Menu

Betoniarz–zbrojarz w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Betoniarz–zbrojarz jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG) i Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung, w skrócie HwO).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec i jest oferowana przez zarówno przez zakłady prowadzące działalność w sferze przemysłu, jak i zakłady rzemieślnicze.

Tytuł zawodowy: Betoniarz – zbrojarz (niem. Beton- und Stahlbetonbauer / Beton- und Stahlbetonbauerin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Betoniarze–zbrojarze zajmują się wykonywanie konstrukcji betonowych i żelbetonowych, np. przy budowie mostów, tuneli, hal i wieżowców, ale również zapór wodnych lub oczyszczalni ścieków. Montują lub wykonują szalunki i rusztowania podporowe, wyginają i wiążą ze sobą elementy zbrojenia stalowego, które mają zapobiegać pękaniu betonu, i umieszczają je w szalunkach. Sami przygotowują mieszanki betonowe lub korzystają z gotowych betonów transportowych, które wylewają do szalunków, a następnie zagęszczają metodą ubijania lub metoda wibracyjną. Po stwardnieniu betonu usuwają szalunki i w razie potrzeby poddają powierzchnię betonu obróbce końcowej. Zajmują się również montażem betonowych elementów prefabrykowanych, uszczelnianiem i izolowaniem budowli betonowych. Ponadto wykonują również naprawy uszkodzeń elementów budowlanych z betonu.

Źródło:

BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód betoniarz – zbrojarz (nazwa niemiecka: Beton- und Stahlbetonbauer/-in) jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Betoniarz-zbrojarz, poziom kształcenia – poziom kształcenia – trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące zatrudniają przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się ukończeniem Hauptschule (niższy poziom wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej).

Źródło: BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

W ramach zawodowego szkolenia podstawowego podczas pierwszego roku nauki zawodu uczniowie uczą się w zakładzie szkolącym przykładowo:

 • jakie istnieją narzędzia, urządzenia i maszyny budowlane oraz jak się nimi posługiwać,
 • na co należy zwracać uwagę podczas wykonywania brył z użyciem cegieł, zapraw i mieszanek betonowych, szalunków, zbrojeń, izolacji, tynku i posadzek,
 • w jaki sposób wykonuje się wykopy pod budynki i rowy,
 • co należy uwzględnić podczas czytania i sporządzania rysunków, szkiców i schematów układania.

Na początku zawodowego szkolenia specjalistycznego (w drugim roku nauki) uczniom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

 • jak wykonuje się elementy budowlane z betonu,
 • na co należy zwracać uwagę podczas montażu elementów prefabrykowanych,
 • w jaki sposób montuje się schody,
 • w jaki sposób wykonuje się bryły budowli z cegieł,
 • co należy uwzględniać podczas planowania prac.

W trzecim roku nauki uczniowie dowiaduję się:

 • jakich zasad szalowania należy przestrzegać dla elementów budowlanych różnego rodzaju,
 • w jaki sposób wykonuje się zbrojenia z prętów stalowych i z mat zbrojeniowych,
 • w jaki sposób należy dokonywać montażu stalowych prętów sprężających z elementami kotwiącymi,
 • w jaki sposób obrabia się powierzchnie betonowe z uwzględnieniem aspektów estetycznych,
 • w jaki sposób odczytuje się plany zbrojenia.

Źródło: BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów tematycznych podczas trzyletniej nauki zawodu:

1. Urządzanie placu budowy: 20 h

2. Uzbrojenie i posadowienie budowli: 60 h

3. Murowanie jednowarstwowej bryły budynku: 60 h

4. Wykonanie elementu z żelbetonu: 60 h

5. Wykonanie konstrukcji drewnianej: 60 h

6. Powlekanie i okładzinowanie elementu budowlanego: 60 h

- Kształcenie specjalistyczne z zakresu robót betoniarskich i zbrojeniowych (tytuł zawodowy stanowiący stopień pośredni):

 

7. Wykonanie filaru żelbetowego: 60 h

8. Wykonanie zewnętrznej ściany piwnicznej: 60 h

9. Murowanie ściany jednowarstwowej: 80 h

10. Wykonanie schodów prostych: 40 h

11. Wykonanie stropu litego: 40h

 

- Betoniarz – zbrojarz:

 

12. Wykonanie stropu z elementów prefabrykowanych: 80 h

13. Wykonanie schodów zabiegowych: 40 h

14. Remontowanie żelbetowego elementu budowlanego: 40 h

15. Wykonanie muru oporowego: 80 h

16. Wykonanie wiązara z betonu sprężonego: 40 h

Łącznie: 880 h

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Konferencji Ministrów Kultury i Oświaty Krajów Związkowych (Fraza do wyszukania "Rahmenlehrplan" - ramowy plan nauczania)

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Częśćpraktyczna zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu naukizawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego. W pewnych warunkach, np. kiedy w danym zakładzie pracy nie obowiązują układy taryfowe, możliwe jest również swobodne ustalenie wysokości wynagrodzeń za okres nauki zawodu. Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 900 do 1150 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, (w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Budowlanej, Rolnej i Ochrony Środowiska IG Bauen-Agrar-Umwelt .

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Budownictwo lądowe nadziemne i budownictwo inżynieryjne, murarstwo, elewacje, piece i paleniska, budowa rusztowań, betoniarstwo, dekarstwo
 • Budowa schodów
 • Budownictwo lądowe naziemne i inżynieryjne, budownictwo drogowe, budowa rurociągów, kanalizacji, mostów
 • Technika budowlana
 • Maszyny budowlane
 • Izolacje termiczne, przeciwwilgociowe, dźwiękochłonne i ochrona przeciwpożarowa – dla fachowego personelu kierownictwa budowy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – dla budownictwa
 • Aplikacje komputerowe w budownictwie i rzemiośle

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz murarstwa i betoniarstwa
 • Majster dyplomowany – budownictwo lądowe nadziemne

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana, kierunek: roboty budowlane z żelbetonu
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana, kierunek: budownictwo lądowe nadziemne
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana, kierunek: działalność budowlana
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika ochrony zabytków i renowacji budownictwa dawnego

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Wykwalifikowany handlowiec w branży rzemieślniczej
 • Starszy specjalista ds. technicznych

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Majster budowlany – budownictwo lądowe nadziemne
 • Asystent kierownictwa zakładu w rzemiośle
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Inżynieria budowlana (licencjat)
 • Inżynieria materiałów budowlanych (licencjat)
 • Architektura (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona poświęcona zawodom budowlanym:

http://www.bauBERUFENET

Strona internetowa o rzemiośle w Niemczech:

http://www.handwerk-kompakt.de

Niezależny portal budowlany – Baulinks.de:

http://www.baulinks.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Niemiecka giełda miejsc pracy dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.handwerkerstellen.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy. Orientację w dużej liczbie ofert ułatwiają filtry regionalne i branżowe.

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Bauen-Agrar-Umwelt
Bezirksverband Oderland
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 54 97 25
Telefon: +49335 54 42 28
E-mail: eberswalde@igbau.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder)
Besucheradresse
Heilbronner Str. 24
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: 01801 555111
E-mail: 1234@agentur.de
do strony głównej

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej