Menu

Specjalista masażu i kąpieli leczniczych w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Specjalista masażu i kąpieli leczniczych jest jednolicie uregulowanym we wszystkich krajach związkowych Niemiec zawodem, który zdobywa się w systemie szkolnym w szkołach zawodowych (niem.Berufsfachschule).

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Specjaliści masażu i kąpieli leczniczych pracują głownie w szpitalach, gabinetach masażu, ośrodkach zdrowia lub klinikach rehabilitacyjnych. Zatrudnienie znajdują także w domach spokojnej starości, służbach opiekuńczo-pielęgniarskich, sanatoriach i saunach. Ponadto mogą pracować m.in. w hotelach z ofertą wellness lub dla firm oferujących swoim klientom zabiegi masażu w domach lub w miejscu pracy.

Przegląd branż, w których można znaleźć zatrudnienie:

- Służba zdrowia:

 • Szpitale (bez klinik akademickich, klinik profilaktycznych i rehabilitacyjnych)
 • Kliniki akademickie
 • Gabinety masażu, gabinety gimnastyki leczniczej, gabinety kąpieli leczniczych, gabinety położnicze lub innych pokrewnych zawodów
 • Kliniki profilaktyczne i rehabilitacyjne, w szczególności z własną ofertą kąpieli leczniczych
 • Inne formy samodzielnej działalności w służbie zdrowia, np. praca w prywatnych ośrodkach zdrowia, oferowanie usług masażu u klienta itp.

- Opieka społeczna:

 • Domy spokojnej starości, domy dla osób starszych i niepełnosprawnych
 • Domy opieki
 • Spłeczne służby opieki ambulatoryjnej, np. służby pielęgniarsko-opiekuńcze

- Sport, fitness, wellness:

 • Sauny, solaria, termy itp.
 • Studia fitness

Ponadto istnieją możliwości zatrudnienia w innych dziedzinach lub branżach, np.:

- Hotelarstwo:

 • Hotele, np. z własną ofertą wellness

Masaże wykonywane są przeważnie w specjalnych gabinetach. W przypadku pracy w szpitalu zabiegi mogą być wykonywane również w salach chorych. W zależności od rodzaju stosowanej terapii praca może być wykonywana również w gabinetach kąpieli leczniczych, na basenach, w łaźniach parowych oraz w saunach. W przypadku opieki ambulatoryjnej specjaliści masażu i kąpieli leczniczych zajmują się swoimi pacjentami lub klientami w ich prywatnych mieszkaniach lub w miejscu ich pracy. Rozliczenie wykonanych usług wykonywane jest przy pomocy komputera w pomieszczeniach biurowych.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód specjalista masażu i kąpieli leczniczych (nazwa niemiecka: Masseur/-in und medizinische/-r Bademeister/-in) jest porównywalny z polskim zawodem:

- technik masażysta, nauka zawodu na poziomie szkoły policealnej.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

SOWI Altenpflegeschule und Schule für Physiotherapeuten, Masseure und med. Bademeister
Gregor Weiß
Arthur-Becker-Straße
15344 Strausberg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3341 335 350
Telefon: +49 (0) 3341 335 351
E-mail: sowi-strausberg@gmx.de
do strony głównej

Akademie der Gesundheit
https://euro-job.seiweb.de/management/profile.php
Schicklerstrase 14 - 20
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: 0 33 34 - 2 31 52
E-mail: eberswalde@gesundheit-akademie.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Wymagane jest wcześniejsze ukończenie Hauptschule lub innego poziomu wykształcenia uznawanego za równoważny. Przyjmowane mogą być również osoby, które nie ukończyły wcześniej Hauptschule, legitymujące się ukończeniem przynajmniej rocznej nauki zawodu. Przed rozpoczęciem nauki należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 2,5 roku.

Skrócenie okresu nauki

Po złożeniu wniosku do odpowiedniego organu w okres nauki może zostać wliczona ukończona wcześniej nauka innego zawodu w zakresie uznanym za równoważny. Okres skrócenia jest różny i zależy od wcześniejszego wykształcenia.

Okres praktycznego wykonywania zawodu masażysty, w zakresie nie podlegającym uregulowaniom Ustawy o zawodzie masażysty i fizjoterapeuty, może w całości lub częściowo (w zakresie równoważności) zostać zaliczony jako część obowiązkowej praktyki zawodowej niezbędnej do uznania kwalifikacji. Okres skrócenia wynosi w takim przypadku do 6 miesięcy.

Przedłużenie okresu nauki

Niezbędna do uznania kwalifikacji, obowiązkowa praktyka zawodowa może zostać wydłużona, jeżeli jej odbywanie zostało przerwane na określony czas (dłuższy niż cztery tygodnie w trybie normalnym lub dłuższy niż dwa tygodnie w trybie skróconym). Praktyka ta nie musi zostać zaliczona bezpośrednio po zakończeniu nauki w szkole, ale jej rozpoczęcie musi mieć miejsce nie później niż jeden rok po egzaminie końcowym.

Zakres programu nauczania

Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych w szkole zawodowej zdobywane są umiejętności z następujących dziedzin:

 

 • w jaki sposób dokonuje się rozpoznania fizykoterapeutycznego (rozpoznanie wzrokowe, dotykowe, przy pomocy pomiarów) oraz jak się je dokumentuje, w jaki sposób ustala się czas trwania terapii, interwały i intensywność zabiegów,
 • jakie istnieją techniki terapii masażem (np. klasyczna, masaż tkanki łącznej, masaż segmentowy i masaż okostnowy), jak one działają oraz przy jakich schorzeniach należy je stosować,
 • w jaki sposób powstają strefy refleksyjne w skórze, tkankach łącznych i mięśniach oraz przez co mogą zostać zakłócone, jakie techniki terapii stref refleksyjnych stosuje się w kreślonych przypadkach,
 • jakie istnieją szczególne formy terapii masażem (np. drenaż limfatyczny, kompleksowa fizykoterapia odblokowująca, masaż podwodny strumieniem ciśnieniowym, masaż sportowy),
 • jakie są podstawy oraz obszary zastosowań elektro-, światło i promienioterapii,
 • w jaki sposób przeprowadza się zabiegi z wykorzystaniem ciepła, zimna i inhalacji oraz zabiegi hydroterapeutyczne (szczególnie zabiegi metodą Kneippa i kąpiele lecznicze),
 • w jaki sposób jest zbudowany i jak funkcjonuje aparat ruchowy człowieka (np. budowa i funkcjonowanie mięśni, budowa szkieletu i stawów, funkcjonowanie kręgosłupa, pasa ramieniowego i ramion, miednicy i nóg),
 • w jaki sposób są zbudowane i jak funkcjonują krew, organy wewnętrzne, organy zmysłów, układ krążenia oraz układ nerwowy,
 • w jaki sposób powstają i przebiegają choroby oraz jak się je diagnozuje, m.in. w dziedzinie medycyny wewnętrznej, ortopedii / traumatologii, chirurgii, neurologii, pediatrii, geriatrii, medycyny pracy i medycyny sportowej,
 • w jaki sposób wykonuje się podstawowe formy ruchu z przyrządami i bez,
 • jakie są podstawy prewencji i rehabilitacji,
 • jakie aspekty psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne są ważne w kontaktach z osobami chorymi i niepełnosprawnymi,
 • jakie zabiegi higieniczne należy stosować w masażu,
 • jak udzielać pierwszej pomocy w nagłych przypadkach,
 • jakie ustawy i uregulowania prawne mają znaczenie w służbie zdrowia lub w szczególności w nauce zawodu,
 • w jaki sposób formułuje się poprawne językowo raporty lub wygłasza referaty; w jaki sposób analizuje się literaturę fachową.

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne i praktyczne w szkole zawodowej obejmują 2230 godzin, w tym:

 1. Nauka o zawodzie, prawie i państwie (40 h)
 2. Anatomia (240 h) 
 3. Fizjologia (90 h)
 4. Patologia ogólna (30 h)
 5. Patologia specjalistyczna (360 h)
 6. Higiena ogólna i ochrona środowiska (30 h)
 7. Pierwsza pomoc i techniki opatrunkowe (30 h)
 8. Fizyka stosowana i biomechanika (20 h)
 9. Język i piśmiennictwo (20 h)
 10. Psychologia / pedagogika / socjologia (60 h)
 11. Prewencja i rehabilitacja (20 h)
 12. Wychowanie fizyczne (30 h)
 13. Fizykoterapeutyczne techniki diagnostyczne (60 h)
 14. Klasyczna terapia masażem (300 h)
 15. Terapia stref refleksyjnych (150 h)
 16. Szczególne formy terapii masażem (200 h)
 17. Ćwiczenia z zabiegów masażu i innych metod fizykoterapeutycznych (150 h)
 18. Elektro-, światło- i promienioterapia (150 h)
 19. Do podziału na inne przedmioty (100 h)

Wymiar godzin (praktyka)

Praktyczna część nauki zawodu odbywa się w szpitalach lub innych odpowiednich placówkach medycznych i trwa 800 godzin.

Koszt kształcenia

Z kształceniem mogą być związane koszty, w szczególności opłaty za zajęcia lub czesne (przede wszystkim w prywatnych placówkach edukacyjnych) oraz opłaty za przyjęcie do szkoły i opłaty egzaminacyjne. Z zajęciami teoretycznymi związane są koszty zakupu pomocy naukowych (np. literatury fachowej). W czasie zajęć praktycznych potrzebna będzie odzież robocza. Poza tym należy się liczyć z kosztami dojazdów lub kosztami zakwaterowania poza miejscem zamieszkania. W placówkach prywatnych należy się liczyć z kwotą w wysokości 300 - 400 euro miesięcznie.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Za szkolną część nauki zawodu uczniowie nie otrzymują wynagrodzenia. W celu uzyskania państwowego dyplomu specjalisty masażu i kąpieli leczniczych po ukończeniu nauki w szkole musi zostać zaliczona część praktyczna. W tym czasie uczniowie otrzymują z reguły wynagrodzenie za praktykę zawodową.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Po ukończeniu nauki zawodu młodzi specjaliści muszą się zdecydować, które dziedziny są dla nich najbardziej interesujące i w czym chcieliby się wyspecjalizować. Spektrum możliwości jest tutaj szerokie i sięga od terapii ruchowej, poprzez elektroterapię, aż po drenaż limfatyczny.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat obowiązujących układów zbiorowych pracy w sektorze opieki zdrowotnej/społecznym można znaleźć na stronie internetowej Związku Zawodowego Verdi pod adresem https://gesundheit-soziales.verdi.de/.

Możliwości dalszego kształcenia

Dla specjalistów masażu i kąpieli leczniczych istnieją następujące możliwości uzupełnienia wykształcenia w postaci kursów kwalifikacyjnych:

 • Masaż
 • Kąpiele lecznicze
 • Termo-, trio-, hydro- i balneoterapia
 • Gimnastyka terapeutyczna w wodzie
 • Pielęgnacja stóp
 • Nauka zawodu trener zdrowia i wellness
 • Wychowanie prozdrowotne
 • Komunikacja, prowadzenie rozmów w służbie zdrowia 
 • Poradnictwo
 • Kompetencje personalne w opiece społecznej i służbie zdrowia
 • Osobiste techniki i organizacja pracy w opiece społecznej i służbie zdrowia
 • Podejmowanie własnej działalności gospodarczej w służbie zdrowia
 • Uzupełniający kurs ekonomiki dla opieki społecznej i służby zdrowia
 • Techniki informatyczne w służbie zdrowia i farmacji

Awans zawodowy można osiągnąć dzięki następującym ofertom kształcenia ustawicznego:

 • Specjalista ds. zarządzania w dziedzinie fitness
 • Specjalista ds. zarządzania w dziedzinie opieki socjalnej i zdrowotnej
 • Specjalista – ekonomista w opiece społecznej (szkoła zawodowa)
 • Specjalista – ekonomista ds. zarządzania w służbie zdrowia (szkoła zawodowa)

Kierunki studiów:

 • Fizjoterapia (licencjat)
 • Sport (licencjat)
 • Pedagogika medyczna i opiekuńcza (licencjat)
 • Psychologia zdrowia i psychologia rehabilitacji (licencjat)
 • Medycyna komplementarna (licencjat)

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona ze szczegółowymi informacjami na temat zawodu masażysta:

www.wellness-massage-portal.de 

Strona niemieckiego Stowarzyszenia Fizykoterapii (Verband Physikalische Therapie):

http://www.vpt.de/


Ustawa o zawodach z zakresu fizjoterapii (Gesetz über Berufe in der Physiotherapie):

www.gesetze-im-internet.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Praca w Caritas, największej charytatywnej organizacji w Niemczech:

www.caritas-soziale-berufe.de

Pośrednictwo pracy dla specjalistów w służbie zdrowia:

http://www.medizinjob-agentur.de/

Giełda pracy dla całej opieki zdrowotnej. Oferowane są miejsca pracy dla lekarzy, pielęgniarek, opiekunów osób starszych, fizjoterapeutów, pedagogów społecznych i innych zawodów:

sanojobs

Oferty miejsc pracy w służbie zdrowia:

medi-jobs

Portal z giełdą ofert dla medycznego rynku pracy:

Krankenhaus-Stellen.de

Giełda miejsc pracy Caritas:

Caritas

Medyczna giełda pracy online:

http://www.jobmedicus.de

Prywatny portal poświęcony możliwościom kariery zawodowej:

www.monster.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji ds. Pracy:

www.joboerse.arbeitsagentur.de

Oferty miejsc pracy dla wykwalifikowanych fachowców i kadr kierowniczych:

www.jobscout24.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V.
Zusammenschluss von Spitzen- und Landesverbänden der Krankenhausträger.
Wegelystraße 3
10623 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 39801-0
Telefon: +49 (0)30 39801-3000
E-mail: dkgmail@dkgev.de
do strony głównej

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej