Menu

Technik garbarz w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Szkoła branżowa II stopnia

 

Dyplom kwalifikacji zawodowych: Technik garbarz

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Technicy garbarze, absolwenci dwuletnich szkół branżowych II stopnia znajdują zatrudnienie w:

 • przemysłowych i rzemieślniczych zakładach prowadzących procesy wyprawy skór,
 • zakładach usługowych wykonujących odnawianie wyrobów skórzanych,
 • zakładach przetwarzających skóry,
 • przedsiębiorstwach handlowych dystrybucji skór surowych, wyprawionych i środków stosowanych w procesach wyprawy skór.

Absolwenci z tym zawodem mogą również zarejestrować i prowadzić własną działalność gospodarczą.


Do głównych zadań zawodowych techników garbarzy należy m.in.:

 • posługiwanie się urządzeniami i przyrządami pomiarowymi stosowanymi w garbarstwie,
 • opracowywanie dokumentacji technologicznej,
 • opracowywanie norm technicznych, norm zużycia surowców, materiałów pomocniczych i odczynników,
 • planowanie produkcji i przygotowywanie stanowisk pracy na podstawie dokumentacji technologicznej, zgodnie z wymaganiami technologicznymi, zasadami ergonomii i ekologii,
 • nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości przebiegu procesu produkcyjnego,
 • kontrolowanie właściwej eksploatacji oraz konserwacji maszyn i urządzeń,
 • sporządzanie roztworów roboczych, obliczanie i dobieranie składników roztworów roboczych w zależności od wyprawianych asortymentów skór,
 • pobieranie próbek skór surowych, materiałów pomocniczych i skór wyprawionych oraz wykonywanie analiz laboratoryjnych, zgodnie z obowiązującymi normami,
 • ocenianie jakości skór surowych, materiałów pomocniczych oraz skór wyprawionych,
 • mierzenie powierzchni wygarbowanych skór, sortowanie i klasyfikowanie skór na gatunki,
 • magazynowanie skór wyprawionych i wyrobów skórzanych,
 • stosowanie techniki komputerowej w projektowaniu, prowadzeniu i kontroli procesów produkcyjnych,
 • prowadzenie działalności handlowej w zakresie skupu surowców skórzanych oraz sprzedaży skór wyprawionych i wyrobów skórzanych,
 • instruowanie podległych pracowników w zakresie stosowania efektywnych metod produkcji, przestrzegania zasad bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód technik garbarz jest częściowo porównywalny np. z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Wykwalifikowany pracownik wytwarzania skór i techniki garbarskiej (niem. Fachkraft für Lederherstellung und Gerbereitechnik), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym na podstawie przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec.
 • Mistrz w przemyśle ze specjalnością wytwarzanie skór (niem. Industriemeister/-in der Fachrichtung Lederherstellung), poziom kształcenia – kształcenie ustawiczne regulowane przez izby przemysłowo-handlowe na podstawie Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, BBiG).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategorii informacji „Treść programu nauczania”.

Jednostki realizujące kształcenie

Aktualne adresy placówek na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość kształcenia w tym zawodzie, można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.:

http://informator.ko-gorzow.edu.pl/

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Kandydaci, którzy zamierzają podjąć naukę zawodu technik garbarz w dwuletniej szkole branżowej II stopnia, powinni złożyć następujące dokumenty:

 

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia trzyletniej szkoły branżowej I stopnia o odpowiednim profilu*,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).

*) Jako warunek przyjęcia do szkoły branżowej II stopnia dla zawodu technik garbarz wymagane jest wcześniejsze uzyskanie następującej wyodrębnionej kwalifikacji zawodowej (świadectwa ukończenia szkoły branżowej I stopnia o odpowiednim profilu):

 1. „Wyprawianie skór” (dyplom kwalifikacji zawodowych: garbarz skór).

Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry)

Zakres programu nauczania

Minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w ramach wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacjiOrganizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór(po potwierdzeniu wcześniej zdobytej kwalifikacji „Wyprawianie skór”):

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - 30 godz.
 2. Nadzorowanie procesu wyprawy skór - 175 godz.
 3. Przygotowanie zestawów technologicznych - 145 godz.
 4. Określanie jakości skór - 130 godz.
 5. Język obcy zawodowy - 30 godz.

     Łącznie: 510 godz.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik garbarz (od strony 2991):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-06.pdf

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W odróżnieniu od najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Informacje na temat perspektyw zawodowych i zarobkowych w poszczególnych zawodach można znaleźć na specjalistycznych portalach internetowych. Poniżej kilka przydatnych linków:

„Zarobki” – część portalu Pracuj.pl poświęcona wysokościom zarobków w różnych zawodach:

https://zarobki.pracuj.pl/

„Barometr zawodów” – strona internetowa z informacjami o możliwościach i perspektywach zatrudnienia w poszczególnych zawodach z podziałem na regiony:

https://barometrzawodow.pl/

Informacje statystyczne o wysokościach zarobków w Polsce:

https://wynagrodzenia.pl/gus

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów pracy.

Możliwości dalszego kształcenia

Absolwenci dwuletniej szkoły branżowej II stopnia kształcącej w zawodzie technik garbarz uzyskują wykształcenie średnie branżowe i, po zdaniu egzaminu maturalnego, wykształcenie średnie.

Technicy garbarze, którzy zdali egzamin maturalny, mają możliwość podwyższenia kwalifikacji, kontynuując naukę w szkołach wyższych. Logiczną drogą rozwoju jest wybranie któregoś z kierunków pokrewnych, np. technologia chemiczna.

Interesujące linki

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Lubuska Organizacja Pracodawców
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej