Menu

Mistrz elektrotechniki w rzemiośle w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Mistrz w rzemiośle – kształcenie ustawiczne

Mistrz elektrotechniki w rzemiośle jest tytułem zawodowym zdobywanym w trybie kształcenia ustawicznego na podstawie Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung, w skrócie HwO). Egzaminy mistrzowskie w tym wymagającym zezwolenia na wykonywanie rzemiośle są regulowane przepisami ujednoliconymi we wszystkich krajach związkowych Niemiec.

Nauka jest realizowana wg następujących priorytetów:

 • Infrastruktura energetyczna i techniczna budynków
 • Technika komunikacyjna i technika systemów bezpieczeństwa
 • Elektronika systemowa

Tytuł zawodowy: Mistrz elektrotechniki w rzemiośle (niem. Elektrotechnikermeister / Elektrotechnikermeisterin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Mistrzowie elektrotechniki w rzemiośle zajmują się koordynacją przebiegu procesów pracy, dbają o terminowe, ekonomiczne i fachowe wykonanie zleceń, udzielają instrukcji pracownikom i są odpowiedzialni za kształcenie zawodowe w zakładzie. Jako prowadzący własną działalność bądź zatrudnieni na etacie kierownicy zakładu mistrzowie elektrotechniki w rzemiośle planują przykładowo prace niezbędne do zaopatrzenia budynków w energie elektryczną, przydzielają zadania robocze poszczególnym pracownikom oraz wykonują funkcje kontrolne i kierownicze. Udzielają również porad klientom i przygotowują oferty. Przygotowują przy tym kalkulacje handlowe i techniczne. Trudne prace instalacyjne i naprawcze, które wymagają szczególnych umiejętności i długoletniego doświadczenia, przeprowadzają sami.

Jako prowadzący samodzielną działalność właściciele zakładu rzemieślniczego w dziedzinie elektroinstalacji, elektromechaniki lub techniki telekomunikacyjnej bądź też specjalistycznej firmy handlującej wyrobami elektrotechnicznymi opracowują zasady działania przedsiębiorstwa, określają rodzaje i zakres inwestycji, są odpowiedzialni za dobór personelu i kontrolują wyniki ekonomiczne swojego zakładu.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód mistrz elektrotechniki w rzemiośle (nazwa niemiecka: Elektrotechnikmeister/-in) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Mistrz elektryk, dyplom mistrzowski zdobywany w rzemiośle po zdaniu egzaminu mistrzowskiego.
 • Technik elektryk, nauka zawodu na poziomie szkoły branżowej II stopnia.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego:

 • egzamin czeladniczy w jednym z oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych z zakresu rzemiosła elektrotechnicznego lub rzemiosła pokrewnego

lub

 • egzamin końcowy w jednym z odpowiednich, oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych z grupy zawodów przemysłowych

lub

 • egzamin mistrzowski w jednym z innych rzemiosł lub działalności zbliżonej do rzemiosła

lub

 • egzamin czeladniczy bądź końcowy w innym oficjalnie uznawanym zawodzie wyuczonym i wieloletnia praca zawodowa w rzemiośle elektrotechnicznym

Ukończenie z wynikiem pozytywnym szkoły zawodowej (niem. Fachschule) może zostać zaliczone w poczet wymaganego okresu pracy zawodowej. Do okresów doświadczenia zawodowego należy również zaliczyć okresy wykonywania obowiązków na stanowisku samodzielnego mistrza w zakładzie lub na zbliżonym stanowisku oraz wykonywania praktycznych czynności, które są równoważne z czynnościami czeladnika.

Ponadto na skrócenie wymaganego okresu pracy zawodowej mogą wpłynąć także umiejętności zawodowe potwierdzone podczas egzaminu czeladniczego lub zawodowego oraz w czasie wykonywania pracy zawodowej.

Uwzględnienie zagranicznych kwalifikacji zawodowych:

Wykształcenie zdobyte za granicą oraz okresy pracy zawodowej za granicą mogą zostać uwzględnione przy dopuszczeniu do egzaminu mistrzowskiego.

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Czas trwania nauki

Kursy, które przygotowują do części I i II egzaminu mistrzowskiego, trwają w trybie dziennym ok. 6-8 miesięcy, a w trybie wieczorowym do dwóch i pół roku.

Część III i IV egzaminu mistrzowskiego, trwają w trybie dziennym ok. 2 miesięcy, a w trybie wieczorowym ok. 10 miesięcy.

Możliwości skrócenia / wydłużenia okresu nauki:

- Zwolnienie ze zdawania poszczególnych części egzaminu mistrzowskiego

Ze zdawania poszczególnych części egzaminu mistrzowskiego zwalniane są osoby, które z wynikiem pozytywnym zdały egzamin porównywalny z daną częścią egzaminu mistrzowskiego, np. egzamin końcowy w szkole wyższej lub egzamin końcowy odpowiedniej formy kształcenia ustawicznego zdany przed komisją państwową lub egzamin końcowy w odpowiedniej, publicznej, lub posiadającej  uprawnienia placówki publicznej, placówce edukacyjnej.

Ze zdawania części III i IV egzaminu mistrzowskiego zwalniane są osoby, które wcześniej zdały egzamin mistrzowski w innej dziedzinie rzemiosła bądź działalności zbliżonej do rzemieślniczej.

Źródła:

Portal BERUFENET

www.hwk-ff.de

Zakres programu nauczania

Podczas specjalistycznej części praktycznej (Część I) uczestnicy kursu zdobywają m.in. umiejętności z następujących obszarów kształcenia:

 • Przygotowywanie ofert, prowadzenie negocjacji handlowych, wyznaczanie  planów
 • Realizacja zadań z zakresu prowadzenia zakładu w aspekcie technicznym i handlowym, organizacji zakładu, planowania i wykorzystania personelu
 • Organizacja, planowanie i nadzór opracowywania i realizacji zleceń
 • Projektowanie, planowanie, produkcja, programowanie, parametrowanie, budowa i utrzymanie instalacji i urządzeń elektrotechnicznych
 • Przyjmowanie i protokołowanie robót, przekazywanie ich klientowi, rozliczanie i wykonywanie kalkulacji końcowych
 • Formułowanie umów, w szczególności opracowywanie i bieżąca aktualizacji umów serwisowych

W ramach wybranego priorytetu przyszli mistrzowie i mistrzynie zdobywają wiedzę i umiejętności na temat urządzeń i komponentów infrastruktury energetycznej i technicznej budynków, a w szczególności:

 • Urządzeń i systemów służących do wytwarzania, przesyłania, przekształcania i dostarczania energii elektrycznej
 • Urządzeń i systemów do uziemiania, ochrony odgromowej, ochrony antyprzepięciowej i urządzeń antenowych
 • Urządzeń i systemów oświetleniowych, grzewczych, chłodzących i klimatyzacyjnych
 • Technologii racjonalnego wykorzystania energii
 • Technologii magistrali BUS
 • Technologii transmisji sygnału
 • Projektowania, obliczania, budowy, programowania, parametrowania, wykonywania, sprawdzania, uruchamiania i utrzymania urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 • Urządzeń i systemów oraz komponentów techniki komunikacyjnej i techniki systemów bezpieczeństwa
 • Urządzeń i systemów oraz komponentów elektroniki systemowej

W ramach specjalistycznej części teoretycznej (Część II) uczestnikom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

 • Technika elektryczna i technika systemów bezpieczeństwa
 • Przygotowanie zlecenia
 • Planowanie i realizacja zleceń
 • Przygotowywanie ofert i kalkulowanie cen
 • Planowanie i modelowanie procesów logistycznych

Wymiar godzin (teoria)

Kursy przygotowawcze / Części egzaminu

 • Część specjalistyczna: ok. 1200 h
 • Część wspólna dla wszystkich specjalności: ok. 240 h
 • Kształcenie zawodowe i pedagogika pracy (wg zasad AEVO): ok. 100 h

Łączna ilość godzin: ok. 1.540

Koszt kształcenia

Koszty nauki

Za uczęszczanie na kursy przygotowawcze należy uiścić odpowiednią opłatę oraz opłatę egzaminacyjną za sam egzamin. Inne koszty powstają w związku z korzystaniem z materiałów roboczych, literatury fachowej oraz wykonaniem projektu dyplomowego. Poza tym mogą powstać koszty związane z dojazdami oraz zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokości opłat za uczestnictwo w kursach i opłat egzaminacyjnych mogą być różne.

W przypadku kształcenia w Izbie Rzemieślniczej Brandenburgii Wschodniej (HWK Ostbrandenburg) we Frankfurcie nad Odrą za całość kształcenia na tytuł mistrzowski pobierana jest obecnie opłata w wysokości ok. 8.400 euro.

Źródło: www.hwk-ff.de

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Za udział w kursach przygotowawczych nie jest wypłacane wynagrodzenie.

Udział w tej formie kształcenia ustawicznego jest objęty wsparciem finansowym zgodnie z Ustawą o wspieraniu form kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy (niem. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, w skrócie AFBG lub popularnie "Meister-BAföG"). Informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

 

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje o uregulowaniach taryfowych można uzyskać w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Metalowej (IG Metall).

Możliwości dalszego kształcenia

Kierunki studiów:

 

 • Elektrotechnika
 • Technika automatyzacyjna (licencjat)
 • Technika energetyczna (licencjat)
 • Mechatronika (licencjat)
 • Technika informatyczna i komunikacyjna
 • Mikrotechnika, technika mikrosystemowa (licencjat)

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Projektowanie, produkcja, automatyzacja:

http://www.all-electronics.de

Krajowe Zrzeszenie Cechów Rzemiosł Elektrotechnicznych Berlina i Brandenburgii (Landesinnungsverband der Elektrotechnischen Handwerke Berlin/Brandenburg):

http://www.eh-bb.de

Forum internetowe mistrzów elektrotechniki w rzemiośle:

http://www.elektromeisterforum.de

Portal wiedzy fachowej z zakresu elektrotechniki:

http://www.elektrotechnik-fachwissen.de

Zbiór wzorów z zakresu elektrotechniki:

http://de.wikibooks.org/wiki/Formelsammlung_Physik/_Elektrotechnik

Kompendium wiedzy elektrotechnicznej:

http://www.elektronik-kompendium.de

Portal BERUFENET:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy – również dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.deutsche-handwerkervermittlung.de

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Giełda pracy, również dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.deutsche-handwerkervermittlung.de

Duża giełda pracy dla różnych branż:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej