Menu

Specjalista mediów fotograficznych w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Specjalista mediów fotograficznych jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu niemieckiej Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG) i Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung, w skrócie HwO).

Trzyletnia nauka tego zawodu w systemie dualnym jest realizowana wg ujednoliconych przepisów na terenie całych Niemiec w zakładach przemysłowych, handlu i rzemiośle.

Tytuł zawodowy: Specjalista mediów fotograficznych (niem. Fotomedienfachmann / Fotomedienfachfrau)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Specjaliści mediów fotograficznych udzielają klientom porad na temat produktów z branży foto i video i demonstrują im, jakie możliwości oferują różne modele urządzeń. Zajmują się sprzedażą wszelkiego rodzaju sprzętu i usług należących do asortymentu oferowanego przez ich firmę. Do ich zadań zawodowych należy ponadto realizacja i rozliczanie zleceń. W razie potrzeby demonstrują również klientom, w jaki sposób prawidłowo obsługiwać np. aparaty cyfrowe lub jak zapisuje się pliki ze zdjęciami oraz jak przygotowuje się do wykorzystania w określonym celu. Poza tym specjaliści mediów fotograficznych sami wykonują zdjęcia i obrabiają je, podobnie jak zdjęcia swoich klientów, przy użyciu komputera. Aby móc w kompetentny sposób informować klientów o najnowszych produktach oraz ich zastosowaniu, specjaliści mediów fotograficznych są na bieżąco ze wszystkimi istotnymi nowinkami z branży fotografii i rejestrowania obrazu.

Do ich zadań należy ponadto przestrzeganie odpowiednich uregulowań prawnych, wykonywanie czynności handlowych i organizacyjnych (np. przygotowywanie kalkulacji, controlling, zaopatrzenie) oraz współudział w pracach z zakresu dystrybucji i marketingu.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód specjalista mediów fotograficznych (nazwa niemiecka: Fotomedienfachmann/-frau) jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Sprzedawca, poziom kształcenia – trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia.
 • Technik handlowiec, poziom kształcenia – technikum pięcioletnie.
 • Fotograf, poziom kształcenia – trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia.
 • Technik fotografii i multimediów, poziom kształcenia – technikum pięcioletnie.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

OSZ 1 Technik Potsdam
Jägerallee 23 a
14469 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49-(0)331-289 71 01
Telefon: +49-(0)331-289 71 02
E-mail: osz1.potsdam@t-online.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady pracy zatrudniają jednak przeważnie kandydatów do nauki zawodu specjalista mediów fotograficznych legitymujących się posiadaniem średniego poziomu wykształcenia(wg. klasyfikacji niemieckiej np. Realschule) lub poziomem uprawniającym do podjęcia nauki w szkołach wyższych (niem. Hochschulreife).

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

W pierwszym roku nauki w szkolącym zakładzie pracy uczniowie uczą się przykładowo:

 • w jaki sposób informować klientów o oferowanych przez firmę produktach i usługach, jak ustalać motywy zakupu i życzenia klientów oraz jak je wykorzystać podczas sprzedaży,
 • jak w rozmowie z klientem uwzględniać formy komunikowania się, jak stosować techniki zadawania pytań i prowadzenia rozmów oraz w jaki sposób reagować na zastrzeżenia i argumenty klientów,
 • w jaki sposób sprzedawać produkty i usługi, jak uwzględniać przepisy prawa i ogólne warunki handlowe, jak wystawiać dowody zakupu oraz w jaki sposób przyjmować płatności, dokonywać wymiany towaru i przyjmować reklamacje przy użyciu kasy fiskalnej,
 • w jaki sposób, posługując się elektronicznymi metodami obsługi transakcji, wprowadzać, zabezpieczać i pielęgnować dane, przestrzegając przy tym wymogów bezpieczeństwa i przepisów o ochronie danych,
 • w jaki sposób wykorzystywać techniki uczenia się i pracy oraz jak wykorzystywać informacje fachowe.

Podczas drugiego roku nauki zawodu uczniom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

 • jakie czynniki wpływają na kształtowanie asortymentu (np. trendy, grupy docelowe, działania konkurencji), w jaki sposób się je objaśnia oraz jak uzasadnia się i przeprowadza zmiany w asortymencie,
 • w jaki sposób obserwować trendy i innowacyjne rozwiązania oraz wykorzystywać je w udzielaniu porad i sprzedaży,
 • w jaki sposób opracowuje się i ustala kompozycje ze zdjęć oraz w jaki sposób doradzać klientom na temat sprzętu i oprogramowania do komponowania obrazów,
 • w jaki sposób podczas wykonywania zdjęć ustalać i w odpowiedni sposób wykorzystywać dane zdjęciowe, a w szczególności czas naświetlania, przesłonę, zakres kontrastu i temperaturę barwową,
 • w jaki sposób wybiera się, stosuje, pielęgnuje i zapewnia konserwację urządzeń wywoływania lub drukowania zdjęć,
 • w jaki sposób informować klientów na temat różnorodnych technologii odwzorowania obrazu oraz jak udzielać im porad na temat sprzętu i oprogramowania do tworzenia i prezentacji obrazów,
 • w jaki sposób można przyczynić się do zwiększenia stopnia zadowolenia i wierności klientów oraz jakie dodatkowe świadczenia można w tym celu oferować,
 • w jaki sposób, odpowiednio do uregulowań prawnych, załatwiać wymianę produktu, skargi i reklamacje oraz jak reprezentować interesy firmy i działać w sposób zorientowany na interesy klienta,
 • jak wykonuje się kalkulacje, ustala i interpretuje wskaźniki ekonomiczne oraz co należy wiedzieć o systemach gospodarki towarowej,
 • w jaki sposób wykorzystuje się dostępne w przedsiębiorstwie środki pracy i środki organizacyjne oraz jak planuje się i wykonuje zadania w pracy zespołowej,
 • w jaki sposób magazynuje się, pielęgnuje i konserwuje sprzęt i wyposażenie z uwzględnieniem przepisów prawnych,
 • jak wykorzystywać znajomość jeżyków obcych podczas wykonywania zadań zawodowych, np. jak udziela się informacji w języku obcym.

W trzecim roku nauki zawodu uczniowie uczą się:

 • w jaki sposób informować klientów o nowych rozwiązaniach technologicznych oraz jak przygotowuje się i przeprowadza szkolenia dla klientów,
 • jakie instrumenty stosuje się w celu pozyskania i przywiązania klientów do firmy oraz jak przeprowadza się działania reklamowe,
 • w jaki sposób wykorzystuje się systemy informatyczne i komunikacyjne w procesach biznesowych, jakich wymogów prawnych należy przestrzegać podczas korzystania z elektronicznych metod obsługi transakcji oraz jak współuczestniczyć w opracowaniu koncepcji prezentacji firmy w Internecie,
 • w jaki sposób obrabiać obrazy przy pomocy odpowiednich mediów i technik uwzględniając przy tym prawa autorskie i pokrewne,
 • w jaki sposób kalibruje się system oraz jak informować klientów o konieczności kalibrowania systemów do zapisywania, obróbki i odtwarzania obrazu,
 • w jaki sposób świadczyć usługi z zakresu obróbki obrazów, video i tekstów oraz jak dobierać, łączyć ze sobą i wykorzystywać do tego odpowiednie media,
 • w jaki sposób przeprowadzać działania zapewniające jakość oraz jak zapobiegać występowaniu błędów i zakłóceń,
 • w jaki sposób wykorzystuje się metody zarządzania czasem i samozarządzania oraz jak wykorzystywać możliwości rozwiązywania konfliktów w pracy zespołowej.

 

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne (wymiar godzin podczas 3-letniej nauki zawodu):

 1. Reprezentowanie przedsiębiorstwa zajmującego się handlem detalicznym: 80 h
 2. Prowadzenie rozmów handlowych z uwzględnieniem interesów klienta: 80 h
 3. Opieka nad klientami przy kasie: 80 h
 4. Prezentowanie towarów: 40 h
 5. Reklama i wsparcie sprzedaży: 40 h
 6. Udzielanie porad na temat sprzętu i akcesoriów: 40 h
 7. Zaopatrzenie w towary i usługi, nadzorowanie i opieka nad zasobami magazynowymi: 80 h
 8. Wykonywanie zdjęć i objaśnianie klientom procesów zdjęciowych: 80 h
 9. Rejestrowanie i analizowanie procesów biznesowych: 40 h
 10. Radzenie sobie w szczególnych sytuacjach związanych ze sprzedażą: 40 h
 11. Obróbka, zapisywanie i archiwizowanie zdjęć: 80 h
 12. Zorientowane na sukces sterowanie procesami biznesowymi: 80 h
 13. Analizowanie rynków i przygotowywanie koncepcji marketingowych: 60 h
 14. Wywoływanie lub wydruk oraz objaśnianie procesów odwzorowania obrazu: 60 h

Łącznie: 880 h

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki zawodu specjalista mediów fotograficznych w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 700 do 1100 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

www.ausbildung.de

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w odpowiedniej komórce Związku Zawodowego Ver.di (niem. Gewerkschaft Ver.di).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika fotograficzna i medialna

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Straszy specjalista w branży handlowej (z egzaminem wewnętrznym)
 • Specjalista – ekonomista w branży handlowej (szkoła zawodowa)

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 

 • Ekonomika przedsiębiorstwa handlowego (licencjat)
 • Fotografia (licencjat)
 • Technika drukarska i medialna (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal poligraficzny:

http://www.print.de/

Forum poświęcone drukowi offsetowemu:

http://offsetdrucker.net/

Społecznościowy portal wiedzy z branży poligraficznej i medialnej:

http://www.mediencommunity.de/

Heise Foto – Magazyn online poświęcony fotografii cyfrowej:

http://www.heise.de/foto/

Strona poświęcona fotografii i technikom prezentacyjnym:

http://www.fotoforum.de/

Fotograficzny portal społecznościowy Fotocoummunity:

http://www.fotocommunity.de/

Strona internetowa Niemieckiego Zrzeszenia Fotografii (Deutscher Verband für Fotografie e.V.):

http://www.dvf-fotografie.de/

Strona internetowa Centralnego Zrzeszenia Niemieckich Fotografów Zawodowych (Centralverband deutscher Berufsfotografen):

http://www.cvfoto.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Oferty miejsc pracy dla projektantów, grafików, fotografów oraz w dziedzinie multimediów i reklamy:

http://www.dasauge.de/jobs/

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej