Menu

Kreślarz technicznych rysunków budowlanych w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Kreślarz technicznych rysunków budowlanych jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec i jest oferowana przez przez przedsiębiorstwa branży budowlanej i jednostki administracji publicznej w następujących kierunkach:

 • Architektura
 • Budownictwo inżynieryjne
 • Budownictwo lądowe naziemne, drogowe i architektura krajobrazu

Tytuł zawodowy: Kreślarz technicznych rysunków budowlanych (niem. Bauzeichner / Bauzeichnerin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Kreślarze technicznych rysunków budowlanych wykonują rysunki i budowlane dokumentacje techniczne dla różnego rodzaju budowli w zależności od kierunku, w którym pracują, np. dla domów, szalunków, mostów, ulic lub skarp lub nasadzeń roślinnych. W tym celu korzystają z reguły z komputerowych programów CAD. Na podstawie szkiców projektowych lub zaleceń architektów oraz inżynierów budownictwa wykonują rzuty poziome, rysunki konstrukcyjne lub wykonawcze, widoki ogólne lub rysunki szczegółowe uwzględniając przy tym odpowiednie przepisy i normy techniczne. Obok pracy nad rysunkami wykonują także obliczenia specjalistyczne, np. obliczają zapotrzebowanie na materiały budowlane, sporządzają specyfikacje i wykonują obmiary. Obserwują postęp prac budowlanych i dbają o to, aby niezbędne w danym momencie dokumenty, obliczenia i rozliczenia były zawsze dostępne na czas. W razie potrzeby wykonują również dokumentacje projektowe na potrzeby przetargów. Poza tym kreślarze technicznych rysunków budowlanych zajmują się również administrowaniem poszczególnymi wersjami rysunków dla danego projektu i zabezpieczeniem danych.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód kreślarz technicznych rysunków budowlanych (niem. Bauzeichner/-in) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego. Treści programowe są częściowo porównywalne z polskim zawodem:

 • Technik budownictwa, którego nauka jest realizowana w szkole branżowej II stopnia.

Niektóre prywatne szkoły policealne oferują kształcenie w zawodzie kreślarz techniczny, który jednak nie jest obecnie uwzględniony w polskim systemie szkolnictwa zawodowego.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Die Ausbildungsstätte ist im dualen System in erster Linie der Betrieb. Zusätzlich gibt es Berufsschulen (in Brandenburg heißen sie "Oberstufenzentren"). Das Ausbildungsunternehmen informiert, welche die entsprechende Schule für diesen Beruf in der Region ist.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się poziomem wykształcenia upoważniającym do podjęcia kształcenia w szkołach wyższych lub średnim poziomem wykszytałcenia (wg klasyfikacji niemieckiej np. po ukończeniu Realschule).

Źródło: Portal

BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszego roku nauki w szkolącym zakładzie pracy uczniowie uczą się przykładowo:

 • w jaki sposób sporządza się, administruje, edytuje i drukuje rysunki przy pomocy technik komputerowych,
 • w jaki sposób posługiwać się aplikacjami komputerowymi, jak konwertować dane, jak definiować i tworzyć warstwy oraz dobierać ustawienia wstępne rysunku,
 • jakie istnieją przyrządy geodezyjne oraz jak się nimi posługiwać,
 • czego należy przestrzegać podczas wykonywania brył budowlanych z cegieł,
 • w jaki sposób wykonuje się wykopy budowlane i rowy,
 • w jaki sposób przebiega proces budowy,
 • w jaki sposób wykonuje się montaż zbrojeń i zalewanie betonem,
 • w jaki sposób wykonuje się budowlane elementy konstrukcyjne z drewna lub stali i jak dokonuje się ich montażu,
 • jakie istnieją materiały budowlane oraz jak się je stosuje i ocenia,
 • w jaki sposób stosuje się wytyczne dotyczące zawierania umów, wytyczne techniczne, przepisy i instrukcje,
 • w jaki sposób rysuje się fundamenty i podbudowy.

W drugim roku nauki uczniom przekazywane są następujące umiejętności:

 • na czym polega konstruowanie rzutów poziomych, przekrojów i widoków,
 • w jaki sposób wykonuje się dokumentacje fotograficzne,
 • w jaki sposób sporządza się rysunki perspektyw zbieżnych,
 • w jaki sposób sporządza się obliczenia zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • w jaki sposób rozpoznaje się błędy i usterki jakościowe, jak usuwa się ich przyczyny i dokumentuje wykonane czynności,
 • w jaki sposób stosować obcojęzyczne pojęcia i wyrażenia fachowe.

 

Podczas trzeciego roku nauki przyszli kreślarze uczą się:

- na kierunku: Architektura

 • w jaki sposób przekształca się szkice projektowe w techniczne rysunki budowlane,
 • w jaki sposób przeprowadza się obliczenia ilości i mas do celów przetargowych i rozliczeniowych,
 • w jaki sposób sporządza się rysunki z zakresu przestrzennej zabudowy wnętrz

- na kierunku: Budownictwo inżynieryjne

 • w jaki sposób wykonuje się plany pozycyjne i jak sporządza się rysunki stanu surowego,
 • w jaki sposób konstruuje się punkty węzłowe, w szczególności dla konstrukcji drewnianych i stalowych,
 • na co należy zwracać uwagę podczas uwzględniania wymogów technicznych.

- na kierunku: Budownictwo lądowe naziemne, drogowe i architektura krajobrazu

 • w jaki sposób sporządza się plany sytuacyjne, poglądowe i szczegółowe oraz jak uwzględnia się plany nasadzeń,
 • w jaki sposób sporządza się plany sieci rurociągowych,
 • na co należy zwracać uwagę podczas rysowania przekrojów normalnych w budownictwie drogowym.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów tematycznych z pensum godzinowym podczas trzyletniej nauki zawodu:

1. Współudział w planowaniu budowy: 40 h

2. Inwentaryzowanie budowli: 60 h

3. Uzbrojenie działki budowlanej: 60 h

4. Planowanie fundamentów: 60 h

5. Planowanie kondygnacji piwnicznej: 60 h

6. Konstruowanie belki żelbetowej: 60 h

7. Konstruowanie schodów: 80 h

8. Planowanie stropu nad kondygnacją: 60 h

9. Projektowanie konstrukcji nośnej dachu: 80 h

- Kierunek: Architektura

10. Sporządzanie wniosku budowlanego: 60 h

11. Projektowanie ściany zewnętrznej: 60 h

12. Planowanie hali: 40 h

13. Konstruowanie zadaszenia: 60 h

14. Zabudowa kondygnacji: 60 h

- Kierunek: Budownictwo inżynieryjne

10. Zabezpieczenie budowli: 40 h

11. Projektowanie ściany zewnętrznej: 60 h

12. Planowanie hali: 60 h

13. Konstruowanie dachu: 60 h

14. Planowanie budowli o konstrukcji żelbetowej: 60 h

- Kierunek: Budownictwo lądowe, drogowe i architektura krajobrazu

10. Opracowanie projektu ulicy / drogi: 60 h

11. Konstruowanie nawierzchni ulicy / drogi: 60 h

12. Planowanie zaopatrzenia w wodę: 40 h

13. Planowanie systemu odprowadzania wód: 60 h

14. Planowanie założeń zewnętrznych: 60 h

Łącznie: 840 h

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Konferencji Ministrów Kultury i Oświaty Krajów Związkowych (Fraza do wyszukania "Rahmenlehrplan" - ramowy plan nauczania)

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Częśćpraktyczna zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu naukizawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 680 do 830 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, (w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Budowlanej, Rolnej i Ochrony Środowiska (IG Bauen-Agrar-Umwelt).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Rysunek techniczny budowlany
 • Computer Aided Design – Aplikacje CAD w technice budowlanej, w budownictwie nadziemnym, naziemnym i inżynieryjnym, w robotach wykończeniowych, w technice zaopatrzenia w media, w rzemiośle budowlanym, w dziedzinie maszyn budowlanych,
 • Architektura, Planowanie w budownictwie, Architektura krajobrazu
 • Grafika, Projektowanie pisma
 • Normowanie
 • Matematyka techniczna, Techniczne obliczenia specjalistyczne
 • Dokumentacje techniczne, Redakcja techniczna
 • Specjalistyczne prawo administracyjne – Prawo budowlane

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana, kierunek: budownictwo lądowe nadziemne
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana, kierunek: konstrukcje żelbetowe
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana, kierunek: budownictwo lądowe naziemne
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana, kierunek: roboty wykończeniowe
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana, (bez podziału na kierunki)

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Starszy specjalista ds. technicznych

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Wykwalifikowany pracownik w dziedzinie aplikacji CAD – branża budowlana
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Architektura (licencjat)
 • Inzynieria budowlana (licencjat)
 • Technika geodezyjna, geoinformatyka (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Niezależny portal budowlany – Baulinks.de:

http://www.baulinks.de

Portal poświęcony rysunkowi technicznemu:

http://www.technisches-zeichnen.net/

Forum poświęcone aplikacjom CAD:

http://ww3.cad.de/

Forum kreślarzy technicznych rysunków budowlanych:

http://www.cad-im-bauwesen.info/

Znany niemiecki portal budowlany i architektoniczny:

http://www.baunetz.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Internetowa giełda miejsc pracy w budownictwie:

https://www.bau-job-online.de/

Niemiecka giełda miejsc pracy dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.handwerkerstellen.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy. Orientację w dużej liczbie ofert ułatwiają filtry regionalne i branżowe.

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder)
Besucheradresse
Heilbronner Str. 24
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: 01801 555111
E-mail: 1234@agentur.de
do strony głównej

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej