Menu

Monter rusztowań w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Monter rusztowań jest oficjalnym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG) i Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung, w skrócie HwO).

Trzyletnia nauka tego zawodu w systemie dualnym jest realizowana wg ujednoliconych przepisów na terenie całych Niemiec. Szkolącymi zakładami pracy są przedsiębiorstwa przemysłowe i zakłady rzemieślnicze.

Tytuł zawodowy: Monter rusztowań (niem. Gerüstbauer / Gerüstbauerin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Specjalność monterów rusztowań to rusztowania roboczo-zabezpieczające. Ich praca polega głównie na montażu poszczególnych elementów rusztowania i ustawianiu ich na elewacjach zewnętrznych budynków. W pierwszej kolejności dokonują wyboru odpowiednich elementów rusztowania, załadowują je przy pomocy urządzeń podnośnikowych i transportują na plac budowy. Przed przystąpieniem do montażu wyrównują, jeżeli to konieczne, podłoże lub układają przenoszące obciążenia podkładki. Montują ze sobą elementy systemu rusztowania i kotwiczą rusztowanie w budynku. Pracując w branży rusztowań specjalistycznych zajmują się nie tylko budową rusztowań typowych przy budowie domów, ale także wznoszeniem specjalnych konstrukcji, np. rusztowań podporowych pod szalunki używane przy budowie mostów lub mobilnych platform roboczych stosowanych przy budowie wieżowców. Po zakończeniu prac dokonują demontażu, zajmują się składowaniem i konserwacją sprzętu.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód monter rusztowań (niem. Gerüstbauer/-in) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Monter rusztowań, którego nauka jest realizowana w formie kursów kwalifikacyjnych (ok. 80 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się ukończeniem Hauptschule (niższy poziom wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej).

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszego roku nauki zawodu uczniowie uczą się w zakładzie szkolącym przykładowo:

 • w jaki sposób obrabiać poszczególne materiały, przede wszystkim sztuczny kamień i beton, drewno budowlane, stal i aluminium,
 • w jaki sposób posługiwać się narzędziami oraz jak dobierać odpowiednie urządzenia i maszyny,
 • w jaki sposób dobierać elementy rusztowania odpowiednio do potrzeb oraz jak je stosować podczas budowy, przebudowy i demontażu rusztowań roboczo-zabezpieczających,
 • w jaki sposób buduje się, przebudowuje i demontuje wejścia i schody,
 • w jaki sposób odczytywać i stosować szkice, rysunki plany,
 • w jaki sposób składować, dokonywać załadunku i rozmieszczać na placu budowy materiały do budowy rusztowań
 • czego należy przestrzegać podczas kotwienia rusztowań,
 • w jaki sposób można unikać zanieczyszczenia środowiska.

W drugim roku nauki uczniom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

 • jak oceniać nośność podłoża pod rusztowanie oraz wykonywać odpowiednie konstrukcje nośne,
 • w jaki sposób wykonuje się rusztowania drabinowe, rusztowania podwieszane, wiaty i zadaszenia,
 • w jaki sposób buduje się rusztowania rurowe i systemowe w sytuacjach nietypowych,
 • w jaki sposób buduje się rusztowania o specjalnych wymogach, np. platformy robocze, trybuny, rusztowania komunikacyjne,
 • na co należy zwracać uwagę podczas stosowania ruchomych podestów i platform roboczych (np. sprawdzenie punktów podwieszenia),
 • w jaki sposób obsługuje się i utrzymuje w odpowiednim stanie sprzęt, maszyny i urządzenia techniczne,
 • na co należy zwracać uwagę podczas budowy rusztowań podporowych z konstrukcjami nośnymi oraz rusztowań wieżowych,
 • w jaki sposób ustawia się i obsługuje podnośnikowe podesty robocze,
 • w jaki sposób realizuje się założenia techniczne i wykonuje plany kotwienia.

W trzecim roku nauki uczniowie uczą się np.:

 • jak należy postępować podczas cięcia palnikiem i spawania stali profilowej,
 • w jaki sposób reguluje się i wykorzystuje urządzenia i instrumenty pomiarowe,
 • w jaki sposób można obniżać, przesuwać i przewozić rusztowania podtrzymujące,
 • w jaki sposób należy przeprowadzać odprężanie rusztowań zgodnie z wymogami,
 • w jaki sposób buduje się rusztowania różnego rodzaju i wiaty na podstawie obliczeń statycznych, rysunków lub planów,
 • jakie czynniki maja znaczenie podczas kontrolowania rusztowań pod kątem bezpieczeństwa pracy,
 • czego należy przestrzegać podczas montażu podpór i dźwigarów,
 • jak dokonywać uzgodnień z innymi podmiotami zaangażowanymi w budowę i jak prowadzić rozmowy w zależności od sytuacji.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów tematycznych z pensum godzinowym podczas trzyletniej nauki zawodu:

 1. Organizacja placu budowy: 40 h
 2. Budowa rusztowań na budynku mieszkalnym: 80 h
 3. Budowa rusztowań na budynku wielorodzinnym: 100 h
 4. Budowa rusztowania wieżowego pod reklamę: 40 h
 5. Budowa rusztowań na stacji transformatorowej: 20 h
 6. Budowa rusztowań na hali produkcyjnej: 60 h
 7. Budowa rusztowania podtrzymującego: 60 h
 8. Budowa rusztowań pod stropem hali: 40 h
 9. Budowa rusztowania podwieszanego: 40 h
 10. Budowa rusztowania wokół wieży: 40 h
 11. Budowa trybuny: 40 h
 12. Budowa wiaty: 20 h
 13. Budowa rusztowania pod łuki: 80 h
 14. Budowa rusztowań na budowlach wielobryłowych: 60 h
 15. Budowa rusztowań na budynkach o konstrukcji szachulcowej: 40 h
 16. Budowa tymczasowej kładki dla pieszych: 80 h

Łącznie: 840 h

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Konferencji Ministrów Kultury i Oświaty Krajów Związkowych (Fraza do wyszukania "Rahmenlehrplan" - ramowy plan nauczania)

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Częśćpraktyczna zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu naukizawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego. W pewnych warunkach, np. kiedy w danym zakładzie pracy nie obowiązują układy taryfowe, możliwe jest również swobodne ustalenie wysokości wynagrodzeń za okres nauki zawodu.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 1000 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, (w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

 

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Budowlanej, Rolnej i Ochrony Środowiska (IG Bauen-Agrar-Umwelt).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Budowa rusztowań
 • Wykonywanie elewacji budynków
 • Technika budowlana
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – dla branży budowlanej
 • Wykorzystanie techniki komputerowej w budownictwie i rzemiośle

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz budowy rusztowań

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana, kierunek: działalność budowlana
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana, kierunek: budownictwo lądowe nadziemne

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Starszy specjalista ds. technicznych
 • Wykwalifikowany handlowiec w branży rzemieślniczej

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)
 • Asystent w działalności rzemieślniczej

Kierunki studiów (wybrane):

 • Inżynieria budowlana (licencjat)
 • Ekonomika i zarządzanie w budownictwie (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona internetowa o rzemiośle w Niemczech:

http://www.handwerk-kompakt.de

Niezależny portal budowlany – Baulinks.de:

http://www.baulinks.de

Portal na temat budowy rusztowań:

http://www.geruestbauportal.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Niemiecka giełda miejsc pracy dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.handwerkerstellen.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy.

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej

IG Bauen-Agrar-Umwelt
Bezirksverband Oderland
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 54 97 25
Telefon: +49335 54 42 28
E-mail: eberswalde@igbau.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

Handwerkskammer Cottbus
Altmarkt 17
03046 Cottbus
Deutschland
Telefon: +49355 7835-444
Telefon: +49355 7835-280
E-mail: hwk@hwk-cottbus.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder)
Besucheradresse
Heilbronner Str. 24
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: 01801 555111
E-mail: 1234@agentur.de
do strony głównej

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej