposób opracowuje się, dostosowuje i wykorzystuje komponenty programowe oraz na co należy zwrócać uwagę podczas opracowywania programów,

- na co należy zwracać uwagę podczas opracowywania programów, w jaki sposób wkomponowuje się je w istniejące systemy oraz jak analizować powstające przy tym problemy i opracowywać ich rozwiązania.

Poza tym uczniowie poszerzają lub pogłębiają swoje umiejętności i wiedzę w co najmniej jednym z poniższych obszarów zastosowań:

- systemy automatyzacji,
- systemy sygnalizacji i bezpieczeństwa,
- systemy informatyczne i komunikacyjne,
- systemy radiowe,
- systemy wbudowane (embedded systems).

Wybór konkretnego obszaru zastosowań należy do zakładu, w którym odbywa się nauka zawodu.

Poza tym uczniom przekazuje się informacje z następujących zakresów:

 

- jakie wzajemne prawa i obowiązki wynikają z umowy o naukę zawodu,

- w jaki sposób zorganizowane jest przedsiębiorstwo, w którym odbywają naukę zawodu oraz w jaki sposób funkcjonuje zaopatrzenie, produkcja, sprzedaż i administracja,

- w jaki sposób stosowane są przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,

- w jaki sposób stosowane i przestrzegane są przepisy związane z ochroną środowiska.

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd działów tematycznych dla zawodu Elektronik technologii informacyjnej i systemowej (wymiar godzin):

W pierwszym roku nauki:

- Analiza i kontrola funkcji systemów elektrotechnicznych (80)
- Planowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych (80)
- Analizowanie i dostosowywanie systemów sterowania (80)
- Udostępnianie systemów informatycznych (80)

W drugim roku nauki:

- Zapewnienie zasilania w energię elektryczna i kontrola systemu zabezpieczeń (60)
- Analizowanie i lokalizowanie błędów na złączach systemów przemysłowych (80)
- Analizowanie i dostosowywanie systemów informatycznych (60)
- Opracowywanie modułów programowych dla systemów przemysłowych oraz sporządzanie ich dokumentacji (80)

W trzecim roku nauki:

- Opracowywanie i dostosowywanie oprogramowania dla systemów przemysłowych (80)
- Integracja komponentów sprzętowych i programowych i testowanie ich działania w systemie (100)
- Optymalizacja zsieciowanych systemów przemysłowych i analiza błędów (100)

W czwartym roku nauki:

- Opracowywanie i optymalizacja systemów kontrolnych (80)
- Uruchamianie i przekazywanie do użytkowania systemów przemysłowych (60)

Na część teoretyczną nauki zawodu poświęca się łącznie 1020 godzin.

 
Przegląd treści programowych, obejmowanych przez poszczególne działy tematyczne można znaleźć w ramowym planie nauczania tutaj.

Wymiar godzin (praktyka)

Część praktyczna nauki zawodu obejmuje 4.000 godzin.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego. W pewnych warunkach, np. kiedy w danym zakładzie pracy nie obowiązują układy taryfowe, możliwe jest również swobodne ustalenie wysokości wynagrodzeń za okres nauki zawodu.

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 900 do 1100 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Możliwości zatrudnienia dla informatyków systemowych oferują głównie przedsiębiorstwa przemysłowe i usługowe, które zajmują się opracowywaniem i produkcją systemów zinformatyzowanych lub z takich systemów korzystają.

Informatycy systemowi mogą pracować przykładowo w firmach opracowujących oprogramowanie lub u usługodawców z branży elektronicznej obróbki danych. Pracować mogą również w sferze produkcji techniki automatyzacyjnej i informatycznej. Ponadto możliwości zatrudnienia istnieją w zakładach branży maszynowej, narzędziowej i motoryzacyjnej.

Miejsca pracy

W biurach informatycy systemowi zajmują się np. programowaniem interfejsów w komputerach. Również w warsztatach lub halach produkcyjnych i montażowych wykonują prace związane np. z montażem podzespołów. Na miejscu u klientów, czasem również zagranicznych, wykonują serwisowe prace konserwacyjne i naprawy.

 

Zarobki

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

W przypadku informatyków systemowych mogą obowiązywać różne układy taryfowe. Podstawowym kryterium ich stosowania jest branża, w której są zatrudnieni. W grę mogą tu wchodzić układy taryfowe np. dla przemysłu metalowego i elektrotechnicznego.

Z reguły obowiązuje aktualny układ taryfowy, który został zawarty na czas określony pomiędzy odpowiednimi zrzeszeniami pracodawców i Przemysłowym Związkiem Zawodowym Branży Metalowej [IG Metall] w danym kraju związkowym. Bank danych na temat obowiązujących układów taryfowych znajdziesz tutaj.

Możliwości dalszego kształcenia

Zdobywanie kwalifikacji i specjalizacja
Spektrum tematyczne form kształcenia ustawicznego dającego możliwość adaptacji zawodowej jest szerokie i sięga od technologii serwerów i techniki systemowej, poprzez administrowanie systemami informatycznymi, aż po programowanie systemowe. Informatycy systemowi, którzy chcieliby się wyspecjalizować w konkretnej dziedzinie również znajdą odpowiednie oferty w takich dziedzinach jak obsługa klienta, konserwacja czy projektowanie.

Awans zawodowy
Osoby, które postawiły sobie za cel rozwój zawodowy, mogą również skorzystać z palety możliwości kontynuowania kształcenia zawodowego. Logiczną drogą rozwoju zawodowego jest zdanie egzaminu na stopień mistrza ze specjalizacją przemysł elektrotechniczny.

Do pełnienia funkcji kierowniczych i specjalistycznych, np. na średnim szczeblu kierowania, przygotowują również inne formy kształcenia ustawicznego, jak np. zdobycie tytułu technika informatyka ze specjalnością informatyka techniczna.


Studia

Informatycy systemowi, którzy legitymują się stopniem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki w szkołach wyższych, mogą podjąć studia i uzyskać np. tytuł licencjata na kierunkach informatyka stosowana lub elektrotechnika. Po spełnieniu określonych warunków, możliwe jest również podjęcie studiów bez wcześniejszego ukończenia odpowiedniego stopnia wykształcenia.

Przegląd informacji o możliwościach kształcenia ustawicznego, oraz podjęcia studiów oferuje bank danych KURSNET.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:
 
Strona internetowa poświęcona elektronice, technice komputerowej, technice informatycznej i sieciowej, przeznaczona dla uczniów i studentów:

www.elektronik-kompendium.de

Centralne Zrzeszenie Przemysłu Elektrotechnicznego i Elektronicznego [ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.] – Dział Automatyka:
www.zvei.org

Stowarzyszenie Elektrotechniki, Elektroniki i Technik Informatycznych [VDE - Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.]:

www.vde.com

Zrzeszenie Stowarzyszeń Pracodawców Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego [Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie e.V.]:

www.gesamtmetall.de

Przemysłowy Związek Zawodowy Branży Metalowej [IG Metall]:

www.igmetall.de

Portal specjalistyczny zawierający wiele informacji z branży budowy maszyn:

www.maschinenbau.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Prywatny portal internetowy poświęcony możliwościom kariery zawodowej:

www.monster.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy:

www.joboerse.arbeitsagentur.de

Oferty pracy dla fachowców i kadr kierowniczych:

www.jobscout24.de

Giełda pracy dla zawodów branży elektrycznej i elektronicznej. Oferty obejmują zawody od technika serwisanta, po programistów zajmujących się oprogramowaniem pojedynczych urządzeń i całych systemów:

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej