Menu

Wykwalifikowany pracownik – monter mebli i sprzętu AGD, specjalista przeprowadzek w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest w Niemczech zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (niem. Berufsausbildungsvertrag) ze szkolącym zakładem pracy.

Wraz z ukończeniem nauki zawodu uczniowie uzyskują tytuł zawodowy: Wykwalifikowany pracownik – monter mebli i sprzętu AGD, specjalista przeprowadzek (niem. Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice).

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Wykwalifikowani pracownicy – monterzy mebli i sprzętu AGD, specjaliści w dziedzinie przeprowadzek dostarczają do klientów kompletne kuchnie, meble i sprzęt gospodarstwa domowego lub realizują przeprowadzki oraz wykonują prace związane z pakowaniem i prace magazynowe. Przeprowadzają demontaż kompletnych kuchni oraz mebli, a następnie montuję je na powrót w nowym miejscu. Instalują również sprzęt elektryczny oraz wykonują przyłącza do instalacji wodnych i wentylacyjnych. Czasami wykonują również prace związane z obróbką drewna, materiałów drewnopochodnych, tworzyw sztucznych, metali i szkła.

Zatrudnienie znajdują najczęściej u producentów mebli, w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem meblami i wyposażeniem kuchni oraz w firmach spedycyjnych, które specjalizują się w przeprowadzkach.

Poza pracami fizycznymi zajmują się także załatwianiem reklamacji, sprawdzają faktury i dokumenty dostaw oraz przyjmują płatności. Ponadto udzielają klientom informacji i porad na temat usług świadczonych przez macierzyste przedsiębiorstwo. Sami planują i dokumentują wykonywane przez siebie prace oraz przykładają uwagę do wypełniania standardów jakościowych. Wszystkie zlecenia wykonują samodzielnie, pracując w pojedynkę lub w zespołach, uwzględniając przy tym zawsze aspekty ekonomiczne oraz życzenia klienta.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód wykwalifikowany pracownik – monter mebli i sprzętu AGD, specjalista przeprowadzek (nazwa niemiecka: Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego. W zakresie poszczególnych czynności zawodowych istnieją podobieństwa np. z następującymi polskimi zawodami:

 • Stolarz, poziom kształcenia – trzyletnia szkoła branżowa I stopnia.
 • Elektryk, poziom kształcenia – trzyletnia szkoła branżowa I stopnia.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum
Berliner Str. 78
16761 Hennigsdorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)3302 / 5469-0
Telefon: +49 (0)3302 / 5469-20
E-mail: leitung@emosz.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Dahme-Spreewald
Brückenstr. 40
15711 Königs Wusterhausen
Deutschland
Telefon: +49 (0)3375 262860
Telefon: +49 (0)3375 262865
E-mail: osz-lds-kwh1@t-online.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Nauka zawodu w systemie dualnym

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady pracy zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki zawodu legitymujących się ukończeniem Hauptschule.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Skrócenie okresu nauki:

Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszych osiemnastu miesięcy nauki w zakładzie szkolącym uczniowie uczą się przykładowo:

 • jak planuje się etapy i przygotowuje stanowisko pracy,
 • w jaki sposób korzysta się z systemów przetwarzania danych oraz jak aktualizuje się i zabezpiecza dane,
 • w jaki sposób przyjmuje się zapytania i zlecenia oraz jak kieruje się je do dalszego opracowania,
 • w jaki sposób kontroluje się ilość i stan towaru, uzupełnia jego braki oraz dokonuje zwrotów,
 • w jaki sposób ustawia się, obsługuje i konserwuje urządzenia gospodarstwa domowego,
 • jak chronić części mebli i wyposażenia kuchni przed uszkodzeniami,
 • w jaki sposób stosuje się zasady pracy z urządzeniami elektrycznymi oraz przestrzega przepisów BHP,
 • w jaki sposób przeprowadza się komisjonowanie, pakowanie i magazynowanie mebli, wyposażenia kuchni, urządzeń AGD oraz mienia będącego przedmiotem przeprowadzki,
 • jak rozróżnia się zadania i cele działań zapewniających jakość oraz jak można się przyczynić do poprawy jakości pracy na własnym stanowisku.

Podczas drugich osiemnastu miesięcy nauki uczniom przekazuje się m.in. następującą wiedzę:

 • jakie działania zabezpieczające ruch muszą zostać podjęte podczas za- i wyładunku.
 • na co należy zwracać uwagę podczas prowadzenia z klientami rozmów informacyjnych i doradczych oraz jak należy udzielać instrukcji użytkowania produktów,
 • w jaki sposób stwierdza się, ocenia, dokumentuje i usuwa wady, szkody i usterki,
 • w jaki sposób ustawia się, montuje i dopasowuje do siebie części mebli i wyposażenia kuchni,
 • jak dokonuje się montażu urządzeń elektrycznych, wykonuje przyłącza elektryczne oraz jak sprawdza się funkcjonowanie elementów mechanicznych i elektrotechnicznych,
 • jak należy sprawdzać przebieg przewodów instalacji wodnej, ściekowej i wentylacyjnej oraz jak dokonuje się montażu przewodów wentylacyjnych i armatury,
 • w jaki sposób zdobyć informacje niezbędne do zaplanowania trasy oraz jak zaplanować trasę z uwzględnieniem różnych czynników,
 • w jaki sposób przyjmuje się reklamacje i skargi, jak się je kieruje do dalszego opracowania oraz jak opracowuje się propozycje rozwiązań,
 • w jaki sposób kontroluje się, dokumentuje i wycenia własna pracę na podstawie zlecenia.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów tematycznych w kształceniu zawodowym:

 1. Zrozumienie istoty własnego zawodu jako zawodu usługowego i prezentacja szkolącego zakładu pracy (40 h)
 2. Zrozumienie istoty oraz zaplanowanie zlecenia w zakresie przewozu i montażu mebli i elementów wyposażenia kuchni oraz przeprowadzek (60 h)
 3. Kontrolowanie i zabezpieczanie stanu towarów i mienia będącego przedmiotem przeprowadzek (40 h)
 4. Pakowanie, magazynowanie i transportowanie mebli, elementów wyposażenia kuchni, urządzeń gospodarstwa domowego oraz mienia będącego przedmiotem przeprowadzek (60 h)
 5. Obróbka mebli i elementów wyposażenia kuchni z litego drewna (80 h)
 6. Obróbka mebli i elementów wyposażenia kuchni z różnych materiałów (100 h)
 7. Montaż nowych mebli i nowych elementów wyposażenia kuchni (40 h)
 8. Instalowanie i deinstalowanie sprzętu i urządzeń elektrycznych (80 h)
 9. Odbiór i dostawa towarów i mienia (60 h)
 10. Demontaż i montaż mebli oraz elementów wyposażenia kuchni (60 h)
 11. Wykonywanie prac przyłączeniowych do instalacji wodno-ściekowych i wentylacyjnych (80 h)
 12. Opracowywanie skarg i reklamacji (60 h)
 13. Realizacja zleceń od planowania do odbioru wykonanych prac (80 h)

Łącznie: 840 godzin

Wymiar godzin (praktyka)

Uczniowie pracują z reguły trzy do czterech dni w tygodniu w szkolącym zakładzie pracy, w którym przyswajają sobie praktyczne umiejętności związane ze zdobywanym zawodem.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu (niem. Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB).

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Ausbildungsvergütung

 

Auszubildende, die eine duale Ausbildung durchlaufen, erhalten eine Ausbildungsvergütung. Sie richtet sich überwiegend nach tarifvertraglichen Vereinbarungen. Die Höhe der Ausbildungsvergütung ist abhängig vom Ausbildungsbereich (z.B. Industrie und Handel, Handwerk) und von der Branche, in der die Ausbildung stattfindet.

Auch die Stadt/Region ist entscheidend für die Höhe der Ausbildungsvergütung, es kommt immer noch zu Unterschieden zwischen Ost- und Westdeutschland.

Die folgenden Angaben sollen der Orientierung dienen. Ansprüche können aus ihnen nicht abgeleitet werden.

Die Auszubildenden können monatlich ca. 500 bis 800 € Ausbildungsvergütung erhalten.

Quelle:

 Ausbildungsvergütungen (DAV) des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Neben einer Grundvergütung werden teilweise Zulagen und Sonderzahlungen wie 13. Monatsgehalt, Urlaubsgeld und vermögenswirksame Leistungen gezahlt. Es treten regional und branchenabhängig große Einkommensunterschiede auf.

Daher kann man die aktuellen regionalen Gehälter am besten auf folgenden Webseiten erfahren:

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych w regionie można znaleźć we Wspólnym rejestrze taryfowym dla Berlina i Brandeburgii (niem. Gemeinsames Tarifregister Berlin und Brandenburg).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w byciu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobyciu specjalizacji, osiągnięciu awansu zawodowego lub podjęciu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Montaż mebli
 • Obróbka i przetwórstwo drewna
 • Technika elektroinstalacyjna
 • Materiałoznawstwo drzewne
 • Technika konserwacji drewna
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy, Technika zabezpieczeń, Zapobieganie wypadkom

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Specjalista ekonomista w dziedzinie handlu meblami (szkoła zawodowa)
 • Starszy specjalista ds. technicznych

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Technologia drewna (licencjat)
 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Leksykon terminów fachowych z dziedziny logistyki:

http://www.logistiklexikon.de/

Strona internetowa organizacji LogistikNetz Berlin-Brandenburg:

http://www.logistiknetz-bb.de/startseite.html

Logistyczna baza danych regionu Berlina i Brandenburgii w internecie:

http://www.berlinbrandenburglogistik.de/

Informacje dla uczniów w zawodach z branży logistycznej:

http://www.hallo-ausbildung.de/

Przeprowadzka bez problemów:

http://www.umzuege.de/

Strona internetowa Zrzeszenia Transportu i Logistyki Berlina i Brandenburgii (Verband Verkehr und Logistik Berlin und Brandenburg e.V.):

http://www.vsbberlin.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda pracy dla branży logistycznej:

http://www.logistik-jobs.de/

Strona poświęcona możliwościom kariery zawodowej w branży logistycznej:

Logistik- Karriere

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej