Menu

Wykw. pracownik ds. ubezpieczeń społecznych – górnicze ub. społ. w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Wykwalifikowany pracownik ds. ubezpieczeń społecznych jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec i jest oferowana przez jednostki organizacyjne służb publicznych w następujących specjalnosciach:

 • Górnicze ubezpieczenia społeczne
 • Ogólne ubezpieczenia chorobowe
 • Ustawowe ubezpieczenia wypadkowe
 • Rolnicze ubezpieczenia społeczne
 • Ustawowe ubezpieczenia emerytalne

Tytuł zawodowy: Wykwalifikowany pracownik d.s. ubezpieczeń społecznych ze specjalnością górnicze ubezpieczenia społeczne (niem. Sozialversicherungsfachangestellter der Fachrichtung Knappschaftliche Sozialversicherung / Sozialversicherungsfachangestellter der Fachrichtung Knappschaftliche Sozialversicherung)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Wykwalifikowani pracownicy ds. ubezpieczeń społecznych ze specjalnością górnicze ubezpieczenia społeczne zajmują się oceną sytuacji i roszczeń ubezpieczeniowych osób ubezpieczonych. Obliczają wysokość składek członków kas ubezpieczeniowych i udzielają porad z zakresu prawa ubezpieczeniowego i finansowania. Do ich zadań należy również pozyskiwanie nowych klientów. Poza tym zajmują się także opracowywaniem świadczeń ubezpieczeniowych w zakresie górniczego ubezpieczenia chorobowego, pielęgnacyjnego i emerytalnego. Sprawdzają przy tym roszczenia ubezpieczeniowe, obliczają zasiłki chorobowe, emerytury i świadczenia związane z rehabilitacją medyczną i zawodową oraz zatwierdzają ich wypłatę. Ponadto wykonują również wewnętrzne zadania administracyjne w zakładach ubezpieczeń zajmujących się górniczymi ubezpieczeniami społecznymi.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód wykwalifikowany pracownik ds. ubezpieczeń społecznych ze specjalnością górnicze ubezpieczenia społeczne (nazwa niemiecka: Sozialversicherungsfachangestellte/-r der Fachrichtung Knappschaftliche Sozialversicherung) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Technik rachunkowości, którego nauka jest realizowana na poziomie szkoły policealnej (2 lata).
 • Technik prac biurowych, którego nauka jest realizowana na poziomie technikum (4 lata).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Na wspólny wniosek ucznia i szkolącego zakładu pracy, w którym odbywa się nauka zawodu, składany do jednostki odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe, okres nauki ulega skróceniu, jeżeli można oczekiwać osiągnięcia celu nauki w czasie krótszym od przewidzianego. Czas, o który zostaje skrócony okres nauki, jest różny i zależy od ukończonego przed podjęciem nauki zawodu poziomu wykształcenia. W uzasadnionych przypadkach wniosek może dotyczyć również skrócenia dziennego lub tygodniowego wymiaru godzinowego praktycznej nauki zawodu (niem. Teilzeitberufsausbildung). 

Zakres programu nauczania

Podczas nauki zawodu w szkolącym zakładzie pracy wykwalifikowani pracownicy ds. ubezpieczeń społecznych wszystkich specjalności uczą się np.:

 • w jaki sposób ustala się istnienie i nieistnienie obowiązku ubezpieczeniowego oraz zwolnienie z obowiązku ubezpieczeniowego,
 • w jaki sposób ustala się fakty stanowiące uzasadnienie wypłaty świadczeń oraz wartości służące do obliczania składek,
 • w jaki sposób ustala się zasadność roszczeń odnośnie świadczeń zdrowotnych i zasiłków,
 • w jaki sposób prowadzi się rozmowy doradcze z uwzględnieniem interesów klienta bądź osoby ubezpieczonej,
 • w jaki sposób ustala się odpowiedni rodzaj ubezpieczenia i zakład ubezpieczeń,
 • jakie działania należy podejmować podczas wszczynania, prowadzenia i zamykania postępowania administracyjnego i postępowania sądowego,
 • jak w sposób odpowiedni do zadań stosować systemy informatyczne i komunikacyjne,
 • jakich zasad i przepisów związanych z ochroną danych, ochroną środowiska (redukcja ilości i recykling odpadów, ekonomiczne wykorzystanie energii i materiałów) oraz jakich przepisów odnośnie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy przestrzegać na stanowisku pracy.

Uczniowie, którzy wybrali specjalność „Górnicze ubezpieczenia społeczne”, uczą się poza tym:

 • w jaki sposób ustala się uprawnienie do ubezpieczenia dobrowolnego w górniczych ubezpieczeniach chorobowych i emerytalnych oraz jak udzielać klientom porad na temat zalet dobrowolnego członkostwa,
 • w jaki sposób opracowuje się wnioski rentowe ubezpieczonych i ich rodzin,
 • w jaki sposób ustala się spełnienie warunków ubezpieczenia rodzinnego,
 • w jaki sposób informuje się ubezpieczonych o ofercie świadczeń górniczego ubezpieczenia emerytalnego oraz jak udziela się informacji o emeryturach,
 • w jaki sposób opracowuje się wnioski o przyznanie świadczeń z zakresu rehabilitacji zdrowotnej i zawodowej,
 • w jaki sposób oblicza się i zatwierdza do wypłaty świadczenia emerytalne,
 • na co należy zwracać uwagę podczas obliczania, pobierania i nadzorowania wpłat składek,
 • w jaki sposób udzielać porad na temat świadczeń przysługujących w wypadkach choroby lub wymagających opieki i na temat opieki zdrowotnej z uwzględnieniem interesów klienta oraz jak umożliwiać korzystanie z tych świadczeń,
 • jakie zależności występują pomiędzy konkurencyjnością i marketingiem w dziedzinie ubezpieczenia chorobowego.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Wymiar godzin podczas trzyletniej nauki zawodu:

 1. Ekonomika: 280 h
 2. Nauka o ubezpieczeniach społecznych: 200 h
 3. Znajomość prawa: 240 h
 4. Rachunkowość: 160 h

Łącznie: 880 h

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w szkolącym zakładzie pracy i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie szkolącym jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

 

Uczniowie pobierający nauke zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 1000 do 1200 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

 

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego

https://www.bibb.de/dav

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można znaleźć w Układzie taryfowym dla służb publicznych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) lub na stronach Związku Zawodowego Ver.di.

Możliwości dalszego kształcenia

Kursy kwalifikacyjne:

 • Prawo ubezpieczeń społecznych
 • Prawo pracy i prawo socjalne
 • Prawo opieki społecznej
 • Ubezpieczenia
 • Biuro, Sekretariat, Administracja
 • Administracja publiczna
 • Doskonalenie zawodowe z ekonomiki przedsiębiorstwa dla opieki socjalnej i zdrowotnej oraz działów kadr i działów socjalnych w przedsiębiorstwach
 • Aplikacje komputerowe w działalności handlowej i ekonomice
 • Polityka serwisowa, Obsługa klientów, Reklamacje i skargi
 • Indywidualne techniki pracy, Organizacja pracy w biurze, sekretariacie i administracji
 • Kompetencje personalne w biurze, sekretariacie i administracji

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Starszy specjalista w dziedzinie kas chorych
 • Specjalista – ekonomista w dziedzinie kas chorych (szkoła zawodowa)
 • Starszy specjalista w dziedzinie ubezpieczeń społecznych ze specjalnością ustawowe ubezpieczenia emerytalne i górnicze ubezpieczenia społeczne (z egzaminem wewnętrznym)
 • Starszy specjalista w dziedzinie opieki zdrowotnej i socjalnej (z egzaminem wewnętrznym)

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Organizator (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów (wybrane):

 • Ubezpieczenia społeczne (licencjat)
 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)
 • Zarządzanie / ekonomia w opiece zdrowotnej (licencjat)
 • Nauki ekonomiczne (licencjat)

Różnorodne seminaria i formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona internetowa Federalnej Agencji ds. Pracy z krótkimi opisami i informacjami na temat wszystkich zawodów:

http://berufenet.Arbeitsagentur.de

Ubezpieczenia społeczne:

http://www.deutsche-sozialversicherung.de

Świadczenia w dziedzinie ubezpieczeń społecznych:

http://www.haufe.de/sozialwesen/leistungen-sozialversicherung

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Oferty zatrudnienia w służbach publicznych:

http://oeffentlicher-dienst.info/stellen/

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy dla przemysłu i rzemiosła:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej