Menu

Mechanik pojazdów jednośladowych, specjalność: technika motocyklowa w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Mechanik pojazdów jednośladowych jest oficjalnym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG) i Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung, w skrócie HwO).

Trzyipółletnia nauka tego zawodu w systemie dualnym jest realizowana wg ujednoliconych przepisów na terenie całych Niemiec. Szkolącymi zakładami pracy są przedsiębiorstwa przemysłowe, handlowe i zakłady rzemieślnicze. Nauka zawodu odbywa się w jednej z dwóch specjalności:

 • Technika motocyklowa
 • Technika rowerowa

Tytuł zawodowy: Mechanik pojazdów jednośladowych ze specjalnością technika motocyklowa (niem. Zweiradmechaniker der Fachrichtung Motorradtechnik/ Zweiradmechanikerin der Fachrichtung Motorradtechnik)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Mechanicy z tą specjalnością zajmują się utrzymaniem, przebudową lub budową pojazdów dwu- i wielokołowych (tzw. trójkołowce i quady) z napędem mechanicznym. Ich zadaniem jest utrzymanie i konserwacja wszelkich układów, części, podzespołów i systemów w tych pojazdach. M.in. konserwują i kontrolują silniki, elektryczne i elektroniczne systemy zarządzania pracą silnika i systemy bezpieczeństwa, systemy pneumatyczne i hydrauliczne oraz przeprowadzają wymagane przepisami przeglądy techniczne. Podczas pracy przy produkcji pojazdów zajmują się ręczną i maszynową obróbką metali (np. łączenie, cięcie, obróbka plastyczna).

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód mechanik pojazdów jednośladowych ze specjalnością technika motocyklowa (nazwa niemiecka: Zweiradmechaniker/-in der Fachrichtung Motorradtechnik) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, jest jednak częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Mechanik pojazdów samochodowych, poziom kształcenia – trzyletnia szkoła branżowa I stopnia.
 • Technik pojazdów samochodowych, poziom kształcenia – szkoła branżowa II stopnia.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Alfred Flakowski
Caasmannstraße 11
14770 Brandenburg an der Havel
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3381 320930
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące zatrudniają przeważnie uczniów legitymujących się średnim poziomem wykształcenia (wg klasyfikacji niemieckiej) lub ukończeniem Hauptschule.

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3,5 roku.

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

W ramach zawodowego kształcenia podstawowego w pierwszym roku nauki uczniowie uczą się w zakładzie szkolącym przykładowo:

 • w jaki sposób konserwuje się, sprawdza i dokonuje regulacji pojazdów, systemów i urządzeń będących na wyposażeniu zakładu,
 • w jaki sposób montuje się, demontuje i naprawia części konstrukcyjne, podzespoły i systemy,
 • w jaki sposób dokonuje się wyboru przyrządów pomiarowych i sprawdza funkcje części elektrycznych, przewodów i bezpieczników,
 • na co należy zwracać uwagę podczas przyjmowania życzeń klientów,
 • na jakie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i obsługi należy zwracać uwagę oraz w jaki sposób korzystać z dokumentacji technicznych,
 • w jaki stosować przepisy i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • w jaki sposób przebiega systematyczne wyszukiwanie błędów,
 • w jaki sposób można ustalić zapotrzebowanie czasu na wykonanie określonych prac.

W ramach zawodowego kształcenia specjalistycznego w drugim roku nauki uczniom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

 • w jaki sposób przeprowadza się montaż i regulację ramy i zawieszenia kół,
 • czego należy przestrzegać podczas bieżącego utrzymania systemów hamulcowych,
 • w jaki sposób sprawdza się połączenia elektryczne, przewody i styki,
 • czego należy przestrzegać podczas łączenia ze sobą części pojazdu oraz jak łączy się ze sobą części za pomocą lutowania miękkiego,
 • w jaki sposób sprawdza się, konserwuje i naprawia systemy napędzane silnikami elektrycznymi,
 • w jaki sposób przebiega kontrola i sporządzanie dokumentacji odnośnie bezpieczeństwa ruchu i użytkowana pojazdów,
 • w jaki sposób uwzględniać system zarządzania jakością obowiązujący w zakładzie,
 • na co należy zwracać uwagę w przypadkach gwarancji producenta i postanowień odnośnie bezpłatnych napraw,
 • w jaki sposób można zlokalizować błędy i zakłócenia na podstawie informacji od klienta oraz testów i pomiarów.

W trzecim, specjalizacyjnym roku nauki uczniowie uczą się:

 • w jaki sposób konserwuje się, sprawdza i utrzymuje w odpowiednim stanie technicznym silniki i ich podsystemy,
 • czego należy przestrzegać, aby utrzymać w odpowiednim stanie technicznym silniki spalinowe, części i podzespoły konstrukcyjne, systemy przenoszenia mocy oraz systemy zapewniające komfort i bezpieczeństwo jazdy,
 • czego należy przestrzegać, aby utrzymać w odpowiednim stanie technicznym systemy elektryczne, elektroniczne i systemy zarządzania pracą silnika,
 • jak produkuje się, przebudowuje i wyposaża silnikowe pojazdy dwu- i trójkołowe oraz pojazdy specjalne,
 • w jaki sposób wykonuje się analizę stanu motocykla oraz jak obchodzić się z urządzeniami diagnostycznymi,
 • co to są urządzenia do ustalania składu mieszanki oraz na czym polega ich utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym,
 • w jaki sposób sprzedaje się produkty i usługi,
 • jak wyposaża się pojazdy jednośladowe w oprzyrządowanie i wyposażenie dodatkowe.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów nauczania dla zawodu mechanik pojazdów jednośladowych ze specjalnością technika motocyklowa:

1. Konserwacja i utrzymanie pojazdów lub systemów: 100 h

2. Demontaż, naprawa i montaż podzespołów lub systemów typowych dla pojazdów: 80 h

3. Kontrola i naprawa systemów elektrycznych i elektronicznych: 80 h

4. Kontrola i naprawa systemów sterowania i regulacji: 60 h

5. Kontrola i naprawa ram: 60 h

6. Kontrola i naprawa systemów układu jezdnego: 80 h

7. Kontrola i naprawa układu elektrycznego: 60 h

8. Przeglądy i regulacja systemów napędowych: 80 h

Część specjalizacyjna: Technika motocyklowa

9. Kontrola i naprawa silników spalinowych: 100 h

10. Technika motocyklowa – Diagnostyka i naprawa systemów zarządzania pracą silnika: 100 h

11. Technika motocyklowa – Kontrola i naprawa systemów przenoszenia mocy: 80 h

12. Wyposażenie dodatkowe i utrzymanie systemów podnoszących komfort i bezpieczeństwo jazdy: 100 h

13. Udzielanie porad klientom podczas wyboru wyposażenia dodatkowego: 40 h

Łącznie: 1020 h

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 500 do 700 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Metalowej IG Metall.

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Technika pojazdów jednośladowych
 • Budowa pojazdów mechanicznych – specjalistyczne doskonalenie zawodowe
 • Utrzymanie pojazdów mechanicznych
 • Spawanie w rolnictwie, mechanice pojazdowej, lotnictwie i technice kosmicznej
 • Technologie cięcia i prostowania
 • Zapewnienie jakości, zarządzanie jakością, i kontrola jakości – dla branży budowy i techniki pojazdów mechanicznych
 • Lutowanie miękkie i twarde
 • Hydraulika, Pneumatyka, Hybrydowe układy sterowania
 • Ochrona antykorozyjna, oczyszczanie płomieniowe
 • Obróbka i przetwarzanie tworzyw sztucznych
 • Technika wykonawcza i produkcyjna
 • Planowanie i sterowanie, Przygotowanie pracy

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz mechaniki pojazdów jednośladowych
 • Mistrz techniki pojazdów mechanicznych
 • Mistrz przemysłowy ze specjalnością przemysł metalowy

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika pojazdów mechanicznych
 • Technik serwisowania pojazdów jednośladowych ze specjalnością technika silnikowych pojazdów jednośladowych (z egzaminem wewnętrznym)
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowy karoserii i pojazdów mechanicznych

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Wykwalifikowany handlowiec w branży rzemieślniczej
 • Specjalista ekonomista w branży przemysłowej
 • Starszy specjalista ds. technicznych

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)
 • Asystent w działalności rzemieślniczej
 • Organizator procesów (kursy organizacji REFA)

Kierunki studiów (wybrane):

 • Technika pojazdowa (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Krótkie opisy i informacje na temat wszystkich zawodów publikowane przez Agencję ds. Pracy:

http://berufenet.Arbeitsagentur.de


Forum motocyklowe:

http://www.motorrad.de/

Portal poświęcony motocyklom sportowym:

http://www.motorradonline.de/

Wszystko o motocyklach:

https://www.1000ps.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Oferty pracy w branży motocyklowej:

http://markt.motorradonline.de/motorrad-jobs

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy dla przemysłu i rzemiosła. Orientację w dużej liczbie ofert ułatwiają filtry regionalne i branżowe. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent":

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej