Menu

Technolog produkcji w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest w Niemczech zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (niem. Berufsausbildungsvertrag) ze szkolącym zakładem pracy.

Tytuł zawodowy: Technolog produkcji (niem. Produktionstechnologe/ Produktionstechnologin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Technolodzy produkcji wykorzystują swoją wiedzę fachową w różnych dziedzinach – począwszy od działów konstrukcyjnych, poprzez produkcję seryjną, aż po tzw. support. I tak zajmują się na przykład symulacjami procesów, wykonują wzorce i prototypy oraz przeprowadzają ich testy. Przygotowują również urządzenia i linie do rozruchu, dobierają ich ustawienia i ustalają parametry procesów technologicznych. Technolodzy produkcji programują również urządzenia i udzielają pracownikom instrukcji ich obsługi. Aby móc szybko reagować na odchylenia jakościowe i niezwłocznie usuwać ewentualne błędy względnie optymalizować przebieg procesu, prowadzą ciągły nadzór procesu produkcyjnego. Ponadto zajmują się prowadzeniem dokumentacji wykonywanych czynności i administrują danymi dla bieżącego planowania i sterowania produkcją.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód technolog produkcji (nazwa niemiecka: Produktionstechnologe/-technologin) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z szeregiem polskich zawodów zdobywanych na poziomie technikum, np.:

 • Technik technologii drewna – nauka zawodu na poziomie szkoła branżowa II stopnia.
 • Technik technologii szkła – nauka zawodu na poziomie szkoła branżowa II stopnia.
 • Technik technologii ceramicznej – nauka zawodu na poziomie szkoła branżowa II stopnia.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady pracy zatrudniają jednak przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się poziomem wykształcenia upoważniającym do pojęcia nauki w szkołach wyższych (niem. Hochschulreife) lub średnim poziomem wykształcenia (niem. mittlere Reife).

Źródło: BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Skrócenie okresu nauki:

Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszych 18-tu miesięcy uczniowie uczą się w szkolącym zakładzie pracy przykładowo:

 • w jaki sposób sprawdza się narzędzia oraz urządzenia i przyrządy kontrolne pod kątem ich gotowości do użycia,
 • w jaki sposób zapewnia się dopływ materiałów na urządzenia produkcyjne, jak się te urządzenia obsługuje oraz jak zapewnia się wypełnienie norm ilościowych,
 • jak czytać np. instrukcje eksploatacyjne lub instrukcje użytkowania (również w języku angielskim) oraz jak na ich podstawie podejmować odpowiednie działania,
 • na czym polega przeprowadzenie kontroli funkcjonowania,
 • w jaki sposób kontroluje się urządzenia zabezpieczające pod kątem ich sprawności,
 • jak dokonuje się inspekcji urządzeń produkcyjnych zgodnie z zaleceniami,
 • w jaki sposób w pracy zespołowej planuje się i uzgadnia zadania oraz jak wypracowywane są decyzje zespołowe,
 • w jaki sposób ustala się etapy pracy i szacuje konieczne czasy ich realizacji,
 • w jaki sposób stosuje się przepisy odnośnie ochrony danych,
 • w jaki sposób przeprowadza się serie testów i dopasowuje parametry procesów produkcyjnych,
 • w jaki sposób wykorzystuje się dane produktu z baz danych do optymalizacji procesu produkcji.

Podczas kolejnych 18-tu miesięcy nauki zawodu uczniom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

 • w jaki sposób wnioskuje się o przeprowadzenie kontroli technicznych,
 • co musi zostać uwzględnione podczas planowania systemów transportu i magazynowania,
 • na co należy zwracać uwagę podczas kontrolowania i nadzorowania procesów oraz sporządzania protokołów kontrolnych,
 • w jaki sposób dokumentuje się czynności przekazania i odbioru,
 • w jaki sposób przyjmuje się reklamacje,
 • jak ustala się strukturę etapów pracy i przygotowuje plany pracy,
 • na co należy zwracać uwagę przy dokonywaniu zachowania surowca pod kątem technologii produkcji i wymaganej jakości,
 • w jaki sposób porównywać i oceniać procesy produkcyjne na podstawie wskaźników,
 • w jaki sposób przygotowuje się, przeprowadza, dokumentuje i ocenia próby mające na celu optymalizacje procesu,
 • w jaki sposób zabezpiecza się funkcje techniczne łańcucha logistycznego surowców, materiałów roboczych, narzędzi i środków i mocowadeł,
 • w jaki sposób dokonuje się oceny procedur montażu pod kątem liczby łączonych części, ilości, kosztów, elastyczności i jakości,
 • w jaki sposób identyfikuje się poszczególne typy produkcji, a w szczególności produkcję jednostkową, seryjną i masową.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów nauczania dla zawodu technolog produkcji:

 

 1. Analizowanie zależności funkcjonalnych w technicznych urządzeniach produkcyjnych: 40 h
 2. Wytwarzanie komponentów mechanicznych w procesie produkcyjnym: 80 h
 3. Analizowanie komponentów elektrycznych w środkach produkcji: 100 h
 4. Badanie przepływów energii i informacji w konstrukcyjnych podzespołach elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych : 60 h
 5. Wykorzystanie systemów IT: 40 h
 6. Przygotowanie procesów wytwarzania produktu: 80 h
 7. Ustalanie struktury i programowanie procesów technicznych: 60 h
 8. Analiza zlecenia i zarządzanie projektem: 60 h
 9. Planowanie systemów obsługi i przepływu materiałów: 80 h
 10. Analizowanie procesów produkcyjnych: 80 h
 11. Symulowanie procesów produkcyjnych: 80 h
 12. Optymalizowanie procesów produkcyjnych: 80 h
 13. Organizowanie procesów logistycznych: 40 h

Łącznie: 880 godzin

Wymiar godzin (praktyka)

Uczniowie pracują z reguły trzy do czterech dni w tygodniu w szkolącym zakładzie pracy, w którym przyswajają sobie praktyczne umiejętności związane ze zdobywanym zawodem.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu (niem. Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB).

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 800 do 1000 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

https://www.bibb.de/dav

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można znaleźć we Wspólnym Rejestrze Taryfowym dla Berlina i Brandenburgii (niem. Gemeinsames Tarifregister Berlin und Brandenburg).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Technika wykonawcza i produkcyjna
 • Planowanie i kierowanie produkcją
 • Konserwacja, utrzymanie, remonty
 • Planowanie pracy, miejsca pracy i systemów pracy

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

 

- Mistrzowie:

 • Mistrz przemysłowy ze specjalnością przemysł metalowy

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika maszynowa, kierunek: organizacja produkcji
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika maszynowa, kierunek: technika eksploatacyjna
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika maszynowa, kierunek: technika produkcyjna
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika maszynowa (bez konkretnego kierunku)
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika maszynowa, kierunek: technika prac rozwojowych

 

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Starszy specjalista ds. technicznych
 • Specjalista – ekonomista w przemyśle

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Manager procesów ze specjalnością technologia produkcji (z egzaminem wewnętrznym)
 • Organizator procesów (wg standardów kształcenia organizacji REFA)
 • Manager procesów ze specjalnością elektrotechnika (z egzaminem wewnętrznym)
 • Konstruktor (z egzaminem wewnętrznym)
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Technika produkcyjna (licencjat)
 • Projektowanie produktów (licencjat)
 • Budowa maszyn (licencjat)
 • Mechatronika (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona poświęcona zawodowi technolog produkcji:

http://www.produktionstechnologe.de/

Związek Niemieckich Konstruktorów Maszyn i Urządzeń

Vdma.org

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda pracy dla branży logistycznej:

http://www.logistik-jobs.de/

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej