Menu

Murarz w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Murarz jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG) i Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung, w skrócie HwO).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec i jest oferowana przez zarówno przez zakłady prowadzące działalność w sferze przemysłu, jak i zakłady rzemieślnicze.

Tytuł zawodowy: Murarz (niem. Maurer/ Maurerin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Murarze zajmują się głównie wykonywanie ścian z różnych materiałów na podstawie projektów i planów przygotowanych przez architektów. W pierwszej kolejności wylewają fundament z betonu, następnie murują ściany zewnętrzne i wewnętrzne lub montują je z elementów prefabrykowanych, wylewają lub układają stropy i zakładają warstwy izolacyjne. Częściowo tynkują również ściany. Poza tym wylewają posadzki lub układają płytki lub montują schody. Podczas prac remontowych i renowacyjnych ustalają najpierw szkody i ich przyczyny, a następnie je usuwają. Ponadto wykonują również roboty rozbiórkowe.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód murarz (nazwa niemiecka: Maurer/-in) jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Murarz-tynkarz, poziom kształcenia – trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Oberstufenzentrum Märkisch-Oderland
Wriezener Straße 28
15344 Strausberg
Deutschland
Telefon: +49 (0)3341 34550
Telefon: +49 (0)3341 345544
E-mail: info@oberstufenzentrum-mol.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum II Barnim
Alexander-von-Humboldt-Straße 40
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 (0) 33 34 63 97 0
Telefon: +49 (0) 33 34 63 97 19
E-mail: osz2-sekretariat(at)barnim.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum 1 Spree-Neiße
Heinrich-Heine-Str. 14-16
03149 Forst(Lausitz)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3562 93103
Telefon: +49 (0) 3562 93212
E-mail: osz.spn1@t-online.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się ukończeniem Hauptschule (niższy poziom wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej).

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

W ramach zawodowego szkolenia podstawowego podczas pierwszego roku nauki zawodu uczniowie uczą się w zakładzie szkolącym przykładowo:

 • jakie istnieją narzędzia, urządzenia i maszyny budowlane oraz jak się nimi posługiwać,
 • na co należy zwracać uwagę podczas wykonywania brył z użyciem cegieł, zapraw i mieszanek betonowych, szalunków, zbrojeń, izolacji, tynku i posadzek,
 • w jaki sposób wykonuje się wykopy pod budynki i rowy,
 • co należy uwzględnić podczas czytania i sporządzania rysunków, szkiców i schematów układania.

Na początku zawodowego szkolenia specjalistycznego (w drugim roku nauki) uczniom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

 • w jaki sposób wykorzystuje się samodzielnie przygotowaną prostą zaprawę tynkowa i posadzkę,
 • jak wykonuje się elementy budowlane z betonu,
 • na co należy zwracać uwagę podczas montażu elementów prefabrykowanych,
 • w jaki sposób wykonuje się bryły ze sztucznego kamienia i płyt,
 • jak wykonuje się kominy budynków.

W trzecim roku nauki uczniowie dowiaduję się:

 • jak wykonuje się tynki na ścianach i sufitach,
 • jak zakłada się szalunki dla ścian, stropów i wolnostojących brył budynków,
 • jak wygina się i splata stale budowlane oraz jak układa się zbrojenia,
 • jakie stosuje się rodzaje wiązań murarskich (wiązanie główkowe, wozówkowe i na krzyż, wiązania ozdobne),
 • jak buduje się kanały odciągowe z cegieł i elementów prefabrykowanych,
 • jakie istnieją przepisy dotyczące zbrojeń,
 • jak wykonuje się ściany, narożniki i filary.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów tematycznych podczas trzyletniej nauki zawodu:

 1. Urządzanie placu budowy: 20 h
 2. Uzbrojenie i posadowienie budowli: 60 h
 3. Murowanie jednowarstwowej bryły budynku: 60 h
 4. Wykonanie konstrukcji drewnianej: 60 h
 5. Wykonanie elementu z żelbetonu: 60 h
 6. Powlekanie i okładzinowanie elementu budowlanego: 60 h
 7. Murowanie ściany jednowarstwowej: 40 h
 8. Murowanie ściany dwuwarstwowej: 80 h
 9. Wykonanie stropu litego: 80 h
 10. Tynkowanie ściany: 40 h
 11. Wykonanie ściany w suchej zabudowie: 20 h
 12. Wykonanie posadzki: 20 h
 13. Wykonanie schodów prostych: 40 h
 14. Zakończenie otworu ściennego łukiem: 40 h
 15. Wykonanie muru z kamienia naturalnego: 40 h
 16. Murowanie szczególnych elementów budowlanych: 100 h
 17. Remontowanie i renowacja elementu budowlanego: 60 h

Łącznie: 880 h

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Konferencji Ministrów Kultury i Oświaty Krajów Związkowych (Fraza do wyszukania "Rahmenlehrplan" - ramowy plan nauczania)

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Częśćpraktyczna zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu naukizawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 800 do 1300 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, (w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Budowlanej, Rolnej i Ochrony Środowiska (IG Bauen – Agrar – Umwelt, https://www.igbau.de).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Budownictwo lądowe nadziemne i budownictwo inżynieryjne, murarstwo, elewacje, piece i paleniska, budowa rusztowań, betoniarstwo, dekarstwo
 • Technika budowlana
 • Budowa schodów
 • Roboty wykończeniowe
 • Izolacje termiczne, przeciwwilgociowe, dźwiękochłonne i ochrona przeciwpożarowa
 • Maszyny budowlane
 • Materiałoznawstwo historyczne i techniki renowacji w rzemiośle murarskim – dla fachowego personelu kierownictwa budowy
 • Aplikacje komputerowe w budownictwie i rzemiośle
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – dla budownictwa

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz murarstwa i betoniarstwa
 • Majster dyplomowany – budownictwo lądowe nadziemne

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana, kierunek: działalność budowlana
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana, kierunek: remonty i renowacje
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana, kierunek: budownictwo lądowe nadziemne
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana, (bez podziału na kierunki)
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika ochrony zabytków i renowacji budownictwa dawnego
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana, kierunek: roboty wykończeniowe

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Wykwalifikowany handlowiec w branży rzemieślniczej
 • Starszy specjalista ds. technicznych

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Majster budowlany – budownictwo lądowe naziemne
 • Operator systemów CAD – specjalność budowlana
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Architektura (licencjat)
 • Inżynieria budowlana (licencjat)
 • Ekonomika i zarządzanie w budownictwie (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona poświęcona zawodom budowlanym:

http://www.bauberufe.net

Forum ekspertów budownictwa:

http://www.bauexpertenforum.de

Strona internetowa o rzemiośle w Niemczech:

http://www.handwerk-kompakt.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Niemiecka giełda miejsc pracy dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.handwerkerstellen.de/

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy.

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Bauen-Agrar-Umwelt
Bezirksverband Oderland
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 54 97 25
Telefon: +49335 54 42 28
E-mail: eberswalde@igbau.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej