Menu

Projektant mediów w dziedzinie fleksografii w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Projektant mediów w dziedzinie fleksografii jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG) i Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung, w skrócie HwO).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana równolegle w zakładzie szkolącym i szkole zawodowej wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec i jest oferowana przez zakłady przemysłowe i rzemieślnicze.

Tytuł zawodowy: Projektant mediów w dziedzinie fleksografii (niem. Mediengestalter Flexografie / Mediengestalterin Flebografie)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Projektanci mediów w dziedzinie fleksografii wykonują produkty służące do znakowania, oznakowywania i identyfikacji różnych przedmiotów. Ważną część wykonywanych przez nich prac stanowi produkcja stempli. Obok stempli okrągłych i owalnych, taśmowych i specjalnych produkują oni i naprawiają inne produkty fleksograficzne, jak np. płyty do fleksodruku, grawerkę, tabliczki i napisy na foliach.

Zgodnie z życzeniami klienta przygotowują dane tekstowe, zdjęciowe i graficzne, wybierają odpowiednią technologię, opracowują projekty pod względem technicznym i kompozycyjnym przy komputerze oraz korygują, modyfikują i optymalizują dane. Sterują i nadzorują przebieg procesu produkcyjnego, np. wytwarzanie form lub grawerki, oraz montują np. napisy na materiale podłoża tablic i tabliczek. Zajmują się również naprawą zużytych bądź uszkodzonych stempli. Do zakresu wykonywanych przez nich czynności należy również udzielanie porad klientom oraz prowadzenie sprzedaży.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód projektant mediów w dziedzinie fleksografii(niem. Mediengestalter Flexografie / Mediengestalterin Flexografie) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Technik procesów drukowania, poziom kształcenia – technikum czteroletnie.
 • Technik cyfrowych procesów graficznych, poziom kształcenia – technikum czteroletnie.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Ernst-Litfaß-Schule
OSZ Druck- und Medientechnik
Cyclopstraße 1-5
13437 Berlin
Deutschland
Telefon: (+4930) 41 47 92 - 0
Telefon: (+4930) 41 47 92 - 21
E-mail: litfass@ernst-litfass-schule.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące przyjmują przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących średnim poziomem wykształcenia (wg klasyfikacji niemieckiej).

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszych osiemnastu miesięcy nauki w zakładzie szkolącym uczniowie uczą się przykładowo:

 • jak sprawdzać dokumentacje zlecenia oraz analogowe i cyfrowe materiały wyjściowe pod kątem kompletności i technicznych możliwości realizacyjnych uwzględniając przy tym cechy szczególne danego zlecenia,
 • w jaki sposób wykonuje się projekty kompozycyjne w sposób dowolny i według założeń layout,
 • w jaki sposób przenosi się formy zbiorcze na płyty stemplowe i fleksodrukowe, jak usuwa się nadmiar materiału z formy, jak poddaje się płyty obróbce wtórnej i nanosi je na nośniki foliowe,
 • na co należy zwracać uwagę podczas dokonywania wyboru i stosowania komponentów systemowych i oprogramowania pod kątem danego zlecenia,
 • w jaki sposób dygitalizuje się analogowe dane zdjęciowe i łączy je z danymi cyfrowymi, jak ustala się wycinek kadru oraz jak dokonuje się zmian formatu.

 

W czasie drugich osiemnastu miesięcy nauki zawodu uczniom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

 • w jaki sposób ustala się nakłady czasu i materiałów na poszczególne etapy produkcji oraz jak kontroluje się i planuje techniczne zdolności produkcyjne,
 • jakie zasady typograficzne należy stosować przy składaniu pieczęci,
 • na co należy zwracać uwagę, aby dobierać i stosować materiały i tusze pieczątkarskie z uwzględnieniem ich właściwości, możliwości obróbki, kosztów, jakości i ochrony środowiska,
 • jakie charakterystyczne dla poszczególnych mediów standardy należy uwzględniać przy przejmowaniu, transferze i konwersji danych,
 • w jaki sposób należy wykonywać retusze oraz maskować i oszparowywać części obrazów,
 • na co należy zwracać uwagę podczas projektowania wyrobów fleksograficznych z uwzględnieniem ich wyglądu i funkcji,
 • w jaki sposób przeprowadza się konwersje analogowo-cyfrowe,
 • w jaki sposób wykonuje się i sprawdza odbitki korekcyjne.
 • w jaki sposób planuje się i przeprowadza rozmowy doradcze i handlowe oraz jak opracowuje się ich wyniki.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów nauczania dla zawodu projektant mediów w dziedzinie fleksografii (wymiar godzin podczas 3-letniej nauki zawodu):

1. Prezentacja przedsiębiorstwa działającego w branży medialnej i jego produktów: 40 h

2. Typograficzne projektowanie produktów medialnych: 60 h

3. Przygotowanie danych wyjściowych pod kątem technologii drukowania: 80 h

4. Wykorzystanie, utrzymanie i konfiguracja komputerowego stanowiska pracy i sieci: 60 h

5. Projektowanie i realizacja strony internetowej: 80 h

6. Komponowanie, zapisywanie i obróbka ilustracji: 80 h

7. Przygotowanie danych do różnych procesów wyjściowych: 60 h

8. Przygotowywanie mediów w oparciu o bazy danych: 60 h

9. Projektowanie logo i uwzględnianie wzornictwa korporacyjnego: 80 h

10c. Integrowanie elementów mediów z uwzględnieniem kompozycji: 80 h

11c. Realizacja projektu medialnego: 80 h

12c. Stosowanie i przestrzeganie zarządzania kolorem: 60 h

13c. Wykorzystanie technicznych urządzeń wyjściowych: 60 h

12d. Projektowanie i programowanie dynamicznych stron internetowych: 60 h

13d: Projektowanie i obróbka mediów cyfrowych: 60 h

Łącznie: 880 h

Przegląd treści poszczególnych obszarów nauczania można znaleźć w rozporządzeniu o nauce zawodu:

http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Bildung/BeruflicheBildung/rlp/MediengestalterDigitalPrint07-01-18idF-13-04-25_02.pdf

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki zawodu projektant mediów w dziedzinie fleksografiiuczniowie w systemie dualnym odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego. W pewnych warunkach, np. kiedy w danym zakładzie pracy nie obowiązują układy taryfowe, możliwe jest również swobodne ustalenie wysokości wynagrodzeń za okres nauki zawodu.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie pobierający naukę zawodu w przemyśle poligraficznym mogą w poszczególnych latach otrzymywać miesięcznie np. następujące wynagrodzenia za okres nauki zawodu:

 • w pierwszym roku nauki – 853 euro,
 • w drugim roku nauki – 905 euro,
 • w trzecim roku nauki – 956 euro,

Dla nauki tego zawodu w rzemiośle nie obowiązują obecnie żadne uregulowania taryfowe.

Źródło:

Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, Taryfowe wynagrodzenia za okres nauki zawodu (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Tarifauswertung – Tarifvertragliche Ausbildungsvergütungen) – Stan ze stycznia 2013

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobkisą w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Przykładowe wynagrodzenie zasadnicze brutto wg układów taryfowych może w tym zawodzie wynosić 2.507 euro miesięcznie.

Źródło:

Statystyczny Poradnik Polityki taryfowej - Archiwum Taryf Fundacji Hansa Böcklera 2013 (niem. Statistisches Taschenbuch Tarifpolitik – WSI-Tarifarchiv 2013)

http://www.boeckler.de/cps/rde/xchg/hbs/hs.xsl/wsi-tarifarchiv_4136.htm#d

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w związku zawodowym Ver.Di.

Możliwości dalszego kształcenia

Kursy kwalifikacyjne:

 • Przygotowanie do druku
 • Druk, Techniki drukarskie, Technologie druku
 • Grafika, Projektowanie pisma
 • Desktop Publishing (DTP)
 • Aplikacje komputerowe w branży medialnej i projektowaniu, programy do DTP, programy do malowania, rysowania i animacji komputerowych

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz fleksografii
 • Mistrz przemysłowy w specjalności media drukowane

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika drukarska i medialna

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Straszy specjalista w branży medialnej, specjalność media drukowane (z egzaminem wewnętrznym)
 • Straszy specjalista w branży medialnej, specjalność media cyfrowe (z egzaminem wewnętrznym)
 • Specjalista – ekonomista ze specjalnością media (szkoła zawodowa)
 • Straszy specjalista ds. technicznych

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym

Kierunki studiów:

 • Projektowanie i sztuka w mediach (licencjat)
 • Produkcja medialna (licencjat)
 • Technika drukarska i medialna (licencjat)
 • Komunikacja wizualna (licencjat)
 • Technika medialna i multimedialna (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Krótkie opisy i informacje na temat wszystkich zawodów publikowane przez Agencję ds. Pracy:

http://berufenet.Arbeitsagentur.de

Społecznościowy portal wiedzy z branży poligraficznej i medialnej:

http://www.mediencommunity.de/

Portal poligraficzny:

http://www.print.de/

Informacje na temat możliwości kariery zawodowej w mediach:

http://www.medienwiki.org/index.php/Hauptseite

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal z ofertami pracy w mediach:

http://www.mediajobs.de/home.asp

Oferty pracy w mediach:

http://www.medienjobs-aktuell.de/

Oferty pracy niemieckich stacji telewizyjnych:

http://www.jobmedien.de/

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej