Menu

Ergoterapeuta w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Ergoterapeuta jest jednolicie uregulowanym we wszystkich krajach związkowych Niemiec zawodem, który zdobywa się w pełnowymiarowym systemie szkolnym. Naukę tego zawodu prowadzą pełnowymiarowe szkoły zawodowe (niem.Berufsfachschule) oraz prywatne placówki edukacyjne.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Ergoterapia jest stosowana w leczeniu pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi: udarami, stwardnieniem rozsianym, urazami czaszki, urazami dłoni oraz zaburzeniami psychicznymi i psychosomatycznymi. Stosowana jest również w geriatrii przy chorobie Parkinsona, demencji, chorobie Alzheimera. W pediatrii ergoterapia jest stosowana w przypadkach zmian w zachowaniu, nadaktywności, opóźnień w rozwoju, zaburzeń motoryki małej i dużej, zaburzeniach postrzegania, trudności w nauce i zaburzeniach koncentracji.

Ergoterapeci pracują w szpitalach, klinikach rehabilitacyjnych, przychodniach, ośrodkach pomocy społecznej lub w specjalistycznych przychodniach ergoterapeutycznych. Ponadto pracują również w domach spokojnej starości, domach opieki i placówkach pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych oraz w przychodniach lekarskich, szkołach specjalnych i ośrodkach wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód ergoterapeuta (nazwa niemiecka: Ergotherapeut / Ergotherapeutin) jest porównywalny z polskim zawodem:

- terapeuta zajęciowy, nauka zawodu na poziomie szkoły policealnej.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Schule für Ergotherapie „Regine Hildebrandt“
Britta Grill
Rudolf-Breitscheid-Straße 37
16278 Angermünde
Deutschland
Telefon: +49 33 31 / 29 76 21
Telefon: +49 33 31 / 29 76 23
E-mail: mail@ergotherapie-angermuen.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie średniego poziomu wykształcenia (wg klasyfikacji niemieckiej) albo ukończenie Hauptschule (lub poziomu równoważnego) i co najmniej dwuletniej nauki zawodu.

Szkoły zawodowe stosują własne procedury naboru, toteż kandydaci powinni w odpowiednim czasie zasięgnąć informacji na temat aktualnie obowiązujących wymogów. W niektórych przypadkach wymagane jest przedstawienie świadectwa szczepienia przeciwko żółtaczce typu B.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Okres nauki może jednak zostać skrócony o rok dla:

  • fizjoterapeutów (niem. Physiotherapeut) lub specjalistów gimnastyki rehabilitacyjnej (niem. Krankengymnast) z wykształceniem w danym zawodzie ukończonym zgodnie z przepisami ustawodawstwa federalnego,
  • wychowawców (niem. Erzieher) z wykształceniem w zawodzie ukończonym zgodnie z przepisami ustawodawstwa kraju związkowego. 

Zakres programu nauczania

Ergoterapeuci udzielają wsparcia i pomocy osobom w każdym wieku, które mają problemy z wykonywaniem codziennych czynności, jak np. higiena osobista, jedzenie lub wykonywanie precyzyjnych czynności motorycznych. Stosując działania aktywizujące pracują z pacjentami nad tym, aby ćwiczyć, utrzymywać na odpowiednim poziomie, rozwijać i odtwarzać ich zdolności motoryczne, poznawcze, psychiczne i społeczne.

Ergoterapeci pracują w szpitalach, klinikach rehabilitacyjnych, przychodniach lekarskich, ośrodkach pomocy społecznej lub w specjalistycznych przychodnia ergoterapeutycznych. Ponadto pracują również w domach spokojnej starości, domach opieki i placówkach pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych oraz w przychodniach lekarskich, szkołach specjalnych i ośrodkach wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych.

Wymiar godzin (teoria)

W części teoretycznej zajęć wykładane są m.in. następujące treści programowe (ok. 2700 godzin):

- Nauka o zawodzie, prawoznawstwo i wychowanie obywatelskie

- Podstawy ergoterapii

- Podstawy higieny

- Biologia, anatomia, fizjologia

- Farmakologia

- Prewencja i rehabilitacja

- Psychologia i pedagogika

- Gry i zabawy, środki pomocnicze, szyny i urządzenia techniczne

- Techniki rękodzielnicze i plastyczne

- Metody terapii zajęciowej

Wymiar godzin (praktyka)

Praktyczna część nauki zawodu obejmuje ok. 1700 godzin. W jej skład wchodzą metody terapii motoryczno-funkcjonalnej, neurofizjologicznej / neuropsychologicznej, psychosocjologicznej i zajęciowej.

Koszt kształcenia

Czesne w szkołach prywatnych jest często płacone przez kraje związkowe. Szkoły państwowe nie pobierają opłat szkolnych, ale mogą powstać koszty związane z materiałami do nauki, egzaminami i podróżami.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W pełnowymiarowych szkołach zawodowych (niem. Berufsfachschulen) prowadzących naukę zawodu ergoterapeuta odbywają się zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Poza tym w czasie trzyletniej nauki zawodu należy jeszcze zaliczyć różne praktyki. Za praktyki częściowo wypłacane jest wynagrodzenie (w szpitalach od 900 do 1100 Euro miesięcznie), jednak za okres nauki zawodu w pełnowymiarowym systemie szkolnym uczniowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Uczniowie kształcący się w pełnowymiarowych szkołach zawodowych mogą starać się o stypendium zgodnie z Federalną Ustawą o Wspieraniu Kształcenia (niem. Bundesausbildungsförderungsgesetz, w skrócie BAföG).

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Jeden zawód – wiele możliwości

Liczba pacjentów pochodzących z innych krajów i kręgów kulturowych stale wzrasta. W związku z tym od ergoterapeutów wymaga się dużej wrażliwości kulturowej, aby byli w stanie uwzględniać również potrzeby tej grupy docelowej. Konieczny jest respekt wobec innych przekonań religijnych i odpowiednie podejście do potrzeb imigrantów. Może to dotyczyć np. problemu higieny osobistej i poczucia wstydu, ale także uwzględnienia czasu przeznaczonego na modlitwy, świąt i rytuałów.

Wiele ośrodków opieki na osobami starszymi, wymagającymi opieki i niepełnosprawnymi włączyło już do swojego programu terapeutycznego terapie ogrodową. Kontakt z kwiatami i innymi roślinami pobudza zmysły, wpływa stabilizująco na procesy psychiczne i wspiera aktywność socjalną. Również coraz szersze grono ergoterapeutów dostrzega przydatność zajęć z roślinami w terapii. Możliwość zapoznania się z tą stosunkowo nową strategią terapeutyczną dają im odpowiednie formy kształcenia ustawicznego.

Zarobki

Zarobki osób zatrudnionych w placówkach finansowanych ze środków federalnych i komunalnych są uzależnione od zaszeregowania do poszczególnych grup i kategorii zarobkowych, określonych w Układzie taryfowym dla pracowników służb publicznych (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD), który wszedł w życie 1 października 2005. Niektóre inne placówki i pracodawcy również opierają się na ustaleniach obowiązujących dla służb publicznych. Dotyczy to także placówek prywatnych, w których układy taryfowe mają znaczący wpływ na wysokość zarobków. Zarobki ustalane są jednak także niezależnie od układów taryfowych.

Jako wartość orientacyjną dla sfery budżetowej można uznać kwotę brutto ok. 2300-2500 euro.

Źródło: Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD)

Układy taryfowe

Podstawowe informacje na temat zaszeregowania do poszczególnych grup taryfowych można znaleźć tutaj.

Możliwości dalszego kształcenia

Po spełnieniu określonych warunków istnieją różnorodne możliwości kontynuowania nauki w formie kształcenia ustawicznego i studiów, np. na takich kierunkach jak ergoterapia, nauki medyczne, pedagogika medyczna.

Poniżej kilka przykładów:

Szkolenie dostosowawcze:

- Terapia zajęciowa,

- Promocja zdrowia,

- Praca z osobami niepełnosprawnymi fizycznie,

- Zarządzanie przypadkami

Formy kształcenia ustawicznego umożliwiające awans zawodowy:

- Specjalista opieki zdrowotnej i socjalnej (z egzaminem wewnętrznym)

- Ekonomista w dziedzinie zarządzania w opiece zdrowotnej (szkoły zawodowe typu Fachschule)

Kierunki studiów:

- Terapia zajęciowa (licencjat)

- Nauka o terapiach (licencjat)

- Pomoc medyczna (licencjat)

Interesujące linki

www.dve.infoLinki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona Niemieckiego Stowarzyszenia Ergoterapeutów [Deutscher Verband der Ergotherapeuten, w skrócie DVE] reprezentującego interesy ergoterapeutów w Niemczech:

Deutscher Verband der Ergotherapeuten

Usługi online dla ergoterapeutów z niemieckiego obszaru językowego:

ErgoXchange

Forum ergoterapetyczne – obok forum dyskusyjnego zawiera także przegląd dostępnych seminariów i giełdę miejsc pracy:

Forum Ergotherapie

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Platforma poświęcona ergoterapii z ofertami miejsc pracy z różnych krajów:

ergotherapie.de


Oferty miejsc pracy w służbie zdrowia:

medi-jobs


Giełda pracy Caritas:

Caritas

Oferty miejsc pracy Federalnego Zrzeszenia Ergoterapeutów w Niemczech [Bundesverband für Ergotherapeuten in Deutschland e.V.):

BED e.V.

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

Deutscher Verband der Ergotherapeuten e. V.
Becker-Göring-Str. 26/1
76307 Karlsbad-Ittersbach
Deutschland
E-mail: info@dve.info
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V.
Zusammenschluss von Spitzen- und Landesverbänden der Krankenhausträger.
Wegelystraße 3
10623 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 39801-0
Telefon: +49 (0)30 39801-3000
E-mail: dkgmail@dkgev.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej