Menu

Metaloplastyk w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Metaloplastyk jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung, w skrócie HwO).

Trzyletnia nauka tego zawodu w systemie dualnym jest realizowana wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec i jest oferowana przez rzemiosło w trzech specjalnościach:

 • Technika metaloplastyczna
 • Technika technika tłoczenia metali
 • Technika cyzelerska

Tytuł zawodowy: Metaloplastyk  (niem. Metallbildner)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Metaloplastycy wykonują przedmioty użytkowe, przedmioty rękodzieła artystycznego i sztuki sakralnej oraz elemety aparatury technicznej z metali. Wykorzystują w tym celu techniki tłoczenia i wyklepywania surowych elementów z metalu lub obróbki elementów odlewanych i formowanych. Zatrudnienie znajdują przede wszystkim w zakładach zajmujących się tłoczeniem metali, odlewniach metali kolorowych i warsztatach rzemiosła kowalskiego. Ponadto pracują również zakładach złotniczych i u producentów przedmiotów użytkowych z metalu.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód Metaloplastyk (niem. Metallbildner/-in) nie posiada bezpośredniego odpowiednika wśród polskich zawodów objętych systemem szkolnictwa zawodowego.

Podobieństwa można znaleźć w zawodzie złotnik-jubiler oraz wśród zawodów związanych z obróbką metali.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące zatrudniają przeważnie uczniów legitymujących się średnim poziomem wykształcenia (wg klasyfikacji niemieckiej) lub ukończeniem Hauptschule.

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

W pierwszym roku nauki zawodu uczniowie uczą się w szkolącym zakładzie pracy przykładowo:

 • w jaki sposób dokonuje się pomiarów i kontroli obrabianych elementów,
 • w jaki sposób wykonuje się obróbkę ręczną i maszynową elementów,
 • w jaki sposób wykonuje się szkice, rysunki i modele,
 • co jest ważne podczas planowania przebiegu czynności roboczych,
 • w jaki sposób posługiwać się dokumentacją roboczą i jak ją tworzyć,
 • na co należy zwracać uwagę podczas posługiwania się surowcami i materiałami pomocniczymi.

W drugim roku nauki zawodu uczniom przekazywane są m.in. następujące umiejętności

 • na co należy zwracać uwagę podczas pracy na podstawie projektów i wzorców,
 • w jaki sposób przetapia się i odlewa metale, jak wykonuje się stopy,
 • w jaki sposób przygotowuje się i kształtuje blachy oraz jak kształtuje się ich powierzchnię i wykonuje bryły,
 • co jest ważne podczas wykonywania i obróbki części odlewanych i formowanych,
 • w jaki sposób nadaje się kształt powierzchniom metalowym.

W trzecim, specjalizacyjnym roku nauki uczniowie uczą się:

 • na co należy zwracać uwagę podczas wykonywania brył wydrążanych,
 • w jaki sposób łączy się ze sobą i montuje elementy odlewane i formowane oraz półprodukty i części konstrukcyjne,
 • na czym polega wytłaczanie i formowanie metali (ręczne i maszynowe technologie wytłaczania),
 • w jaki sposób kuje się obrabiane elementy,
 • co ma znaczenie podczas ustawiania i obsługi wytłaczarek i urządzeń hydraulicznych,
 • w jaki sposób wykonuje się toczenie i frezowanie,
 • w jaki sposób przeprowadza się maszynową obróbkę elementów, np. jak tnie się, nawierca i sztancuje blachy i profile.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów nauczania dla zawodu metaloplastyk:

 1. Celowe wykorzystanie odpowiednich do produktu technik wykonawczych: 60 h
 2. Zastosowanie technik kontrolnych: 20 h
 3. Dobór odpowiednich surowców i materiałów pomocniczych: 40 h
 4. Zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie maszyn i urządzeń: 40 h
 5. Przyswojenie podstaw rysunku: 80 h
 6. Wykonywanie i stosowanie rysunków technicznych: 40 h
 7. Przygotowanie i przenoszenie projektów i wzorów na materiał: 60 h
 8. Wykonywanie narzędzi ręcznych i elementów kutych: 40 h
 9. Przygotowywanie i formowanie blach i półfabrykatów metalowych: 40 h
 10. Przygotowywanie, wykonywanie i obróbka odlewów: 20 h
 11. Łączenie odlewów i elementów konstrukcyjnych: 60 h
 12. Nadawanie kształtu powierzchniom metalowym: 60 h
 13. Wykonywanie form przestrzennych z blach: 60 h
 14. Przygotowywanie projektów i wzorców oraz ich realizacja: 60 h
 15. Obróbka i montaż części konstrukcyjnych: 40 h
 16. Wykonywanie prac tokarskich i frezerskich: 20 h
 17. Formowanie blach i elementów wykuwanych: 80 h
 18. Przeprowadzanie prac remontowych i konserwacyjnych: 20 h

Łącznie: 840 h

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 500 do 700 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

https://www.bibb.de/dav

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Metalowej IG Metall.

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Obróbka metali – ogólnie
 • Techniki złotnicze i srebrnicze, Obróbka biżuterii i metali szlachetnych
 • Technologie lutowania, Lutowanie w różnych dziedzinach
 • Towaroznawstwo i nauka o sprzedaży – Zegarki, biżuteria, kamienie szlachetne
 • Towaroznawstwo i nauka o sprzedaży – Budownictwo, drewno, tworzywa sztuczne, metale
 • Projektowanie wspomagane komputerowo – Aplikacje CAD
 • Projektowanie (bez użycia systemów CAD)
 • Aplikacje komputerowe w rzemiośle / w innych branżach
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Działalność rzeczoznawców
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
 • Metody kontroli jakości, Technika materiałowa

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz metaloplastyki
 • Mistrz przemysłowy ze specjalnością przemysł metalowy

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika maszynowa, kierunek techniki wykonawcze

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Wykwalifikowany handlowiec w branży rzemieślniczej
 • Starszy specjalista ds. technicznych

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Projektant ze specjalnością projektowanie wyrobów metalowych (z egzaminem państwowym)
 • Asystent w działalności rzemieślniczej
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (licencjat)
 • Projektowanie produktów, wzornictwo przemysłowe (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Krótkie opisy i informacje na temat wszystkich zawodów publikowane przez Agencję ds. Pracy:

http://berufenet.Arbeitsagentur.de

Portal poświęcony działalności w rzemiosłach artystycznych:

http://www.kunsthandwerkernetz.de/

Faszination Technik vermitteln:

http://www.me-vermitteln.de/

Bundesverband Metall - Vereinigung Deutscher Metallhandwerke

www.metallhandwerk.de

Portal poświęcony technikom obróbki skrawaniem:

http://www.werkstatt-betrieb.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy dla przemysłu i rzemiosła:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej