Menu

Starszy specjalista ds. gospodarczych z egz. wewnętrznym w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kształcenie ustawiczne

Starszy specjalista ds. gospodarczych jest tytułem zawodowym zdobywanym w trybie kształcenia ustawicznego na podstawie Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG) według przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec.

Tytuł zawodowy: Starszy specjalista ds. gospodarczych z egzaminem wewnętrznym (niem. Geprüfter Wirtschaftsfachwirt / Geprüfte Wirtschaftsfachwirtin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Starsi specjaliści ds. gospodarczych zajmują się planowaniem, sterowaniem i opieką nad różnymi procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie. Pracując w działach zaopatrzenia i gospodarki magazynowej dbają o to, aby materiały i surowce niezbędne do działalności przedsiębiorstwa były zawsze do dyspozycji w odpowiedniej ilości, jakości, czasie i miejscu. Zbierają np. oferty od dostawców i porównują je ze sobą. Prowadzą negocjacje i dokonują wyboru dostawcy, porównują zamówienia z dostarczonymi towarami i kontrolują ich jakość. Jednocześnie śledzą koszty zakupu i w razie potrzeby podejmują odpowiednie działania w celu ich obniżenia. W przypadku pracy w działach rachunkowości i controllingu stosują np. rachunek kosztów i wyników, sporządzają bilanse, obliczają wskaźniki ekonomiczne przedsiębiorstwa i wykonują analizy wyników działalności. W działach personalnych opiekują się pracownikami i kadrą kierowniczą we wszystkich sprawach personalnych. W razie potrzeby biorą także udział w organizacji zbytu, załatwianiu wysyłki i badaniach rynku.

Źródło: BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód starszy specjalista ds. gospodarczych z egzaminem wewnętrznym (niem. Geprüfter Wirtschaftsfachwirt / Geprüfte Wirtschaftsfachwirtin) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

IHK -Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg
Peter Wölffling
Puschkinstraße 12 b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-2000
Telefon: +49335 5621-2001
E-mail: projekt@ihk-projekt.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu kończącego kształcenie ustawiczne jest:

- W części egzaminu poświęconej kwalifikacjom z dziedziny działalności gospodarczej:

 • zdany egzamin końcowy w jednym z oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych z grupy zawodów handlowych lub administracyjnych, którego nauka trwa trzy lata,

lub

 • zdany egzamin końcowy w jednym z innych oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych, którego nauka trwa trzy lata, i co najmniej roczne, odpowiednie doświadczenie zawodowe

lub

 • zdany egzamin końcowy w jednym z innych oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych i co najmniej dwuletnie, odpowiednie doświadczenie zawodowe

lub

 • co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe

- W części egzaminu poświęconej kwalifikacjom specjalistycznym:

 • zdanie części egzaminu poświęconej kwalifikacjom z dziedziny działalności gospodarczej, przy czym od momentu zdania tej części egzaminu nie może upłynąć więcej niż pięć lat

i

 • w przypadku legitymowania się zdanym egzaminem końcowym w jednym z oficjalnie uznawanych zawodów wyuczonych z grupy zawodów handlowych lub administracyjnych, którego nauka trwa trzy lata, co najmniej roczne, odpowiednie doświadczenie zawodowe

lub

 • we wszystkich innych przypadkach co najmniej jeszcze jeden dodatkowy rok doświadczenia zawodowego.

Do egzaminu dopuszczone mogą zostać również osoby, które przedłożą odpowiednie świadectwa lub mogą w inny, wiarygodny sposób udokumentować posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

Uwzględnienie zagranicznych kwalifikacji zawodowych:

Wykształcenie zdobyte za granicą oraz okresy pracy zawodowej za granicą mogą zostać uwzględnione przy dopuszczeniu do egzaminu.

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Okres kształcenia trwa w trybie wieczorowym ok. 2 lat.

Źródło: www.ihk-projekt.de

Zakres programu nauczania

Kwalifikacje z zakresu działalności gospodarczej:

- Ekonomia i ekonomika:

 • Podstawy ekonomii
 • Działy przedsiębiorstwa i ich wzajemne oddziaływanie
 • Zakładanie własnej działalności gospodarczej i formy prawne przedsiębiorstw
 • Fuzje przedsiębiorstw

- Rachunkowość:

 • Podstawowe aspekty rachunkowości
 • Księgowość finansowa
 • Rachunek kosztów i wyników
 • Interpretacja wskaźników ekonomicznych
 • Rachunek kosztów planowanych

- Prawo i podatki:

 

 • Współzależności prawne
 • Przepisy prawa podatkowego

- Kierowanie przedsiębiorstwem:

 • Organizacja zakładu pracy
 • Kierowanie personelem
 • Rozwój personelu

Kwalifikacje specjalistyczne:

- Zarządzanie w przedsiębiorstwie:

 • Procesy planowania w przedsiębiorstwie z włączeniem statystyki
 • Rozwój organizacyjny i rozwój personelu
 • Technologie informacyjne i zarządzanie wiedzą
 • Techniki zarządzania z włączeniem zarządzania czasem, techniki kreatywności i techniki decyzyjne

- Inwestycje, finansowanie, rachunkowość i controlling w przedsiębiorstwie:

 • Planowanie i rachunek inwestycyjny
 • Planowanie finansowe i obliczanie potrzeb finansowych
 • Rodzaje sposobów finansowania
 • Rachunek kosztów i wyników
 • Controlling

- Logistyka:

 • Zakupy i zaopatrzenie
 • Gospodarka materiałowa i magazynowa
 • Łańcuch tworzenia wartości
 • Aspekty racjonalizacji
 • Specyficzne aspekty prawne

- Marketing i dystrybucja:

 • Planowanie w marketingu
 • Instrumenty marketingowe / Mix marketingowy
 • Zarządzanie dystrybucją
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze i rozwój gospodarczy / komunikacja interkulturowa
 • Specyficzne aspekty prawne

- Kierowanie i współpraca:

 • Współpraca, komunikacja i kooperacja
 • Rozmowy z pracownikami
 • Zarządzanie sytuacjami konfliktowymi
 • Udzielanie wsparcia pracownikom
 • Kształcenie
 • Kierowanie grupami projektowymi
 • Techniki prezentacji

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Pensum godzinowe obejmuje ok. 600 godzin.

Źródło: www.ihk-projekt.de

Koszt kształcenia

Koszty nauki

Za uczęszczanie na kursy przygotowawcze należy uiścić odpowiednią opłatę oraz opłatę egzaminacyjną za sam egzamin. Inne koszty powstają w związku z korzystaniem z materiałów roboczych, literatury fachowej oraz wykonaniem projektu dyplomowego. Poza tym mogą powstać koszty związane z dojazdami oraz zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokości opłat za uczestnictwo w kursach i opłat egzaminacyjnych mogą być różne. W IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg we Frankfurcie nad Odrą koszty te wynoszą obecnie 3.950 euro.

Źródło: www.ihk-projekt.de

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Za udział w kursach przygotowawczych nie jest wypłacane wynagrodzenie.

Udział w tej formie kształcenia ustawicznego jest objęty wsparciem finansowym zgodnie z Ustawą o wspieraniu form kształcenia ustawicznego umożliwiających awans zawodowy (niem. Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, w skrócie AFBG lub popularnie "Meister-BAföG"). Informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Zarobki osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych krajów związkowych są uzależnione od zaszeregowania do poszczególnych grup i kategorii zarobkowych, określonych w Układzie taryfowym dla pracowników służb publicznych krajów związkowych (Tarifvertrag der Länder, w skrócie TV-L). Niektóre inne placówki i pracodawcy również opierają się na ustaleniach obowiązujących dla służb publicznych. Dotyczy to także placówek prywatnych, w których układy taryfowe mają znaczący wpływ na wysokość zarobków. Zarobki ustalane są jednak także niezależnie od układów taryfowych.

Przyporządkowanie do uregulowanych układami taryfowymi grup zarobkowych jest uzależnione na przykład od tego, jakim poziomem wykształcenia legitymuje się dany pracownik, czy ukończył którąś z form kształcenia ustawicznego, naile skomplikowane sa jego zadania zawodowe, jak duży jest zakres odpowiedzialności oraz jaki jest poziom doświadczenia zawodowego. Na wysokość zarobków wpływają także czynniki o charakterze regionalnym i branżowym.

Podane tu przykładowe wynagrodzenia zasadnicze mają charakter orientacyjny i mają za zadanie zobrazowanie rozpiętości zarobków. Nie mogą one stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Obszar taryfowy „Służby publiczne”

W przypadku zaszeregowania do grupy zarobkowej 9, na poziomach od 1 do 6 osoby, których zarobki ustalane są na podstawie Układu taryfowego dla pracowników służb publicznych krajów związkowych otrzymują miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości od 2.484,57 do 3.561,24 euro. Zaszeregowanie na kolejnym poziomie taryfowym uzależnione jest od czasu nieprzerwanej pracy w danej grupie zarobkowej oraz od wyników w pracy.

Źródło:

Układ taryfowy dla pracowników służb publicznych krajów związkowych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder, w skrócie TV-L)

Układy taryfowe

Aktualne informacje na temat uregulowań taryfowych można znaleźć w Układzie taryfowym dla służb publicznych krajów związkowych (niem. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder).

Możliwości dalszego kształcenia

Kierunki studiów (wybrane):

 

 • Ekonomika przedsiębiorstwa, Business Administration (licencjat)
 • Menedżment personalny i usługi personalne (licencjat)
 • Nauki gospodarcze (licencjat)

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Krótkie opisy i informacje na temat wszystkich zawodów publikowane przez Agencję ds. Pracy:

http://berufenet.Arbeitsagentur.de

Internetowy przewodnik po pracy w biurze:

http://www.office-work.net/

Strona czasopisma “The Economist”:

http://www.economist.com/

Strona z bezpłatnymi wskazówkami dla menedżerów projektów:

http://www.pm-handbuch.com/

Informacje Stowarzyszenia Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych (niem. Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V., w skrócie DIHK) na temat kształcenia ustawicznego na poziomie „starszego specjalisty”:

http://www.dihk.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Oferty miejsc pracy w służbach publicznych:

http://www.bund.de/DE/Stellenangebote/Festeinstellung/festeinstellung_node.html

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Giełda pracy obejmująca również zawody rzemieślnicze i techniczne:

http://www.deutsche-handwerkervermittlung.de

Duża giełda pracy. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej