Menu

Pracownik pomocniczego personelu pielęgniarskiego w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Roczna nauka zawodu w szkole zawodowej lub tzw. akademii zawodowej kończąca się uzyskaniem prawa do posługiwania się tytułem zawodowym „Wykwalifikowanypracownik pomocniczego personelu pielęgniarskiego w dziedzinie opieki nad chorymi z egzaminem państwowym” (niem. Staatlich geprüfter Pflegefachhelfer/-in (Krankenpflege)).

Uwaga: Ustalanie treści programowych i czasu trwania nauki zawodu należy do kompetencji poszczególnych krajów związkowych, dlatego też w poszczególnych landach Niemiec mogą pod tym względem zachodzić pewne różnice. Na terenie Brandenburgii nauka tego zawodu regulowana jest Ustawą o pomocniczym personelu pielęgniarskim (niem. das Brandenburgische Krankenpflegehilfegesetz, w skrócie BbgKPHG), której treść można znaleźć tutaj.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

W placówkach medycznych lub opiekuńczych wspomagają  w pracy wyższy personel pielęgniarski i pracują np. pod kierunkiem pielęgniarek lub pielęgniarzy.

Pracownicy pomocniczego personelu pielęgniarskiego pomagają przy utrzymaniu higieny osobistej pacjentów, zmieniają ich ułożenie w łóżkach, roznoszą posiłki i w razie potrzeby pomagają w ich przyjmowaniu. Obserwują i kontrolują puls, temperaturę, ciśnienie krwi i oddech pacjentów. Ponadto towarzyszą im bądź dowożą ich na badania i zabiegi. Biorą także udział w zabiegach z zakresu fizykoterapii.

Pracownicy pomocniczego personelu pielęgniarskiego są odpowiedzialni za czystość i higienę: zajmują się czyszczeniem i utrzymaniem instrumentów, sprzątają pokoje chorych i ścielą łóżka.

Poza tym pracownicy pomocniczego personelu pielęgniarskiego wykonują proste wskazania i zalecenia lekarzy, pomagają w organizacji i dokumentacji prac pielęgniarskich i wspierają wyższy personel pielęgniarski podczas dyżurów nocnych.

Przed absolwentami otwierają się szerokie możliwości zatrudnienia w dziedzinie stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki pielęgniarskiej. Możliwymi miejscami pracy są m.in.:

 • szpitale,
 • sanatoria,
 • kliniki rehabilitacyjne,
 • placówki opiekuńcze i socjalne.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód pracownik pomocniczego personelu pielęgniarskiego (nazwa niemiecka: Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/-in) jest porównywalny z polskim zawodem:

- Opiekun medyczny, nauka zawodu na poziomie szkoły policealnej.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

DAA Bildungsstätte
Strausberg (weitere Standorte Fürstenwalde, Eberswalde, Frankfurt/Oder)
Spittelgasse 2
15344 Strausberg
Deutschland
Telefon: +49 (0)3341 35999-0
Telefon: +49 (0)3341 35999-18
E-mail: Jacqueline.Krueger@daa.de
do strony głównej

Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe e.V. Eisenhüttenstadt
Poststraße 41
15890 Eisenhüttenstadt
Deutschland
Telefon: +493364 - 77280
Telefon: +493364 - 77281
E-mail: info@gesundheitsberufe-ehst.de
do strony głównej

Akademie der Gesundheit
https://euro-job.seiweb.de/management/profile.php
Schicklerstrase 14 - 20
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: 0 33 34 - 2 31 52
E-mail: eberswalde@gesundheit-akademie.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Podstawowe warunki przyjęcia:

 • wiek przynajmniej 17 lat,
 • ukończone wykształcenie szkolne na poziomie Hauptschule lub równoważnym lub ukończona nauka zawodu,
 • o inne warunki i niezbędne dokumenty prosimy pytać bezpośrednio w placówce realizującej kształcenie.

Innymi warunkami są np.:

 • brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu (zaświadczenie lekarskie),
 • zdolność wczuwania się w sytuację pacjenta,
 • umiejętność dokładnej obserwacji (np. rozpoznawanie zmian w zachowaniu pacjenta),
 • sprawność manualna (niezbędna np. przy podawaniu kropli do oczu),
 • staranność (np. przy dokładnym, bezbłędnym czyszczeniu i dezynfekcji wyposażenia pielęgniarskiego),
 • poczucie odpowiedzialności (np. przy dokładnym, zgodnym z zaleceniami podawaniu leków),
 • dyskrecja (np. przy zachowaniu w tajemnicy osobistych i chorobowych danych pacjentów),
 • wytrzymałość psychiczna i stabilność emocjonalna,
 • komunikatywność i kontaktowość.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 1 rok w trybie dziennym lub 3 lata w trybie wieczorowym.

Skrócenie okresu nauki

Po złożeniu wniosku do odpowiedniego organu w okres nauki może zostać wliczona ukończona wcześniej nauka innego zawodu w zakresie uznanym za równoważny. Zaliczonych w ten sposób może zostać do dwóch trzecich ogólnej liczby godzin przewidzianych na naukę zawodu.

Wcześniejsza, nie ukończona z wynikiem pozytywnym nauka zawodu pielęgniarka / pielęgniarz (niem. Gesundheits- und Krankenpfleger/-in) lub pielęgniarka / pielęgniarz pediatryczny (niem. Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in) może po złożeniu wniosku do odpowiedniego organu stanowić zgodnie z przepisami ustawy o tych zawodach podstawę do zaliczenia okresu nauki w całości.

Zakres programu nauczania

Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych zdobywana jest przykładowo wiedza z następujących dziedzin:

 • na co należy zwracać uwagę w kontaktach z osobami chorymi, w bardzo podeszłym wieku i umierającymi,
 • jakie potrzeby psychiczne i socjopsychiczne mają pacjenci (np. utrzymanie kontaktów społecznych, udział w życiu kulturalnym) oraz w jaki sposób traktować rodziny i osoby odwiedzające,
 • jakie znaczenie ma obserwacja pacjentów oraz w jaki sposób przekazywać wyniki obserwacji,
 • w jaki sposób można pomóc pacjentom w wykonywaniu czynności dnia codziennego (np. w rozbieraniu się i ubieraniu, higienie osobistej lub jedzeniu, ale także w zakupach, przyrządzaniu posiłków, wizytach w urzędach i u lekarza),
 • w jaki sposób można udzielić pomocy podczas opatrywania ran, zakładaniu opatrunków i szyn,
 • w jaki sposób zbudowany jest organizm człowieka i jak przebiegają różne funkcje organizmu,
 • jakie wyróżnia się przyczyny chorób i choroby,
 • jakie działania zapobiegawcze można podejmować np. przeciwko trombozom,
 • czego należy przestrzegać podczas obchodzenia się ze sprzętem medycznym oraz w jaki sposób o niego dbać,
 • w jaki sposób kontroluje się puls, temperaturę i ciśnienie krwi,
 • jakie działania natychmiastowe należy podejmować w sytuacjach zagrożenia życia,
 • jakie działania pielęgniarskie podejmuje się w przypadkach schorzeń zakaźnych,
 • jakich aspektów higieny i działań z jej zakresu należy przestrzegać w praktyce pielęgniarskiej,
 • jakie uregulowania prawne mają znaczenie w nauce zawodu (np. przepisy o ochronie przed promieniowaniem, prawo farmakologiczne),
 • w jaki sposób zorganizowane są szpitale i służba zdrowia.

Czynności pielęgniarskierealizowane są i stosowane w szpitalach, klinikach, placówkach medycznej pomocy ambulatoryjnej, podczas pomocy osobom niepełnosprawnym lub osobom starszym lub rodzinom. Uczniowie otrzymują możliwość poznania z bliska praktyki klinicznej, zbierają doświadczenia i poznają strukturę danej placówki.

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne odbywają się w szkole w formie blokowej. Podczas teoretycznych i praktycznych zajęć zawodowych uczniowie biorą udział w ok. 600 godzinach ćwiczeń realizowanych w należących do szkoły pracowniach, w tym:

 1. Umiejętności z dziedziny pielęgniarstwa (370 h)
 2. Istotne z punktu widzenia pielęgniarskiego personelu pomocniczego zagadnienia z dziedziny nauk przyrodniczych i medycyny (140 h)
 3. Istotne z punktu widzenia pielęgniarskiego personelu pomocniczego zagadnienia z dziedziny nauk psychologicznych i społecznych (50 h)
 4. Istotne z punktu widzenia pielęgniarskiego personelu pomocniczego zagadnienia z dziedziny prawa, nauk politycznych i gospodarczych (40 h)

Porównaj z Rozporządzeniem w sprawie nauki i egzaminów dla zawodu pracownik pomocniczego personelu pielęgniarskiego w kraju związkowym Brandenburgia (niem. Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für den Beruf der Gesundheits- und Krankenpflegehelferin und des Gesundheits- und Krankenpflegehelfers im Land Brandenburg z dnia 24. August 2004, w skrócie KrPflHilfeAPrV).

Wymiar godzin (praktyka)

Praktyki są zintegrowane z nauką zawodu.

Odbywają się one w szpitalach lub innych placówkach o charakterze klinicznym lub ambulatoryjnym, które z reguły są w jakiś sposób związane z placówką realizująca kształcenie. Tu przyszli pracownicy pomocniczego personelu pielęgniarskiego zapoznają się z warunkami pracy, z którymi będą mieli do czynienia po ukończeniu szkoły. Z praca tą związany jest nierozerwalnie wysiłek fizyczny. Poza tym liczyć się również trzeba z nieregularnymi czasami pracy, o ile mieści się to w ramach określonych Ustawa o ochronie pracy osób młodocianych. Praca na dyżurach porannych, popołudniowych i nocnych oraz w weekendy jest rzeczą, do której trzeba się przyzwyczaić. Nauczyć się trzeba również profesjonalnego podejścia do chronicznych chorób, niepełnosprawności, śmierci i przypadków losowych. Podczas praktyk przyszłym pracownikom pomocniczego personelu pielęgniarskiego towarzyszą wykwalifikowani pracownicy służb medycznych. Wymiar godzinowy praktyk wynosi ok. 1000 godzin, w tym:

 1. Pielęgnowanie chorych w placówkach opieki stacjonarnej, w leczeniu operacyjnym i zachowawczym (840 h)
 2. Pielęgnowanie chorych w placówkach opieki ambulatoryjnej (160 h)

Porównaj z Rozporządzeniem w sprawie nauki i egzaminów dla zawodu pracownik pomocniczego personelu pielęgniarskiego w kraju związkowym Brandenburgia (niem. Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für den Beruf der Gesundheits- und Krankenpflegehelferin und des Gesundheits- und Krankenpflegehelfers im Land Brandenburg z dnia 24. August 2004, w skrócie KrPflHilfeAPrV).

 

Koszt kształcenia

Kształcenie jest bezpłatne.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wysokość wynagrodzenia za okres nauki zawodu jest zmienna w zależności od placówki realizującej kształcenie. W placówkach publicznych kształtuje się na poziomie ok. 600 euro miesięcznie.

Uczniowie odbywający naukę zawodu w szkołach zawodowych mogą po spełnieniu określonych warunków starać się o stypendium na podstawie Federalnej ustawy o wspieraniu kształcenia (niem. Bundesausbildungsförderungsgesetz, w skrócie BAföG).

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Wynagrodzenie osób rozpoczynających pracę w zawodzie kształtuje się początkowo na poziomie od1450 € do 2000 euro brutto miesięcznie.

Więcej informacji na temat wynagrodzeń pracowników pomocniczego personelu pielęgniarskiego można znaleźć tutaj.

Układy taryfowe

Objęcie branży "Opieka pielęgniarska/Opieka nad osobami starszymi" (z liczbą 600.000 zatrudnionych na terenie Niemiec) Ustawą o delegowaniu pracowników (niem. Arbeitnehmer-Entsendegesetz, w skrócie AEntG) zostało uchwalone przez Bundestag w styczniu 2009 roku, jednakże wysokości wynagrodzeń minimalnych nie zostały jeszcze uznane za ogólnie obowiązujące.

Tekst Układu taryfowego dla pracowników służb publicznych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD) znajdziesz tutaj.


Możliwości dalszego kształcenia

Po ukończeniu nauki zawodu z wynikiem pozytywnym można uzyskać tzw. małą maturę zawodową.

Ukończona nauka zawodu może zostać po złożeniu odpowiedniego wniosku zaliczona w poczet okresu nauki następujących zawodów:

 • pielęgniarka / pielęgniarz (niem. Gesundheits- und Krankenpfleger/-in),
 • pielęgniarka / pielęgniarz pediatryczny (niem. Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in),
 • opiekun osób starszych (niem. Altenpfleger/-in).

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal informacyjny poświęcony opiece zdrowotnej i nad osobami starszymi:

http://www.pflegewiki.de

Największa w Niemczech społeczność internetowa przedstawicieli zawodów pielęgniarskich:
http://www.krankenschwester.de

Informacje na temat szkolnictwa zawodowego dla uczniów, nauczycieli i rodziców:

http://www.planet-beruf.de

Informacje na temat możliwości studiów wyższych w zawodach pielęgniarskich:

http://www.pflege-studium.de

Portal informacyjny poświęcony opiece zdrowotnej i nad osobami starszymi:

http://www.pflegen-online.de

Magazyn online poświęcony opiece nad osobami chorymi:

http://www.krankenpflege-journal.de

Portal Niemieckiego Towarzystwa Nauk Pielęgniarskich [Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft e. V.]:

http://www.dg-pflegewissenschaft.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy dla zawodów pielęgniarskich. Opatrzone datami oferty pochodzą przeważnie od firm szwajcarskich i pozwalają się filtrować wg wielu kryteriów wyboru:

www.Pflegekarriere.de

Giełda pracy z ofertami dla wykwalifikowane personelu pielęgniarskiego, w tym również dla pielęgniarek i opiekunek osób starszych oraz pielęgniarek pediatrycznych. Liczne oferty z Wielkiej Brytanii:

www.pflegen-online.de

Giełda pracy dla całej opieki zdrowotnej. Oferowane są miejsca pracy dla lekarzy, pielęgniarek, opiekunów osób starszych, fizjoterapeutów, pedagogów społecznych i innych zawodów:

www.sanojobs.de

Poza medycznymi dyscyplinami zawodowymi portal jobMEDICUS oferuje m.in. miejsca pracy dla personelu pielęgniarskiego, pracowników służb ratowniczych, i farmaceutów. Dzięki funkcji filtrowania istniej możliwość wyboru konkretnej dziedziny zawodowej. Możliwe jest również wyszukiwanie fragmentów tekstu:

www.jobMEDICUS.de

Portal „Altenpflege” online obok wiedzy fachowej dla profesjonalistów w dziedzinie opieki i leczenia osób starszych oferuje także giełdę miejsc pracy dla przedstawicieli tych grup zawodowych. Poza tym istnieje możliwość opublikowania swoich danych, które w razie potrzeby zostaną przekazane do odpowiednich placówek opiekuńczych:

Altenpflege online

Pośrednictwo miejsc pracy dla osobistych opiekunów osób niepełnosprawnych. Jest to inicjatywa stowarzyszenia niepełnosprawnych pracodawców (VbA-Selbstbestimmt Leben e.V. Verbund behinderter Arbeitgeber/innen) z Monachium o ogólnoniemieckim zasięgu:

Assistenzbörse

Duża, internetowa giełda miejsc pracy dla zawodów z dziedziny medycyny, opieki i służby zdrowia:

www.bibliomed-jobservice.de

Giełda pracy dla zawodów związanych z opieką nad osobami starszymi i chorymi oraz dla pomocy lekarskich:

gesundheitsguide

Internetowa giełda miejsc pracy o zasięgu ogólnoniemieckim dla wszystkich zawodów z dziedziny opieki zdrowotnej:

health-job.net

Portal kathweb.de oferuje informacje z diecezji i instytucji katolickich, społeczność internetową oraz giełdę pracy m.in. w instytucjach kościelnych dla zawodów pedagogicznych i medycznych:

www.kathweb.de

Strona oferująca obok informacji przeznaczonych dla pielęgniarek i pielęgniarzy pediatrycznych również giełdę pracy dla tej grupy zawodowej:

www.Kinderkrankenpflege-Netz.de

Stowarzyszenie Diakońskie Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (Das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) e.V.) obok obszernych informacji oferuje na swoich stronach internetowych również giełdę miejsc pracy dla wielu zawodów, od opieki nad osobami starszymi począwszy, poprzez prace na rzecz społeczności, aż po cywilną służbę zastępczą:

Kirchen- und Diakonie-Jobs

Giełda miejsc pracy w zawodach związanych z opieką, leczeniem oraz administracją medyczną oraz z medycyną jako taką, badaniami naukowymi i farmacją, prowadzona przez prywatną agencję doradztwa personalnego:

mcm-web.de

Giełda pracy i oferty wymiany dla studentów medycyny oferowane przez firmę  Med3 GmbH oraz wydawnictwo Jungjohann Verlag dla zawodów medycznych i i z dziedzin pokrewnych (opieka nad chorymi, fizjoterapia):

MED3

Możliwość znalezienia licznych ofert dla lekarzy, opiekunów osób starszych, zawodów farmaceutycznych, zawodów związanych z badaniami naukowymi, techniką i administracją oraz ofert kształcenia zawodowego:

medizinische-berufe.de

Giełda pracy dla lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy oraz fachowców z dziedziny opieki i Life Sciences:

medrek.de

Giełda pracy, której priorytetem tematycznym jest współpraca międzynarodowa. Bank danych zawiera codziennie aktualizowane oferty ze 140 krajów, przede wszystkim dla fachowców z branży medycznej, pedagogicznej i administracyjnej:

OneWorld-Jobs

Oferty pracodawców związanych z kościołem katolickim obejmujące zawody pedagogiczne, pielęgniarskie, medyczne, administracyjne, aż po oferty dla muzyków kościelnych:

Stellenmarkt für Kirche und Caritas

Niewielka giełda pracy w zawodach związanych z medycyną, farmacją i żywieniem:

vitanet.de

Oferty pracy w służbie zdrowia:

http://www.medi-jobs.de/

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe Bundesverband
Bundesgeschäftsstelle
Salzufer 6
D-10587 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 219157-0
Telefon: +49 (0)30 219157-77
E-mail: dbfk@dbfk.de
do strony głównej

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V.
Zusammenschluss von Spitzen- und Landesverbänden der Krankenhausträger.
Wegelystraße 3
10623 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 39801-0
Telefon: +49 (0)30 39801-3000
E-mail: dkgmail@dkgev.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej