Menu

Technik ogrodnik w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Szkoła branżowa II stopnia

 

Dyplom kwalifikacji zawodowych: Technik ogrodnik

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Technicy ogrodnicy, absolwenci dwuletnich szkół branżowych II stopnia znajdują zatrudnienie w:

 • ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, ogrodnictwem ekologicznym, uprawą roślin zielarskich, szkółkarstwem i konserwacją terenów zielonych,
 • zakładach i przedsiębiorstwach utrzymujących własne ogrody i tereny zielone.

 

Absolwenci z tym zawodem mogą również zarejestrować i prowadzić własną działalność gospodarczą w dziedzinie produkcji lub usług ogrodniczych.

Do głównych zadań zawodowych techników ogrodnicy należy m.in.:

 • kierowanie pracami związanymi z uprawą, hodowlą i produkcją roślin ogrodniczych,
 • planowanie, zakładanie i utrzymywanie terenów zieleni i prowadzenie badań,
 • zakładanie i pielęgnacja upraw ogrodniczych,
 • stosowanie zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z okresami wegetacji roślin,
 • dobór narzędzi i sprzętu ogrodniczego do poszczególnych czynności,
 • dobór gatunków i roślin, zwłaszcza nasion, cebulek, sadzonek, materiału szkółkarskiego,
 • przygotowanie podłoża do produkcji ogrodniczej,
 • stosowanie uprawy gleby poprzez właściwe nawożenie,
 • kierowanie siewem, sadzeniem i pozyskiwaniem sadzonek i rozsad,
 • prowadzenie selekcji materiału hodowlanego,
 • przygotowanie mieszanek nasion traw na trawniki,
 • kierowanie przygotowaniem rabat, kwietników i skwerów do obsadzania roślinami,
 • prowadzenie prac pielęgnacyjnych upraw, nasadzeń i starych drzew,
 • kierowanie zabiegami ochrony roślin,
 • wykonywanie zabiegów leczniczych,
 • dokonywanie inwentaryzacji terenów zieleni,
 • kierowanie ścinaniem, formowaniem i karczowaniem drzew i krzewów w sadach, parkach i zieleńcach przy użyciu sprzętu mechanicznego,
 • klasyfikowanie roślin oraz zbiorów zgodnie z normami branżowymi,
 • dobór roślin w zależności od środowiska i celów dekoracyjnych,
 • prowadzenie krzyżówek i zapyleń roślin,
 • kierowanie przesadzaniem drzew, cięciem i formowaniem żywopłotów,
 • nadzorowanie zbiorów płodów ogrodniczych,
 • przygotowanie i sprzedaż produktów ogrodniczych;
 • przygotowanie zbiorów do przechowywania w okresie zimowym,
 • sprzedaż materiału roślinnego,
 • odczytywanie projektów budowy sadów, terenów zieleni,
 • wykonywanie projektów dotyczących upraw ogrodniczych (sady, warzywniaki itp.),
 • obsługa maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji ogrodniczej,
 • prowadzenie ciągnika rolniczego,
 • projektowanie i wykonywanie dekoracji roślinnych.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód technik ogrodnik jest częściowo porównywalny np. z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Ogrodnik (nazwa niemiecka: Gärtner), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym z podziałem na siedem specjalności.
 • Mistrz ogrodnictwa (niem. Gärtnermeister/-in), poziom kształcenia – kształcenie ustawiczne z podziałem na siedem specjalności. Egzamin mistrzowski w tym wymagającym zezwolenia na wykonywanie rzemiośle jest regulowany przepisami ujednoliconymi na terenie całych Niemiec.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategorii informacji „Treść programu nauczania”.

Jednostki realizujące kształcenie

Aktualne adresy placówek na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość kształcenia w tym zawodzie, można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.:

http://informator.ko-gorzow.edu.pl/

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Kandydaci, którzy zamierzają podjąć naukę zawodu technik ogrodnik w dwuletniej szkole branżowej II stopnia, powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia trzyletniej szkoły branżowej I stopnia o odpowiednim profilu*,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).

*) Jako warunek przyjęcia do szkoły branżowej II stopnia dla zawodu technik ogrodnik wymagane jest wcześniejsze uzyskanie następującej wyodrębnionej kwalifikacji zawodowej (świadectwa ukończenia szkoły branżowej I stopnia o odpowiednim profilu):

 1. „Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych” (dyplom kwalifikacji zawodowych: ogrodnik).

Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry)

Zakres programu nauczania

Minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w ramach wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacjiPlanowanie i organizacja prac ogrodniczych(po potwierdzeniu wcześniej zdobytej kwalifikacji „Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych”):

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - 30 godz.
 2. Planowanie i organizowanie prac związanych z uprawą roślin sadowniczych i szkółkarskich - 20 godz.
 3. Planowanie i organizowanie prac związanych z uprawą roślin warzywnych - 120 godz.
 4. Planowanie i organizowanie prac związanych z uprawą roślin ozdobnych - 120 godz.
 5. Język obcy zawodowy - 30 godz.

     Łącznie: 320 godz.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik ogrodnik (od strony 2490):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-05.pdf

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W odróżnieniu od najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Informacje na temat perspektyw zawodowych i zarobkowych w poszczególnych zawodach można znaleźć na specjalistycznych portalach internetowych. Poniżej kilka przydatnych linków:

„Zarobki” – część portalu Pracuj.pl poświęcona wysokościom zarobków w różnych zawodach:

https://zarobki.pracuj.pl/

„Barometr zawodów” – strona internetowa z informacjami o możliwościach i perspektywach zatrudnienia w poszczególnych zawodach z podziałem na regiony:

https://barometrzawodow.pl/

Informacje statystyczne o wysokościach zarobków w Polsce:

https://wynagrodzenia.pl/gus

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów pracy.

Możliwości dalszego kształcenia

Absolwenci dwuletniej szkoły branżowej II stopnia kształcącej w zawodzie technik ogrodnik uzyskują wykształcenie średnie branżowe i, po zdaniu egzaminu maturalnego, wykształcenie średnie.

Technicy ogrodnicy, którzy zdali egzamin maturalny, mają możliwość podwyższenia kwalifikacji, kontynuując naukę w szkołach wyższych. Logiczną drogą rozwoju jest wybranie któregoś z kierunków pokrewnych, np. ogrodnictwo.

Interesujące linki

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Lubuska Organizacja Pracodawców
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej