Menu

Mistrz w przemyśle, specjalność: przemysł metalowy w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Mistrz w przemyśle – kształcenie ustawiczne

Mistrz w przemyśle ze specjalnością przemysł metalowy jest tytułem zawodowym zdobywanym w trybie kształcenia ustawicznego na podstawie Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG). Egzaminy mistrzowskie dla mistrzów przemysłowych są regulowane przepisami ujednoliconymi we wszystkich krajach związkowych Niemiec.

Tytuł zawodowy: Mistrz w przemyśle ze specjalnością przemysł metalowy (niem. Industriemeister der Fachrichtung Metall/ Industriemeisterin der Fachrichtung Metall)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Mistrzowie w przemyśle ze specjalnością przemysł metalowy zajmują się planowaniem koordynacją i nadzorowaniem procesów produkcyjnych podczas wytwarzania wyrobów metalowych i montażu maszyn. Planują poszczególne etapy pracy, przydzielają zadania pracownikom i rozdysponowują środki produkcji. Zaliczają się do nich na przykład – częściowo skomputeryzowane – urządzenia, maszyny i systemy produkcyjne, obrabiarki, roboty, środki transportu i urządzenia przesyłowe a także urządzenia pomiarowe i kontrolne. Zajmują się również ustaleniem zapotrzebowania na materiały i zabezpieczeniem ich dostępności w odpowiednim czasie. Kontrolują także wydajność pracy i koszty na powierzonym im odcinku prac oraz przeprowadzają czynności związane z zapewnieniem jakości. Kontrolują np. jakość surowców i wyrobów gotowych, analizują raporty na temat braków, ustalają źródła błędów i podejmują działania optymalizujące.

Zajmują się także wprowadzaniem pracowników w powierzone im zadania, udzielaniem instrukcji i są odpowiedzialni za kształcenie zawodowe młodych pracowników. Ponadto biorą udział w podziale i planowaniu personelu i wspieraniu rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników. Do zakresu ich zadań należy również troska o przestrzeganie wszelkich przepisów obowiązujących na powierzonym odcinku prac, np. przepisów z zakresu BHP i ochrony środowiska, oraz prowadzenie dokumentacji z kontroli procesów produkcyjnych i bezpieczeństwa.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód mistrz w przemyśle ze specjalnością przemysł metalowy (nazwa niemiecka: Industriemeister/-in der Fachrichtung Metall) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami na poziomie technika związanymi z branżą metalową, np.:

 • Technik mechanik, specjalizacja obrabiarki sterowane numerycznie, nauka zawodu na poziomie pięcioletniego technikum.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego:

- W części egzaminu obejmującej kwalifikacje podstawowe, wspólne dla wszystkich specjalności:

 • ukończone z wynikiem pozytywnym kształcenie w jednym z oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych, który może zostać przyporządkowany do grupy zawodów metalowych

lub

 • ukończone z wynikiem pozytywnym kształcenie w innym zawodzie wyuczonym

oraz

 • odpowiednie doświadczenie zawodowe w wymiarze co najmniej sześciu miesięcy

lub

 • co najmniej czteroletnie, odpowiednie doświadczenie zawodowe, jeżeli kandydat nie legitymuje się wcześniejszym ukończeniem nauki zawodu.

Potwierdzone musi zostać również uzyskanie kwalifikacji z zakresu kształcenia zawodowego i pedagogiki pracy zgodnych z Rozporządzeniem o kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania funkcji nauczyciela zawodu wg Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG) lub na podstawie innych uregulowań prawnych, jeżeli udokumentowane umiejętności są równoważne z umiejętnościami opisanymi w § 3 ust. 1 Rozporządzenia o kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania funkcji nauczyciela zawodu

- W części egzaminu obejmującej kwalifikacje specjalistyczne:

 • zdany z wynikiem pozytywnym egzamin w części obejmującej kwalifikacje podstawowe, wspólne dla wszystkich specjalności, od którego nie upłynęło więcej niż pięć lat

oraz

 • poza wymienionymi powyżej okresami doświadczenia zawodowego, dodatkowo co najmniej jeden rok doświadczenia zawodowego.

W przypadku przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie wiedzy, umiejętności i doświadczeń, które uzasadniają dopuszczenie do egzaminu, możliwe są wyjątki od wymaganych warunków dopuszczenia.

Uwzględnienie zagranicznych kwalifikacji zawodowych:

Wykształcenie zdobyte za granicą oraz okresy pracy zawodowej za granicą mogą zostać uwzględnione przy dopuszczeniu do egzaminu mistrzowskiego.

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Okres kształcenia: 3 lata

Źródło: www.ihk-projekt.de

Zakres programu nauczania

Kwalifikacje specjalistyczne:

- Obszar działalności – Technika

Instalacje technologiczne
Technika wytwarzania
Technika montażowa

- Obszar działalności – Organizacja

System kosztów w przedsiębiorstwie
Systemy planowania, sterowania i komunikacji
BHP, ochrona środowiska i ochrona zdrowia

- Obszar działalności – Kierowanie i personel

Kierowanie personelem
Rozwój zawodowy personelu
Zarządzanie jakością

Kwalifikacje podstawowe, wspólne dla wszystkich specjalności:

- Świadomość prawna:

Prawo pracy i prawo społeczne
Przepisy BHP
Przepisy z zakresu prawa gospodarczego, w szczególności w odniesieniu do odpowiedzialności i odpowiedzialności cywilnej za produkt oraz ochrony danych
Prawo ochrony środowiska
 
- Świadomość ekonomiczna:

Uwzględnianie ekonomicznych zasad działania z włączeniem współzależności występujących w gospodarce narodowej i oddziaływań społecznych
Uwzględnianie zasadniczych struktur organizacyjnych i organizacji pracy obowiązujących w przedsiębiorstwie oraz wykorzystywanie możliwości poprawy organizacji
Stosowanie metod ustalania wynagrodzeń oraz ciagłej optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie
Wykonywanie rachunków kosztów wg rodzajów, kont i nośników kosztów oraz przeprowadzanie procedur kalkulacyjnych
 
- Stosowanie metod informacji, komunikacji i planowania:

Rejestrowanie, analizowanie i obróbka danych procesowych i produkcyjnych przy pomocy systemów elektronicznej obróbki danych
Ocena technik planowania i metod analizowania oraz możliwości ich zastosowania
Stosowanie technik prezentacyjnych
Sporządzanie dokumentacji technicznych, statystyk, tabel i wykresów
Wybór i stosowanie metod zarządzania projektami oraz form i środków informacji i komunikacji

- Współpraca w zakładzie pracy:

Ocena i wspieranie rozwoju zawodowego jednostki w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem uwarunkowań osobistych i społecznych
Analiza wpływów organizacji pracy i struktury grup na zachowanie grup i współpracę
Analiza własnych i obcych zachowań podczas wykonywania czynności kierowniczych, wdrażanie zasad kierowania oraz stosowanie metod kierowania
Wspieranie komunikacji i kooperacji oraz stosowanie metod rozwiązywania problemów konfliktów społecznych w przedsiębiorstwie

- Uwzględnianie podstaw z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych:

Uwzględnianie wpływu praw z zakresu nauk przyrodniczych i techniki na materiały, maszyny i procesy oraz na człowieka i środowisko naturalne
Stosowanie w przedsiębiorstwie różnorodnych form energii oraz uwzględnianie związanego z tym wpływu na człowieka i środowisko naturalne
Obliczanie wielkości technologicznych i technicznych
Stosowanie metod statystycznych

Część pedagogiczna:

Kontrola warunków i planowanie kształcenia uczniów
Przygotowanie kształcenia zawodowego i współudział w zatrudnianiu uczniów
Realizacja kształcenia zawodowego
Zakończenie kształcenia

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Kursy przygotowawcze / Części egzaminu

 • Część specjalistyczna: ok. 700 h
 • Część wspólna dla wszystkich specjalności: ok. 400 h
 • Kształcenie zawodowe i pedagogika pracy (wg zasad AEVO): ok. 100 h

Łączna ilość godzin: ok. 1.200

Źródło: Portal BERUFENET

Koszt kształcenia

Koszty nauki

Za uczęszczanie na kursy przygotowawcze należy uiścić odpowiednią opłatę oraz opłatę egzaminacyjną za sam egzamin. Inne koszty powstają w związku z korzystaniem z materiałów roboczych, literatury fachowej oraz wykonaniem projektu dyplomowego. Poza tym mogą powstać koszty związane z dojazdami oraz zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokości opłat za uczestnictwo w kursach i opłat egzaminacyjnych mogą być różne.

W przypadku kształcenia w IHK-Projektgesellschaft mbH we Frankfurcie nad Odrą za całość kształcenia na tytuł mistrzowski pobierana jest obecnie opłata w wysokości ok. 4.430 euro.

Źródło: www.ihk-projekt.de

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Za udział w kursach przygotowawczych nie jest wypłacane wynagrodzenie.

Udział w tej formie kształcenia ustawicznego jest objęty wsparciem finansowym zgodnie z Ustawą o wspieraniu form kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy (niem. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, w skrócie AFBG lub popularnie "Meister-BAföG"). Informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje o uregulowaniach taryfowych można uzyskać w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Metalowej (IG Metall).

Możliwości dalszego kształcenia

Kierunki studiów:

 • Technika konstrukcyjna (licencjat)
 • Budowa maszyn (licencjat)
 • Technika produkcyjna (licencjat)
 • Materiałoznawstwo i technologia materiałowa (licencjat)
 • Ekonomika przemysłu (licencjat)

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona poświęcona zawodom związanym z przemysłem metalowym i elektrotechnicznym:

http://www.me-vermitteln.de

Zrzeszenie Mistrzów Przemysłowych Niemiec (Industriemeisterverband Deutschland):

http://www.imv-deutschland.de

Portal BERUFENET:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Giełda pracy, również dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.deutsche-handwerkervermittlung.de

Duża giełda pracy dla różnych branż:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej