Menu

Drogista w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

W przypadku zawodu drogista stosowaną formą kształcenia jest nauka zawodu w systemie dualnym, którą realizuje się równolegle w zakładzie pracy i szkole zawodowej. Nauka tego zawodu jest realizowana bez podziału na kierunki lub specjalności, a jej praktyczna część odbywa się w przemyśle i handlu.

Tytuł zawodowy: Drogista (niem. Drogist / Drogistin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Drogiści udzielają swoim klientom porad, np. na temat składu kosmetyków, określonych produktów spożywczych, środków do pielęgnacji ciała i środków piorących, na temat stosowania środków leczniczych i pomocniczych oraz leków dostępnych w wolnej sprzedaży lub też na temat możliwości stosowania i przyjaznej dla środowiska utylizacji środków ochrony roślin i środków owadobójczych. Polecają klientom odpowiednie produkty, przyjmują filmy do wywołania w laboratorium, pomagają klientom przy obsłudze terminali do obróbki zdjęć cyfrowych oraz obsługują kasę. Ze względu na fakt, że obsługując klientów poznają ich życzenia i oczekiwania, uczestniczą także w dobieraniu odpowiedniego asortymentu towarów. Zamawiają towar, przyjmują go i umieszczają w magazynie. Aby w odpowiedni sposób zaprezentować sprzedawane towary, zajmują się również aranżacją i dekoracją okien wystawowych i pomieszczeń handlowych. Ponadto planują także i realizują działania z zakresu wsparcia sprzedaży oraz wykonują zadania organizacyjne i handlowe w dziedzinie spraw personalnych i rachunkowości.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód drogista (nazwa niemiecka: Drogist/-in) nie ma bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale w niektórych dziedzinach jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Sprzedawca, nauka zawodu na poziomie trzyletniej szkoły branżowej I. stopnia.
 • Technik farmaceutyczny, nauka zawodu na poziomie szkoły policealnej.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

OSZ Handel 1 Berlin
Wrangelstraße 98
10997 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 611 296 - 0
Telefon: +4930 611 296 - 15
E-mail: leitung@oszhandel1.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego. Zakłady pracy zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki zawodu drogista legitymujących się średnim poziomem wykształcenia (wg klasyfikacji niemieckiej, np. Realschule).

Inne warunki rozpoczęcia nauki:

 

Zgodnie z § 32 Ustawy o ochronie pracy osób niepełnoletnich (§ 32 des Jugendarbeitsschutzgesetzes) podejmujące pracę zawodową osoby niepełnoletnie (poniżej osiemnastego roku życia), mogą zostać zatrudnione tylko wtedy, kiedy przedłożą zaświadczenie o przejściu wstępnego badania lekarskiego (niem. Erstuntersuchung). 

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Skrócenie okresu nauki:

 • Na wspólny wniosek ucznia i szkolącego zakładu pracy, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe, okres nauki ulega skróceniu, jeżeli można oczekiwać osiągnięcia celu nauki w czasie krótszym od przewidzianego. Czas, o który zostaje skrócony okres nauki, jest różny i zależy od ukończonego przed podjęciem nauki zawodu poziomu wykształcenia. W uzasadnionych przypadkach wniosek może dotyczyć również skrócenia dziennego lub tygodniowego wymiaru godzinowego praktycznej nauki zawodu (niem. Teilzeitberufsausbildung). 
 • Rządy poszczególnych krajów związkowych mogą ustalić warunki zaliczenia okresów wcześniejszej nauki w szkołach oraz innych placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Warunkiem zaliczenia okresu nauki jest wspólny wniosek ucznia i zakładu pracy, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe.
 • Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Przedłużenie okresu nauki:

 • Jeżeli jest to konieczne, jednostka odpowiedzialna za kształcenie zawodowe może w wyjątkowych przypadkach przedłużyć okres nauki zawodu.

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszego i drugiego roku nauki w szkolącym zakładzie pracy uczniowie uczą się np.:

 • jakie istnieją metody oznakowywania towarów oraz co oznaczają dane na etykiecie,
 • w jaki sposób sprawdza się przydatność towaru do sprzedaży, jak dokonuje się zwrotu lub likwidacji towaru nieprzydatnego do sprzedaży,
 • na co należy zwracać uwagę w przepływie towarów, jak ustala się luki w asortymencie i produkty z dobrym trendem sprzedaży oraz jak przekazywać zdobyte informacje do dalszego wykorzystania,
 • jakie istnieją rodzaje środków do pielęgnacji ciała, jaki jest ich skład, jak się je stosuje oraz w jaki sposób działają,
 • w jaki sposób stosuje się leki, jak one działają, jak należy je dawkować oraz na jakie skutki uboczne i interakcje, przeciwwskazania i przyzwyczajenia należy zwracać przy tym uwagę,
 • w jaki sposób należy się obchodzić z cieczami palnymi, jak się je dzieli, jak muszą być przy tym oznakowane i co jest dozwolone, jak i w jakich ilościach składuje się ciecze palne,
 • w jaki sposób odróżnia się od siebie substancje podstawowe i czynne kosmetyków, jakie istnieją rodzaje kosmetyków, jakie posiadają one właściwości oraz jakie znaczenie mogą mieć zawarte w nich substancje dodatkowe,
 • na co należy zwracać uwagę podczas obliczania wynagrodzeń i jak oblicza się wynagrodzenie netto,
 • jakie przyczyny uszkodzeń mogą występować u roślin i wyrobów pochodzenia roślinnego,
 • w jaki sposób przyjmuje się prace fotograficzne, jak załatwia się realizację zleceń fotograficznych oraz co jest ważne we współpracy z laboratorium fotograficznym,
 • jakie są zasady aranżacji okien wystawowych,
 • w jaki sposób prowadzi się rozmowy handlowe.

W trzecim roku nauki uczniowie uczą się:

 

 • czym różnią się od siebie poszczególne rodzaje środków i nośników reklamy oraz jak można je wykorzystać w reklamie szkolącego zakładu pracy,
 • jakie działania z zakresu wsparcia sprzedaży stosuje się w zakładzie, w szczególności informacje udzielane przez pracowników, zmiany aranżacji pomieszczeń handlowych, celowe lokowanie określonych towarów, prezentacja towarów, opakowania i promocje,
 • jakie znaczenie mają promocje specjalne i jak się je przygotowuje,
 • jak przy pomocy rachunkowości planuje się, steruje i kontroluje działalność handlową,
 • jakie istnieją możliwości płatności i kredytowania oraz jak dokonuje się rozliczeń płatności z instytucjami kredytowymi, dostawcami i klientami,
 • jakie aspekty odgrywają rolę podczas zatrudniania i dokonywania oceny pracowników,
 • w jaki sposób działają środki ochrony roślin i środki wzmacniające dla roślin oraz jak obchodzić się ze sprzętem służącym do ochrony roślin,
 • w jaki sposób działają aparaty fotograficzne i sprzęt do odtwarzania fotografii, jak je obsługiwać oraz jaki istnieje do nich osprzęt dodatkowy,
 • jakie wyróżnia się przepisy na temat oznakowania leków oraz jak oznakowywać leki pakowane samodzielnie.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne dzielą się na następujące obszary tematyczne:

1. Ekonomika ogólna: 240 h

2. Rachunkowość: 200 h

    2.1. Przetwarzanie danych: 40 h

3. Prawo fachowe: 80 h

4. Towaroznawstwo i sprzedaż w branży drogeryjnej: 360 h

    4.1. Fotografia: 40 h

    4.2. Zdrowie / Odżywianie / Narkotyki: 80 h

    4.3. Nauka o sprzedaży: 80 h

    4.4. Kosmetyki: 80 h

    4.5. Towary chemiczne i techniczne, Ochrona roślin i ochrona środowiska: 80 h

Łącznie: 880 godzin

Wymiar godzin (praktyka)

Tygodniowy czas pracy jest uzależniony od roku nauki zawodu i wynosi od 26 do 32 godzin pracy tygodniowo (3 dni w tygodniu). Dodatkowo odbywają się zajęcia w szkole zawodowej (2 dni w tygodniu).

Łącznie: ok. 4000 godzinCzęść praktyczna nauki zawodu stanowi z reguły ok. 80% ogólnego czasu nauki.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. podręczników fachowych), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Możliwości wsparcia finansowego:

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu (niem. Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB). Informacji na temat warunków otrzymania oraz wysokości możliwego stypendium dostarcza odpowiednia ulotka Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz dostępny w sieci kalkulator stypendium na okres nauki zawodu (Berufsausbildungsbeihilfe-Rechner (BAB)).

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 800 do 1000 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

Bank danych na temat wynagrodzeń za okres nauki zawodu (niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB). https://www.bibb.de/dav

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Układ taryfowy obowiązuje dla członków związku zawodowego Ver.di (Gewerkschaft Ver.di) oraz członków Krajowego Zrzeszenia Handlu Brandenburgii (Handelsverband Land Brandenburg e.V.).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w byciu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobyciu specjalizacji, osiągnięciu awansu zawodowego lub podjęciu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Towaroznawstwo i nauka o sprzedaży – dla branży drogeryjnej, perfumeryjnej, kosmetycznej i pielęgnacji ciała
 • Dystrybucja, Sprzedaż
 • Handel (hurtowy i detaliczny)
 • Marketing, Marketing międzynarodowy – dla branży handlowej
 • Zagadnienia finansowe i rachunkowość, Koszty i kalkulacje – dla branży handlowej
 • Specjalistyczne doskonalenie zawodowe z ekonomiki – dla branży handlowej
 • Kurs kwalifikacyjny dla handlowców – dla branży handlowej
 • Zakup, Gospodarka magazynowa i materiałowa, Logistyka, Wysyłka
 • Aplikacje komputerowe w handlu
 • Prawo handlowe i prawo spółek handlowych

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

 

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Specjalista – ekonomista w dziedzinie zbytu / marketingu (szkoła zawodowa)
 • Specjalista – ekonomista w dziedzinie handlu (szkoła zawodowa)
 • Wykwalifikowany handlowiec – specjalista w dziedzinie marketingu (z egzaminem wewnętrznym)
 • Starszy specjalista w dziedzinie handlu (z egzaminem wewnętrznym)

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Referent farmaceutyczny z egzaminem wewnętrznym (kształcenie ustawiczne)
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Ekonomika handlu (licencjat)
 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)
 • Farmacja (licencjat)
 • Farmacja (egzamin państwowy)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona internetowa Zrzeszenia Drogistów Niemieckich (Verband deutscher Drogisten):

http://www.drogistenverband.de

Forum internetowe poświęcone urodzie:

http://www.beauty-forum.com/

Czasopismo internetowe poświęcone kosmetyce i pielęgnacji ciała (Kosmetik und Pflege – Online Zeitschrift):

http://www.kosmetik-pflege.eu/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda pracy Federalnej Agencji ds. Pracy z podziałem na dziedziny zawodowe i regiony:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy dla zawodów medycznych

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej