Menu

Elektronik, specjalność: infrastruktura techniczna budynków i obiektów przemysłowych w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

W przypadku zawodu elektronik ze specjalnością infrastruktura techniczna budynków i obiektów przemysłowych stosowaną formą kształcenia jest nauka zawodu w systemie dualnym, którą realizuje się równolegle w zakładzie pracy i szkole zawodowej. Nauka tego zawodu odbywa się bez podziału na specjalizacje w przedsiębiorstwach przemysłowych.

Kształcenie w tym zawodzie jest pogłębiane w jednym z następujących obszarów zastosowań:

- budynki mieszkalne oraz handlowo-usługowe, biurowe i użyteczności publicznej,

- budynki przemysłowe,

- budynki i obiekty specjalnego przeznaczenia,

- instalacje infrastruktury technicznej,

- instalacje przemysłowe.

Osoby niepełnosprawne mają ponadto możliwość odbycia nauki tego zawodu w jednym z zakładów kształcenia zawodowego [Berufsbildungswerk] lub w innej jednostce rehabilitacji zawodowej. Informacje na ten temat można uzyskać w zespole doradczym dla osób niepełnosprawnych odpowiedniej terytorialnie Agencji d.s. Pracy.

Bliższe informacje na temat nauki zawodu w ramach systemu rehabilitacji zawodowej zawiera bank danych KURSNET.

Wskazówka:

Uczestnicy organizowanych w przedsiębiorstwach przygotowawczych kursów kwalifikacyjnych [Einstiegsqualifizierung, w skróce EQ] odbywają sześcio- lub dwunastomiesięczne praktyki w zakładzie pracy. W niektórych przypadkach, np. w przypadku istnienia obowiązku uczęszczania do szkoły zawodowej i w zależności od przepisów danego kraju związkowego praktyka ta jest uzupełniana zajęciami teoretycznymi w szkole zawodowej.

Linki do informacji na temat kursów kwalifikacyjnych:

Różnice regionalne:

W Badenii-Wirtembergii dzięki kształceniu w koledżu zawodowym [Berufskolleg] i w kształcącym zakładzie pracy istnieje możliwość zdobycia konkretnego zawodu wg oficjalnej klasyfikacji oraz dodatkowo dokumentów potwierdzających ukończenie koledżu zawodowego na kierunku elektronika. Dzięki dodatkowym zajęciom i dodatkowym egzaminom w koledżach zawodowych o różnych kierunkach uczniowie mają możliwość uzyskania uprawnień do podjęcia nauki w wyższych szkołach zawodowych.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Elektronicy ze specjalnością infrastruktura techniczna budynków i obiektów przemysłowych są odpowiedzialni za to, aby techniczna infrastruktura budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych, szkół, szpitali lub innych budynków funkcjonowała bez zakłuceń. Do zakresu ich komepetencji należą systemy wentylacyjne, grzewcze, elektryczne oraz systemy bezpieczeństwa. Przedstawiciele tego zawodu dokonują przeglądów i konserwacji tych urządzeń, diagnozują zakłucenia w ich pracy i oceniają zagrożenia. Dbają o utrzymanie najbardziej optymalnych pod kątem ekonomicznym i ekologicznych parametrów pracy, samodzielnie przeprowadzają naprawy urządzeń technicznych lub zlecają ich naprawy. Poza tym nadzorują przestrzeganie przepisów beazpieczeństwa. Elektronicy ze specjalnością infrastruktura techniczna budynków i obiektów przemysłowych określają w przypadku budowy nowych lub przebudowy istniejących obiektów, jakie urządzenia lub systemy techniczne są potrzebne, udzielają porad zleceniodawcy, przeprowadzaja kalkulacje kosztów, udzielają zleceń i odbierają prace wykonane przez firmy zewnętrzne. Urządzenia infrastruktury technicznej budynków włączają do istniejących systemów i konfigurują przy pomocy sytemów magistrali BUS. Do ich zadań należy również przekazanie urządzeń do użytkowania i poinstruowanie użytkowników na temat ich obsługi. Elektronicy ze specjalnością infrastruktura techniczna budynków i obiektów przemysłowych są specjalistami elektrotechniki w rozumieniu niemieckich przepisów na temat zapobiegania wypadkom przy pracy.

Elektronicy ze specjalnością infrastruktura techniczna budynków i obiektów przemysłowych mają w szczególności następujące zadania:

- eksploatacja, konserwacja i naprawy systemów infrastruktury technicznej budynków i innych obiektów,

- przeglądy, konserwacja urządzeń i systemów zgodnie z zaleceniami producenta i zaleceniami eksploatacyjnymi oraz optymalizowanie ich działania pod względem ekonomicznych i ekologicznym,

- protokołowanie bieżących danych eksploatacyjnych,

- stosowanie systemów automatyzacji i sterowania w celu rozpoznawania zakłóceń i optymalizacji działania systemów infrastruktury technicznej budynków,

- przyjmowanie zgłoszeń o zakłóceniach oraz, w zależności od stopnia zagrożenia, podejmowanie natychmiastowych działań,

- systematyczne wyszukiwanie błędów, ograniczanie występowania i usuwanie lub zlecanie usunięcia błędów,

- przestrzeganie odpowiednich przepisów prawnych, zaleceń eksploatacyjnych i uwzględnianie życzeń użytkowników,

- planowanie systemów infrastruktury technicznej budynków i obiektów, integrowanie ich w istniejące systemy oraz uruchamianie,

- analizowanie wymagań użytkowników i potencjalnych zagrożeń,

- sprawdzanie możliwości wprowadzania zmian w istniejących systemach zasilania w energię elektryczną i systemach komunikacyjnych oraz udzielanie porad klientom,

- projektowanie zmian i uzgadnianie ich z użytkownikami,

- obliczanie kosztów, określanie zakresu prac, definiowanie zleceń cząstkowych i przekazywanie (w uzgodnieniu z przełożonymi) ich do realizacji firmom zewnętrznym,

- odbiór wykonanych prac,

- przygotowywanie planów i uwzględnianie aspektów obejmujących różne specjalności techniczne,

- integrowanie urządzeń infrastruktury technicznej budynków, wykonanych przez fachowców innych specjalności z istniejącymi systemami pomiarów, sterowania i regulacji,

- dokonywanie ustawień programowalnych sterowników logicznych (PLC),

- konfigurowanie urządzeń kierujących oraz technicznych systemów pomiarów, sterowania i regulacji,

- kontrolowanie zaplanowanych funkcji urządzeń i systemów zabezpieczeń,

- przeprowadzanie i dokumentowanie pomiarów,

- przekazywanie systemów w użytkowanie i udzielanie instrukcji użytkownikom.

Ponadto wykonują oni również następujące czynności:

- nadzorowanie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, w szczególności podczas prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,

- podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w budynkach.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód Elektronik, specjalność: infrastruktura techniczna budynków i obiektów przemysłowych (DE)  (nazwa niemiecka: Elektroniker/in - Gebäude- und Infrastruktursysteme) jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

- elektronik, poziom kształcenia – trzyletnia szkoła branżowa I stopnia

- Technik - Elektronik, poziom kształcenia – dwuletnia szkoła branżowa II stopnia

Ponadto, te zawody są oferowane w technikum zawodowym.

W przeciwieństwie do Polski, w niemieckim systemie szkolnictwa zawodowego występuje podział na specjalności w obrębie zawodów elektronicznych.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Dahme-Spreewald
Brückenstr. 40
15711 Königs Wusterhausen
Deutschland
Telefon: +49 (0)3375 262860
Telefon: +49 (0)3375 262865
E-mail: osz-lds-kwh1@t-online.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] lub Ustawie o rzemiośle [Handwerksordnung], nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego. Przedsiębiorstwa zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki zawodu elektronik ze specjalnością infrastruktura techniczna budynków i obiektów przemysłowych legitymujących się posiadaniem średniego poziomu wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej, odpowiadającego ukończeniu np. Realschule.

Dla kształcenia i późniejszego wykonywania pracy w tym zawodzie ważne i pomocne jest posiadanie poniższych zainteresowań, wymienionych w kolejności ich znaczenia. W celu zobrazowania przydatności tych zainteresowań wymieniono również czynności, przy wykonywaniu których są one przydatne.

  • Zainteresowanie wykonywaniem konkretnych, praktycznych czynności (np. konserwacja urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz innych systemów technicznych w budynku, wymiana zużytych części w systemach infrastruktury technicznej budynków, montaż i demontaż systemów fotowoltaicznych i termicznych systemów solarnych).
  • Zainteresowanie wykonywaniem czynności opartych na wiedzy teoretycznej i abstrakcyjnym sposobie myślenia (np. systematycznie analizowanie zakłóceń w systemach uzdatniania wody i usuwanie błędów poprzez zmiany w programach sterujących, integrowanie urządzeń infrastruktury technicznej budynków, wykonanych przez fachowców innych specjalności z istniejącymi systemami pod względem techniki pomiarów, sterowania i regulacji).
  • Zainteresowanie wykonywaniem czynności organizacyjnych i sprawdzających (np. protokołowanie bieżących danych eksploatacyjnych systemów infrastruktury technicznej budynków, takich jak np. systemy grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i systemy zabezpieczeń).

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3,5 roku.

Informacje na temat możliwości skrócenia okresu nauki można znaleźć tutaj.

Zakres programu nauczania

Nauka zawodu podzielona jest na zdobywanie kwalifikacji podstawowych, wspólnych dla wszystkich zawodów związanych z przemysłem elektrotechnicznym, oraz odpowiednich kwalifikacji fachowych. Kwalifikacje podstawowe zdobywane są przez cały okres nauki równolegle z kwalifikacjami fachowymi, specyficznymi dla danego zawodu.

W ramach wspólnych dla różnych zawodów kwalifikacji podstawowych uczniowie uczą się przykładowo:

- planować procesy robocze i zadania cząstkowe z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych oraz terminu wykonania oraz ustalania priorytetów w przypadkach odstępstw od planu,

- dokonywać montażu i demontażu podzespołów oraz dopasowywania poszczególnych części za pomocą obróbki mechanicznej,

- kontrolować i oceniać funkcjonowanie systemów sterowania i regulacji,

- oceniać zagrożenia wynikające z eksploatacji elektrycznych środków pracy, urządzeń i systemów oraz zapewniać ich bezpieczne użytkowanie przez stosowanie systemów zabezpieczających,

- dobierać komponenty hard- i software, włączać systemy informatyczne do istniejących sieci,

- wykonywać kalkulacje zgodnie z obowiązującymi w zakładzie zasadami,

- ustalać oczekiwania i potrzeby klientów, opracowywać koncepcje rozwiązań i przedstawiać możliwe do zrealizowania warianty.

Podczas zdobywania specyficznych dla danego zawodu kwalifikacji fachowych uczniowie uczą się na przykład:

- planować zmiany w urządzeniach i sposobie użytkowania systemów technicznych, w szczególności w urządzeniach służących do przetwarzania energii i systemach zasilania,

- montować, okablowywać i oznakowywać przyrządy rozdzielcze i urządzenia do sterowania, regulacji, pomiarów i monitoringu,

- przeprowadzać konserwację urządzeń technicznej infrastruktury budynków, w szczególności ustawiać i regulować ich parametry eksploatacyjne, kontrolować i uzupełniać stan materiałów eksploatacyjnych, sporządzać protokoły prac konserwacyjnych,

- oceniać i wykorzystywać w celu optymalizacji dane systemów, procesów i dane diagnostyczne,

- sprawdzać wykonalność zaleceń administracji budynku, opracowywać, przedstawiać i wprowadzać w życie propozycje rozwiązań,

- przestrzegać norm i specyfikacji dotyczących jakości i bezpieczeństwa produktów i procesów, stosować systemy zarządzania jakością oraz wyszukiwać na bieżąco, usuwać i dokumentować przyczyny błędów i usterek jakościowych.

Poza tym uczniowie poszerzają lub pogłębiają swoje umiejętności i wiedzę w co najmniej jednym z poniższych obszarów zastosowań:

- budynki mieszkalne oraz handlowo-usługowe, biurowe i użyteczności publicznej,

- budynki przemysłowe,

- budynki i obiekty specjalnego przeznaczenia,

- instalacje infrastruktury technicznej,

- instalacje przemysłowe.

Wybór konkretnego obszaru zastosowań należy do zakładu, w którym odbywa się nauka zawodu.

Podczas całego okresu nauki zawodu uczniom przekazuje się informacje z następujących zakresów:

- jakie wzajemne prawa i obowiązki wynikają z umowy o naukę zawodu,

- w jaki sposób zorganizowane jest przedsiębiorstwo, w którym odbywają naukę zawodu oraz w jaki sposób funkcjonuje zaopatrzenie, produkcja, sprzedaż i administracja,

- w jaki sposób stosowane są przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,

- w jaki sposób stosowane i przestrzegane są przepisy związane z ochroną środowiska, w jaki sposób unikać powstawania odpadów oraz jak prowadzić przyjazną dla środowiska utylizację materiałów.

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne obejmują następujące działy tematyczne (z zalecanym wymiarem godzin):

W pierwszym roku nauki:

- Analiza i kontrola funkcjonowania systemów elektrotechnicznych (80)

- Planowanie i wykonawstwo instalacji elektrycznych (80)

- Analiza i dostosowywanie systemów sterowania (80)

- Udostępnianie technicznych systemów informatycznych (80)

W drugim roku nauki:

- Zapewnienie zasilania w energię elektryczną i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych (80)

- Przeglądy i kontrola urządzeń infrastruktury technicznej budynków (60)

- Wykonawstwo urządzeń infrastruktury technicznej budynków z uwzględnieniem potrzeb i wymagań klienta (80)

- Rozbudowa systemów infrastruktury technicznej budynków z uwzględnieniem ekonomicznych aspektów eksploatacyjnych (60)

W trzecim roku nauki:

- Integracja urządzeń z istniejącymi systemami i udzielanie zleceń firmom zewnętrznym (100)

- Eksploatacja systemów infrastruktury technicznej budynków i obiektów przemysłowych z uwzględnieniem potrzeb i wymagań klienta (100)

- Przeprowadzanie i zlecanie napraw systemów infrastruktury technicznej budynków i obiektów przemysłowych (80)

W czwartym roku nauki:

- Planowanie zmian w sposobie użytkowania systemów infrastruktury technicznej budynków i obiektów przemysłowych (60)

- Optymalizacja systemów infrastruktury technicznej budynków i obiektów przemysłowych (80)

Kształcenie teoretyczne obejmuje łącznie 1020 godzin.

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki zawodu elektronik ze specjalnością infrastruktura techniczna budynków i obiektów przemysłowych w systemie dualnym kształcenie odbywa się równolegle w kształcącymzakładzie pracy i w szkole zawodowej. Zajęcia są przy tym prowadzone z reguły na zmianę: tydzień zajęć w szkole zawodowej i dwa tygodnie zajęć praktycznych w zakładzie pracy realizującym kształcenie. Uczniowie odbywają naukę zawodu przeważnie w zakładach przemysłu metalowego i elektrotechnicznego, częściowo w specjalnych warsztatach szkoleniowych. Najczęściej pracują w warsztatach i halach produkcyjnych zakładu. Ze względu na to, że niektóre zakłady nie są w stanie przekazać wszystkich wymaganych treści programowych, praktykowane jest przenoszenie części nauki do innych zakładów lub do międzyzakładowych ośrodków nauki zawodu.

Przy zalecanej ilości 105 tygodni roboczych, można założyć, że wymiar godzinowy zajęć praktycznych podczas nauki zawodu wynosi 3885 godzin.

Poszczególne etapy nauki zawodu w zakładzie pracy uczniowie dokumentują w zeszycie praktyk, który jest regularnie kontrolowany przez ich nauczyciela zawodu. Musi on być prowadzony w staranny sposób i jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu [Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB]. Informacji na ten temat udzielają odpowiednie terytorialnie Agencje d.s. Pracy. Na temat warunków otrzymania oraz wysokości możliwego stypendium informuje odpowiednia ulotka Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz dostępny w sieci kalkulator stypendium na okres nauki zawodu.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 950 do 1200 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

W zależności od regionu i branży występują duże różnice w dochodach.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Dla elektroników mogą obowiązywać różne układy taryfowe. Decyduje o tym branża, w której pracują. W grę mogą wchodzić przykładowo układy taryfowe dla przemysłu gumowego lub dla przemysłu metalowego i elektrotechnicznego.

Z reguły obowiązuje aktualny układ taryfowy, który został zawarty na czas określony pomiędzy odpowiednimi zrzeszeniami pracodawców i Przemysłowym Związkiem Zawodowym Branży Metalowej [IG Metall] w danym kraju związkowym. Bank danych na temat obowiązujących układów taryfowych znajdziesz tutaj.

Możliwości dalszego kształcenia

Zdobywanie kwalifikacji i specjalizacja

Spektrum tematyczne możliwości adaptacji zawodowej jest szerokie i sięga od elektrycznej techniki pomiarów, sterowania i regulacji, poprzez elektrotechnikę, aż po technikę źródeł światła i technikę oświetleniową. Elektronicy ze specjalnością infrastruktura techniczna budynków i obiektów przemysłowych, którzy chcieliby się wyspecjalizować, również znajdą odpowiednie oferty w takich dziedzinach, jak np. remonty, montaż i obsługa klienta.

Awans zawodowy

Osoby, które postawiły sobie za cel rozwój zawodowy, mogą również skorzystać z palety ofert kształcenia ustawicznego zapewniających awans zawodowy. Logiczną drogą rozwoju zawodowego jest zdanie egzaminu na stopień mistrza ze specjalizacją przemysł elektrotechniczny. Do pełnienia funkcji kierowniczych i specjalistycznych, np. na średnim szczeblu kierowania, przygotowują również inne formy kształcenia ustawicznego, np. na kierunku technik w specjalności elektrotechnika.

Studia wyższe

Elektronicy ze specjalnością infrastruktura techniczna budynków i obiektów przemysłowych, którzy legitymują się stopniem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki na uczelniach wyższych, mogą podjąć studia i uzyskać np. tytuł licencjata na kierunku infrastruktura techniczna budynków.

Po spełnieniu określonych warunków, możliwe jest również podjęcie studiów bez wcześniejszego ukończenia odpowiedniego stopnia wykształcenia.

Wskazówka

Dla szczególnie uzdolnionych młodych fachowców istnieje możliwość otrzymania stypendium. Wsparciem mogą zostać objęte formy kształcenia ustawicznego lub pierwsze studia wyższe.

Formy kształcenia ustawicznego w ramach adaptacji zawodowej:

Kursy kwalifikacyjne (wybór):

- Elektrotechnika

- Elektronika, mechatronika

- Elektryczna technika pomiarów, sterowania i regulacji

- Elektrotechnika energetyczna, technika źródeł światła i technika oświetleniowa

- Technika elektroinstalacyjna, przepisy Zrzeszenia Elektrotechniki Elektroniki i Techniki Informatycznej oraz technika zabezpieczeń w elektrotechnice

- Technika informacyjna, technika komunikacyjna

- Technika sterowania hybrydowego

- Technika programowalnych sterowników logicznych (PLC)

- Technika automatyzacyjna – technika domowa i technika zaopatrzenia w media

- Normy w eksploatacji urządzeń elektrycznych

- Elektroniczne przetwarzanie danych w elektrotechnice i elektronice

- Planowanie, sterowanie i organizacja pracy

- Formy kształcenia zawodowego i ustawicznego organizacji REFA

- Zapewnienie jakości, zarządzanie jakością i kontrola jakości

- Bezpieczeństwo i higiena pracy w elektrotechnice i elektronice


Formy kształcenia ustawicznego umożliwiającego awans zawodowy i studia wyższe:

Formy kształcenia ustawicznego umożliwiającego awans zawodowy (wybór):

- Kursy dla mistrzów

- Kursy dla techników

- Kursy dla specjalistów, ekonomistów i handlowców różnych dziedzin

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy

Kierunki studiów (wybór):

- Infrastruktura techniczna budynków, Infrastruktura energetyczna budynków (licencjat)

- Facility-Management, zarządzanie techniczną infrastrukturą budynków (licencjat)

- Technika automatyzacyjna (licencjat)

- Elektrotechnika (licencjat)

- Technika energetyczna (licencjat)

- Mechatronika (licencjat)

Przegląd ofert kształcenia ustawicznego zapewniających awans zawodowy można znaleźć w bazie danych KURSNET.

Informacje na temat ofert kształcenia ustawicznego można znaleźć również pod adresem: www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal informacyjny na temat zawodów z branży przemysłu metalowego i elektrotechnicznego wydawany przez Zrzeszenie Stowarzyszeń Pracodawców Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego [Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie e.V.]:

www.meberufe.info

Strona internetowa poświęcona elektronice, technice komputerowej, technice informatycznej i sieciowej, przeznaczona dla uczniów i studentów:

www.elektronik-kompendium.de

Strona Centralnego Zrzeszenia Przemysłu Elektrotechnicznego i Elektronicznego [ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.] – Dział Automatyka:
www.zvei.org

Strona Stowarzyszenia Elektrotechniki, Elektroniki i Technik Informatycznych [VDE – Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.]:

www.vde.com

Strona Zrzeszenia Stowarzyszeń Pracodawców Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego [Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie e.V.]:

www.gesamtmetall.de

Specjalistyczny portal z licznymi informacjami z branży budowy maszyn

www.maschinenbau.de

Informacje o nauce zawodów z branży metalowej i elektrotechnicznej:

http://www.ausbildungsoffensive-bayern.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Prywatny portal internetowy poświęcony możliwościom kariery zawodowej:

www.monster.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy:

www.joboerse.arbeitsagentur.de

Oferty pracy dla fachowców i kadr kierowniczych:

www.jobscout24.de

Specjalistyczny portal branży budowy maszyn z obszerną giełdą pracy:

www.maschinenbau.de/maschinenbau-jobs-kategorien.aspx

Giełda pracy dla zawodów branży elektrycznej i elektronicznej. Oferty obejmują zawody od technika serwisanta, po programistów zajmujących się oprogramowaniem pojedynczych urządzeń i całych systemów:

Elektronikbranche.de

We współpracy z serwisem Jobware czasopismo „Fachmagazin für Elektronik“ prowadzi na swojej stronie internetowej giełdę pracy dla fachowców z branży elektronicznej i informatycznej:

channel-e

Szeroka oferta, zwłaszcza jeśli chodzi o zawody techniczne:

http://www.icjobs.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.
Lyoner Strasse 18
D-60528 Frankfurt (Main)
Deutschland
Telefon: +49 69 6603 0
Telefon: +49 69 6603-1511
E-mail: Kommunikation@vdma.org
do strony głównej

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej