Menu

Wykwalifikowany pracownik techniki obróbki metali, specj.: obróbka plastyczna i produkcja drutu w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Wykwalifikowany pracownik techniki obróbki metali jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Dwuletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec i jest oferowana przez zakłady przemysłowe w następujących specjalnościach:

 • Technika konstrukcyjna
 • Technika obróbki plastycznej i produkcji drutu
 • Technika obróbki skrawaniem
 • Technika montażowa

Tytuł zawodowy: Wykwalifikowany pracownik techniki obróbki metali ze specjalnością technika obróbki plastycznej i produkcji drutu (niem. Fachkraft Metalltechnik Fachrichtung Umform- und Drahttechnik)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Wykwalifikowani pracownicy techniki obróbki metali ze specjalnością technika obróbki plastycznej i produkcji drutu zajmują się wytwarzaniem różnych rodzajów drutu lub obróbką plastyczną bądź cięciem wyrobów z metalu. W pierwszej kolejności planują poszczególne etapy pracy, określają prędkość procesu i żądane kształty, dobierają ustawienia ciągarek do drutu, przecinarek i maszyn do obróbki plastycznej i zakładają odpowiednie narzędzia do obróbki plastycznej. Podają na maszyny materiał wyjściowy, np. pręty metalowe do produkcji drutu i nadzorują przebieg procesu produkcyjnego. W przypadku błędów lub odchyleń w przebiegu produkcji podejmują działania korygujące. Niekiedy poddają produkty ręcznej obróbce końcowej lub montują je, np. skręcając śrubami. Nakładają również warstwy zabezpieczające powierzchnię produkty, kontrolują jego jakość i przygotowują do pakowania. Ponadto zajmują się również bieżącym utrzymaniem i konserwacją urządzeń produkcyjnych.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód wykwalifikowany pracownik techniki obróbki metali ze specjalnością technika obróbki plastycznej i produkcji drutu (niem. Fachkraft Metalltechnik Fachrichtung Umform- und Drahttechnik) jest częściowo porównywalny z następującymi polskimi zawodami:

 • Technik mechanik, nauka zawodu na poziomie szkoły branżowej II stopnia.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum
Berliner Str. 78
16761 Hennigsdorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)3302 / 5469-0
Telefon: +49 (0)3302 / 5469-20
E-mail: leitung@emosz.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Wykwalifikowany pracownik techniki obróbki metali ze specjalnością technika obróbki plastycznej i produkcji drutu jest nowym, oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym, który obowiązuje od 1 sierpnia 2013. Dlatego też dane na temat wymagań stawianych przez zakłady szkolące wobec osób rozpoczynających naukę zawodu nie są jeszcze dostępne.

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 2 lata.

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

W pierwszym roku nauki w zakładzie szkolącym uczniowie uczą się przykładowo:

 • w jaki sposób ustawia się obrabiane elementy, jak się je obrabia metodami skrawającymi oraz tnie i kształtuje ręcznie lub maszynowo,
 • w jaki sposób przestrzegać przepisów i reguł bezpieczeństwa podczas pracy z elektrycznymi urządzeniami, narzędziami i środkami pracy,
 • w jaki sposób wg dokumentacji technicznej kontroluje się i przygotowuje do montażu i demontażu części i podzespoły konstrukcyjne z uwzględnieniem ich funkcji oraz jak się je montuje i demontuje,
 • w jaki sposób wykonuje się połączenia rozłączne (w szczególności skręcanie śrubami) lub nierozłączne (w szczególności klejenie, nitowanie lub spawanie) z uwzględnieniem wytycznych montażu,
 • w jaki sposób korzystać ze środków transportu, elementów chwytających i urządzeń podnośnikowych oraz jak składować i zabezpieczać ładunki.

W drugim, specjalizacyjnym roku nauki uczniom ze specjalizacją „Technika obróbki plastycznej i produkcji drutu” przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

 • w jaki sposób wybiera się odpowiednią do danego produktu technologię przecinania lub obróbki plastycznej oraz surowce i materiały pomocnicze,
 • w jaki sposób uzbraja się i przezbraja maszyny produkcyjne (przecinarki i maszyny do obróbki plastycznej), jak się sprawdza ich gotowość do pracy oraz jak się je uruchamia z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa,
 • w jaki sposób korzysta się z techniki sterującej oraz jak monitoruje sie prace komponentów regulujących i sterujących,
 • w jaki sposób wytwarza się produkty z wykorzystaniem technik przecinania i obróbki plastycznej oraz jak nadzorować procesy produkcyjne pod kątem parametrów technologicznych, w szczególności prędkości ciągnięcia, utrzymania wymiarów i jakości powierzchni,
 • w jaki sposób zabezpiecza się strumień materiałów na własnym odcinku pracy, jak rozpoznaje się zakłócenia i podejmuje działania w celu ich usunięcia,
 • jak ocenia się stan techniczny narzędzi do ciągnięcia, jak przygotowuje się takie narzędzia do pracy, jak się je przerabia oraz jak wymienia się lub zgłasza do wymiany części zużyte,
 • jak rozróżnia się odpowiednie dla danego produktu urządzenia i metody do obróbki powierzchniowej i termicznej.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów nauczania dla zawodu wykwalifikowany pracownik techniki obróbki metali ze specjalnością technika obróbki plastycznej i produkcji drutu:

1. Wykonywanie elementów konstrukcyjnych przy pomocy narzędzi ręcznych: 80 h

2. Wykonywanie elementów konstrukcyjnych przy pomocy maszyn: 80 h

3. Wykonywanie i montaż podzespołów konstrukcyjnych: 80 h

4. Utrzymanie systemów technicznych: 80 h

Specjalność technika obróbki plastycznej i produkcji drutu:

5. Wykonywanie części konstrukcyjnych z użyciem technik przecinania i obróbki plastycznej: 80 h

6. Organizacja systemów obsługi i przepływu materiałów: 60 h

7. Przygotowanie i nadzorowanie procesu wytwarzania produktu: 80 h

8. Ocena procesów produkcyjnych i sterowanie procesami produkcyjnymi: 60 h

Łącznie: 600 h

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 950 do 1050 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

https://www.bibb.de/dav

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Metalowej IG Metall.

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne (wybrane):

 

 • Bezwiórowa obróbka metali, Technika obróbki plastycznej
 • Obróbka i przetwarzanie metali – metale specjalne
 • Technika wykonawcza i produkcyjna
 • Technika surowcowa, kontrola surowców
 • Technologie NC, CNC i DNC
 • Konserwacja, Utrzymanie, Remonty
 • Planowanie i sterowanie, Przygotowanie pracy
 • Aplikacje komputerowe w produkcji i wytwarzaniu oraz w planowaniu i sterowaniu produkcją
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – dla branży metalowej, maszynowej i urządzeń przemysłowych
 • Zapewnienie jakości, zarządzanie jakością, i kontrola jakości – dla branż wykonawczych i produkcyjnych

Awans zawodowy i studia:

- Kontynuacja kształcenia:

 • Mechanik wytłaczania i obróbki plastycznej

- Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

• Mistrzowie:

 • Mistrz przemysłowy ze specjalnością przemysł metalowy

• Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika konstrukcji metalowych (bez podziału na kierunki)
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika maszynowa, kierunek technika produkcyjna

• Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Starszy specjalista ds. technicznych
 • Specjalista – ekonomista w branży przemysłowej

• Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

- Kierunki studiów:

 • Budowa maszyn (licencjat)
 • Technika produkcyjna (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Karriere im Maschinenbau
Portal internetowy Stowarzyszenia Niemieckich Producentów Maszyn i Urządzeń [Verband deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.] poświęcony nauce zawodu, studiom i praktykom zawodowym na kierunkach związanych z budową maszyn

metallhandwerk.de
Strona internetowa, której wydawcą jest Niemieckie Zrzeszenie Rzemiosł Branży Metalowej [Bundesverband Metall - Vereinigung Deutscher Metallhandwerke]

www.dvs-verlag.de
Wydawnictwo DVS-Verlag zajmujące się technikami spawalniczymi i pokrewnymi jest wydawcą wielu czasopism fachowych dla przemysłu metalowego i ceramicznego. Na portalu internetowym DVS prowadzona jest niewielka giełda wolnych miejsc pracy dla fachowców z tych branż

www.techniker-forum.de
Informacje, niezależne doradztwo i opisy praktycznych doświadczeń związane tytułem zawodowym technika z egzaminem państwowym

http://www.me-vermitteln.de/
Strona poświęcona zawodom związanym z przemysłem metalowym i elektrotechnicznym:

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:
www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:
http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:
http://www.jobsuche.de

Duża giełda miejsc pracy dla przemysłu i usług:
http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej