Menu

Handlowiec – specjalista branży przemysłowej w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest w Niemczech zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (niem. Berufsausbildungsvertrag) ze szkolącym zakładem pracy.

Wraz z ukończeniem nauki zawodu uczniowie uzyskują tytuł zawodowy: „Handlowiec – specjalista branży przemysłowej” (niem. Industriekaufmann / Industriekauffrau).

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Handlowcy – specjaliści branży przemysłowej zajmują się kierowaniem procesami gospodarczymi w przedsiębiorstwach najróżniejszych specjalności. W dziedzinie gospodarki materiałowej porównują m.in. oferty, negocjują z dostawcami oraz nadzorują przyjęcie i magazynowanie towarów. W działalności produkcyjnej zajmują się sterowaniem i nadzorowaniem procesów wytwarzania towarów lub usług oraz prowadzą dokumentację dotycząca poszczególnych zleceń. W pionie sprzedaży do zakresu ich kompetencji należy opracowywanie kalkulacji i cenników oraz prowadzenie negocjacji handlowych z klientami. Poza tym opracowują oni nakierowane na określone cele strategie marketingowe. W przypadku pracy w rachunkowości lub dziale finansowym, zajmują się opracowaniem dokumentów, księgowaniem i kontrolowaniem wynikających w trakcie działalności przedsiębiorstwa czynności gospodarczych. W działach kadr określają zapotrzebowanie na personel, biorą udział w pozyskiwaniu lub doborze pracowników oraz planują wykorzystanie personelu.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód handlowiec – specjalista branży przemysłowej (nazwa niemiecka: Industriekaufmann / Industriekauffrau) jest, w zależności od wybranego zakresu zadań zawodowych, częściowo porównywalny z następującymi polskimi zawodami:

 • Technik ekonomista, którego nauka jest realizowana na poziomie technikum (5 lat).
 • Technik rachunkowości, którego nauka jest realizowana na poziomie szkoły policealnej.
 • Technik handlowiec, którego nauka jest realizowana na poziomie szkoły branżowej II stopnia (2 lata).
 • Technik prac biurowych, którego nauka jest realizowana na poziomie technikum (5 lat).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Die Ausbildungsstätte ist im dualen System in erster Linie der Betrieb. Zusätzlich gibt es Berufsschulen (in Brandenburg heißen sie "Oberstufenzentren"). Das Ausbildungsunternehmen informiert, welche die entsprechende Schule für diesen Beruf in der Region ist.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Nauka zawodu w systemie dualnym

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady pracy zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki zawodu handlowiec – specjalista branży przemysłowej legitymujących się wykształceniem upoważniającym do podjęcia nauki w szkołach wyższych (niem. Hochschulreife).

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Możliwości skrócenia okresu nauki:

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

W pierwszym roku nauki zawodu uczniowie uczą się przykładowo w szkolącym zakładzie pracy:

- w pionie zaopatrzenia i gospodarki materiałowej:

 • w jaki sposób uzyskuje się, kontroluje i porównuje oferty,
 • jak ustala się wielkości i terminy zamówień,
 • w jaki sposób wykorzystuje się procedury planowania zapotrzebowania materiałowego,
 • w jaki sposób sprawdza się i nadzoruje umowy,
 • jak ustala się zapotrzebowanie na towaru i usługi,
 • jak zorganizowane jest w szkolącym zakładzie pracy utrzymanie odpowiednich zapasów materiałowych.

- w pionie rozliczeń lub pionie wykonawczym:

 • w jaki sposób ustala się i nadzoruje koszty,
 • w jaki sposób dokonuje się oceny wyceny wykonanej pracy,
 • jakie instrumenty planowania i kontroli kosztów sa wykorzystywane w przedsiębiorstwie,
 • jakie produkty i usługi oferuje szkolący zakład pracy,
 • w jaki sposób odbywa się planowanie i przygotowanie nowej usługi lub produktu,
 • jak w efektywny sposób wykorzystywana jest w przedsiębiorstwie infrastruktura produkcyjna.

- w pionie gospodarki kadrowej:

 • w jaki sposób należy uwzględniać obowiązujące w przedsiębiorstwie cele planowania, pozyskiwania i wykorzystania personelu,
 • z jakimi organizacjami gospodarczymi, związkami zawodowymi oraz stowarzyszeniami zawodowymi współpracuje szkolący zakład pracy,
 • jakie prawne, taryfowe i obowiązujące w przedsiębiorstwie uregulowania należy uwzględniać przy wykorzystaniu personelu.

Podczas drugiego roku nauki zawodu uczniom przekazywana jest m.in. następująca wiedza:

- w pionie gospodarki kadrowej:

 • jak oblicza się zapotrzebowanie na personel,
 • w jaki sposób zorganizowane jest zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie,
 • jakie instrumenty są wykorzystywane podczas pozyskiwania i doboru personelu,
 • w jaki sposób przygotowuje się i realizuje wewnątrzzakładowe formy doskonalenia zawodowego.

- w pionie rozliczeń lub pionie wykonawczym:

 • jak powinno się prowadzić konta aktywów i konta wynikowe,
 • w jaki sposób wykonuje się czynności związane z płatnościami i wezwaniami do zapłaty,
 • w jaki sposób można poprawić zdolności wykonawcze przedsiębiorstwa oraz jak można dokonywać inwestycji,
 • w jaki sposób opracowuje się zdarzenia gospodarcze (transakcje),
 • jak wykorzystuje się wskaźniki ekonomiczne do prezentacji wyniku przedsiębiorstwa,
 • jak dokonuje sie oceny produkcji przedsiębiorstwa,
 • w jaki sposób należy oceniać poszczególne transakcje handlowe.

- w pionie marketingu i sprzedaży:

 • w jaki sposób zbiera się dane o rynku i o klientach oraz jak się je interpretuje,
 • jak w skuteczny sposób wykorzystywać kanały dystrybucji,
 • w jaki sposób opracowuje się zapytania ofertowe, udziela porad klientom oraz tworzy oferty.

W trzecim roku nauki zawodu uczniowie uczą się:

- w pionie marketingu i sprzedaży:

 • w jaki sposób opracowuje się zlecenia od klientów,
 • jak wystawia się faktury,
 • w jaki sposób pielęgnuje się kontakty z gronem klientów oraz jak pozyskuje się nowych klientów,
 • jak współpracować z personelem wykonawczym z obrębu przedsiębiorstwa i spoza niego,
 • jak sterować świadczeniami z zakresu obsługi serwisowej, obsługi klienta i świadczeniami gwarancyjnymi,
 • w jaki sposób załatwia się reklamacje ze strony klientów.

Zakres zadań zawodowych uczniów jest ustalany przez szkolący zakład pracy.

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd działów tematycznych realizowanych podczas nauki zawodu:

 1. Orientacja zawodowa (40 h)
 2. Zrozumienie rynkowych procesów gospodarczych zachodzących w zakładzie przemysłowym (60 h)
 3. Zrozumienie i dokumentowanie strumieni wartości i wartości w przedsiębiorstwie (60 h)
 4. Analiza i ocena procesów tworzenia wartości (80 h)
 5. Planowanie, sterowanie i kontrola procesów produkcji (80 h)
 6. Planowanie, sterowanie i kontrola procesów zaopatrzenia (80 h)
 7. Zrozumienie zadań z zakresu gospodarki kadrowej (80 h)
 8. Analiza i ocena rocznego zamknięcia rachunkowego (80 h)
 9. Określanie pozycji przedsiębiorstwa w gospodarce krajowej i światowej (40 h)
 10. Planowanie, sterowanie i kontrola procesów sprzedaży (160 h)
 11. Planowanie procesów inwestycyjnych i procesów finansowania (40 h)
 12. Realizowanie strategii i projektów przedsiębiorstwa (80 h)

                                      

Łącznie: 880 godzin

Wymiar godzin (praktyka)

Uczniowie pracują z reguły trzy do czterech dni w tygodniu w szkolącym zakładzie pracy, w którym zapoznają się z praktycznymi umiejętnościami wchodzącymi w zakres zdobywanego zawodu, np. z następujących dziedzin:

 • Procesy gospodarcze i rynki
 • Informacja, komunikacja, organizacja pracy
 • Procesy zintegrowane w przedsiębiorstwie
 • Marketing i zbyt
 • Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa
 • Personel
 • Produkcja
 • Rozliczenie produkcji

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu (niem. Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB).

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 950 do 1100 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

W zależności od branży bądź konkretnego przedsiębiorstwa zarobki ustalane są wg obowiązującego w danym przypadku układu taryfowego.

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w byciu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobyciu specjalizacji, osiągnięciu awansu zawodowego lub podjęciu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Zagadnienia finansowe i rachunkowość, księgowość i bilanse, controlling i czynności rewizyjne
 • Biuro, sekretariat, administracja
 • Organizacja przedsiębiorstwa
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
 • Podstawy wiedzy handlowej, kwalifikacje handlowe
 • Aplikacje komputerowe w pracy handlowca i ekonomisty
 • Osobiste techniki pracy, organizacja pracy w biurze, sekretariacie i administracji

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Starszy specjalista w branży przemysłowej z egzaminem wewnętrznym
 • Specjalista – ekonomista w branży przemysłowej
 • Specjalista – ekonomista, specjalność: zbyt / marketing (szkoła zawodowa)
 • Specjalista – ekonomista, specjalność: ogólna ekonomika przedsiębiorstwa (szkoła zawodowa)
 • Specjalista – ekonomista, specjalność:  logistyka (szkoła zawodowa)
 • Specjalista – ekonomista, specjalność: gospodarka kadrowa   (szkoła zawodowa)
 • Specjalista – ekonomista, specjalność: gospodarka produkcyjna (szkoła zawodowa)
 • Specjalista – ekonomista, specjalność: rachunkowość (szkoła zawodowa)
 • Specjalista – ekonomista, specjalność: kierowanie przedsiębiorstwem (szkoła zawodowa)
 • Specjalista – ekonomista, specjalność: kontakty gospodarcze z zagranicą (szkoła zawodowa)
 • Specjalista – ekonomista, specjalność: zarządzanie projektami (szkoła zawodowa)
 • Kontroler z egzaminem wewnętrznym (kształcenie ustawiczne)
 • Wykwalifikowany handlowiec, specjalność: dystrybucja
 • Wykwalifikowany handlowiec z egzaminem wewnętrznym, specjalność: systemy logistyczne
 • Wykwalifikowany handlowiec z egzaminem wewnętrznym, specjalność: marketing
 • Wykwalifikowany handlowiec z egzaminem wewnętrznym, specjalność: zakupy i logistyka
 • Wykwalifikowany handlowiec z egzaminem wewnętrznym, specjalność: gospodarka kadrowa
 • Wykwalifikowany handlowiec z egzaminem wewnętrznym, specjalność: kontakty gospodarcze z zagranicą

Kierunki studiów:

 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)
 • Ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych (licencjat)
 • Nauki ekonomiczne (licencjat)
 • Ekonomia polityczna (licencjat)
 • Doradztwo dla przedsiębiorstw (licencjat)
 • Inżynieria zarządzania (licencjat)

Różnorodne seminaria i formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Federalne Stowarzyszenie Przemysłu Niemieckiego
https://bdi.eu/

Strona internetowa Federalnego Zrzeszenia Gospodarki Biurowej (Bundesverband Bürowirtschaft)
http://www.bwb-online.de/

Strona internetowa stowarzyszenia Deutsches Netzwerk Büro:
http://www.deutsches-netzwerk-buero.de

Logistyczna baza danych regionu Berlina i Brandenburgii w internecie:
http://www.berlinbrandenburglogistik.de/

Informacje dla uczniów w zawodach z branży logistycznej:
http://www.hallo-ausbildung.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej