Menu

Mechanik budowy karoserii i pojazdów, specjalność: technika budowy karoserii w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (w Niemczech „Berufsausbildungsvertrag”, a w innych krajach lub regionach niemieckojęzycznych tj. w Austrii, Szwajcarii oraz we włoskim Tyrolu Południowym „Lehrvertrag”) z zakładem pracy.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Mechanicy budowy karoserii i pojazdów ze specjalnością technika budowy karoserii wykonują kompletne karoserie, ich części oraz zabudowy pojazdów, np. autobusów, karetek pogotowia, samochodów do sprzedaży obwoźnej lub samochodów kempingowych. Konstruują je, zajmują się ich wykonaniem i montażem. Poza tym zajmują się wyposażaniem lub przebudową pojazdów, np. montują rampy przeładunkowe i pomocnicze urządzenia załadunkowe lub systemy klimatyzacyjne. Dodatkowo wykonują obudowy do urządzeń i instalacji w pojazdach specjalnych i zajmują się urządzaniem wnętrz karoserii. Do ich zadań należą również prace konserwacyjne i regulacyjne. Przed przystąpieniem do swojej właściwej pracy oraz po jej wykonaniu udzielają porad klientom, np. na temat napraw i utrzymania zabudów i karoserii.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód Mechanik budowy karoserii i pojazdów, specjalność: technika budowy karoserii (nazwa niemiecka: Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker,-in Fachrichtung: Karosseriebautechnik) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, jest jednak częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

  • Mechanik pojazdów samochodowych, poziom kształcenia – trzyletnia szkoła branżowa I stopnia.
  • Technik pojazdów samochodowych, poziom kształcenia – szkoła branżowa II stopnia.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Alfred Flakowski
Caasmannstraße 11
14770 Brandenburg an der Havel
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3381 320930
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] lub Ustawie o rzemiośle [Handwerksordnung], nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Przedsiębiorstwa zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się posiadaniem średniego poziomu wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej, odpowiadającego ukończeniu np. Realschule, lub osoby które ukończyły Haupschule.

 

Wymagany poziom wykształcenia wg przepisów prawnych

Według Ustawy o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] nie ma żadnych warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego.

Wymagany poziom wykształcenia w praktyce

W roku 2008 spośród osób rozpoczynających naukę tego zawodu 46% posiadało średni poziom wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej, a 45% ukończyło wcześniej Hauptschule (niższy poziom wykształcenia). Sześć procent osób rozpoczynających naukę legitymowało się poziomem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki w szkołach wyższych, a 3% nie ukończyło wcześniej żadnej szkoły. Przed rozpoczęciem nauki zawodu sześć procent zaliczyło roczne przygotowanie zawodowe.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3,5 roku.

Po spełnieniu określonych warunków możliwe jest skrócenie okresu nauki zawodu.

Zakres programu nauczania

Podczas nauki zawodu w zakładzie pracy przyszli mechanicy budowy karoserii i pojazdów uczą się np.:

- na czym polega obsługa pojazdów i systemów w nich montowanych,

- w jaki sposób wykonuje się prace związane z konserwacją, kontrolą i regulacją pojazdów, systemów w nich montowanych oraz używanych do ich obsługi urządzeń w zakładzie,

- w jaki sposób dokonuje się montażu, demontażu i napraw części, podzespołów i systemów,

- w jaki sposób obrabia się, kontroluje i chroni obrobione powierzchnie,

- w jaki sposób należy posługiwać się narzędziami maszynami oraz jak obrabiać półprodukty i części,

- w jaki sposób przygotowuje się powierzchnie i nakłada się powłoki ochronne,

- w jaki sposób zaplanować i sterować przebiegiem czynności roboczych oraz jak kontrolować i oceniać efekty pracy,

- w jaki sposób wykonywać czynności związane z zapewnieniem jakości.

W specjalności technika budowy karoserii przekazywana uczą się ponadto:

- w jaki sposób konstruuje się, wykonuje lub dokonuje montażu demontażu lub przeróbek karoserii, elementów karoserii i zabudów,

- w jaki sposób sprawdza się ustawienia karoserii, elementów karoserii i zabudów,

- w jaki sposób dokonuje się demontażu lub montażu części lub podzespołów oraz jak wyposażyć je w oprzyrządowanie lub dodatkowe urządzenia,

- w jaki sposób dokonuje się instalacji oraz uruchamianie układów i systemów technicznych,

- w jaki sposób ocenia się uszkodzenia oraz ustala ich przyczyny,

- na co należy zwracać uwagę podczas kontroli, prowadzenia dokumentacji oraz przyjmowania lub zdawania pojazdu,

- w jaki sposób obrabia się, kontroluje i chroni obrobione powierzchnie.

 

Poza tymuczniowie dowiadują się:

- jakie wzajemne prawa i obowiązki wynikają z umowy o naukę zawodu,

- w jaki sposób zorganizowane jest przedsiębiorstwo, w którym odbywają naukę zawodu oraz jak funkcjonują zaopatrzenie, produkcja, sprzedaż i administracja,

- w jaki sposób stosuje się przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,

- w jaki sposób przestrzegać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska.

 

Przedmiotem zajęć teoretycznych w szkole zawodowej są następujące działy tematyczne:

 

- Konserwacja i utrzymanie pojazdów lub systemów w nich montowanych

- Przeprowadzanie prac związanych z demontażem, naprawą i montażem podzespołów lub systemów wykorzystywanych w pojazdach

- Sprawdzanie i naprawa systemów elektrycznych i elektronicznych

- Sprawdzanie i naprawa systemów sterowania i regulacji

- Instalowanie systemów elektrycznych i elektronicznych

- Obróbka półfabrykatów i części z metali

- Obróbka materiałów niemetalicznych i włóknin

- Instalowanie systemów mechanicznych, hydraulicznych i pneumatycznych

W specjalności technika budowy karoserii:

 

- Wykonywanie szablonów, form i modeli

- Wykonywanie elementów karoserii, karoserii i zabudów

- Przebudowa, wyposażanie i przezbrajanie karoserii i zabudów

- Urządzanie, obijanie i wyposażanie wnętrza pojazdu

- Utrzymanie i konserwacja karoserii i zabudów

 

 

Podstawy prawne:

Tekst rozporządzenia na temat nauki tego zawodu znajdziesz tutaj.

Tekst ramowego planu nauczania dla tego zawodu znajdziesz tutaj.

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne (wymiar godzin podczas 3,5-letniej nauki zawodu):

Działy tematyczne związane z zawodem:

- Serwis (100)

- Elektrotechnika / elektronika (200)

- Materiałoznawstwo, techniki kontrolne i wykonawcze (420)

- Karoseria, podwozie i hamulce (300)

- Ekonomika (100)

Wymiar godzin (praktyka)

Przegląd działów tematycznych dla zawodu mechanik budowy karoserii i pojazdów:

- Konserwacja i utrzymanie pojazdów lub systemów w nich montowanych (108)

- Sprawdzanie i naprawa systemów elektrycznych i elektronicznych (72)

- Przeprowadzanie prac związanych z demontażem, naprawą i montażem podzespołów lub systemów wykorzystywanych w pojazdach (84)

- Sprawdzanie i naprawa systemów sterowania i regulacji (72)

- Instalowanie systemów elektrycznych i elektronicznych (72)

- Instalowanie systemów mechanicznych, hydraulicznych i pneumatycznych (84)

- Obróbka półfabrykatów i części z metali (96)

- Obróbka materiałów niemetalicznych i włóknin (84)

Specjalność technika budowy karoserii:

- Przebudowa, wyposażanie i przezbrajanie karoserii i zabudów (70)

- Urządzanie, obijanie i wyposażanie wnętrza pojazdu (56)

- Wykonywanie szablonów, form i modeli (84)

- Wykonywanie elementów karoserii, karoserii i zabudów (98)

- Utrzymanie i konserwacja karoserii i zabudów (84)

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu [Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB]. Informacji na ten temat udzielają odpowiednie terytorialnie Agencje d.s. Pracy. Na temat warunków otrzymania oraz wysokości możliwego stypendium informuje odpowiednia ulotka Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz dostępny w sieci kalkulator stypendium na okres nauki zawodu [Berufsausbildungsbeihilfe-Rechner (BAB)].

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł, rzemiosło, handel itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego. W pewnych warunkach, np. kiedy w danym zakładzie pracy nie obowiązują układy taryfowe, możliwe jest również swobodne ustalenie wysokości wynagrodzeń za okres nauki zawodu.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 500 do 700 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

https://www.bibb.de/dav

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Jeden zawód – wiele możliwości

Mechanicy budowy karoserii i pojazdów ze specjalnością technika budowy karoserii znajdują zatrudnienie w zakładach należących do producentów pojazdów i pojazdów użytkowych oraz u ich podwykonawców, w warsztatach naprawy samochodów lub zakładach, które specjalizują się w restaurowaniu pojazdów zabytkowych.

Podczas gdy w małych zakładach rzemieślniczych poszukiwani są jeszcze specjaliści o szerokim spektrum umiejętności, którzy wykonują wszystkie pojawiające się prace, w przemyśle najczęściej jest wymagana specjalizacja w wykonywaniu określonych zadań.

Po ukończeniu nauki zawodu mechanicy z tą specjalnością muszą się najczęściej w związku z tym zdecydować, które dziedziny są dla nich najbardziej interesujące i w czym chcieliby się wyspecjalizować. Spektrum możliwości rozciąga się tutaj od produkcji i wykonawstwa, aż po pracę w służbach zapewnienia jakości lub utrzymania i konserwacji.

Zarobki

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Obowiązuje uznany za ogólnie obowiązujący układ taryfowy, zawarty pomiędzy Centralnym Zrzeszeniem Niemieckich Rzemiosł Elektrotechnicznych i Informatycznych [Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke] i Przemysłowym Związkiem Zawodowym Branży Metalowej [IG Metall].

Możliwości dalszego kształcenia

Adaptacja zawodowa / Możliwości zdobywania kwalifikacji:

W dziedzinie budowy karoserii, ich części oraz zabudów samochodowych coraz częściej są opracowywane i stosowane nowe materiały. Nowe stopy metali, tworzywa sztuczne, częściowo z udziałem tkanin, są lżejsze od tradycyjnie stosowanych metali, a mimo to spełniają zwiększone wymogi bezpieczeństwa. Nowe materiały przynoszą ze sobą również nowe technologie produkcji i techniki obróbki. Mechanicy budowy karoserii i pojazdów ze specjalnością technika budowy karoserii muszą być zatem gotowi do ciągłego uzupełniania swojego wykształcenia zawodowego.

Biorąc udział w kursach, szkoleniach i seminariach mogą oni na bieżąco dostosowywać swoją wiedzę fachową i umiejętności do najnowszych trendów. Tematami mogą być przykładowo:

- Konserwacja, utrzymanie i naprawy pojazdów mechanicznych

- Budowa i mechanika pojazdów mechanicznych – ogólnie

- Prace blacharskie

- Odbudowa pojazdów zabytkowych

- Techniki spawalnicze w technice motoryzacyjnej i karoseryjnej

- Techniki łączenia tworzyw sztucznych

- Termiczne techniki cięcia (np. palnikiem, strumieniem laserowym)

- Hydraulika – ogólnie

- Pneumatyka – ogólnie

- Planowanie przygotowanie i sterowanie procesami pracy – ogólnie

- Techniki informatyczne w budowie pojazdów mechanicznych i w pracy rzeczoznawców samochodowych

- Wykorzystanie technik informatycznych w rzemiosłach motoryzacyjnych

- Odbudowa pojazdów zabytkowych

- Technika chłodnicza

- Technika chłodnicza w przemyśle motoryzacyjnym

- Techniki kontroli i zarządzania jakością w budowie mechanice, i technice pojazdów mechanicznych

- Bezpieczeństwo i higiena pracy w technice motoryzacyjnej

- Ekologia / ochrona środowiska, technika ochrony środowiska w technice motoryzacyjnej

- Gospodarka wodno-ściekowa w technice motoryzacyjnej

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy (po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia zawodowego):

Pewne formy kształcenia ustawicznego mogą również ułatwić drogę do awansu zawodowego. Z reguły wymagane jest do tego kilkuletnie doświadczenie zawodowe. Jako przykład może posłużyć tutaj uzyskanie następujących kwalifikacji:

- Mistrz w specjalności budowa karoserii i pojazdów

- Mistrz w specjalności technika pojazdów mechanicznych

- Technik w specjalności budowa karoserii i pojazdów

- Technik w specjalności technika pojazdów mechanicznych

Osoby, które legitymują się stopniem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki w szkołach wyższych, mogą starać się o przyjęcie na studia. Dla mechaników budowy karoserii i pojazdów w grę wchodzą np. następujące kierunki studiów:

- Inżynier dyplomowany w specjalności technika pojazdów mechanicznych (wyższe szkoły zawodowe)

- Inżynier dyplomowany w specjalności technika pojazdów mechanicznych – maszyny rolnicze (wyższe szkoły zawodowe)

- Budowa maszyn – technika transportu

W niektórych niemieckich krajach związkowych osoby o szczególnych kwalifikacjach po ukończeniu nauki zawodu i uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia w zawodzie mogą podjąć studia nawet, jeżeli nie ukończyły odpowiedniego poziomu wykształcenia szkolnego. Warunki przyjmowania na studia w takich przypadkach są regulowane odpowiednimi przepisami prawa krajowego.

Przegląd możliwości kształcenia ustawicznego można znaleźć pod adresem www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Aktualne miejsca nauki zawodu w Brandenburgii Wschodniej:

www.ihk-lehrstellenboerse.de

Informacje i wskazówki na temat nauki zawodu:

Bardzo obszerna strona internetowa, dostarczająca odpowiedzi na wszelkie pytania związane z nauką zawodu i kształceniem ustawicznym na terenie Niemiec:

http://www.bildungsserver.de 

Portal informacyjny Federalnej Agencji d.s. Pracy:

http://infobub.arbeitsagentur.de

Niemieckie Centralne Stowarzyszenie Techniki Budowy Karoserii i Samochodów:

https://www.zkf.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Oferty pracy od firm zajmujących się produkcją samochodów. Przede wszystkim oferty dla inżynierów, techników, mistrzów i handlowców:

http://www.karrierefuehrer-automobile.de/einstieg/stellenmarkt.php

W kooperacji z Federalną Agencją d.s. Pracy prywatna agencja pośrednictwa pracy dla rzemiosła dhv oferuje na swoich stronach internetowych miejsca pracy dla wykwalifikowanych rzemieślników z wielu różnych branż. Wyszukiwanie ofert ułatwia filtr regionalny i branżowy:

deutsche handwerker vermittlung

Giełda pracy Niemieckiego Zrzeszenia Tuningu Samochodowego [Verband Deutscher Automobiltuner] oferująca m.in. miejsca pracy o charakterze wykonawczym, handlowym i menedżerskim w rzemiośle motoryzacyjnym. Oferty są posortowane w listach wg grup tematycznych:

http://www.vdat.de

Na stronach Centralnego Zrzeszenia Techniki Karoseryjnej i Pojazdowej [Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik e.V.] można znaleźć niewielką, wyspecjalizowaną giełdę pracy dla lakierników, blacharzy i innych zawodów z branży motoryzacyjnej.
http://www.karosseriebauer.de

Giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Giełda pracy z możliwością wyszukiwania ofert z konkretnego regionu:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej