Menu

Fotograf w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Fotograf jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung, w skrócie HwO).

Trzyletnia nauka tego zawodu w systemie dualnym jest realizowana równolegle w szkolącym zakładzie rzemieślniczym i szkole zawodowej wg ujednoliconych przepisów na terenie całych Niemiec.

Tytuł zawodowy: Fotograf (niem. Fotograf / Fotografin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Fotografowie mogą pracować w różnych specjalnościach, takich jak fotografia portretowa, fotografia produktowa, fotografia przemysłowa i fotografia architektury lub fotografia naukowa. Ponadto przedstawiciele tego zawodu są zatrudniani również w filmie i w technice video. Przed wykonaniem zdjęcia muszą podjąć decyzję, jaki materiał fotograficzny oraz jaki aparat i obiektyw najlepiej odpowiadają danym warunkom zdjęciowym. Dobierają odpowiednią technikę fotografowania, rodzaj i ustawienie oświetlenia i dopiero wtedy fotografują dany motyw. Często wykonują wiele fotografii tego samego motywu, np. przy użyciu różnych obiektywów, z różnej perspektywy lub przy różnych warunkach oświetleniowych. Poza tym zajmują się obróbką fotografii, ich retuszem, wykonywaniem powiększeń dodatkowych odbitek.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód fotograf (nazwa niemiecka: Fotograf/-in) jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Fotograf, poziom kształcenia – trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia.
 • Technik fotografii i multimediów, poziom kształcenia – technikum pięcioletnie.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady pracy zatrudniają jednak przeważnie kandydatów do nauki zawodu fotograf legitymujących się posiadaniem średniego poziomu wykształcenia(wg. klasyfikacji niemieckiej np. Realschule) lub poziomem uprawniającym do podjęcia nauki w szkołach wyższych (niem. Hochschulreife).

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszych osiemnastu miesięcy nauki zawodu w zakładzie szkolącym uczniowie uczą się przykładowo:

 • jak prowadzić rozmowy z klientami,
 • w jaki sposób przygotowuje się projekty zdjęć,
 • w jaki sposób przygotowuje się do transportu oraz zabezpiecza przed wpływem warunków pogodowych sprzęt i osprzęt fotograficzny oraz sprzęt oświetleniowy,
 • czym różnią się od siebie procesy zdjęciowe, procesy obróbki i procesy odwzorowania końcowego dla obrazów statycznych i ruchomych,
 • w jaki sposób przygotowuje się aparaty do wykonywania zdjęć i jak wykorzystuje się światło zastane,
 • jakie rozróżnia się formaty danych do zapisywania obrazów oraz jak się odczytuje i archiwizuje.

Podczas drugiej połowy okresu nauki zawodu w zakładzie uczniowie uczą się m.in.:

 • w jaki sposób opracowuje się, opisuje i szkicuje koncepcje zdjęć w zależności od zlecenia,
 • jak, odpowiednio do koncepcji, dobiera się i wykorzystuje techniczne środki pomocnicze i środki aranżacyjne oraz jak wykorzystuje się komputerowe możliwości kształtowania obrazu,
 • w jaki sposób przygotowuje się dane do technicznej obróbki na różnych nośnikach obrazu,
 • w jaki sposób przygotuje się i przeprowadza prezentacje obrazów dla różnych mediów,
 • jak postępować w przypadkach skarg i reklamacji,
 • w jaki sposób planować terminy oraz koordynować etapy pracy i wykorzystanie sprzętu i środków pomocniczych,
 • w jaki sposób dobierać ustawienia rekwizytów i osób oraz prawidłowo ustawiać oświetlenie.

W zależności od specjalności uczniowie zajmują się ponadto realizacja następujących celów nauczania:

W specjalności fotografia portretowa:

 • jak udzielać klientowi porad przed wykonaniem fotografii portretowej oraz w jaki sposób można stworzyć swobodną atmosferę podczas sesji zdjęciowej,
 • jak przeprowadza się retusz upiększający fotografii.

W specjalności fotografia produktowa:

 • w jaki sposób planuje się realizację projektów odpowiednio do życzeń klientów,
 • jak dobiera się pomocnicze środki techniczne i osprzęt fotograficzny do specjalistycznych systemów aparatów fotograficznych,
 • w jaki sposób, odpowiednio do wymagań layout, dobiera się ustawienie produktu w kadrze.

W specjalności fotografia przemysłowa i architektoniczna:

 • w jaki sposób planuje się realizację projektów odpowiednio do życzeń klientów,
 • w jaki sposób posługiwać się poszczególnymi komponentami systemów aparatów pokłonowych (tilt and shift),
 • w jaki sposób rozróżnia się cechy poszczególnych stylów architektonicznych.

W specjalności fotografia naukowa:

 • w jaki sposób planuje się realizację projektów odpowiednio do naukowego przeznaczenia fotografii,
 • w jaki sposób wykonuje się fotografie w zakresie makro,
 • jakie jest zastosowanie oraz czym różnią się od siebie specjalne techniki uzyskiwania obrazu, a w szczególności fotografia w podczerwieni i nadfiolecie.

Podczas całego okresu nauki uczniom przekazuje się informacje z następujących zakresów:

 • jakie wzajemne prawa i obowiązki wynikają z umowy o naukę zawodu,
 • jak zorganizowany jest zakład szkolący oraz jak funkcjonują zaopatrzenie, produkcja, sprzedaż i administracja,
 • w jaki sposób stosowane są przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • w jaki sposób należy przestrzegać i stosować w praktyce działania z zakresu ochrony środowiska.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne (wymiar godzin podczas 3-letniej nauki zawodu):

 1. Prezentacja zakładu szkolącego na tle otoczenia branżowego: 40 h
 2. Opracowywanie i realizacja pomysłów fotografii: 80 h
 3. Posługiwanie się systemami zdjęciowymi i światłem: 80 h
 4. Obróbka i wykonywanie gotowej fotografii: 60 h
 5. Wykonywanie i realizacja projektów fotografii: 60 h
 6. Ustawianie oświetlenia: 60 h
 7. Stosowanie różnych systemów aparatów fotograficznych w zależności od motywu: 60 h
 8. Wykonywanie zdjęć, ich obróbka i wydruk z uwzględnieniem specyfiki zlecenia: 80 h
 9. Opracowywanie, realizacja i prezentacja koncepcji: 80 h
 10. Ocena zdjęć i wypracowanie osobistej wymowy fotografii: 60 h
 11. Przygotowanie wiernych kolorystycznie danych zdjęciowych i gotowej fotografii: 60 h
 12. Wykonywanie produktów medialnych na bazie fotografii: 80 h
 13. Realizacja projektu fotograficznego: 80 h

Łącznie: 880 h

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki zawodu fotograf w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w szkolącym zakładzie rzemieślniczym i teoretyczne w szkole zawodowej. Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 500 do 700 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło: Portal BERUFENET

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Na temat uregulowań taryfowych informacje można uzyskać np. w Układzie taryfowym dla pracowników służb publicznych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, w skrócie TVöD).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Fotografia, Fototechnika
 • Aplikacje komputerowe w branży medialnej i projektowaniu, programy do DTP, programy do malowania, rysowania i animacji komputerowych
 • Technika radiowa i telewizyjna, technika video, technika dźwiękowa
 • CAD, multimedia, wizualizacje, animacje, symulacje
 • Technika medialna
 • Desktop Publishing (DTP)
 • Fizyczna technika pomiarowa – optyczna technika pomiarowa i technika kolorymetryczna

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz rzemiosła fotograficznego

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika fotograficzna i medialna

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Straszy specjalista w branży medialnej, specjalność media cyfrowe (z egzaminem wewnętrznym)
 • Straszy specjalista w branży medialnej, specjalność media drukowane (z egzaminem wewnętrznym)
 • Wykwalifikowany handlowiec w branży rzemieślniczej

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Projektant w działalności rzemieślniczej(z egzaminem państwowym)
 • Asystent w działalności rzemieślniczej
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Fotografia (licencjat)
 • Technika medialna i multimedialna (licencjat)
 • Projektowanie i sztuka w mediach (licencjat)
 • Medioznawstwo (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal poligraficzny:

http://www.print.de/

Forum poświęcone drukowi offsetowemu:

http://offsetdrucker.net/

Społecznościowy portal wiedzy z branży poligraficznej i medialnej:

http://www.mediencommunity.de/

Heise Foto – Magazyn online poświęcony fotografii cyfrowej:

http://www.heise.de/foto/

Strona poświęcona fotografii i technikom prezentacyjnym:

http://www.fotoforum.de/

Fotograficzny portal społecznościowy Fotocoummunity:

http://www.fotocommunity.de/

Strona internetowa Niemieckiego Zrzeszenia Fotografii (Deutscher Verband für Fotografie e.V.):

http://www.dvf-fotografie.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Oferty miejsc pracy dla projektantów, grafików, fotografów oraz w dziedzinie multimediów i reklamy:

http://www.dasauge.de/jobs/

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej