Menu

Starszy specjalista w dziedzinie obrotu towarowego i logistyki w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kształcenie ustawiczne (realizowane przez izby przemysłowo-handlowe)

Starszy specjalista w dziedzinie obrotu towarowego i logistyki jest jednolicie uregulowanym na terenie wszystkich krajów związkowych zawodem, zdobywanym w formie kształcenia ustawicznego zgodnie z Ustawą o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Tytuł zawodowy: Starszy specjalista w dziedzinie obrotu towarowego i logistyki z egzaminem wewnętrznym (IHK) [niem. Geprüfter Fachwirt für Güterverkehr und Logistik (IHK) / Geprüfte Fachwirtin für Güterverkehr und Logistik (IHK)]

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Starsi specjaliści w dziedzinie obrotu towarowego i logistyki sprawują w przedsiębiorstwach branży transportowej funkcje kierownicze w pionie administracyjnym i handlowym. Organizują procesy pracy w przedsiębiorstwie, koordynują wykorzystanie personelu oraz działając w porozumieniu ze swoimi przełożonymi ustalają cele, strategie rozwoju i sposoby postępowania. Biorą np. udział w wyborze i realizacji strategii marketingowych oraz w opracowywaniu oferty krajowych lub międzynarodowych usług transportowych i logistycznych. Planują wykorzystanie przydzielonego im budżetu, obliczają wskaźniki ekonomiczne, analizują rozwój kosztów, obliczają taryfy dla transportu towarów i usług logistycznych oraz wykonują rozliczenia.

Starsi specjaliści w dziedzinie obrotu towarowego i logistyki mogą poza tym zajmować się utrzymywaniem różnorodnych kontaktów na zewnątrz przedsiębiorstwa – udzielają odpowiedzi na zapytania ofertowe, udzielają porad klientom i przygotowują dla nich oferty. W przypadku, gdy klient udzieli zlecenia, starsi specjaliści w dziedzinie obrotu towarowego i logistyki nadzorują jego realizację. Ustalają metodę bądź środek transportu, organizują też ewentualnie niezbędne magazynowanie lub przeładunki i rezerwują odpowiednie powierzchnie magazynowe i ładunkowe. Sprawdzają dokumenty przewozowe, a w obrocie międzynarodowym również formularze celne. Dbają również o to, aby ładunek został należycie zabezpieczony i w nienaruszonym stanie dotarł do odbiorcy. Nadzorują dotrzymywanie terminów. W niektórych przypadkach załatwiają również formalności w urzędach krajowych i zagranicznych, np. kiedy konieczne jest uzyskanie zezwolenia na transport specjalny.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód starszy specjalista w dziedzinie obrotu towarowego i logistyki (nazwa niemiecka: Fachwirt für Güterverkehr und Logistik) nie ma bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z następującymi polskimi zawodami:

 • Technik logistyk, nauka zawodu na poziomie technikum (4 lata).
 • Technik eksploatacji portów i terminali, nauka zawodu na poziomie technikum (4 lata).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest:

 • zdany z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kształcenie w jednym z wyuczonych zawodów handlowych w dziedzinie obrotu towarowego i logistyki oraz przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe z zakresem obowiązków znacząco powiązanym z obrotem towarowym i logistyką

lub

 • zdany z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kształcenie w jednym z pozostałych, handlowych lub administracyjnych zawodów wyuczonych o trzyletnim cyklu nauczania oraz przynajmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe z zakresem obowiązków znacząco powiązanym z obrotem towarowym i logistyką

lub

 • przynajmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe z zakresem obowiązków znacząco powiązanym z obrotem towarowym i logistyką.

Do egzaminu mogą zostać dopuszczone również osoby, które przedłożą odpowiednie świadectwa lub mogą w inny, wiarygodny sposób udokumentować posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

Uwzględnienie kwalifikacji zdobytych za granicą:

Przy dopuszczaniu do egzaminu mogą zostać uwzględnione kwalifikacje zawodowe zdobyte za granicą i okresy pracy zawodowej za granicą.

Czas trwania nauki

Brak dokładnych danych

Zakres programu nauczania

Zakres czynności: Opracowywanie i sprzedaż usług w zakresie obrotu towarowego i logistyki

 • Współuczestniczenie w planowaniu i optymalizacji działań z zakresu zarządzania jakością i ochrony środowiska
 • Ocena trendów panujących na krajowych i międzynarodowych rynkach usług w zakresie obrotu towarowego i logistyki, podejmowanie odpowiednich działań
 • Ustalanie potrzeb klientów, udzielanie porad klientom
 • Analizowanie i ocena przetargów
 • Opracowywanie przebiegu procesów
 • Opracowywanie, prezentacja i negocjowanie ofert na usługi
 • Współuczestniczenie w opracowywaniu i realizacji planów marketingowych

Zakres czynności: Realizacja usług w zakresie obrotu towarowego i logistyki

 • Planowanie, sterowanie i optymalizacja usług w zakresie obrotu towarowego i logistyki
 • Przygotowywanie przetargów na usługi w zakresie obrotu towarowego i logistyki, ocenianie ofert
 • Analizowanie kosztów i dochodów z wykonywanych usług, podejmowanie i realizacja odpowiednich działań
 • Dokonywanie oceny sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników ekonomicznych
 • Współuczestniczenie w ustalaniu, nadzorowaniu i dostosowywaniu budżetu
 • Realizacja wewnętrznych i zewnętrznych wymogów odnośnie bezpieczeństwa łańcuchów dostaw
 • Uwzględnianie przepisów związanych z handlem zagranicznym w planowaniu łańcuchów dostaw

Zakres czynności: Komunikacja, kierowanie i współpraca

 • Komunikowanie się z partnerami z i spoza przedsiębiorstwa odpowiedni do sytuacji, odpowiednie stosowanie technik prezentacyjnych
 • Ustalanie i uzasadnianie kryteriów doboru personelu, współuczestniczenie w procesie rekrutacji pracowników
 • Planowanie wykorzystania personelu i sterowanie nim
 • Stosowanie odpowiednich do sytuacji technik kierowania
 • Planowanie i realizacja kształcenia zawodowego
 • Wspieranie rozwoju zawodowego i kształcenia ustawicznego współpracowników
 • Planowanie działań z zakresu BHP

Źródło:

Rozporządzenie na temat egzaminu kończącego kształcenie ustawiczne w zawodziestarszy specjalista w dziedzinie obrotu towarowego i logistyki z egzaminem wewnętrznym (niem. Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Fortbildungsabschluss Geprüfter Fachwirt für Güterverkehr und Logistik und Geprüfte Fachwirtin für Güterverkehr und Logistik)

Wymiar godzin (teoria)

Brak dokładnych danych

Wymiar godzin (praktyka)

Brak dokładnych danych

Koszt kształcenia

Za uczestnictwo w kursach przygotowawczych pobierane są opłaty. Poza tym może wystąpić konieczność uiszczenia wpisowego i opłaty egzaminacyjnej. Inne koszty są związane z zakupem materiałów roboczych i literatury fachowej. Ewentualnie mogą powstać też koszty związane z dojazdami i/lub zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokość opłat może być różna.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Za udział w kursach przygotowawczych nie jest wypłacane odnośne wynagrodzenie.

Udział w tej formie kształcenia ustawicznego jest objęty wsparciem finansowym zgodnie z Ustawą o wspieraniu form kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy (niem. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, w skrócie AFBG lub popularnie "Meister-BAföG"). Informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

 

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobkisą w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Przykładowe miesięczne wynagrodzenie brutto wg układów taryfowych może w tym zawodzie wynosić od 2.495 do 2.873 euro

Źródło: Zbiór taryf Ministerstwa Pracy, Spraw Socjalnych, Rodziny i Kobiet kraju związkowego Bawaria (niem. Tarifsammlung des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen)

Układy taryfowe

Brak dokładnych danych

Możliwości dalszego kształcenia

Kierunki studiów:

 • Ekonomika transportu (licencjat)
 • Logistyka, Supply Chain Management (licencjat)
 • Inżynieria transportu (licencjat)
 • Zarządzanie infrastrukturą (licencjat)
 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Przewodnik po zawodach logistycznych:

http://www.logistik-berufe.de/

Leksykon terminów fachowych z dziedziny logistyki:

http://www.logistiklexikon.de/

Strona internetowa organizacji LogistikNetz Berlin-Brandenburg:

http://www.logistiknetz-bb.de/startseite.html

Logistyczna baza danych regionu Berlina i Brandenburgii w internecie:

http://www.berlinbrandenburglogistik.de/

Strona internetowa Zrzeszenia Transportu i Logistyki Berlina i Brandenburgii (Verband Verkehr und Logistik Berlin und Brandenburg e.V.):

http://www.vsbberlin.de/

Strona poświęcona kształceniu ustawicznemu w zawodzie:

http://wis.ihk.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda pracy dla branży logistycznej:

http://www.logistik-jobs.de/

Strona poświęcona możliwościom kariery zawodowej w branży logistycznej:

Logistik- Karriere

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Giełda pracy dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.deutsche-handwerkervermittlung.de

Duża giełda pracy dla różnych dziedzin zawodowych. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej