Menu

Mechanik sprzętu latającego, specjalność: technika produkcyjna w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym


Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (w Niemczech „Berufsausbildungsvertrag”, a w innych krajach lub regionach niemieckojęzycznych tj. w Austrii, Szwajcarii oraz we włoskim Tyrolu Południowym „Lehrvertrag”) z zakładem pracy.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Mechanicy sprzętu latającego ze specjalnością technika produkcyjna pracują przy produkcji i naprawach powierzchni nośnych, kadłubów i usterzeń samolotów. Przycinają wg rysunków technicznych blachy i profile z metali lekkich, nadają im odpowiedni kształt i przygotowują do zamontowania. Sami wykonują i reperują potrzebne narzędzia specjalistyczne. Mechanicy sprzętu latającego z tą specjalnością dysponują umiejętnościami z zakresu technik formowania i łączenia materiałów, np. nitowania, spawania, zawijania obwodowego, falcowania czy też klejenia.

Mechanicy sprzętu latającego ze specjalnością technika produkcyjna pracują przeważnie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, np. przy produkcji sprzętu latającego lub w warsztatach napraw i bieżącej obsługi, należących do towarzystw lotniczych i portów lotniczych. Ponadto mogą być zatrudnieni w bazach lotnictwa wojskowego, np. służbach zajmujących się bieżącą obsługą sprzętu latającego.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód Mechanik sprzętu latającego, specjalność: technika produkcyjna (nazwa niemiecka: Fluggerätmechaniker/-in) jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

  • Technik mechanik lotniczy, poziom kształcenia – pięcioletnie technikum

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Oberstufenzentrum Dahme-Spreewald
Brückenstr. 40
15711 Königs Wusterhausen
Deutschland
Telefon: +49 (0)3375 262860
Telefon: +49 (0)3375 262865
E-mail: osz-lds-kwh1@t-online.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunki rozpoczęcia nauki zawodu

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] lub Ustawie o rzemiośle [Handwerksordnung], nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego. Przedsiębiorstwa zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki zawodu mechanik sprzętu latającego ze specjalnością technika produkcyjna legitymujących się posiadaniem średniego poziomu wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej, odpowiadającego ukończeniu np. Realschule.

 

Pomocne w rozpoczęciu nauki zawodu są organizowane w przedsiębiorstwach przygotowawcze kursy kwalifikacyjne [Einstiegsqualifizierung, w skrócie EQ]. Informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Wymagany poziom wykształcenia wg przepisów prawnych

Według Ustawy o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] nie ma żadnych warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego.

Wymagany poziom wykształcenia w praktyce 

W roku 2008 spośród osób rozpoczynających naukę tego zawodu 71% posiadało średni poziom wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej, 18% posiadało wykształcenieupoważniające do podjęcia nauki w szkołach wyższych, a 6% ukończyło wcześniej Hauptschule (niższy poziom wykształcenia).

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3,5 roku.

Po spełnieniu określonych warunków możliwe jest skrócenie okresu nauki zawodu.

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszego roku nauki zawodu w przedsiębiorstwie uczniowie uczą się przykładowo:

- w jaki sposób przeprowadza się kontrole narzędzi,

- w jaki sposób przeprowadza się pomiary wielkości elektrycznych,

- jakie właściwości posiadają materiały stosowane w lotnictwie oraz w jaki sposób się je obrabia,

- w jaki sposób wykonuje się połączenia nitowane przy pomocy odpowiednich rodzajów nitów oraz jak łączy się ze sobą części konstrukcyjne,

- w jaki sposób uwzględniać prawa fizyki i ich wpływ na urządzenia latające,

- jak nakładać warstwy ochronne na powierzchnie,

- w jaki sposób przygotowuje się części konstrukcyjne do montażu,

- jak stosować metody produkcyjne, sposoby naprawy i procedury kontrolne,

- w jaki sposób dzielić zadania podczas pracy w zespole oraz jak je wspólnie rozwiązywać,

- w jaki sposób posługiwać się instrukcjami produkcji i konserwacji oraz jak czytać angielskojęzyczne teksty fachowe,

- w jaki sposób uwzględniać prawa aerodynamiki.


W trakcie drugiegorokunaukiuczniom przekazuje się m.in. wiedzę z następujących zakresów:

- w jaki sposób dokonuje się montażu komponentów systemowych urządzeń latających przy pomocy narzędzi specjalistycznych,

- jakie różnorodne metody produkcyjne, sposoby naprawy i procedury kontrolne mogą być stosowane,

- w jaki sposób montuje się części konstrukcyjne przy pomocy połączeń skręcanych, wtykowych i nitowanych oraz jak sprawdzić ich funkcjonowanie po zamontowaniu,

- w jaki sposób stosuje się metody zapobiegania korozji,

- w jaki dokonuje się montażu niewielkich podzespołów z pojedynczych części,

- na co należy zwracać uwagę przy stosowaniu metod naprawczych i klejenia,

- na co należy zwracać uwagę podczas planowania i sterowania produkcją,

- jak uwzględniać zależności występujące w układach zasilania urządzeń latających w energię elektryczną,

- w jaki można sposób współuczestniczyć w optymalizacji procesów realizowanych na terenie zakładu,

- w jaki sposób uwzględniać oddziaływanie warunków środowiska pracy, np. kurzu, światła i temperatury.

W trzecim i czwartym roku nauki zawodu, w których następuje specjalizacja, uczniowie uczą się np.:

- w jaki sposób wykonuje się lub remontuje elementy konstrukcyjne, w szczególności żebra, podłużnice, wręgi, pokrywy, klapy i segmenty,

- co jest ważne podczas montażu podzespołów i układów mechanicznych, np. usterzenia i podwozia oraz kadłuba i powierzchni nośnych,

- na co należy zwracać uwagę przy montażu komponentów systemowych urządzenia latającego,

- w jaki sposób obrabiać części z tworzyw sztucznych przy pomocy technik ręcznych i maszynowych,

- w jaki sposób stosować metody kontrolne i pomiarowe,

- jak przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa podczas dokonywania odbioru części.

Podczas całego okresu nauki zawodu uczniom przekazuje się informacje z następujących zakresów:

- jakie wzajemne prawa i obowiązki wynikają z umowy o naukę zawodu,

- jak prawa i obowiązki wynikają z prawa pracy i prawa układów zbiorowych,

- w jaki sposób zorganizowane jest oraz w jaki sposób funkcjonuje przedsiębiorstwo, w którym odbywają naukę zawodu,

- na co należy zwracać uwagę, aby zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy,

- na co należy zwracać uwagę, aby zapewnić przestrzeganie przepisów ochrony środowiska.


Podczaszajęć teoretycznych w szkole zawodowej zdobywa się podstawowe wiadomości, np. z następujących dziedzin:

- Mechanika lotu

- Budowa urządzeń latających

- Systemy wyposażenia urządzeń latających

- Śmigłowce

- Aerodynamika

- Zespoły napędowe

- Elementy konstrukcyjne urządzeń latających

- Systemy sterowania urządzeń latających

- Instrumenty pokładowe

- Komunikacja techniczna

- Czynności kontrolne

- Materiały

- Obróbka plastyczna

- Łączenie

- Elektrotechnika

- Technika informatyczna

- Technika sterowania

- Język angielski techniczny

- Automatyzacja w produkcji

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne (wymiar godzin podczas 3,5-letniej nauki zawodu):


Działy tematyczne związane z zawodem:


- Produkcja i konserwacja (400)

- Technika urządzeń latających (440)

- Komunikacja techniczna (140)


Działy tematyczne obowiązujące dla wszystkich zawodów:

- Język niemiecki (133)
- Język angielski (160)

- Ekonomia i nauka o społeczeństwie (133)

- Wychowanie fizyczne (133)

Zakres przedmiotów obowiązkowych do wyboru:


- JAR 66 CAT A-Module (140)

Wymiar godzin (praktyka)

Przegląd działów tematycznych dla zawodu mechanik sprzętu latającego ze specjalnością technika produkcyjna:

- Ręczne wykonywanie elementów konstrukcyjnych urządzeń latających metodą konstrukcji lekkich (80)

- Ocena konstrukcji urządzeń latających (60)

- Konserwacja i utrzymanie komponentów tłokowych i odrzutowych zespołów napędowych (60)

- Kontrola dostarczonych materiałów (80)

- Stosowanie wybranych metod wytwarzania techniki urządzeń latających (40)

- Konserwacja i utrzymanie systemów hydraulicznych i pneumatycznych (60)

- Prace przy systemach elektrycznych i elektronicznych (40)

- Kontrola materiałów i elementów konstrukcji (100)

- Montaż systemów sterowania i wyposażenia (100)

- Montaż komponentów konstrukcyjnych (100)

- Maszynowe wykonywanie elementów konstrukcyjnych urządzeń latających (100)

- Wykonywanie i konserwacja elementów konstrukcyjnych śmigłowców (40)

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu [Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB]. Informacji na ten temat udzielają odpowiednie terytorialnie Agencje d.s. Pracy. Na temat warunków otrzymania oraz wysokości możliwego stypendium informuje odpowiednia ulotka Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz dostępny w sieci kalkulator stypendium na okres nauki zawodu [Berufsausbildungsbeihilfe-Rechner (BAB)].

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 1000 do 1100 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

https://berufenet.arbeitsagentur.de

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Jeden zawód – wiele możliwości

Mechanicy sprzętu latającego ze specjalnością technika produkcyjna znajdują zatrudnienie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, np. u producentów samolotów lub śmigłowców lub w warsztatach napraw i bieżącej obsługi, należących do towarzystw lotniczych i portów lotniczych.

Po ukończeniu nauki zawodu młodzi fachowcy muszą najczęściej zdecydować, jakie dziedziny zatrudnienia wchodzą dla nich w grę. Mogą np. wyspecjalizować się w określonych typach samolotów, w dziedzinie hydrauliki lub konserwacji i bieżącej obsługi.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Wysokości miesięcznych wynagrodzeń dla przemysłu metalowego i elektrotechnicznego są uzależnione od zaszeregowania do odpowiedniej grupy.

Możliwości dalszego kształcenia

Technika lotnicza i kosmiczna jest branżą o wysokim stopniu technicyzacji, w której ciągle projektowane są i produkowane nowe typy samolotów. Duże znaczenie mają tu materiały o nowych, udoskonalonych właściwościach, które mogą na przykład wytrzymać ekstremalne obciążenia, a jednocześnie są lżejsze niż dotychczas stosowane.

Aby dotrzymać kroku postępowi technologicznemu w branży, mechanicy sprzętu latającego ze specjalnością technika produkcyjna muszą być gotowi na bieżąco uzupełniać swoje wykształcenie. Liczne kursy umożliwiają im zdobywanie kwalifikacji fachowych, metodycznych i organizacyjnych. Oferowane są przykładowo szkolenia z zakresu techniki spawalniczej, technik produkcyjnych, hydrauliki i pneumatyki oraz zapewnienia jakości. Niektóre formy kształcenia ustawicznego mogą również ułatwić drogę do awansu zawodowego.

Przykładową możliwością kształcenia ustawicznego, umożliwiającą awans zawodowy jest uzyskanie następujących kwalifikacji:

- mistrz w specjalności budowa samolotów,

- mistrz w specjalności technika lotnicza,

- technik w specjalności technika maszynowa (technika sprzętu latającego),

- technik w specjalności karoserie i budowa pojazdów mechanicznych.

Osoby, które legitymują się stopniem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki w szkołach wyższych, mogą starać się o przyjęcie na studia. Dla mechaników sprzętu latającego ze specjalnością technika produkcyjna w grę wchodzą np. następujące kierunki studiów:

- inżynier dyplomowany (wyższe szkoły zawodowe) – technika lotnicza i kosmiczna,

- inżynier dyplomowany (uniwersytety) – technika lotnicza i kosmiczna.

W niektórych krajach związkowych czynne zawodowo osoby, posiadające szczególnie wysokie kwalifikacje i odpowiednim doświadczenie w zawodzie mogą podjąć studia również bez posiadania stopnia wykształcenia upoważniającego do podjęcia nauki w szkołach wyższych. Szczegółowe warunki przyjęć są regulowane odpowiednim prawem krajowym.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Aktualne miejsca nauki zawodu w Brandenburgii Wschodniej:

www.ihk-lehrstellenboerse.de

Blog na temat Portu Lotniczego Berlin / Brandenburg:

http://blog.berlin-airport.de/

Strona internetowa Federalnego Zrzeszenia Przedsiębiorstw Ruchu Lotniczego (Bundesverband der Betriebe der allgemeinen Luftfahrt):

http://www.bbal.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Giełda pracy z możliwością wyszukiwania ofert z konkretnego regionu:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej