Menu

Projektant mediów cyfrowych i drukowanych, specj.: projektowanie i technika w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Projektant mediów cyfrowych i drukowanych jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG) oraz Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung, w skrócie HwO).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana równolegle w zakładzie szkolącym i szkole zawodowej wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec w następujących specjalnościach:

 • Projektowanie i technika

lub:

 • Doradztwo i planowanie
 • Koncepcje i wizualizacje

Tytuł zawodowy: Projektant mediów cyfrowych i drukowanych ze specjalnością projektowanie i technika (niem. Mediengestalter Digital und Print Fachrichtung Gestaltung und Technik / Mediengestalterin Digital und Print Fachrichtung Gestaltung und Technik)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Niezależnie od tego, czy chodzi o druk nut, opakowań lub gazet, czy też  przygotowanie stron internetowych, e-booków lub obrazów trójwymiarowych, projektanci mediów cyfrowych i drukowanych ze specjalnością projektowanie i technika zajmują się gromadzeniem potrzebnych danych, planowaniem etapów pracy oraz projektowaniem poszczególnych elementów dla danego produktu medialnego. Tworzą lub przejmują gotowe dane tekstowe, graficzne, dźwiękowe lub filmowe, obrabiają je i w razie potrzeby konwertują dane medialne do wykorzystania w systemach Cross Media Publishing. W ten sposób mogą wykorzystać te same elementy medialne przygotowane w różnej formie do mediów drukowanych i do produktów multimedialnych, jak np. CD-ROM lub strony internetowe. Z danych medialnych tworzą gotowy produkt medialny. Zanim do druku zostanie przekazany np. katalog, lub uruchomiona zostanie strona internetowa, sprawdzają jeszcze raz zgodność efektów pracy z założeniami klienta. Dopiero wtedy dane zostają udostępnione (w przypadku mediów cyfrowych) lub przekazane na urządzenia wyjściowe (w przypadku mediów drukowanych).

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód projektant mediów cyfrowych i drukowanych ze specjalnością projektowanie i technika (niem. Mediengestalter Digital und Print der Fachrichtung Gestaltung und Technik / Mediengestalterin Digital und Print der Fachrichtung Gestaltung und Technik) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej, poziom kształcenia – technikum pięcioletnie.
 • Technik procesów drukowania, poziom kształcenia – technikum pięcioletnie.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Oberstufenzentrum 1 Spree-Neiße
Heinrich-Heine-Str. 14-16
03149 Forst(Lausitz)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3562 93103
Telefon: +49 (0) 3562 93212
E-mail: osz.spn1@t-online.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Cottbus
Sielower Straße 10
03044 Cottbus
Deutschland
Telefon: +493 55 7 84 36 10 01
Telefon: +4593 55 7 84 36 10 10
E-mail: info@osz-cottbus.de
do strony głównej

Ernst-Litfaß-Schule
OSZ Druck- und Medientechnik
Cyclopstraße 1-5
13437 Berlin
Deutschland
Telefon: (+4930) 41 47 92 - 0
Telefon: (+4930) 41 47 92 - 21
E-mail: litfass@ernst-litfass-schule.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady przemysłowe przyjmują przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się poziomem wykształcenia upoważniającym do pojęcia nauki w szkołach wyższych (niem. Hochschulreife), natomiast zakłady rzemieślnicze także kandydatów ze średnim poziomem wykształcenia (wg klasyfikacji niemieckiej).

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Podczas całego okresu nauki w szkolącym zakładzie pracy uczniowie uczą się przykładowo w ramach części kształcenia obowiązującej dla wszystkich specjalności:

 • w jaki sposób definiuje się cele zlecenia i zadania cząstkowe, jak przygotowuje się instrukcje wykonania poszczególnych prac i nadzoruje terminy,
 • na czym polegają podstawowe elementy projektowania – w jaki sposób wykorzystuje się np. proporcje, kolor, kontrast i zasady typografii jako środki kompozycyjne, oraz w jaki sposób projektuje się produkty medialne odpowiednio do technologii i grupy docelowej,
 • w jaki sposób wykorzystuje się różne komponenty systemów komputerowych i aplikacje komputerowe, jak organizuje się, optymalizuje, kompresuje i udostępnia dane oraz jak stosuje się systemy bezpieczeństwa danych,
 • jak przygotowuje się dane do uniwersalnego wykorzystania w różnych rodzajach mediów i jak kombinuje się je ze sobą do wykorzystania w różnych celach, jak dygitalizuje się dane analogowe oraz jak optymalizuje się efekty prac.

 

W ramach części specjalistycznej kształcenia uczniowie uczą się podczas drugich 18 miesięcy nauki w zakładzie szkolącym m.in.:

 • w jaki sposób planuje się pojedyncze etapy produkcji, jak uzyskuje się dane z różnych źródeł i jak się je udostępnia oraz jak dokumentuje się efekty prac,
 • jak realizować założenia klienta i własne pomysły layout, jak obrabiać fotografie i grafiki, jak stosować zasady typografii, jak wykorzystywać różnorodne narzędzia komputerowe oraz jak optymalizować efekty,
 • czego należy przestrzegać podczas zamiany danych analogowych na cyfrowe, jak sterować procesem produkcyjnym, jak gromadzić dane do danego produktu medialnego oraz jak administrować danymi w sieciach,
 • w jaki sposób przygotowuje się produkty do przekazania do dalszych etapów produkcji lub do urządzeń wyjścia, jak sterować procesami wyjściowymi, jak kontrolować i korygować efekty oraz jak przekazywać produkty.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów nauczania dla zawodu projektant mediów cyfrowych i drukowanych ze specjalnością projektowanie i technika(wymiar godzin podczas 3-letniej nauki zawodu):

1. Prezentacja przedsiębiorstwa działającego w branży medialnej i jego produktów: 40 h

2. Typograficzne projektowanie produktów medialnych: 60 h

3. Przygotowanie danych wyjściowych pod kątem technologii drukowania: 80 h

4. Wykorzystanie, utrzymanie i konfiguracja komputerowego stanowiska pracy i sieci: 60 h

5. Projektowanie i realizacja strony internetowej: 80 h

6. Komponowanie, zapisywanie i obróbka ilustracji: 80 h

7. Przygotowanie danych do różnych procesów wyjściowych: 60 h

8. Przygotowywanie mediów w oparciu o bazy danych: 60 h

9. Projektowanie logo i uwzględnianie wzornictwa korporacyjnego: 80 h

10c. Integrowanie elementów mediów z uwzględnieniem kompozycji: 80 h

11c. Realizacja projektu medialnego: 80 h

12c. Stosowanie i przestrzeganie zarządzania kolorem: 60 h

13c. Wykorzystanie technicznych urządzeń wyjściowych: 60 h

12d. Projektowanie i programowanie dynamicznych stron internetowych: 60 h

13d: Projektowanie i obróbka mediów cyfrowych: 60 h

Łącznie: 880 h

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki zawodu projektant mediów cyfrowych i drukowanychw systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 900 do 1000 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w związku zawodowym Ver.Di.

Możliwości dalszego kształcenia

Kursy kwalifikacyjne:

 • Przygotowanie do druku
 • Desktop Publishing (DTP)
 • Aplikacje komputerowe w branży medialnej i projektowaniu, programy do DTP, programy do malowania, rysowania i animacji komputerowych
 • Grafika, Projektowanie pisma
 • Druk, Techniki drukarskie, Technologie druku
 • Fotografia, Fototechnika
 • CAD – Multimedia, wizualizacje, animacje, symulacje
 • Kolorymetria, Kompozycja obrazu
 • Tekst reklamowy, Projektowanie środków reklamy
 • Prawo medialne

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz zecerstwa
 • Mistrz przemysłowy w specjalności media drukowane

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika drukarska i medialna

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Straszy specjalista w branży medialnej, specjalność media cyfrowe (z egzaminem wewnętrznym)
 • Straszy specjalista w branży medialnej, specjalność media drukowane (z egzaminem wewnętrznym)
 • Straszy specjalista ds. technicznych
 • Specjalista – ekonomista ze specjalnością media (szkoła zawodowa)

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Projektant mediów informacyjnych (z egzaminem państwowym)
 • Projektant rozwiązań internetowych (kształcenie ustawiczne)
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Projektowanie i sztuka w mediach (licencjat)
 • Technika drukarska i medialna (licencjat)
 • Technika medialna i multimedialna (licencjat)
 • Produkcja medialna (licencjat)
 • Medioznawstwo (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Krótkie opisy i informacje na temat wszystkich zawodów publikowane przez Agencję ds. Pracy:

http://berufenet.Arbeitsagentur.de

Społecznościowy portal wiedzy z branży poligraficznej i medialnej:

http://www.mediencommunity.de/

Portal poligraficzny:

http://www.print.de/

Strona internetowa Centralnej Komisji Specjalistycznej ds. Kształcenia Zawodowego w Branży Drukarskiej i Medialnej (Zentralfachausschuss Berufsbildung Druck und Medien):

http://www.zfamedien.de/

Internetowy magazyn poświęcony produkcji mediów cyfrowych:

http://www.digitalproduction.com/

Informacje na temat możliwości kariery zawodowej w mediach:

http://www.medienwiki.org/index.php/Hauptseite

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Oferty pracy w mediach:

http://www.medienjobs-aktuell.de/

Oferty pracy niemieckich stacji telewizyjnych:

http://www.jobmedien.de/

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej