Menu

Wykwalifikowany pracownik biurowy sądownictwa w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Wykwalifikowany pracownik biurowy sądownictwa jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec i jest oferowana przez jednostki organizacyjne służb publicznych.

Tytuł zawodowy: Wykwalifikowany pracownik biurowy sądownictwa (niem. Justizfachangestellter / Justizfachangestellte)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Wykwalifikowani pracownicy biurowi sądownictwa wykonują czynności biurowe i administracyjne, które występują w działalności sądów. Zarządzają aktami czynności sądowych, a w szczególności obliczają, zapisują i nadzorują terminy. Załatwiają też korespondencję i sprawują nad nią nadzór oraz dokonują wpisów do rejestrów danych i kartotek, np. do ksiąg wieczystych i rejestrów handlowych. Sporządzają też i uwierzytelniają pisma. Poza tym protokołują przebieg rozpraw i przesłuchań. Obliczają opłaty za postępowania sadowe i nadzorują płatności. W działach obsługi klienta udzielają informacji szukającym porady obywatelom.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód wykwalifikowany pracownik biurowy sądownictwa (nazwa niemiecka: Justizfachangestellte/-r) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Technik administracji, którego nauka jest realizowana na poziomie szkoły policealnej (2 lata).
 • Technik prac biurowych, którego nauka jest realizowana na poziomie technikum (4 lata).
 • Technik rachunkowości, którego nauka jest realizowana na poziomie szkoły policealnej (2 lata).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Oberstufenzentrum Alfred Flakowski
Caasmannstraße 11
14770 Brandenburg an der Havel
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3381 320930
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Jednostki administracji zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się poziomem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki w szkołach wyższych (niem. Hochschulreife) lub średnim poziomem wykształcenia (wg klasyfikacji niemieckiej).

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Na wspólny wniosek ucznia i szkolącego zakładu pracy, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe, okres nauki ulega skróceniu, jeżeli można oczekiwać osiągnięcia celu nauki w czasie krótszym od przewidzianego. Czas, o który zostaje skrócony okres nauki, jest różny i zależy od ukończonego przed podjęciem nauki zawodu poziomu wykształcenia. W uzasadnionych przypadkach wniosek może dotyczyć również skrócenia dziennego lub tygodniowego wymiaru godzinowego praktycznej nauki zawodu (niem. Teilzeitberufsausbildung). 

Zakres programu nauczania

W pierwszym roku nauki zawodu uczniowie uczą się w zakładzie szkolącym przykładowo:

 • w jaki sposób współuczestniczy się w cywilnym postępowaniu procesowym, wystosowuje wezwania z urzędu, potwierdza moc prawną, oblicza koszty oraz prowadzi specyficzne akta i rejestry,
 • w jaki sposób rejestruje się wnioski, środki prawne, środki zaskarżenia i oświadczenia,
 • w jaki sposób wykonuje się czynności rejestracyjne oraz czego należy przestrzegać w przypadku terminów przechowywania dokumentów,
 • w jaki sposób sporządza się pisma i jak się je uwierzytelnia,
 • czego należy przestrzegać podczas formułowania tekstów oraz jak korzystać z programów do obróbki tekstów,
 • w jaki sposób nadzoruje się wykonanie nakazów i poleceń sadowych w odniesieniu do postępowań karnych i porządkowych oraz jak prowadzić protokół z rozprawy głównej.

Podczas drugiego roku nauki uczniom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

 • czego należy przestrzegać podczas postępowań egzekucji przymusowej,
 • jakie istnieją techniki informacyjne i komunikacyjne, jaki mają one wpływ na organizacje pracy oraz jak z nich korzystać,
 • w jaki sposób stosować przepisy dotyczące bezpieczeństwa danych,
 • czego należy przestrzegać w przypadku spraw małżeńskich i rodzinnych,
 • w jaki sposób dokonuje się zapisów w księdze wieczystej, udziela wglądu w księgę wieczystą i przedstawia wnioski.

W trzecim roku nauki uczniowie uczą się przykładowo:

 • w jaki sposób dokonuje się wpisów do rejestrów oraz jak załatwia się sprawy związane z publikacją rejestrów,
 • w jaki sposób udzielać obywatelom informacji na temat sposób płatności,
 • w jaki sposób stosuje się przepisy na temat obliczania kosztów, jak pobiera się koszty oraz jak dokonuje się zwrotu zaliczek,
 • w jaki sposób załatwia sprawy związane z publikacja informacji o upadłości,
 • czego należy przestrzegać podczas postępowań przed sadem do spraw spadkowych oraz jak w jaki sposób przechowuje się testamenty i przyjmuje je do otwarcia,
 • w jaki sposób współuczestniczy się w postępowaniach przed sądem opiekuńczym lub rodzinnym.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Wymiar godzin podczas trzyletniej nauki zawodu:

 1. Wejście w życie zawodowe: 20 h
 2. Zatrudnienie w służbach publicznych: 80 h
 3. Przestrzeganie zasad gospodarności w służbach publicznych i w społeczeństwie: 120 h
 4. Przestrzeganie prawa w życiu zawodowym i w społeczeństwie: 80 h
 5. Udział w postępowaniach karnych: 60 h
 6. Udział w sprawach upominawczych oraz w przygotowaniu powództwa: 40 h
 7. Udział w sprawach cywilnych łącznie z egzekucją przymusową: 140 h
 8. Udział w sprawach związanych z prawem rodzinnym: 60 h
 9. Udział w sprawach związanych z księgami wieczystymi: 40 h
 10. Udział w sprawach spadkowych: 40 h
 11. Komputerowa obróbka tekstów: 80 h
 12. Formatowanie i automatyzacja tekstów: 80 h

Łącznie: 880 h

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w szkolącym zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 1000 do 1100 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można znaleźć w Układzie taryfowym dla służb publicznych krajów związkowych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder) lub na stronach Związku Zawodowego Ver.di.

Możliwości dalszego kształcenia

Kursy kwalifikacyjne:

 • Administracja publiczna
 • Biuro, sekretariat, administracja
 • Prawo – ogólnie
 • Obszary prawa
 • Inne kursy z zakresu prawa
  • Specjalistyczne kursy z zakresu prawa dla prawników, notariuszy, wykwalifikowanych pracowników kancelarii adwokackich i notarialnych
  • Pozostałe kursy z zakresu prawa – z podziałem na branże i pełnione funkcje
 • Zarządzanie dokumentami PDF
 • Aplikacje komputerowe w pracy prawników i administracji publicznej
 • Osobiste techniki pracy, organizacja pracy w biurze, sekretariacie i administracji
 • Kompetencje personalne w biurze, sekretariacie i administracji
 • Komunikacja, prowadzenie rozmów w biurze, sekretariacie i administracji

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy (wybrane):

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Starszy specjalista w branży prawnej (z egzaminem wewnętrznym)
 • Specjalista – ekonomista w administracji (szkoła zawodowa)
 • Starszy specjalista w administracji (z egzaminem wewnętrznym)
 • Specjalista – ekonomista w dziedzinie komunikacji i zarządzania biurem (szkoła zawodowa)
 • Wykwalifikowany handlowiec ds. organizacji biura i projektów (z egzaminem wewnętrznym)
 • Starszy specjalista ds. biurowych
 • Sekretarz / sekretarka (z egzaminem wewnętrznym)

Kierunki studiów:

 • Prawoznawstwo (licencjat)
 • Prawoznawstwo (egzamin prawniczy pierwszego stopnia)
 • Administracja państwowa (licencjat)
 • Zarządzanie w administracji publicznej, Public Management (licencjat)
 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)

Różnorodne seminaria i formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Sąd rejonowy w Brandenburgii

http://www.olg.brandenburg.de

Strona internetowa Federalnej Agencji ds. Pracy z krótkimi opisami i informacjami na temat wszystkich zawodów:

http://berufenet.Arbeitsagentur.de

Portal sądownictwa na poziomie federalnym i krajów związkowych:

http://www.justiz.de

Europejski portal sądownictwa:

https://e-justice.europa.eu/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Oferty miejsc pracy w służbach publicznych:

http://oeffentlicher-dienst.info/stellen

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy dla przemysłu i rzemiosła:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej