Menu

Elektronik, specjalność: technika informatyczna i telekomunikacyjna w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (w Niemczech „Berufsausbildungsvertrag”, a w innych krajach lub regionach niemieckojęzycznych tj. w Austrii, Szwajcarii oraz we włoskim Tyrolu Południowym „Lehrvertrag”) z zakładem.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Elektronicy ze specjalnością technika informatyczna i telekomunikacyjnazajmują się wykonawstwem i serwisem elektrycznych urządzeń techniki energetycznej, infrastruktury technicznej budynków, techniki automatyzacji oraz techniki informatycznej i telekomunikacyjnej.

Instalują i uruchamiają systemy techniki bezpieczeństwa i techniki telekomunikacyjnej, jak np. systemy alarmowe, sieci telefoniczne lub systemy monitoringu. Poza tym konfigurują podzespoły elektroniczne lub komputery, które są używane automatyzacji i zdalnego sterowania systemów infrastruktury technicznej budynków (np. systemów kontroli dostępu). Instalują sieci i komponenty software, konfigurują oprogramowanie i przeprowadzają testy programów.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód Elektronik, specjalność: technika informatyczna i telekomunikacyjna  (DE)   (nazwa niemiecka: Elektroniker,-in Fachrichtung: Informations- und Telekommunikationstechnik) jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

- elektronik, poziom kształcenia – trzyletnia szkoła branżowa I stopnia

- Technik - Elektronik, poziom kształcenia – dwuletnia szkoła branżowa II stopnia

Ponadto, te zawody są oferowane w technikum zawodowym.

W przeciwieństwie do Polski, w niemieckim systemie szkolnictwa zawodowego występuje podział na specjalności w obrębie zawodów elektronicznych.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Oberstufenzentrum Dahme-Spreewald
Brückenstr. 40
15711 Königs Wusterhausen
Deutschland
Telefon: +49 (0)3375 262860
Telefon: +49 (0)3375 262865
E-mail: osz-lds-kwh1@t-online.de
do strony głównej

Hein-Moeller-Schule Oberstufenzentrum (OSZ) Energietechnik II
Berufsschule, Fachoberschule, Berufsfachschule
Allee der Kosmonauten 18
10315 Berlin (Lichtenberg)
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 549 33 - 0
Telefon: +49 (0)30 549 33 - 37
E-mail: info@hein-moeller-schule.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunki rozpoczęcia nauki zawodu

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] lub Ustawie o rzemiośle [Handwerksordnung], nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego. Przedsiębiorstwa zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki zawodu elektronik ze specjalnością technika informatyczna i telekomunikacyjnalegitymujących się posiadaniem średniego poziomu wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej, odpowiadającego ukończeniu np. Realschule.

Pomocne w rozpoczęciu nauki zawodu są organizowane w przedsiębiorstwach przygotowawcze kursy kwalifikacyjne [Einstiegsqualifizierung, w skróce EQ].

Informacje na temat modułów kwalifikacyjnych [Qualifizierungsbausteine] dla zawodu elektronik ze specjalnością technika informatyczna i telekomunikacyjna można znaleźć tutaj.

Wymagany poziom wykształcenia wg przepisów prawnych

Według Ustawy o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] nie ma żadnych warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego.

Wymagany poziom wykształcenia w praktyce

W roku 2008 spośród osób rozpoczynających naukę tego zawodu 53% posiadało średni poziom wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej, 38% ukończyło wcześniej Hauptschule (niższy poziom wykształcenia), 8% posiadało wykształcenieupoważniające do podjęcia nauki w szkołach wyższych, a 1% nie ukończył wcześniej żadnej szkoły. 12% osób rozpoczynających naukę ukończyło wcześniej roczny okres podstawowego kształcenia zawodowego, a 6% uczęszczało wcześniej do szkoły zawodowej.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3,5 roku.

Skrócenie okresu nauki jest możliwe w przypadku wcześniejszego ukończenia rocznego okresu podstawowego kształcenia zawodowego, uczęszczania do rocznej lub dwuletniej specjalistycznej szkoły zawodowej lub posiadania innego wykształcenia ogólnego lub zawodowego.

Zakres programu nauczania

Podczas nauki w zakładzie kształcącym uczniowie uczą się przykładowo:

W ramach wspólnych dla różnych zawodów kwalifikacji podstawowych:

- w jaki sposób ustala się obwody i zabezpieczenia elektryczne,

- w jaki sposób montuje się w całość podzespoły wsuwane, obudowy i łączniki,

- w jaki sposób dobiera się systemy operacyjne i ich komponenty, ocenia wymagania sprzętowe oraz instaluje i konfiguruje systemy operacyjne,

- w jaki sposób dokonuje się pomiarów, oceny i obliczeń wielkości elektrycznych,

- jakich reguł i zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi,

- w jaki sposób planuje się, przeprowadza i dokumentuje czynności konserwacyjne i inspekcyjne,

- co jest ważne podczas ustawiania i podłączania urządzeń elektrycznych,

- w jaki sposób ustala się kolejność czynności, szacuje potrzebny do ich wykonania czas oraz w jaki sposób planuje się procesy robocze,

- w jaki sposób przeprowadzać rozmowy w sposób odpowiedni do sytuacji.

W ramach wspólnych dla różnych zawodów kwalifikacji fachowych:

- w jaki sposób ustawia się, dopasowuje i uruchamia podzespoły,

- w jaki sposób wykonuje się naprawy urządzeń elektrycznych,

- w jaki sposób dobiera się i układa przewody elektryczne, informatyczne i wysokich częstotliwości,

- czego należy przestrzegać podczas kontroli sensorów i aktorów,

- w jaki sposób rejestrowane są informacje o zakłóceniach,

- w jaki sposób przeprowadza się zdalne czynności diagnostyczne i konserwacyjne,

- w jaki sposób zapewnić dotrzymywanie terminów,

- kiedy klienci powinni zostać poinstruowani na temat niebezpieczeństw związanych z zasilaniem w energię elektryczną oraz kiedy należy udzielić porad na temat możliwych do przeprowadzenia zmian.

- w jaki sposób interpretuje się dokumentacje techniczne w języku angielskim i niemieckim oraz w jaki sposób opracowuje się i modyfikuje dokumentacje systemowe i instrukcje obsługi,

- w jaki sposób prowadzić sprzedaż produktów i usług,

- czego należy przestrzegać podczas wykonywania czynności związanych z zabezpieczeniem jakości.

W ramach specyficznych dla specjalności technika informatyczna i telekomunikacyjna kwalifikacji fachowych:

- w jaki sposób ustala się parametry i standardy systemów transferu i przetwarzania danych oraz systemów komunikacyjnych i systemów zabezpieczeń dla danego klienta,

- w jaki sposób ustala się potencjalne zagrożenia, w szczególności zagrożenie bezpieczeństwa osób, niebezpieczeństwo włamania i pożaru, oraz w jaki sposób opracowuje się koncepcje zabezpieczeń,

- w jaki sposób instaluje się telekomunikacyjne systemy i urządzenia końcowe,

- w jaki sposób montuje się, łączy w sieć i oznakowuje rozdzielacze sieciowe i inne elementy sieci,

- w jaki sposób ustawia, sprawdza i dokumentuje usługi sieciowe oferowane przez operatorów sieci i ich parametry,

- w jaki sposób zakłada się i zarządza bankami danych, administruje prawami użytkowników i zasobami, ustala sprzętowe i programowe metody dostępu oraz przyznaje uprawnienia,

- w jaki sposób kontroluje się funkcjonowanie systemów telekomunikacyjnych, sieciowych, zarządzania budynkiem i bezpieczeństwa oraz ich komponentów,

- w jaki sposób dokonuje się inspekcji i przeprowadza prace konserwacyjne w sposób zgodny z zaleceniami producenta i normami technicznymi.

Podczas całego okresu nauki zawodu uczniom przekazuje się informacje z następujących zakresów:

- jakie wzajemne prawa i obowiązki wynikają z umowy o naukę zawodu,

- w jaki sposób zorganizowane jest przedsiębiorstwo, w którym odbywają naukę zawodu oraz w jaki sposób funkcjonuje zaopatrzenie, produkcja, sprzedaż i administracja,

- w jaki sposób stosowane są przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,

- w jaki sposób stosowane i przestrzegane są przepisy związane z ochroną środowiska.

Przedmiotem zajęć teoretycznych w szkole zawodowej są następujące działy tematyczne:

-analizowanie i kontrola funkcjonowania systemów elektrotechnicznych,

- projektowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych,

- analizowanie i dostosowywanie urządzeń sterujących,

- udostępnianie systemów informatycznych,

- zapewnienie dostaw energii elektrycznej i bezpieczeństwa użytkowania środków pracy,

- analizowanie i kontrola działania urządzeń i systemów,

- programowanie i podłączanie urządzeń sterujących systemami,

- dobieranie i integracja systemów,

- planowanie i wykonawstwo systemów telekomunikacyjnych,

- ustalanie potencjalnych zagrożeń, wykonawstwo systemów bezpieczeństwa,

- rozbudowa i administrowanie systemów zsieciowanych,

- planowanie systemów informatycznych i telekomunikacyjnych,

- naprawy i dokonywanie zmian w systemach informatycznych i telekomunikacyjnych.

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne (wymiar godzin podczas 3,5-letniej nauki zawodu):

Działy tematyczne związane z zawodem:
- Ekonomia i ekonomika przedsiębiorstwa (140)

- Instalowanie i uruchamianie urządzeń elektrycznych (240)

- Analizowanie i wykonawstwo systemów techniki informatycznej (400)

- Planowanie, wykonawstwo i konserwacja systemów telekomunikacyjnych (380)

- Język obcy (120)

Działy tematyczne obowiązujące dla wszystkich zawodów:
- Język niemiecki / Komunikacja (100)

- Religia (100)

- Wychowanie fizyczne (100)

- Nauki społeczno-polityczne (100)

Wymiar godzin (praktyka)

Przegląd działów tematycznych dla zawodu elektronik ze specjalnością technika informatyczna i telekomunikacyjna z wymiarem godzin:

- Analizowanie i kontrola funkcjonowania systemów elektrotechnicznych (80)

- Projektowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych (80)

- Analizowanie i dostosowywanie urządzeń sterujących (80)

- Udostępnianie systemów informatycznych (80)

- Zapewnienie dostaw energii elektrycznej i bezpieczeństwa użytkowania środków pracy (80)

- Analizowanie i kontrola działania urządzeń i systemów (60)

- Programowanie i podłączanie urządzeń sterujących systemami (80)

- Dobieranie i integracja systemów teleinformatycznych (60)

- Planowanie i wykonawstwo systemów telekomunikacyjnych (80)

- Ustalanie potencjalnych zagrożeń, wykonawstwo systemów bezpieczeństwa (100)

- Rozbudowa i administrowanie systemów połączonych w sieci (100)

- Planowanie systemów informatycznych i telekomunikacyjnych (80)

- Naprawy i dokonywanie zmian w systemach informatycznych i telekomunikacyjnych (60)

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Możliwość uzyskania pomocy finansowej

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu [Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB]. Informacji na ten temat udzielają odpowiednie terytorialnie Agencje d.s. Pracy.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 950 do 1200 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

W zależności od regionu i branży występują duże różnice w dochodach.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Dla elektroników mogą obowiązywać różne układy taryfowe. Decyduje o tym branża, w której pracują. W grę mogą wchodzić przykładowo układy taryfowe dla przemysłu gumowego lub dla przemysłu metalowego i elektrotechnicznego.

Z reguły obowiązuje aktualny układ taryfowy, który został zawarty na czas określony pomiędzy odpowiednimi zrzeszeniami pracodawców i Przemysłowym Związkiem Zawodowym Branży Metalowej [IG Metall] w danym kraju związkowym. Bank danych na temat obowiązujących układów taryfowych znajdziesz tutaj.

Możliwości dalszego kształcenia

Różne kursy i seminaria, np.:

- Technika informacyjna

- Systemy komunikacyjne

- Transfer i przetwarzanie danych na odległość

- Telekomunikacja łącznie z usługami internetowymi

- Sieci i administrowanie sieciami

- Sieci komputerowe łącznie z sieciowymi systemami operacyjnymi

- Technika informatyczna

- Technika komputerowa

- Technika elektroinstalacyjna

- Elektryczna technika pomiarowa

- Technika pomiarowa, sterowania i regulacji

- Technika, zapewnienie i kontrola jakości w elektronice i elektrotechnice

- Technika pomiarowa i sterowania

- Przepisy Zrzeszenia Elektrotechniki Elektroniki i Techniki Informatycznej oraz technika zabezpieczeń w elektrotechnice

- Bezpieczeństwo pracy w elektrotechnice i elektronice

- Elektronika

- Planowanie, sterowanie i organizacja pracy – zasady ogólne

- Seminaria organizacji REFA na różnych poziomach kwalifikacji,

- Elektroniczne przetwarzanie danych w elektrotechnice i elektronice

Ponadto możliwe jest kontynuowanie kształcenia w celu uzyskania tytułu mistrza lub technika, a przy odpowiednim poziomie wykształcenia np. studia wyższe na kierunku elektrotechnika.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal Planet-Beruf.de - informacje dla osób rozpoczynających naukę zawodu z poradami dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie:

http://www.planet-beruf.de

Informacje o nowej klasyfikacji zawodów elektrotechnicznych:

http://www.bibb.de/dokumente/pdf/a43_elektroberufe_info-industrielle-elektroberufe.pdf
http://www.bibb.de/dokumente/pdf/a43_elektroberufe_info-handwerkliche-elektroberufe.pdf

Strona Centralnego Zrzeszenia Rzemiosł Elektrotechnicznych [Zentralverband der Elektrohandwerke]:

http://www.zveh.de/ 

Krótkie opisy i informacje o wszystkich zawodach:

http://berufenet.Arbeitsagentur.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Ogólna, internetowa giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de 

Ogólna, internetowa giełda pracy z z funkcją wyszukiwania wg regionów:

http://www.jobsuche.de 

Internetowa giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de 

Internetowa giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.mamas.de 

Internetowa giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.twi-gmbh.de 

Ogólna, internetowa giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.stepstones.de 

Internetowa giełda pracy z podziałem na branże, regiony i formy zatrudnienia:

http://www.monster.de 

Internetowa giełda pracy, zawierająca również oferty dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.deutsche-handwerkervermittlung.de 

W kooperacji z Federalną Agencją d.s. Pracy prywatna agencja pośrednictwa pracy dla rzemiosła dhv oferuje na swoich stronach internetowych miejsca pracy dla wykwalifikowanych rzemieślników z wielu różnych branż. Wyszukiwanie ofert ułatwia filtr regionalny i branżowy:

http://www.jobs.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej

Servicegesellschaft mbH für Mitglieder der IG Metall
Baseler Platz 2
D-60329 Frankfurt (Main)
Deutschland
Telefon: +49 (0)69 - 9002 176-0
Telefon: +49 (0)69 - 9002 176-20
E-mail: info@igmservice.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.
Lyoner Strasse 18
D-60528 Frankfurt (Main)
Deutschland
Telefon: +49 69 6603 0
Telefon: +49 69 6603-1511
E-mail: Kommunikation@vdma.org
do strony głównej

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej