Menu

Mistrz w przemyśle, specjalność: elektrotechnika w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Mistrz w przemyśle – kształcenie ustawiczne

Mistrz w przemyśle ze specjalnością elektrotechnika jest tytułem zawodowym zdobywanym w trybie kształcenia ustawicznego na podstawie Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG). Egzaminy mistrzowskie dla mistrzów w przemyśle są regulowane przepisami ujednoliconymi we wszystkich krajach związkowych Niemiec.

Tytuł zawodowy: Mistrz w przemyśle ze specjalnością elektrotechnika (niem. Industriemeister der Fachrichtung der Fachrichtung Elektrotechnik/ Industriemeisterin der Fachrichtung Elektrotechnik)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Mistrzowie przemysłowi ze specjalnością elektrotechnika planują poszczególne etapy pracy i zaangażowanie personelu, obliczają zapotrzebowanie na materiały, dbają o gotowość środków produkcji i środków pracy oraz opracowują dane do konfiguracji systemów elektrotechnicznych. Organizują, koordynują i nadzorują przebieg procesów roboczych podczas wytwarzania bądź montażu zespołów, urządzeń i systemów elektrycznych, takich jak systemy zaopatrzenia w energię lub sprzęt elektroniczny z zakresu techniki komunikacyjnej lub medialnej. Ich obowiązkiem jest przy tym dbałość o wypełnienie wyznaczonych celów produkcyjnych pod kątem ilości, jakości, terminowości i opłacalności. Ponadto mistrzowie kontrolują, czy systemy i urządzenia elektrotechniczne zostały zainstalowane zgodnie z ich funkcją oraz czy systemy techniki pomiarowej, sterowania i regulacji zostały skonfigurowane w idealny sposób.

W swojej pracy mistrzowie uwzględniają również współzależności ekonomiczne – zwracają np. uwagę, aby nie został przekroczony przyznany budżet, zestawiają plany kosztów i zdolności produkcyjnych lub wykonują rozliczenia i dokonują ich oceny. Ponadto przeprowadzają działania mające na celu utrzymanie jakości, zapewniają w zakładzie przestrzeganie przepisów i uregulowań, np. z zakresu BHP, ochrony środowiska i ochrony zdrowia, lub prowadzą dokumentację z kontroli procesów produkcyjnych i bezpieczeństwa. Poza tym współuczestniczą w kształceniu i kształceniu ustawicznym oraz we wprowadzaniu nowych pracowników w ich zadania.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód mistrz w przemyśle ze specjalnością elektrotechnika (nazwa niemiecka: Industriemeister/-in der Fachrichtung Elektrotechnik) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Technik - Elektronik, poziom kształcenia – dwuletnia szkoła branżowa II stopnia

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego:

- W części egzaminu obejmującej kwalifikacje podstawowe, wspólne dla wszystkich specjalności:

 • ukończone z wynikiem pozytywnym kształcenie w jednym z oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych, który może zostać przyporządkowany do grupy zawodów elektrotechnicznych

lub

 • ukończone z wynikiem pozytywnym kształcenie w innym zawodzie wyuczonym

oraz

 • odpowiednie doświadczenie zawodowe w wymiarze co najmniej sześciu miesięcy

lub

 • co najmniej czteroletnie, odpowiednie doświadczenie zawodowe, jeżeli kandydat nie legitymuje się wcześniejszym ukończeniem nauki zawodu.

Potwierdzone musi zostać również uzyskanie kwalifikacji z zakresu kształcenia zawodowego i pedagogiki pracy zgodnych z Rozporządzeniem o kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania funkcji nauczyciela zawodu wg Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG) lub na podstawie innych uregulowań prawnych, jeżeli udokumentowane umiejętności są równoważne z umiejętnościami opisanymi w § 3 ust. 1 Rozporządzenia o kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania funkcji nauczyciela zawodu

- W części egzaminu obejmującej kwalifikacje specjalistyczne:

 • zdany z wynikiem pozytywnym egzamin w części obejmującej kwalifikacje podstawowe, wspólne dla wszystkich specjalności, od którego nie upłynęło więcej niż pięć lat

oraz

 • poza wymienionymi powyżej okresami doświadczenia zawodowego, dodatkowo co najmniej jeden rok doświadczenia zawodowego.

W przypadku przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie wiedzy, umiejętności i doświadczeń, które uzasadniają dopuszczenie do egzaminu, możliwe są wyjątki od wymaganych warunków dopuszczenia.

Uwzględnienie zagranicznych kwalifikacji zawodowych:

Wykształcenie zdobyte za granicą oraz okresy pracy zawodowej za granicą mogą zostać uwzględnione przy dopuszczeniu do egzaminu mistrzowskiego.

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Różnie, zależnie od oferty szkoły oraz formy prowadzenia zajęć (pełnowymiarowe/ półetatowe/kształcenie na odległość)

Zakres programu nauczania

Kwalifikacje podstawowe, wspólne dla wszystkich specjalności:

 • Świadomość prawna
 • Świadomość ekonomiczna
 • Stosowanie metod informacji, komunikacji i planowania
 • Współpraca w zakładzie pracy
 • Uwzględnianie podstaw z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych

Kwalifikacje specjalistyczne:

 • Systemy infrastruktury i instalacje technologiczne
 • System kosztów w przedsiębiorstwie
 • Systemy planowania, sterowania i komunikacji
 • BHP, ochrona środowiska i ochrona zdrowia
 • Kierowanie personelem, rozwój zawodowy personelu i zarządzanie jakością

Zdatność do zawodu i edukacja pracy

Wymiar godzin (teoria)

Kursy przygotowawcze / Części egzaminu:

A. Kształcenie nauczycieli zawodu (wg zasad AEVO): 90 h

B. Kwalifikacje podstawowe, wspólne dla wszystkich specjalności: 245 h

 1. Rechtsbewusstes Handeln
 2. Betriebswirtschaftliches Handeln
 3. Anwenden von Methoden der Information, Kommunikation und Präsentation
 4. Zusammenarbeit im Betrieb
 5. Berücksichtigung naturwissenschaftlicher und technischer Gesetzmäßigkeiten

C. Kwalifikacje specjalistyczne: 755 h

 1. Infrastruktursysteme und Betriebstechnik
 2. Betriebliches Kostenwesen
 3. Planungs-, Steuerungs- und Kommunikationssysteme
 4. Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz
 5. Personalführung
 6. Personalentwicklung
 7. Qualitätsmanagement

Łączna ilość godzin: ok. 1. 090

Źródło:QCW

Koszt kształcenia

Koszty nauki

Za uczęszczanie na kursy przygotowawcze należy uiścić odpowiednią opłatę oraz opłatę egzaminacyjną za sam egzamin. Inne koszty powstają w związku z korzystaniem z materiałów roboczych, literatury fachowej oraz wykonaniem projektu dyplomowego. Poza tym mogą powstać koszty związane z dojazdami oraz zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokości opłat za uczestnictwo w kursach i opłat egzaminacyjnych mogą być różne: oscylują pomiędzy 3000 a 5000 euro.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje o uregulowaniach taryfowych można uzyskać w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Metalowej (IG Metall).

Możliwości dalszego kształcenia

Kierunki studiów:

 • Elektrotechnika
 • Technika automatyzacyjna (licencjat)
 • Technika energetyczna (licencjat)
 • Mechatronika (licencjat)
 • Technika informacyjna i komunikacyjna (licencjat)
 • Mikrotechnika, technika mikrosystemowa (licencjat)

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Projektowanie, produkcja, automatyzacja:

http://www.all-electronics.de

Portal wiedzy fachowej z zakresu elektrotechniki:

http://www.elektrotechnik-fachwissen.de

Kompendium wiedzy elektrotechnicznej:

http://www.elektronik-kompendium.de

Portal BERUFENET:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy dla różnych branż. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. 

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej