Menu

Wykwalifikowany pracownik biur podatkowych w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Wykwalifikowany pracownik biur podatkowych jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest w Niemczech zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (niem. Berufsausbildungsvertrag) z zakładem pracy.

Tytuł zawodowy: Wykwalifikowany pracownik biur podatkowych (niem. Steuerfachangestellter / Steuerfachangestellte)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Wykwalifikowani pracownicy biur podatkowych wspierają doradców podatkowych podczas udzielania klientom porad podatkowych i ekonomicznych. Poza tym zajmują się opracowaniem zeznań podatkowych i sprawdzaniem decyzji podatkowych wydanych przez urzędy skarbowe. Dla przedsiębiorstw, zakładów i osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą wykwalifikowani pracownicy biur podatkowych prowadzą księgowość finansową, kontują poszczególne operacje księgowe i prowadza rozliczenia wynagrodzeń. Zajmują się również przygotowaniem księgowego zamknięcia roku. Większość swoich zadań wykonują za pomocą komputerów z użyciem specjalistycznego oprogramowania. Udzielają także informacji klientom lub ustalają dla nich terminy spotkań oraz kontaktują się z urzędami skarbowymi i instytucjami ubezpieczeniowymi. Podczas wykonywania wszystkich swoich zadań ściśle przestrzegają ustalonych lub wymaganych terminów. Wykwalifikowani pracownicy biur podatkowych zajmują się ponadto także wykonywaniem ogólnych prac biurowych i opracowują np. korespondencję wchodzącą i wychodzącą lub przygotowują dokumenty na umówione spotkania z klientami.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód wykwalifikowany pracownik biur podatkowych (nazwa niemiecka: Steuerfachangestellte/-r) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Technik rachunkowości, którego nauka jest realizowana na poziomie szkoły policealnej (2 lata).
 • Technik prac biurowych, którego nauka jest realizowana na poziomie technikum (4 lata) lub szkoły policealnej (2 lata).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Przedsiębiorstwa zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się poziomem wykształcenia upoważniającym do podjęcia nauki w szkołach wyższych (niem. Hochschulreife).

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Na wspólny wniosek ucznia i szkolącego zakładu pracy, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe, okres nauki ulega skróceniu, jeżeli można oczekiwać osiągnięcia celu nauki w czasie krótszym od przewidzianego. Czas, o który zostaje skrócony okres nauki, jest różny i zależy od ukończonego przed podjęciem nauki zawodu poziomu wykształcenia. W uzasadnionych przypadkach wniosek może dotyczyć również skrócenia dziennego lub tygodniowego wymiaru godzinowego praktycznej nauki zawodu (niem. Teilzeitberufsausbildung). 

Zakres programu nauczania

W pierwszym roku nauki zawodu uczniowie uczą się przykładowo:

 • w jaki sposób należy obchodzić się z podatkowymi przepisami, wytycznymi, wykładniami i literaturą fachową,
 • w jaki sposób oblicza się podstawy opodatkowania i sporządza zeznania podatkowe nt. podatku dochodowego osób fizycznych,
 • w jaki sposób brać udział w przygotowaniu wstępnych deklaracji podatku obrotowego,
 • jakie istnieją stosowane w praktyce metody prowadzenia księgowości oraz w jakich przypadkach są one stosowane,
 • w jaki sposób opracowuje się korespondencję przychodzącą i wychodzącą, załatwia płatności oraz jak planuje się terminy i bierze udział w kontroli dotrzymywania terminów.

Podczas drugiego roku nauki uczniom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

 • w jaki sposób wykonuje się rozliczenia zarobków i wynagrodzeń oraz jak prowadzi się konta zarobków i wynagrodzeń,
 • w jaki sposób sporządza się zeznania podatkowe w podatku obrotowym oraz jak sprawdza się decyzje urzędów skarbowych w sprawie podatku obrotowego,
 • w jaki sposób obsługuje się różnorodne programy do elektronicznej obróbki danych, a w szczególności do prowadzenia księgowości finansowej,
 • jakie istnieją uregulowania dotyczące bezpieczeństwa danych,
 • w jaki sposób samodzielnie sporządzać adnotacje w aktach.

W trzecim roku nauki zawodu uczniowie dowiadują się np.:

 

 • na czym polega różnica dochodów podlegających opodatkowaniu wg ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym osób prawnych,
 • w jaki sposób oblicza się rezerwy na podatek od działalności gospodarczej oraz jak przygotowuje się deklaracje podatku od działalności gospodarczej,
 • w jaki sposób sporządza się zeznania podatkowe w podatku majątkowym oraz jak sprawdza się decyzje urzędów skarbowych w sprawie podatku majątkowego,
 • w jaki sposób tworzy się bilanse oraz rachunki zysków i strat na podstawie księgowości,
 • w jaki sposób formułuje się wnioski o odroczenia, odroczenia wykonalności i uchylenia oraz oświadczenia o potrąceniu.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Wymiar godzin podczas trzyletniej nauki zawodu:

 1. Ekonomika ogólna: 200 h
 2. Nauka o podatkach: 400 h
 3. Rachunkowość: 280 h

Łącznie: 880 h

Przegląd treści poszczególnych obszarów nauczania można znaleźć w rozporządzeniu o nauce zawodu:

http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Bildung/BeruflicheBildung/rlp/Steuerfachang95-12-08.pdf

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie szkolącym jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Przyszli wykwalifikowani pracownicy biur podatkowych otrzymują miesięcznie wynagrodzenie za okres nauki, które jednak nie jest uregulowane układami taryfowymi. Wypłacane kwoty sa zróżnicowane w poszczególnych regionach i sa ustalane w dowolny sposób.

Regionalne izby doradców podatkowych wydają zalecenia odnośnie wysokości wynagrodzenia za okres nauki zawodu. W poszczególnych latach nauki rozpiętość wynagrodzenia może być następująca:

 • w pierwszym roku nauki – od 500 do 700 euro,
 • w drugim roku nauki – od 600 do 750 euro,
 • w trzecim roku nauki – od 700 do 800 euro.

Źródła:

Izba Doradców Podatkowych Brandenburgii (Steuerberaterkammer Brandenburg)

Izba Doradców Podatkowych Meklemburgii – Pomorza Przedniego (Steuerberaterkammer Mecklenburg-Vorpommern)

Izba Doradców Podatkowych Monachium (Steuerberaterkammer München)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Udzielenie konkretnych informacji nie jest możliwe.

Wykwalifikowani pracownicy biur podatkowych pracują przeważnie w kancelariach doradców podatkowych, audytorów, rewidentów księgowych lub w biurach podatkowych. Wykonywane czynności i wysokości zarobków nie są tu regulowane układami taryfowymi. Nie istnieją również żadne inne wiążące wytyczne lub zalecenia w tym zakresie. Wysokości zarobków są więc ustalane w dowolny sposób. Znaczenie przy tym mają konkretne wymagania odnośnie wykonywanych zadań i posiadanych kwalifikacji, doświadczenie zawodowe i wiek oraz stopień odpowiedzialności. Wpływ na wysokość wynagrodzenia zasadniczego i możliwych dodatków ma także ocena, z jaką ukończona została nauka zawodu, specjalne umiejętności oraz regionalne różnice w wysokościach wynagrodzeń.

Źródło: Portal BERUFENET

Możliwości dalszego kształcenia

Kursy kwalifikacyjne:

 • Podatki, doradztwo podatkowe, działalność audytorów
 • Prawo podatkowe
 • Finanse i rachunkowość, księgowość i bilanse, controlling i działalność rewizyjna
 • Podatki w ekonomice przedsiębiorstwa
 • Biuro, sekretariat, administracja
 • Organizacja przedsiębiorstwa
 • Aplikacje komputerowe w pracy handlowca i ekonomisty
 • Osobiste techniki pracy, organizacja pracy w biurze, sekretariacie i administracji
 • Kompetencje personalne w biurze, sekretariacie i administracji
 • Komunikacja, prowadzenie rozmów w biurze, sekretariacie i administracji

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Doradca podatkowy (kształcenie ustawiczne)
 • Specjalista – ekonomista ds. podatków (szkoła zawodowa)
 • Starszy specjalista w dziedzinie podatków (z egzaminem wewnętrznym)
 • Kontroler (kształcenie ustawiczne)
 • Księgowy bilansowy (z egzaminem wewnętrznym)
 • Księgowy finansowy

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Podatki, działalność rewizyjna (licencjat)
 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)
 • Prawo gospodarcze (licencjat)
 • Nauki gospodarcze (licencjat)

Różnorodne seminaria i formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona internetowa Federalnej Agencji ds. Pracy z krótkimi opisami i informacjami na temat wszystkich zawodów:

http://berufenet.Arbeitsagentur.de

Strona internetowa Izby Doradców Podatkowych Brandenburgii:

http://www.stbk-brandenburg.de

Portal doradców podatkowych:

http://www.steuerberater.net

Strona internetowa z informacjami o zawodzie wykwalifikowanego pracownika biur podatkowych:

http://www.mehr-als-du-denkst.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy dla branży prawnej, ekonomicznej i podatkowej:

http://www.betriebs-berater-jobs.de

Największy portal zatrudnienia dla profesjonalistów z branży podatkowej i księgowości:

http://www.nwb-jobboerse.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy dla przemysłu i rzemiosła. Orientację w dużej liczbie ofert ułatwiają filtry regionalne i branżowe. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent":

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej