Menu

Handlowiec – specjalista marketingu dialogowego w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest w Niemczech zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (niem. Berufsausbildungsvertrag) ze szkolącym zakładem pracy.

Tytuł zawodowy: Handlowiec – specjalista marketingu dialogowego (niem. Kaufmann für Dialogmarketing / Kauffrau für Dialogmarketing).

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Handlowcy – specjaliści marketingu dialogowego pracują w centrach obsługi telefonicznej (ang. call center) oraz centrach serwisowych lub centrach obsługi klienta przedsiębiorstw przemysłowych, usługowych lub handlowych. Zatrudnienie znajdują również w organizacjach zajmujących się prowadzeniem dialogu społecznego.

Handlowcy – specjaliści marketingu dialogowego w pewny i kompetentny sposób komunikują się z klientami oraz zleceniodawcami i potrafią przy tym również wykorzystywać swoją znajomość języków obcych. Planują, organizują i prowadzą dokumentację różnych projektów oraz kampanii. Stosując typowe dla centrów obsługi telefonicznej wskaźniki i jednostki sterują realizacją projektów z uwzględnieniem zasad ekonomiki. Zadania i zlecenia realizują wykorzystując systemy informatyczne i komunikacyjne. Poza tym mogą współuczestniczyć w opracowywaniu ofert i zawieraniu umów oraz sporządzać kalkulacje ofert. Produkty zleceniodawców oferują i sprzedają w sposób zorientowany na klienta. Kontrolują realizację zlecenia za pomocą instrumentów zapewnienia jakości usług. Handlowcy – specjaliści marketingu dialogowego obserwują rynek i jego współuczestników oraz biorą udział w opracowywaniu oferty usług przedsiębiorstwa.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód handlowiec –specjalista telemarketingu (nazwa niemiecka: Kaufmann/-frau für Dialogmarketing) nie ma bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest w zakresie typowych umiejętności handlowych częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Technik handlowiec, nauka zawodu na poziomie szkoły branżowej II stopnia (2 lata).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum II Potsdam
Wirtschaft und Verwaltung
Zum Jagenstein 26
14478 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49 (0) 331 2 89 72 00
Telefon: +49 (0) 331 2 89 72 01
E-mail: osz2.potsdam@t-online.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady pracy zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki zawodu legitymujących się średnim poziomem wykształcenia (wg klasyfikacji niemieckiej, np. Realschule).

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Na wspólny wniosek ucznia i szkolącego zakładu pracy, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe, okres nauki ulega skróceniu, jeżeli można oczekiwać osiągnięcia celu nauki w czasie krótszym od przewidzianego. Czas, o który zostaje skrócony okres nauki, jest różny i zależy od ukończonego przed podjęciem nauki zawodu poziomu wykształcenia.

W uzasadnionych przypadkach wniosek może dotyczyć również skrócenia dziennego lub tygodniowego wymiaru godzinowego praktycznej nauki zawodu (niem. Teilzeitberufsausbildung). 

Zakres programu nauczania

W pierwszym roku nauki zawodu w zakładzie szkolącym uczniowie uczą się np.:

 • jak formułuje się teksty skierowane do klientów, jak prowadzi się rozmowy przychodzące i wychodzące oraz jak podchodzi się przy tym do różnych typów klientów,
 • jak analizuje się i opracowuje życzenia klienta oraz jak rejestruje się dane klienta i zlecenia podczas rozmowy,
 • na co należy zwracać uwagę podczas udzielania porad klientom, w jaki sposób postępować w przypadkach reklamacji i wypowiedzeń umowy oraz w jaki sposób dysponuje się warunki dostaw i płatności,
 • w jaki sposób pracować z wykorzystaniem stosowanych w firmie systemów komunikacji i oprogramowania oraz jak wprowadza się dane, jak się nimi administruje i jak się je zabezpiecza,
 • jak zorganizować własną pracę i jak ją zgrać z pracami wykonywanymi przez innych pracowników oraz jak w ergonomiczny sposób urządzić własne stanowisko pracy,
 • jakie rodzaje usług występują w branży marketingu dialogowego oraz jakie usługi oferuje macierzyste przedsiębiorstwo.

Podczas drugiego roku nauki zawodu uczniom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

 • w jaki sposób można pozyskać nowych klientów oraz jak oferować klientom kolejne usługi i produkty,
 • jakie czynniki mają znaczenie podczas udziału w pracach nad projektem, jak ustalać zadania cząstkowe i realizować harmonogramy realizacji, jak w elastyczny sposób reagować na problemy, jak obliczać i ustalać koszty, prowadzić statystyki i dokumentować efekty projektu,
 • na co należy zwracać uwagę podczas ustalania terminów oraz rozmów prowadzonych w obrębie przedsiębiorstwa i z klientami, w jaki sposób można wspierać nowych współpracowników i radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,
 • w jaki sposób zapewnić jakość wykonywanej przez siebie pracy oraz jak współuczestniczyć w optymalizacji procesów pracy,
 • jak korzysta się z obcojęzycznych źródeł informacji.

W trzecim roku nauki uczniowie uczą się m.in.:

 • w jaki sposób ustalać życzenia zleceniodawcy i przygotowywać oferty oraz jak współuczestniczyć w zawieraniu umów i rozwijaniu oferty usług przedsiębiorstwa,
 • jak planuje się wykorzystanie personelu, jak ocenia się i motywuje współpracowników oraz jak organizuje się ich szkolenia,
 • na co należy zwracać uwagę podczas kalkulowania kosztów i rozliczania usługi oraz jak stosuje się zakładowe instrumenty planowania, sterowania i kontroli,
 • jak w optymalny sposób można sprzedawać usługi świadczone przez przedsiębiorstwo, jak się je oferuje i prezentuje, jak opracowuje się odpowiednią argumentację oraz jak planuje się i realizuje działania marketingowe,
 • jak organizuje się system zapewnienia jakości usług i prowadzi jego dokumentację działań oraz w jaki sposób można zoptymalizować realizację  etapów pracy w ramach projektu.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne (wymiar godzin podczas 3-letniej nauki zawodu):

 1. Zapoznanie się z aspektami nauki zawodu, pracy zawodowej oraz ze szkolącym zakładem pracy: 60 h
 2. Analizowanie i porównywanie usług w dziedzinie marketingu dialogowego: 60 h
 3. Komunikowanie się z klientami: 80 h
 4. Symultaniczne prowadzenie rozmów, korzystanie z banków danych i przetwarzanie informacji: 40 h
 5. Opieka nad klientami w marketingu dialogowym i zdobywanie ich zdobywanie ich przywiązania: 80 h
 6. Kształtowanie czynników warunkujących popyt ze strony klientów: 40 h
 7. Ocena ekonomicznego wkładu projektu w sukces przedsiębiorstwa: 60 h
 8. Pozyskiwanie klientów i prowadzenie rozmów handlowych: 80 h
 9. Przygotowanie, realizacja i sporządzanie dokumentacji projektów w dziedzinie marketingu dialogowego: 100 h
 10. Planowanie wykorzystania personelu i kierowanie pracą współpracowników: 80 h
 11. Efektywne sterowanie procesami gospodarczymi w dziedzinie marketingu dialogowego: 80 h
 12. Nadzorowanie i optymalizacja jakości realizacji zlecenia: 40 h
 13. Sprzedaż usług w zakresie marketingu dialogowego: 80 h

Łącznie: 880 h

Przegląd treści poszczególnych obszarów tematycznych znajduje się w Rozporządzeniu na temat nauki zawodu.

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki zawodu handlowiec – specjalista marketingu dialogowego w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w szkolącym zakładzie pracy i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 850 do 1050 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Aktualne informacje na temat układów taryfowych (zbiorowych) dla regionu Brandenburgii Wschodniej można znaleźć tutaj.

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w byciu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobyciu specjalizacji, osiągnięciu awansu zawodowego lub podjęciu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 

 • Badanie rynku, Obserwacja rynku
 • Prowadzenie rozmów przez telefon, Trening telefoniczny
 • Marketing, Marketing międzynarodowy – dla różnych branż
 • Reklama, Wsparcie sprzedaży
 • Dystrybucja, Sprzedaż, Public relations (PR), Praca z mediami i promocja
 • Podstawy wiedzy handlowej, kwalifikacje handlowe
 • Zagadnienia finansowe i rachunkowość, Księgowość i bilanse, Controlling i czynności rewizyjne, Ekonomika
 • Aplikacje komputerowe w pracy handlowca i ekonomisty

 

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

 

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Starszy specjalista w dziedzinie pracy centrów obsługi telefonicznej
 • Specjalista – ekonomista w dziedzinie zarządzania centrami obsługi telefonicznej (szkoła zawodowa)
 • Starszy specjalista w dziedzinie marketingu i reklamy
 • Specjalista – ekonomista w dziedzinie zbytu / marketingu (szkoła zawodowa)

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 

 • Marketing, dystrybucja (licencjat)
 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)
 • Zarządzanie w usługach i pracach serwisowych (licencjat)
 • Badania rynkowe i komunikacja społeczna (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Deutscher Dialogmarketingverband

https://www.ddv.de/

Strona internetowa Federalnej Agencji ds. Pracy z krótkimi opisami i informacjami na temat wszystkich zawodów:

http://berufenet.Arbeitsagentur.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Oferty pracy w centrach obsługi telefonicznej:

http://callcenter-karriere.com/

Oferty pracy w centrach obsługi telefonicznej:

http://www.callcenterjobs24.de/

Giełda pracy Federalnej Agencji ds. Pracy z podziałem na dziedziny zawodowe i regiony:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de


Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy dla przemysłu i usług:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej