Menu

Technik przemysłu mody w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Szkoła branżowa II stopnia

 

Dyplom kwalifikacji zawodowych: Technik przemysłu mody

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Technicy przemysłu mody, absolwenci dwuletnich szkół branżowych II stopnia znajdują zatrudnienie w:

 • zakładach produkcyjnych przemysłu odzieżowego,
 • zakładach krawieckich,
 • pracowniach i agencjach mody.

Absolwenci z tym zawodem mogą również zarejestrować i prowadzić własną działalność gospodarczą.


Do głównych zadań zawodowych techników przemysłu mody należy m.in.:

 • konfekcjonowanie wyrobów odzieżowych,
 • rozpoznawanie materiałów odzieżowych i określanie ich zastosowania na podstawie właściwości,
 • dobieranie fasonu odzieży do typu sylwetki klienta,
 • interpretowanie rysunków żurnalowych i modelowych,
 • wykonywanie prostych projektów plastycznych,
 • konstruowanie i modelowanie form odzieży zgodnie z zamówieniem klienta,
 • eksploatowanie maszyn szwalniczych np. overlock, stebnówka, guzikarka, dziurkarka i urządzeń odzieżowych: pras i manekinów prasowalniczych,
 • obsługiwanie programów komputerowych wspomagających realizację zadań zawodowych,
 • przygotowywanie i montowanie węzłów technologicznych odzieży,
 • wykonywanie różnych asortymentów odzieży z materiałów odzieżowych dla wszystkich grup wiekowych,
 • wykonywanie przeróbek i napraw wyrobów odzieżowych,
 • organizowanie stanowisk pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w branży,
 • przygotowanie i nadzorowanie procesów wytwarzania odzieży,
 • zapewnienie właściwej jakości wyrobów odzieżowych,
 • organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód technik przemysłu mody jest częściowo porównywalny np. z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Krawiec – specjalista odzieży modelowej (niem. Modeschneider/-in), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym.
 • Krawiec – specjalista odzieży na miarę (niem. Maßschneider/-in), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym.
 • Krawiec – specjalista przeróbek odzieży (niem. Änderungsschneider/-in), poziom kształcenia – dwuletnia nauka zawodu w systemie dualnym.
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technologia odzieży (niem. staatlich geprüfte/-r Techniker/-in der Fachrichtung Bekleidungstechnik), poziom kształcenia – kształcenie ustawiczne w szkołach zawodowych regulowane prawem krajów związkowych (2 lata w trybie dziennym, 3-4 lata w trybie zaocznym). W niektórych krajach związkowych kształcenie ustawiczne w tym zawodzie jest oferowane z podziałem na kierunki, np.: Produkcja odzieży, Projektowanie odzieży, Zarządzanie produktem. Oferowane jest również kształcenie bez wyboru konkretnego kierunku.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategorii informacji „Treść programu nauczania”.

Jednostki realizujące kształcenie

Aktualne adresy placówek na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują możliwość kształcenia w tym zawodzie, można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.:

http://informator.ko-gorzow.edu.pl/

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Kandydaci, którzy zamierzają podjąć naukę zawodu technik przemysłu mody w dwuletniej szkole branżowej II stopnia, powinni złożyć następujące dokumenty:

 

 • podanie o przyjęcie i/lub odpowiedni formularz dostępny na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia trzyletniej szkoły branżowej I stopnia o odpowiednim profilu*,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 • 3 lub 4 zdjęcia (w formacie legitymacyjnym).

*) Jako warunek przyjęcia do szkoły branżowej II stopnia dla zawodu technik przemysłu mody wymagane jest wcześniejsze uzyskanie następującej wyodrębnionej kwalifikacji zawodowej (świadectwa ukończenia szkoły branżowej I stopnia o odpowiednim profilu):

 1. „Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych” (dyplom kwalifikacji zawodowych: krawiec).

Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry)

Zakres programu nauczania

Minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe w ramach wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacjiOrganizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych(po potwierdzeniu wcześniej zdobytej kwalifikacji „Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych”):

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy - 30 godz.
 2. Przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych - 280 godz.
 3. Organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych - 150 godz.
 4. Język obcy zawodowy - 30 godz.

     Łącznie: 490 godz.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik przemysłu mody (od strony 3037):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000991/O/D20190991-06.pdf

Koszt kształcenia

Szkoły publiczne – niepłatne

Szkoły prywatne – informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariatach lub na stronach internetowych szkół

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

W odróżnieniu od najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech systemu dualnego, w Polsce uczniowie szkół zawodowych nie otrzymują ustalonego przepisami wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Informacje na temat ewentualnych wynagrodzeń za praktyki zawodowe w zakładach pracy i możliwości otrzymania stypendium można uzyskać u pracodawców i w poszczególnych szkołach.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Informacje na temat perspektyw zawodowych i zarobkowych w poszczególnych zawodach można znaleźć na specjalistycznych portalach internetowych. Poniżej kilka przydatnych linków:

„Zarobki” – część portalu Pracuj.pl poświęcona wysokościom zarobków w różnych zawodach:

https://zarobki.pracuj.pl/

„Barometr zawodów” – strona internetowa z informacjami o możliwościach i perspektywach zatrudnienia w poszczególnych zawodach z podziałem na regiony:

https://barometrzawodow.pl/

Informacje statystyczne o wysokościach zarobków w Polsce:

https://wynagrodzenia.pl/gus

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów pracy.

Możliwości dalszego kształcenia

Absolwenci dwuletniej szkoły branżowej II stopnia kształcącej w zawodzie technik przemysłu mody uzyskują wykształcenie średnie branżowe i, po zdaniu egzaminu maturalnego, wykształcenie średnie.

Technicy przemysłu mody, którzy zdali egzamin maturalny, mają możliwość podwyższenia kwalifikacji, kontynuując naukę w szkołach wyższych. Logiczną drogą rozwoju jest wybranie któregoś z kierunków pokrewnych, np. wzornictwo ze specjalnością wzornictwo odzieży.

Interesujące linki

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Lubuska Organizacja Pracodawców
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Jagiellończyka 17
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska / Polen
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej