Menu

Dekarz w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Dekarz jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung, w skrócie HwO). Trzyletnia nauka tego zawodu w systemie dualnym jest realizowana wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec.

Tytuł zawodowy: Dekarz (niem. Dachdecker)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Dekarze wykonują drewniane konstrukcje ustroju dachowego i pokrywają powierzchnie dachów i ścian różnymi rodzajami dachówek cementowych i ceramicznych. Uszczelniają powierzchnie dachów, ścian i podług, zakładają izolację termiczna i pokrycia elewacyjne oraz przygotowują dachy płaskie do założenia na nich trawników. Montują również systemy do odprowadzania wody powierzchniowej, rynny, wyprowadzenia kominów, piorunochrony, okna dachowe i urządzenia energetyki solarnej. Zajmują się również konserwacją, przeglądami i naprawami wszystkich wymienionych powyżej elementów i systemów.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód dekarz (nazwa niemiecka: Dachdecker/-in) jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Dekarz, poziom kształcenia – trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące przyjmują jednak przeważnie uczniów legitymujących się ukończeniem Hauptschule.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

W pierwszym roku nauki zawodu uczniowie uczą się w zakładzie szkolącym przykładowo:

 • jakie istnieją formy dachówek łupkowych, płyt dachowych i gontów oraz jak się je obrabia,
 • na co należy zwracać uwagę podczas wykonywania murów, tynków i wylewek betonowych,
 • w jaki sposób wykonuje się połączenia i mocowania elementów drewnianych,
 • jakie prace wchodzą w skład urządzania i zabezpieczania placu budowy (np. budowa rusztowań zabezpieczających i roboczych, przygotowanie narzędzi, sprzętu i maszyn),
 • w jaki sposób należy czytać rysunki budowlane i plany pokryć.

W drugim roku nauki zawodu uczniom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

 • w jaki sposób wykonuje się konstrukcje nośne pod pokrycia elewacji zewnętrznych,
 • w jaki sposób układa się ceramiczne i cementowe gąsiory kalenicowe na zaprawę i na sucho,
 • w jaki sposób pokrywa się części powierzchni dachów i ścian przy pomocy dachówek łupkowych, płyt dachowych i gontów,
 • w jaki sposób wykonuje się konstrukcje drewniane ustrojów dachowych i ścian szachulcowych.

W trzecim, specjalizacyjnym roku nauki uczniowie uczą się:

 • w jaki sposób układa się ceramiczne i cementowe gąsiory grzbietowe,
 • w jaki sposób wykonuje się zewnętrzne instalacje piorunochronne,
 • w jaki sposób zabezpiecza się powierzchnię uszczelnię dachowych (np. zasypywanie gresem, żwirem lub pokrycie płytami),
 • w jaki sposób wykonuje się wykończenia brzegów i otworów przy pokryciach z dachówki łupkowej, gontu lub płyt falistych,
 • w jaki sposób wykonuje się i uszczelnia fugi ruchome.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Wymiar godzin podczas trzyletniej nauki zawodu:

 1. Urządzanie placu budowy: 20 h
 2. Pokrywanie dachów dachówkami ceramicznymi cementowymi: 60 h
 3. Murowanie jednowarstwowej bryły budynku: 60 h
 4. Wykonywanie części żelbetowych: 60 h
 5. Wykonywanie konstrukcji drewnianej: 60 h
 6. Powlekanie i pokrywanie elementów budowlanych: 60 h
 7. Instalacja urządzeń do odprowadzania wody powierzchniowej: 40 h
 8. Pokrywanie dachów dachówkami ceramicznymi cementowymi: 60 h
 9. Pokrywanie dachów dachówkami łupkowymi, płytami z włóknocementu i gontami: 60 h
 10. Uszczelnianie powierzchni dachowych: 80 h
 11. Pokrywanie ściany zewnętrznej: 40 h
 12. Pokrywanie dachów spadzistych płytami metalowymi: 40 h
  13a.Wykonywanie detali na pochyłych dachach: 40 h
  13b.Pokrywanie pochyłych dachów strzechą trzcinową: 40 h
 1. Wykonywanie uszczelnień na dachach: 40 h
 2. Wykonywanie pokryć metalowych: 40 h
 3. Montaż systemów do pozyskiwania energii i urządzeń piorunochronnych: 40 h
 4. Konserwacja i naprawy dachów i ścian: 40 h

Łącznie: 880 godzin

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Konferencji Ministrów Kultury i Oświaty Krajów Związkowych:

 (Fraza do wyszukania "Rahmenlehrplan"  - ramowy plan nauczania)

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 800 do 1000 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, (w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacji na temat uregulowań taryfowych udzielają organizacje będą ce stronami układów:

 • Centralne Zrzeszenie Niemieckiego Rzemiosła Dekarskiego – Zrzeszenie Specjalistyczne Technik Krycia Dachów, Ścian i Uszczelnień (Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks - Fachverband Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik e.V.), www.dachdecker.de
 • Zarząd Federalny Przemysłowego Związku Zawodowego Budownictwa Rolniczego i Ochrony Środowiska (Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, Bundesvorstand), www.igbau.de

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Dekarstwo
 • Wykonywanie elewacji
 • Uszczelnianie budynku
 • Izolacje termiczne, przeciwwilgociowe, dźwiękochłonne i ochrona przeciwpożarowa
 • Wykonywanie i kontrola instalacji piorunochronnych
 • Obróbka i przetwarzanie drewna
 • Obróbka i przetwarzanie metali – specjalistyczne doskonalenie zawodowe
 • Technika solarna
 • Fotowoltaika
 • Aplikacje komputerowe w budownictwie i rzemiośle
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – dla budownictwa

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz rzemiosła dekarskiego
 • Mistrz rzemiosła blacharskiego

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana, kierunek działalność budowlana
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana – bez podziału na kierunki

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Wykwalifikowany handlowiec w branży rzemieślniczej
 • Starszy specjalista ds. techniki solarnej

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Kierownik specjalista techniki dachów ścian i uszczelnień
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)
 • Majster budowlany – roboty wykończeniowe

Kierunki studiów:

 • Inżynieria budowlana (licencjat)
 • Architektura (licencjat)
 • Technologia drewna (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Magazyn dla przedsiębiorców prowadzących zakłady dekarskie:

http://www.dachbaumagazin.de/startseite/

Strona internetowa Centralnego Zrzeszenia Niemieckiego Rzemiosła Dekarskiego (Zentralverband des deutschen Dachdeckerhandwerks):

http://dachdecker.org/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Niemiecka giełda miejsc pracy w zawodach rzemieślniczych i technicznych:

http://www.handwerkerstellen.de/

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy dla przemysłu i rzemiosła.

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Bauen-Agrar-Umwelt
Bezirksverband Oderland
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 54 97 25
Telefon: +49335 54 42 28
E-mail: eberswalde@igbau.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej