Menu

Wykwalifikowany handlowiec ds. marketingu w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kształcenie ustawiczne

Wykwalifikowany handlowiec ds. marketingu jest tytułem zawodowym zdobywanym w trybie kształcenia ustawicznego wg ujednoliconych na terenie całych Niemiec przepisów wydanych na podstawie Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Tytuł zawodowy: Wykwalifikowany handlowiec ds. marketingu (niem. Geprüfter Fachkaufmann für Marketing / Geprüfte Fachkauffrau für Marketing)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Jednym z głównych zadań wykwalifikowanych handlowców ds. marketingu jest regularne i systematyczne pozyskiwanie danych i informacji na temat rynku. W tym celu zbierają oni ze źródeł wtórnych materiały, takie jak statystyki, artykuły prasowe, korespondencję od konsumentów, cenniki firm konkurencyjnych, sprawozdania roczne i bilanse innych przedsiębiorstw lub publikacje wydawane przez organizacje zawodowe. We współpracy z wyspecjalizowanymi, zewnętrznymi instytutami badań rynku zbierają również informacje ze źródeł pierwotnych (gromadzenie nowych, dotychczas nie zbieranych danych na temat rynku). Zebrane dane są przetwarzane, analizowane w raportach sytuacji rynkowej i analizach rynkowych oraz poddawane ocenie.

Opierając się na ustalonych przez kierownictwo przedsiębiorstwa celach rynkowych i docelowych wartościach zbytu wykwalifikowani handlowcy ds. marketingu uzupełniają swoje analizy rynków i sytuacji o wskazówki, w jaki sposób cele te mogą zostać osiągnięte dzięki zastosowaniu instrumentów polityki zbytu, jak np. polityka produktu, polityka dystrybucji i polityka cenowa oraz reklama i wsparcie sprzedaży. Działania te zbierają w postaci planów działań. Przedstawiają w nich np. ograniczone czasowo lub regionalnie planowanie sprzedaży, wypracowują wskazówki odnośnie polityki cenowej i określają kanały dystrybucji. We współpracy z pracownikami innych działów przedsiębiorstwa oraz specjalistami marketingu z firm zewnętrznych opracowują konieczne koncepcje marketingowe, nadzorują realizację poszczególnych planów cząstkowych i w razie potrzeby interweniują wprowadzając korekty.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód wykwalifikowany handlowiec ds. marketingu wewnętrznym (niem. Geprüfte/-r Fachkaufmann/-frau für Marketing) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu kończącego kształcenie ustawiczne jest:

 • zdany egzamin końcowy w jednym z oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych z grupy zawodów handlowych, którego nauka trwa trzy lata,

lub

 • zdany egzamin końcowy w jednym z oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych z grupy zawodów administracyjnych, którego nauka trwa trzy lata,

i

 • co najmniej dwuletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe

lub

 • zdany egzamin końcowy w jednym z innych oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych

i

 • co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej ze zbytem / sprzedażą

lub

 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej ze zbytem / sprzedażą

Dopuszczone mogą zostać również osoby, które przedłożą odpowiednie świadectwa lub mogą w inny, wiarygodny sposób udokumentować posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

Uwzględnienie zagranicznych kwalifikacji zawodowych:

Wykształcenie zdobyte za granicą oraz okresy pracy zawodowej za granicą mogą zostać uwzględnione przy dopuszczeniu do egzaminu mistrzowskiego.

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Czas trwania nauki

Kursy przygotowujące do egzaminu końcowego trwają w trybie wieczorowym ok. 2 lat. W trybie dziennym kształcenie ustawiczne trwa od 3 do 9 miesięcy.

Źródło: Portal BERUFENET

Zakres programu nauczania

Kształcenie jest podzielone na następujące moduły:

- Zarządzanie projektem i produktem w marketingu

 • Marketing strategiczny i operacyjny
 • Organizacja marketingu
 • Koordynacja i sterowanie marketingiem
 • Controlling i zapewnienie jakości w marketingu
 • Specjalne formy marketingu

- Zastosowanie instrumentów marketingowych (kompozycja marketingowa)

 • Polityka produktu
 • Polityka kontaktowa
 • Polityka dystrybucji
 • Polityka komunikacji
 • Współzależności w kompozycji marketingowej

- Badania rynku i statystyka marketingowa

 • Badania rynku jako funkcja marketingu
 • Badania źródeł wtórnych (desk research)
 • Badania źródeł pierwotnych (field research)
 • Projekty poświęcone badaniom rynku

- Aspekty prawne marketingu

 • Prawo cywilne w praktyce marketingowej
 • Prawo o konkurencji i ochrona praw w gospodarce
 • Prawo handlowe i prawo spółek handlowych
 • Prawo pracy i relacje pracownika i pracodawcy w miejscu pracy
 • Aspekty prawne w międzynarodowych stosunkach gospodarczych i podczas korzystania z Internetu

- Prezentacja, moderacja i fachowe kierowanie projektami marketingowymi

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Pensum godzinowe obejmuje ok. 540 godzin.

Źródło: Izba Przemysłowo-Handlowa w Poczdamie (IHK Potsdam)

Koszt kształcenia

Koszty nauki

Za uczęszczanie na kursy przygotowawcze należy uiścić odpowiednią opłatę oraz opłatę egzaminacyjną za sam egzamin. Inne koszty powstają w związku z korzystaniem z materiałów roboczych, literatury fachowej oraz wykonaniem projektu dyplomowego. Poza tym mogą powstać koszty związane z dojazdami oraz zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokości opłat za uczestnictwo w kursach i opłat egzaminacyjnych mogą być różne. W przypadku kształcenia w IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg we Frankfurcie nad Odrą koszty te wynoszą obecnie 3.240 euro plus opłata egzaminacyjna.

Źródło: IHK-Projektgesellschaft mbH

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Za udział w kursach przygotowawczych nie jest wypłacane wynagrodzenie.

Udział w tej formie kształcenia ustawicznego jest objęty wsparciem finansowym zgodnie z Ustawą o wspieraniu form kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy (niem. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, w skrócie AFBG lub popularnie "Meister-BAföG"). Informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Zarobki osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych krajów związkowych są uzależnione od zaszeregowania do poszczególnych grup i kategorii zarobkowych, określonych w Układzie taryfowym dla pracowników służb publicznych krajów związkowych (Tarifvertrag der Länder, w skrócie TV-L). Niektóre inne placówki i pracodawcy również opierają się na ustaleniach obowiązujących dla służb publicznych. Dotyczy to także placówek prywatnych, w których układy taryfowe mają znaczący wpływ na wysokość zarobków. Zarobki ustalane są jednak także niezależnie od układów taryfowych.

Przyporządkowanie do uregulowanych układami taryfowymi grup zarobkowych jest uzależnione na przykład od tego, jakim poziom wykształcenia legitymuje się dany pracownik, czy ukończył którąś z form kształcenia ustawicznego, jak duży jest zakres odpowiedzialności oraz jaki jest poziom doświadczenia zawodowego. Na wysokość zarobków wpływają także czynniki o charakterze regionalnym i branżowym.

Podane tu przykładowe wynagrodzenia zasadnicze mają charakter orientacyjny i mają za zadanie zobrazowanie rozpiętości zarobków. Nie mogą one stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Obszar taryfowy „Służby publiczne”

W przypadku zaszeregowania do grupy zarobkowej 10, na poziomach od 1 do 6 osoby, których zarobki ustalane są na podstawie Układu taryfowego dla pracowników służb publicznych krajów związkowych otrzymują miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości od 2.658,34 do 3.811,91 euro. Zaszeregowanie na kolejnym poziomie taryfowym uzależnione jest od czasu nieprzerwanej pracy w danej grupie zarobkowej oraz od wyników w pracy.

Źródło:

Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych krajów związkowych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder, w skrócie TV-L)

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można znaleźć w Układzie taryfowym dla służb publicznych krajów związkowych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder).

Możliwości dalszego kształcenia

Możliwe kierunki studiów:

 • Marketing i zbyt (licencjat)
 • Badania rynku i komunikacja społeczna (licencjat)
 • Reklama i komunikacja marketingowa (licencjat)
 • PR i zarządzanie w komunikacji społecznej (licencjat)
 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)
 • Komunikacja społeczna (licencjat)

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona internetowa Federalnej Agencji ds. Pracy z krótkimi opisami i informacjami na temat wszystkich zawodów:

http://berufenet.Arbeitsagentur.de

Strona internetowa czasopisma „The Economist”:

http://www.economist.com

Portal poświęcony organizacji i zarządzaniu:

http://org-portal.org

Strona internetowa Stowarzyszenia Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych (niem. Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V., w skrócie DIHK) na temat możliwości kształcenia ustawicznego na poziomie „wykwalifikowanego handlowca”:

http://www.dihk.de

IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg:

www.ihk-projekt.de

Wikipedia – artykuł poświęcony marketingowi:

http://de.wikipedia.org/wiki/Marketing

Portal wiedzy o marketingu:

http://www.marketing.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Oferty miejsc pracy w służbach publicznych:

http://www.bund.de/DE/Stellenangebote/Festeinstellung/festeinstellung_node.html

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Giełda pracy obejmująca również zawody rzemieślnicze i techniczne:

http://www.deutsche-handwerkervermittlung.de

Duża giełda pracy. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej